#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

10 x Gods perspectief op terreur en geweld

In tijden van terrorisme en religieus geweld gaan mensen allerlei kanten op met hun mening. Sommigen eisen wraak, anderen zetten zich af tegen een groep en weer anderen worden bang. Hoe reageer je echter als christen op alle chaos in de wereld om je heen? Eis je wraak of heb je je vijanden lief? Wordt je bang of stel je je vertrouwen op God? Laat deze teksten je helpen, troosten en hoop geven.

Door Rik Bokelman
 
1. 2 Timoteüs 1: 7
God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
 
2. Mattheüs 5: 43-44
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

3. Mattheüs 10: 28
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen.
 
4. Mattheüs 24: 6
Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.
 
5. Romeinen 12: 19
Neem geen wraak geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.'
 
6. Psalmen 46: 2-3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.
 
7. Mattheüs 5: 9-10
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk in de hemel.
 
8. Romeinen 12: 14
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

9. Mattheüs 6: 9-13
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
 
10. Jesaja 2: 4
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.


Reageren