#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Bijbelse beloften

Wijsheid

De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Psalm 111:10

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Romeinen 11:33

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 2 Timótheüs 3:14,15

En verder: 1 Koningen 4:29,30, Spreuken 3:7,8, Spreuken 9:8,9, Spreuken 11:30, Spreuken 13:20, Spreuken 17:28, Jeremia 10:12, Daniel 12:3, Matthéüs 11:19b,25, Lucas 2:52, 1 Corinthiërs 1:27, Colossenzen 2:3, Jacobus 1:5.

Reageren


BASTIAAN

14-08-2019 07:33
Wijs?

“Ach waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. De wereld was een paradijs, nu is ze meest een hel”
Dirk Rafaëlsz. Camphuysen, 1568 – 1627.