#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

22-05-2019 04:17
Moet men bij Strijd een Gemeente verlaten?

Dat ligt er aan. Als leden van een Gemeente een geschil met elkaar hebben dan zullen de Predikant/Voorganger met de Oudsten en Diakenen een goede bemiddelende rol daarin moeten/kunnen spelen.

Paulus leert over klachten in de Gemeente:

Kolossenzen 3:2 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

13 Verdragende Elkander, en Vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige KLACHT heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.

14 En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid.

15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.

Een Klacht is pas een Klacht als er twee of drie getuigen zijn die dat kunnen beamen. Jeshua leert in Mattheus 18...

15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.

16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van Twee of Drie Getuigen alle woord besta.

17 En indien hij deze geen gehoor geeft; zo zeg het aan de Gemeente; en indien hij ook de Gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de Heiden en Tollenaar.

Wanneer er klachten zijn over Predikant, Ouderling of Diaken dan moet dat ook gestaafd worden met Getuigen:

1 Tim 5:19 Luister niet naar klachten over een voorganger, Tenzij er Twee of Drie Getuigen zijn, die hem beschuldigen.

ALLEEN wanneer er een Valse Leer gebracht wordt in een kerk of gemeente en er wordt niet geluisterd naar Gods Woorden uit de Bijbel dan dient men zonder schroom en het liefst met een Manifest die Kerk of Gemeente direct te verlaten leert Jeshua in Openbaring 18:4...

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, [die valse kerk] Mijn Volk, opdat gij Geen gemeenschap hebt aan haar
zonden en niet ontvangt van haar Plagen.

Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan Haar Ongerechtigheid gedacht."

LEES ZELF MAAR VERDER.