#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Uw mening

076 Brengt TTIP de wereldregering in zicht?

Langzaam begint een publiek debat in ons land op gang te komen over het onderwerp TTIP – een afkorting die staat voor Transatlantic Trade Investment Partnership, een handelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten, die alle belemmeringen tussen de twee grootmachten moet wegnemen. Zo kan er gemakkelijker handelsverkeer plaatsvinden, een gelijkschakeling van de wetgeving op investeringen en productie in de breedste zin van het woord, al met al een toename van de welvaart voor beide partijen.

Door Feike ter Velde
Uw mening: 076-Brengt TTIP de wereldregering in zicht?

Met de VVD tégen(!) werd vorig jaar al een motie aangenomen in de Tweede Kamer, ingediend door de ChristenUnie, waarin wordt gesteld dat het Nederlandse rechtssysteem en de Nederlandse democratie beschermd en gehandhaafd dienen te blijven als er sprake zou zijn van een geschillenbeslechting. Want het gaat dan om enorme investeringen in Europa door Amerika en andersom, waarmee miljarden zijn gemoeid. En als er geld mee gemoeid is houden weinigen de rug recht.

Een eenvoudig voorbeeld
Stel: er komt een wereldkampioenschap voetbal in een bepaald land. Dat land verdient daar miljoenen aan en de bevolking wordt verteld dat dit heel veel nieuwe werkgelegenheid, dus banen, gaat opleveren. De internationale voetbalbond eist echter dat in en rondom de desbetreffende steden het verkeer moet worden stilgelegd, zodat een makkelijke bereikbaarheid van de stadions door de voetbalinternationals wordt zeker gesteld. De plaatselijke politieke partijen, ja zelfs de landspolitiek, heeft meestal niets meer in te brengen. Haar eigen wetten en regels moeten terzijde worden geschoven, de rechterlijke macht wordt het zwijgen opgelegd, want alles wordt van nu af aan bepaald door de machtige voetbalbond.

Dit overgezet naar de grote internationale bedrijven, het grote kapitaal met bankinstellingen en overheden daarin verweven, zal weldra betekenen dat alle vrije en soevereine regeermacht van nationale parlementen totaal wordt onderdrukt en uitgeschakeld. Die grote bedrijven, met hun gespecialiseerde advocaten, weten precies hoe ze met de wet in de hand hun zin kunnen doordrijven. Een systeem dat ooit was bedoeld om arme landen en kleine economieën te stimuleren en te helpen, dreigt via TTIP tot een grootschalige wereldmacht te worden dat regeert óver nationale regeringen en nationale wetgeving heen. De wereldregering komt in zicht!

De economie regeert
Via economische verdragen en economische samenwerking is na de Tweede Wereldoorlog de Europese Unie tot stand gekomen. Door het vastlopen op tal van terreinen, denk aan het vluchtelingenvraagstuk en de eurocrisis, Griekenland etc. klinkt nu steeds meer de roep om een politieke – in plaats van een uitsluitend economische eenheid van Europa te maken. Precies zoals in het Profetisch Woord staat beschreven (Daniël 2:43).

Nu zijn er toenemende spanningen en is er zelfs opnieuw een referendum op komst over dit Verdrag met de Verenigde Staten (TTIP). De spits van de kritiek is dat het grote kapitaal, via de grote multinationale ondernemingen, onze vrijheid steeds meer zal beteugelen, onze democratie zal ondermijnen, onze wetgeving terzijde zal schuiven en een sociale samenleving, waarin ook oog is voor de zwakken, wordt opgedoekt. Want de macht van de Multinationals groeit, op alle terreinen. Geld is de spil waarom alles draait. Onze hele zorgstelsel is opgeofferd aan de vrije markt. Onze spoorwegen en onze posterijen zijn in handen gekomen van de commercie. Het is er niet beter op geworden, dat weet iedereen.

Monsanto’s macht
Een ander sprekend voorbeeld is het wereldwijde Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat allerlei hoogst omstreden landbouwvergif heeft ontwikkeld en produceert – zoals het bij ons verboden onkruidgif Roundup – en zich nu vooral toelegt op het verkrijgen van een wereldmonopolie op zaden, met name voor de voedselgewassen. Het belangrijkste probleem is dat men in Amerika gentechnologie en kankerverwekkende groeihormonen mag toepassen. Dat is in Europa bij wet verboden.

Omdat het zaad voor de voedselverbouwing steeds meer in handen komt van Monsanto, wordt onze hele voedselvoorziening afhankelijk van één groot bedrijf. De vraag doet zich voor hoe afhankelijk wij, onze regering, ons parlement en onze boeren zijn geworden van een machtig concern dat alles heeft opgekocht om de wereldvoedselvoorziening te manipuleren. Zij kunnen eisen stellen aan de landbouw en aan nationale regeringen, zonder dat een eigen keuze kan worden gemaakt.

De alarmbel
Bij de besprekingen van Europa en Amerika over het TTIP-verdrag zijn dit enkele punten, maar er zijn er veel meer die spelen tussen de twee partijen. Zoals ons regeringen in Europa en Amerika steeds meer afhankelijk zijn geworden van de grote financiële instellingen, dreigen er andere machtige demonen in de wereld van het grote kapitaal onze democratische idealen en vrijheden te wurgen. Deskundigen verzekeren ons dat een nieuwe wereldwijde financiële crisis, die we net achter de rug hebben, zich weer zal gaan voordoen. Er is niets veranderd in het internationale bancaire systeem.

Er is een ontwikkeling te zien die velen echter ontgaat: we zijn op weg naar één wereldregering, waarin onzichtbare technocraten de dienst uitmaken. De demonische geest van de antichrist is meer werkzaam dan ooit te voren. De krachten achter TTIP zijn de marionetten die aan de touwtjes van demonische krachten werkzaam zijn. Vandaar dat de alarmbel moet worden geluid… vooral door de kerk!

===============================================

Dit is een verkorte weergave van het artikel van Feike ter Velde voor Het Zoeklicht nr. 12 (verschenen op 10 juni jl.). Vraag dit nummer gratis aan en maak zonder verplichtingen kennis met Het Zoeklicht: mail naar abonnementen@zoeklicht.nl of bel naar 0343-41 33 00.

Reageren


Jean Schoonbroodt.

30-06-2016 02:53
Dit zegt GOD : Ziet, gij zijt in de laatsten der dagen. De tijd is nabij. Spoedig, ja waarlijk zeer spoedig, zal Hij komen die daar is, was, en zal zijn, de Almachtige. IK BEN. En zie Zijn Koninkrijk was, is, en zal zijn... en is een eeuwig en eindeloos durend hemels Koninkrijk, dat op een dag, na Zijn wederkomst van uit de hemel, met macht gevestigd zal worden, waarbij de beloften gedaan aan Israël vervuld zullen worden... en Hij het Koninkrijk van GOD YHWH voor Israël zal herstellen naar de profetieën aangaande deze dingen. IK BEN.

Profetie d.d.30.06.2016.

Jean Schoonbroodt.

Eric

28-06-2016 11:19
De gevaren van TTIP zoals Ter Velde die beschrijft zijn mijns inziens reëel, maar de conclusie die hij trekt gaat te ver.
Wanneer het regime van het beest uit de zee er eenmaal is, dan heeft hij geen TTIP nodig voor de controle over deze wereld. Daarvoor heeft hij het teken van zijn naam nodig en de antichrist. Dat regime onderhandelt niet, maar legt dictaten op en niemand kan er oorlog tegen voeren. De antichrist zal de mensen dwingen het beeld van het beest uit de zee te aanbidden. En wie dat niet doet zal gedood worden. Dat is een sterker argument om hem te dienen en aanbidden, dan een verdrag over handel en investeringen.

TTIP lijkt mij meer een uitvloeisel van Babylon, de stad, de vrouw, die symbool staat voor de koophandel (Op. 18:11+15+23).