#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Bijbelse beloften

Wederopstanding

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11:25,26

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. Romeinen 8:11

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. Filippenzen 3:20,21

En verder: Psalm 16:10, Daniel 12:2, Lucas 20:35-38, Johannes 5:28,29, 1 Corinthiërs 15:21, 1 Corinthiërs 15:42-44, 1 Corinthiërs 15:49-58, 2 Corinthiërs 5:1-5, 1 Thessalonicenzen 4:14-17.

Reageren


BASTIAAN

23-01-2018 06:09
Wat een troost en bemoediging is er toch altijd in de Woorden van Jeshua te vinden vooral als ik lees...

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11:25,26.

Je kunt toch niet begrijpen dat der gelovigen zijn die twijfelen aan de opstanding en zich tot as laten verbranden in de hedendaagse crematieovens.

Wie heeft gelovigen zover van de Bijbel kunnen vervreemden? Moderne wolven in schaapskleren leert Jeshua in Mattheus 7. In de Bijbel en krantenberichten en in een oude brochure en in de Bijbelse Encyclopedie vond ik veel gegevens.

Begraven was eeuwenlang de norm, en nu kiezen
RKK, PKN, Evangelischen en ook het Leger des Heils steeds meer voor Crematie?

Een stukje geschiedenis:
Wanneer iemand zich laat cremeren wordt zijn lichaam onder zeer hoge temperatuur ( 800-1000 graden
Celsius) verast. Tegenwoordig wordt het lichaam niet meer rechtstreeks aan vuur blootgesteld maar aan
gloeiende lucht, zonder dat kwalijke gassen vrijkomen.

Motieven voor crematie: Deze komt beslist uit Antichristelijke en A-religieuze hoek. Men gelooft niet aan een leven na dit leven. Men acht crematie hygiënischer dan begraving. Kortom: Humanistische motieven zijn hier doorslaggevend.

HET MILIEU ASPECT: Crematies zouden verboden moeten worden vanwege de klimaatverandering, vindt de Australische wetenschapper Roger Short. Hij noemt de milieukosten ervan enorm. Volgens Short levert verbranding van een lichaam bij 850 graden Celsius levert vijftig kilo kooldioxide op: Waarom zou je zoveel CO2 verspillen na je dood ?

Begrafenismaatschappij Palacom begint met ecologische begrafenissen op terreinen die worden omgezet in grasland. 21-04-2007 Rotterdams. Dagblad.

Godsdienst - Historische notities: In Griekse oudheid voltrok lijkverbranding zich in de open lucht. Want lichaam gold als Kerker voor de Edele ziel. Een verhaastte verdwijning van het lichaam betekende bevrijding van de ziel. Ook de Romeinse Keizers lieten zich verbranden, dit zien we ook bij de Germanen, Hindoeïsme en Ongelovigen.

Ook Vrijmetselaars en Humanisten promoten Crematie: Wat zegt de Nederlandse Wet? Tot 1869 was lijkverbranding in ons land nog onwettig, en was in strijd met de geest der Natie.

In 1915 werd een regeling getroffen voor crematie door een gebrek in de wetgeving. In 1955 is vastgesteld bij de Wet, dat Crematie is toegestaan, je moest wel 18 jaar of ouder zijn. Pas in 1968 kwam er gelijkstelling van begraven of cremeren.

Wat was/werd het beleid van de Kerken? Door kerstening van Europa gold vanouds Begraven i.p.v. cremeren. Al vanaf Constantijn A.D.325 was Crematie verboden. Opnieuw bekrachtigd door Karel de Grote A.D.785 deze stelde doodstraf bij overtreding hiervan. Crematie werd Fel bestreden door R.K.Kerk.

Ommezwaai in 1963, uitspraak van het Heilig-Office: Voorkeur van begraven gehandhaafd, crematie werd toegestaan. De Reformatorische kerken hebben nooit een uitspraak in dezen behoeven te doen, vanwege Zelfsprekendheid begraven.

In Vrijzinnig Protestantse kringen is crematie volledig geaccepteerd. In 1961 uitspraak van Gereformeerde-Algemene- Synode: Begraving moet de wijze zijn, maar kerkenraad mag wel tegenwoordig zijn bij crematie plechtigheden.

Zou de Here Jeshua het hier mee eens zijn ? Ik denk van niet. Wat zegt Jeshua dan wel ? Mattheu?s 15:14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen. Ik denk dat de Here hier nog aan zou toevoegen:

Lucas 9:60 Maar Hij zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

In het Oude en Nieuwe Testament wordt grote betekenis aan begraven toegekend!

Abraham koopt voor een grote som geld een grafstede voor Saraï. ( Gen.23.) Daar zijn AL de vrouwen en de Aartsvaders te rustte gelegd. De Koningen van Israël zijn Alle begraven. Groot was de schande om onbegraven te blijven. (Zie 1 Samuel 17: 44-46 1 Koningen 14:11 en 16:4 2 Koningen 9:10 Psalm 79:3 en Jesaja 14:19,20) Verbranding van gestorven lichamen komen wij nergens tegen in Israël als gebruikelijke zede!

Joden werden (1933-1945) door RK en Lutherse Nazi’s massaal vermoord (ZES MILJOEN) eerst door kogels en later in Gaskamers. Dat was nog niet genoeg volgens Hitler: daarna werden Joden, mannen, vrouwen en anderhalf miljoen kinderen ook nog eens tot as verbrand in enorme Crematoria in de Concentratiekampen.
Gouden en ijzeren kronen werden uit de mond van de lijken gebroken...de lijken werden naakt door het zand gesleept en vervolgens als koolrapen op wagens en auto’s geworpen.

Deze wrede arbeid moest door de gevangenen zelf worden gedaan...Joodse slachtoffers van de gaskamers werden als kadavers van dieren opgeruimd.

De Joodse wet schrijft begraven voor: De Joodse religieuze wet (Torah) eist dat de doden in de aarde worden begraven, en verbiedt consequent onder alle omstandigheden de crematie: zelfs wanneer een Jood zijn crematie heeft gewenst, mag daaraan geen gevolg worden gegeven.

De as van een gecremeerde Israëliet mag niet op een Joodse begraafplaats worden begraven en bovendien moet voor hem/haar geen Kaddisj (gebed voor de doden) worden gezegd en ook geen rouwtijd in acht worden genomen, omdat hij/zij wordt beschouwd als iemand die zich principieel heeft vervreemd van de Joodse wet.

ALLEEN BIJ DOODSTRAF WERD LIJK-VERBRANDING TOEGEPAST. In Genesis 38 :24 ontkomt Thamar aan verbranding. In Leviticus 20:14 Verbranding in geval van bloedschande.

In Jozua 7:15 Achan en de zijnen gestenigd en verbrand. Uit 1 Samuel 31: 12 blijkt dat lijkverbranding in Israël onbekend was. In Amos 6:10 werden mensen verbrand die als straf aan de Pest overleden waren.

Bovenstaande teksten maken zeer duidelijk ,dat begraven de gebruikelijke gewoonte was na het sterven. Het werd een groot voorrecht geacht begraven te worden. Lijkverbranding (Crematie) gold als zware straf op begane zonden.

Ook in het Nieuwe Testament zien we een grote zorg voor het lichaam. Jeshua is Gestorven en Begaven en stond op uit het GRAF. 1 Corinthe. 6:19 EN 1 Corinthe 15. Het lichaam een tempel van de Heilige Geest... 1 Cor.6:13 Zie ook Rom 12:1 en Filippenzen.1:20...Verheerlijk God met uw lichaam.

Het graf is de plaats voor de vertering, en de plaats waar het gebeente bewaard wordt.(Joh.19:32 en Psalm 34:21)
Ook de Heidelberger Catechismus stelt: Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom van
Christus ben. ( Zondag 22)

Bij crematie gaat het om een moedwillig vernietigen van het lichaam. Wie kiest voor crematie gaat in tegen het Bijbels getuigenis...inzake dood...begrafenis en opstanding. Jezus, de Apostelen, Profeten zijn begraven! 1 Corinthe 15.

Begraven geschiedt in het perspectief van de Lichamelijke Opstanding. Wie in Jezus gelooft,mag weten dat Hij bij Zijn Wederkomst ons vernederd lichaam gelijkvormig maken zal aan Zijn verheerlijkt lichaam. ( Filippenzen. 3:21) Wij belijden als christenen:

Dat Jeshua gestorven en Begraven is. (Zie Lucas 23:46 en 1 Corinthe.15:3) Ja, en wat meer is Hij is ten derde dage opgestaan. Het graf is leeg. (1 Thess. 4) zie ook Matth.28 en Marc.16.

In 1 Cor.15:42 spreekt Paulus over het begraven worden en gebruikt het voorbeeld van het Zaad, dat gezaaid wordt, in de aarde valt en sterft, en dan vrucht draagt. Begraven betekent niet aan de vernietiging prijsgeven zoals bij cremeren, maar zaaien ( begraven ) met het oog op de grote Oogstdag van de Wederopstanding!

Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden in de geschiedenis aanwijsbaar waar christenen tegen hun zin en geloof verbrand zijn op de brandstapel of door andere oorzaken. Hier werd de mens geen keus gelaten.

Denk nog maar eens aan de Zes Miljoen Joodse mannen vrouwen en kinderen die op een afschuwelijke wijze vergast ,en daarna ook nog eens verbrandt werden door de Nazi’s. God zal deze mensen zonder moeite opwekken en een nieuw lichaam geven.( Ezechiel 37 en Openbaring 20 )

Want ook de mannen van Sodom zullen opstaan, Sodom en Gomorra de steden die God met vuur verbrandde. (Zie Matth.10 : 15 en Ezechiel 37..Het dal met de dorre doodsbeenderen. God voegt ze weer bijeen, en zij staan allen op uit de dood)

Het laatste oordeel 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend.

En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen.

Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Samenvattend, kan gezegd worden:

Gelovige Joden en Christenen die Gods Woord als leidraad voor hun leven hebben, zullen zich nooit laten cremeren, omdat dit tegen Zijn wil is. Gelovigen in alle eeuwen hebben juist ook aan het graf Gods lof gezongen en geweten dat de dag van de opstanding uit de doden ook hun deel zal zijn.

Want Jeshua is de opstanding en het Leven, wie in Hem gelooft zal leven tot in eeuwigheid. (Johannes 11)

In Griekenland mogen geen crematies plaatsvinden, omdat de Grieks-Orthodoxe Kerk daar tegen is. En dan nog iets: Nederlanders worden na 10-20 jaar in het graf gelegen te hebben geruimd. De beenderen worden dan herbegraven maar, schrik niet, ook rustig verbrand. Dat is toch te gek voor woorden?

Voor Islamieten die in Nederland begraven worden gelden kennelijk veel betere wetten dan voor Christenen. De graven van Islamieten zullen nooit geruimd worden, want dat staat hun geloof niet toe. Dit is toch klasse Justitie?

Politieke leiders liggen hier klaarblijkelijk niet wakker van. Het is een schande en een groot onrecht dat onze overledenen en hun nabestaanden wordt aangedaan.Te bedenken dat je zelfs in je graf nog niet met rust gelaten wordt, zelfs na het betalen van zo’n exorbitant bedrag. Rust in Vrede? Kamerleden doe iets!!!