#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Bijbelse beloften

Wijsheid

De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Psalm 111:10

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Romeinen 11:33

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 2 Timótheüs 3:14,15

En verder: 1 Koningen 4:29,30, Spreuken 3:7,8, Spreuken 9:8,9, Spreuken 11:30, Spreuken 13:20, Spreuken 17:28, Jeremia 10:12, Daniel 12:3, Matthéüs 11:19b,25, Lucas 2:52, 1 Corinthiërs 1:27, Colossenzen 2:3, Jacobus 1:5.

Reageren


BASTIAAN

14-08-2019 07:33
Wijs?

“Ach waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. De wereld was een paradijs, nu is ze meest een hel”
Dirk Rafaëlsz. Camphuysen, 1568 – 1627.