#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

Prediking aangetast door humanisme

De prediking van het Evangelie wordt steeds meer aangetast door het humanisme. Dat schrijft Oscar Lohuis in Het Zoeklicht. Volgens hem staat God steeds meer in dienst van de mens, in plaats van het omgekeerde. Dat past helemaal bij de trend in de samenleving, maar de vraag blijft of men Jezus uitnodigt in de auto te stappen (omdat het wel handig is) of dat Hij achter het stuur mag zitten.

Er lijkt, signaleert Lohuis, een prediking en geloofsbeleving te ontstaan waarin wordt benadrukt hoeveel God van de mens houdt, die waardeert, erkent en van waarde acht. Helemaal onwaar is dat niet, maar er ontbreekt iets veel belangrijkers in. Luisterend naar een tv-evangelist, die overigens veel opbouwends vertelde, maar op een gegeven moment zei: Jij bent goed. Toen haakte Lohuis af. “Jezus zei: Niemand is goed, behalve God. Dat lijkt me meer realistisch als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid. Op deze manier doet het humanisme zijn intrede in de prediking in kerken en gemeenten. Het draait dan allemaal om onze eerbaarheid, hoe waardevol wij zijn en dat God ons zoveel wil geven. Je bent wel gek als je dat allemaal zou afslaan. Kijk nou toch eens wat er ook voor jou allemaal voor het grijpen ligt. De boodschap van zonde en genade, met daarbij een oproep tot bekering, klinkt dan niet meer. Het is alleen maar de boodschap dat God van je houdt en jou geweldig vindt. Ik ben OK, jij bent OK. Opnieuw horen we om ons heen over een hype op het gebied van gebedsgenezing. De gaven van de Heilige Geest staan in dat soort bewegingen op de voorgrond. Er is meer, zeggen ze dan, ja, maar wat is dan de grondtoon? Om wie draait het allemaal?”

God heeft wel het geluk van de mens op het oog, maar alleen door Hem te gaan liefhebben boven al het andere zal die het echte geluk leren kennen. Geluk, zegt Lohuis, is niet het hoofddoel van alles, maar een bijproduct van het aansluiten bij het enige hoofddoel dat God met Zijn schepping heeft. “Het hoofddoel van alle dingen is dat Hij verheerlijkt wordt. Dat we zicht krijgen op Zijn heerlijkheid en dat Zijn glorie openbaar wordt, voor ons en door ons heen. Hijzelf is het doel van ons leven.”

Zolang gelovigen hem blijven gebruiken voor hun eigen paradijs op aarde, hangt geluk af van hoezeer men er hier een paradijsje van kan maken, zegt Lohuis. “Ook met hulp van God worden niet alle problemen opgelost. Ook gelovigen krijgen te maken met ziekte, verlies van dierbaren, financiële noden, onrecht en andere teleurstellingen. We zijn sterfelijk en leven nog in een heel onvolmaakte wereld. Wat blijft er dan over van ons geluk als dat van die dingen afhangt.” Tegenover het humanisme en de tijdgeest waarin de mens centraal staat, moeten gelovigen zich radicaal op God richten, schrijft Lohuis.

Reageren


laurent bastiaens

27-04-2017 05:29
Eindelijk iemand die in deze tijden openlijk durft schrijven dat het evangelie een radicalisme is, dat alle "goede" dingen die door het humanisme beoogd worden niet het doel doch enkel het gevolg kunnen zijn van de liefde die alleen nog op God gericht is en op God alleen staat. Er blijft nochtans een vraag: waar haal ik de zekerheid dat er alleen in God heil is en nergens anders? Haal ik die zekerheid uit een bijbel die enkel gezagsargument is, uit een "van horen zeggen weten", dan is er geen kwestie van "Geloof ", dan is er geen zekerheid. Het is dit soort waangeloof dat de oprechte atheïst terecht aanklaagt . De Christus van het evangelie die zijn leerlingen waarschuwt voor valse profeten met de woorden: " "Pas op, want ze zeggen allemaal dat ze de Christus zijn." verwijst mij naar mijn verstand, dat wel degelijk in staat is waarheid van onwaarheid te onderscheiden en in te zien dat alles wat door het verstand gezien wordt enkel als tegensprekelijk kan gezien worden. M.a.w. dat hier beneden alles betrekkelijk is en, zoals de profeet zegt, ijdel. Een goede leidraad om te komen tot het inzicht dat de radicale eisen van het evangelie rationeel, en zelfs tegenwoordig ook wetenschappelijk gezien, honderd procent verantwoord zijn, zijn m.i. heel zeker de geschriften van de Franse Filosofe Simone Weil. Zij maakt een onderscheid tussen gewettigde en ongewettigde tegensprekelijkheid. Gewettigde tegensprekelijkheid is de tegensprekelijkheid waarvan beide termen zelfs na de diepste analyse waarheid blijken te zijn. Bvb. Tijd bestaat en bestaat tegelijk niet. Vrije wil bestaat en bestaat tegelijk niet. Het zijn deze laatste gewettigde tegensprekelijkheden waartegen het verstand te pletter botst en die Christus doen zeggen: " wat onmogelijk is voor de mens is mogelijk voor God."
De enig denkbare mens is de homo mysticus (Wittgenstein). Het humanisme is de laatste vergeefse poging ( het blijkt niet te "werken" en stort langs alle kanten in) om zelf godje te spelen.

Otto

16-07-2016 07:54
Ik ben het met Oscar Lokhuis eens. Toen ik mij meer in mijn geloof ging verdiepen, en meer stil gezet werd bij mijn zonden, en ook mijn zonden ging belijden, brandde er in mij een strijd los, die mij niet vrolijk maakten, al het licht ging uit mij. Ik had verschrikkelijke gedachten, alle vreugde verdween, terwijl ik vaak hoorde, dat mensen tot geloof gekomen waren, en alles vreugde was, en ik twijfel daar niet aan, maar er zijn bij veel mensen waar een diepe strijd los barst, ook bij mij. Vaak heb ik midden in nachten de bijbel gelezen. God om raad gevraagd. Ik voelde mij in die nachtelijke uren zeer eenzaam, dat God mij teksten liet zien, die mij hoop gaven psalm 25 vers 16 t/m 18, en handelingen 3 vers 19, Johannes 16 vers 33, Exodus 14 vers 13, psalm 23vers 4, en daar aan toegevoegd Jesaja 50 vers 10(werkelijk prachtig voor al degene die in strijd, en druk zijn)Openbaringen 3 vers 19, klaagliederen 3 vers 31 t/m33, 1 Petrus 4 vers 12 t/m 13, Jacobus 1 vers 2t/m 4,Jacobus 1 vers 12, Zacharia 12 vers 9, en Hebreeen 12 vers 5 t/m 11. al deze teksten waren voor mij een bemoediging, want je hoor meestal de verhalen hij gebruikte drugs, of crimineel, en kwam tot geloof, en alles is o zo goed, en daar twijfel ik ook niet aan, maar de verhalen, over duizenden christenen die vreselijk strijden, en door hun geloof beproefd worden hoor je zelden deze tijd nog, maar door alle diepte heen ben ik een gelukkig mens. Veel dingen heb ik los gelaten, heb ik ook geen behoeft meer aan. Ik raak steeds meer los van aardse goederen, vroeger deed ik altijd mee aan de staatsloterij, of andere loterijen, maar nu de grootste prijs die ik kan krijgen, en hebben is de volledige vrede van mijn Jezus in mijn ziel, die soms zwaar aangevochten word, maar ik geloof in de overwinning van de Heer. Dit stukje is bedoeld voor al degene die door diepe dalen gaan, en waar je zo weinig nog van hoort in de preken van evangelisten , ook voor mensen die niet genezen worden lees je bijbel, en ontdekt dat God met jou zijn weg gaat natuurlijk komen er genezingen voort, maar treur niet als het bij jou niet gebeurt, maar vertrouw op de Here, en alles zal goed komen. Voor een ieder lees in je bijbel ga deze ontdekken bid voor Nederland, dat dit land tot berouw komt, over de abortussen, echtscheidingen, euthanasie, en de totale losbandigheid, en dien God met ere!!!

José van Merrebach

16-07-2016 11:15
Zolang het leventje van diegenen die aanhangen waar Lohuis het over heeft, op rolletjes loopt, zie je dat ze blijven volharden in dit denken. Maar zogauw er iets naars gebeurt, ziekte of een andere 'ramp', wordt er o zo makkelijk afgehaakt. Want een God die jou niet meer in het middelpunt plaatst, daar kunnen ze niet zoveel mee....
In tegenstelling tot diegenen die God in het middelpunt zetten en beseffen dat zijzelf zondige en nietige mensen zijn, die heel heel dankbaar mogen zijn voor de genade van verlossing door de Here Jezus. Als het leven moeilijk wordt, door ziekte of een andere 'ramp', zie je dat God nog steeds in het middelpunt blijft staan en Hij juist een anker in moeilijke tijden is. HIJ bepaalt hoe het leven loopt en niet jijzelf.....