#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Enquête

090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Delia

13-07-2019 06:27
De Here Jezus kan pas terugkomen wanneer zijn lichaam verenigd is! Hij is het Hoofd en ware christende de rest van de leden van het lichaam. Dus ja, eerst de vereniging met Hem (opname) daarna de Grote verdrukking. Daarmee stelde Paulus de Thessalonizensen gerust omdat zij bang waren dat de verdrukkingsperiode al begonnen was en al veel medechristen gestorven waren. In de 2e brief van Paulus aan de Thess. stelt Paulus niet bezorgd te zijn en dat de gestorven christenen eerst zullen opgenomen worden en daarna de nog levende en verander worden, enz..

Marten Dek

13-07-2019 12:14
Velen denken dat zij opgenomen worden, maar denken helaas vergeefs.
Waarom.????
Omdat zij een mensengebod, de zondag boven het Gebod van God stellen.
God gaf ons de Sabbat.

BASTIAAN

07-07-2019 07:16
Mee eens Harry,

Gelovigen worden niet alleen opgenomen maar ook nog eens veranderd las ik in 1 Corinthe 15:50-58 Het einde:

1 Korintiërs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

51 Zie, ik deel u een Geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij Veranderd worden,

52 in een Ondeelbaar Ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.

55 Dood, waar is uw overwinning Dood, waar is uw prikkel?

56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Harry Sleijster

06-07-2019 02:06
1Thess4:17 zegt letterlijk: Opgenomen. Bij de komst van Heer wordt de doden in Christus opgewekt. Samen met de dan levende ware gelovigen worden zij opgenomen (ook te vertalen met weggerukt (Gr: harpazo, Eng: Rapture), de Heer tegemoet in de lucht, om altijd bij Heer te zijn.
Pas op voor het preterisme (zoals Anne Salomons dat verdedigt), dat beweert dat wederkomst en opstanding in het jaar 70 is gebeurt bij de verwoesting van Jeruzalem, waarvan zij geen enkel bewijs kunnen geven.

BASTIAAN

28-06-2019 06:46
BESTE ANNE...De Bijbel is heel duidelijk dat Godwelgevallige personen opgenomen worden in de hemel.

In Genesis 5:24 (NBG51) lezen we al...En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem OPGENOMEN.

Jesaja 46:3 (NBG51) Hoort naar Mij, huis van Jakob en geheel het overblijfsel van het huis Israël, die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, OPGENOMEN van de moederschoot af.

De Here Jeshua werd toch ook op Hemelvaartsdag ten hemel opgenomen? Marcus 16:19 (NBG51)
De Here Jeshua dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, OPGENOMEN in de hemel en heeft Zich gezet aan de Rechterhand Gods.

Handelingen 1:9 (NBG51) En nadat JESHUA dit gesproken had, werd Hij OPGENOMEN, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

BESTE ANNE, bent u vergeten hoe spectaculair de Profeet Elia ten hemel werd opgenomen met vurige paarden en wagens? Lees 2 Koningen 2:1...

Elia ten hemel OPGENOMEN...
1 Het geschiedde, toen de Here Elia in een storm ten hemel zou OPNEMEN, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. 2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de Here heeft mij naar Betel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waar de Here leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten.

11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een Vurige Wagen en Vurige Paarden! en die maakten Scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. 12 En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer.

Nog een voorbeeld van de Twee Getuigen die naar de hemel OPKLOMMEN om al uw twijfel over uw hemelvaart weg te nemen.

Jeshua vertelt het in zijn eigen gedicteerde Boek OPENBARING aan de Apostel Johannes op Patmos...

Openbaring 11:7 En wanneer zij [de twee getuigen Mozes en Elia] hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, [Rome en Mekka, beiden fervente antisemieten] dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.

8 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, [Jeruzalem] die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here [Jeshua] gekruisigd werd.

9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.

10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

11 Maar.. na drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden.

12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt Hierheen Op! En zij Klommen naar de Hemel Op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

13 En te dien ure kwam er een grote Aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, [DE TEMPELBERG OP SION] en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

[DAN komt er spoedig ruimte voor de Nieuwe Tempel van JHWH op de Tempelberg. Ezechiel 43-48 en Zachariah 6 Hallelujah!!!

Anne Salomons

28-06-2019 02:49
Natuurlijk niet, het woord opname komt in heel de bijbel niet voor, is uit het menselijke brein ontsproten... Zie verder artikel over de opname op de website www.zoekdewaarheid.nl

Jan

28-06-2019 02:24
Jazeker, het is onze gezegende hoop, Titus 2:13.

Www.godskalender.nl