#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Iedere christen moet aan politiek doen’

Net als veel geloofsgenoten in Nederland vindt voorganger Robert Jeffress van de invloedrijke en 12.000 leden tellende megakerk First Baptist Church in Dallas, Texas, dat iedere christen en pastor actief moet zijn op politiek terrein. Als grote veranderingen nodig waren in de VS speelden altijd pastores daar een rol in, zegt de republikeinse aanhanger van Donald Trump.

"Veel mensen denken dat een voorganger niet aan politiek moet doen en het alleen zijn verantwoordelijk is het Evangelie van Jezus Christus te prediken”, zei hij in zijn tv-programma ‘Pathway to Victory’. Volgens hem toont de geschiedenis aan dat pastores het volk hebben geleid naar de Amerikaanse revolutie, afschaffing van slavernij en andere grote wijzigingen. “En het waren predikanten die voorop gingen in de mensenrechten beweging.”

Omwenteling
En nu is het tijd voor een grote omwenteling in Amerika, zegt hij. ”Ik geloof dat de enige manier daartoe in ons land is de harten van Amerikanen te veranderen en geen regering kan dat bewerken. Alleen Jezus Christus kan het hart van een mens veranderen en het is mijn rol als pastor het Evangelie te verkondigen, het levens veranderende Evangelie van Jezus Christus.”

Jeffress zei dat God de overheid heeft ingesteld om bepaalde functies in de hedendaagse samenleving te vervullen. Hij citeerde de aansporing van Paulus in 1 Timothéüs 2 te bidden voor koningen en alle hooggeplaatsten ‘opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden’.

Jeffress: ‘Het is interessant dat Paulus niet zegt dat we moeten bidden voor de regering opdat die een geestelijke opleving teweeg zal brengen. Toen Paulus deze woorden schreef was Nero de Romeinse keizer. En Paulus verwachtte niet dat Nero een grote christelijke opwekking zou leiden. Paulus zei: bid dat de regering ons veiligheid geeft en ons het geloof laat praktiseren.”

Bidden
Dat is ook alles wat christenen nu kunnen doen: Bidden voor hun regering. “Maar nu hebben wij de gelegenheid onze leiders te kiezen.” Dat brengt voor christenen de verantwoordelijkheid met zich mee leiders te kiezen die doen wat God overheden opdroeg te doen, voegde hij er aan toe. “En dat is ons veilig als volk te laten leven en ons de vrijheid te geven ons geloof te belijden. Ik geloof dat wij in een kritieke tijd in de Amerikaanse geschiedenis leven.” Volgens hem staan christenen op het punt hun godsdienstvrijheid te verliezen. “Ik geloof dat wij grote externe bedreigingen hebben door opkomend radicaal Islamitisch terrorisme. Als voorganger weet ik dat ik mijn meeste tijd aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus moet wijden, maar ik onttrek mij niet aan de door God gegeven verantwoordelijkheid alles te doen wat ik kan om heersers te kiezen, leiders van deze natie, die onze veiligheid behoeden en ons godsdienstvrijheid overeind houden. Daarom dring ik er bij iedere christen op aan betrokken te zijn in de verkiezingen van dit jaar.”
Net als Franklin Graham weet hij dat er geen perfecte kandidaten zijn. ‘Zoals er ook geen perfecte voorganger is.” In maart zei Jeffress dat republikeinen die Donald Trump niet steunden dwaas waren. "Het is absoluut dwaas iets de doen dat Hillary Clinton toestaat de volgende president van de VS te worden”, zei hij. Donald Trump steunt volgens hem in elk geval de pro-life beweging en spreekt er over. Zulke dingen komen niet over de lippen van Clinton, voegde hij er aan toe.

Reageren


vader Jakob

01-07-2016 03:20
Echt hemeltergende onzin. Een gelovige wordt primair opgeroepen "de dingen te zoeken die boven zijn" En "buiten de legerplaats te gaan om met Christus smaadheid te leiden". Terecht is al opgemerkt dat Christus' Koninkrijk niet van deze wereld is. Voor zover gelovigen invloed hebben in deze wereld is dat mooi meegenomen; het heeft echter niets met de taakstelling van de Gemeente van Christus te maken. Bovendien heeft de tegenstander de heerschappij over deze tegenwoordige boze wereld, smeed daar NOOIT coalities mee!!!

Jean Schoonbroodt

01-07-2016 12:52
Politiek is hoofdzakelijk gebaseerd op : Geldgier, roem, machtspolitiek, ambities, deals, achterkamertjes-politiek/geheime besprekingen, lobbyen van de multinationals/superrijken en rijken en machtswellustelingen/narcisten/heerszuchtigen en ideologieën, die meestal anti-goddelijk en anti-christelijke zijn of zelfs vaak bewust geleid word door Luciferianen/Satanisten en occult-georiënteerde elitaire leiders, die vaak geheime organisaties leiden, die natiëen ontwrichten en chaos veroorzaken en oorlogen veroorzaken uit machtswellust of geldgier of omwille van het in het bezit willen krijgen van de aardbodem-schatten om financiëel of economisch gewin of zelfverrijking... en daardoor meer internationaal aanzien en roem en macht/invloed willen verwerven. Zij zijn dan ook meestal grote deskundige leugenachtige, bedrieglijke manipulators, die niet schromen over lijken te gaan om hun doelen te verwezenlijken. Velen van hen zijn zelfs massa-moordenaars, giftig slangenbroed, zonen van de duivel, daar zij zijn werken doen. Zij zijn bereid miljoenen mensen op te offeren in een oorlog, als het hun eigenbelang uitkomt.

Er zijn slechts enkele uitzonderingen op deze regel.

Jezus zei niet voor niets : Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

denis

28-06-2016 11:42
degene die christenen zo hard beweren na te volgen stelde zich altijd politiek neutraal op en bemoeide zich niet met politieke aangelegenheden. Zijn koninkrijk is was en is geen deel van deze wereld.

Otto

28-06-2016 06:36
De politiek is een grote duisternis aan het worden, waar de christelijke politiek ook aan mee doet. Wij in Nederland hebben een nieuw evangelie onder de noemer: het neoliberale gedachtengoed, gesteund door bijna alle politieke partijen in Nederland, en Europa, en deze religie heeft duizenden mensen naar de voedselbank gebracht. Dit systeem is ook vier jaar lang gedoogd door de CU/SGP. dit systeem heeft het verschil tussen arm en rijk 22-25% te weeg gebracht ten gunste van de rijken. Dit systeem heeft een strijd aan de gang gemaakt tussen elite, en laagopgeleiden ik vind dit verschrikkelijk. Ik zie ook dat juist de christelijke partijen met open armen de Moslimvluchteling binnenhaalt, juist deze zijn het die in de asielzoekers centra het leven van onze christen broeders, en zusters onmogelijk maken, maar daar is weinig protest tegen. Juist in Syrie zijn in 2014 Syrische Christenen vermoord, en gekruisigd, omdat zij tegen Moslims zouden zijn, en al deze Syrische vluchtelingen die hier heen komen weten daar van. Wij halen mensen met hun afgoden hier binnen, en dat vind de christelijke politiek goed. Ook wil juist de christelijke politiek een samengaan met de Islam bevorderen, er is een paar weken geleden een wet in de kamer aangenomen(ingediend door de PVDA/D'66) die Moslims beschermen, en nu komt het ook de Islam, en deze wet werd gesteund door de CU/CDA. Daarom mijn motto is om je als christen juist van de politiek af te keren, want ik heb nog geen christelijke partij meegemaakt die echt de bijbel als hun leidraad uitdroeg. Ook een veel gehoord geluid is, ja maar je moet ook vaak een compromis sluiten, met een andere partij, nou dat hebben ik de afgelopen vier jaar gezien, mijn CU werd totaal ondergesneeuwd door Pechold en de zijnen, en alles ten koste van de zwakke in de samenleving. Dit heeft voor mij de deur dichtgedaan, voor mij geen politiek meer, ook geen christelijke, want dit bestaat niet, dus mijn advies stem niet meer, maar vertrouw op onze God die zegt ik heb alles onder controle, en daar vertrouw ik dan maar op.

Eric

28-06-2016 11:40

Oeps! Ik bedoelde Sanhedrin.

Eric

28-06-2016 11:33
Zucht, wat een onzin!
Probeerde de Zoon van God zitting te nemen in het Sanhedering of trachtte hij om een koning van de Joden te worden die met geweld de Romeinse bezetter zou verjagen? Nee, Hij kwam om zijn volk te verlossen van hun zonden!

Trachtte Paulus, die de Romeinse nationaliteit had, om zitting te nemen in de Romeinse senaat? Omdat Paulus dat niet deed en ook niet meeging in het politieke gekonkel werd hij vervolgd.

Heeft paulus getracht om de slavernij tegen te gaan? Neen, hij bracht het evangelie waardoor mensen behouden worden. Wie andere prioriteiten stelt, zal beschaamd uitkomen.

Veel christenen in de VS zijn doof en blind. Ze omarmen een beest, dat hen straks zal verslinden.