#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Enquête

099-Is seks voor het huwelijk toegestaan?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

11-11-2019 03:06
Beste Dee, Ik denk toch dat de meeste mannen bij voorkeur met een MAAGD huwen.

Ik raakte helaas op 15-jarige leeftijd mijn maagdelijkheid al kwijt door nieuwsgierigheid voor 15 gulden bij een prostituee. Geen fijne ervaring.

Lees Spreuken 1 t/m 7 wat de gevolgen kunnen zijn.

Net als de verloren zoon Lucas 15 in de gelijkenis vroeg ik God om vergeving en kreeg het royaal. Ben nu al vele jaren gelukkig gehuwd, en ja, met een MAAGD.

De Here Jeshua werd verwekt door de H. Geest...

LUCAS 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een MAAGD, die Ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der MAAGD was Maria.

Ik wil alle jonge mensen waarschuwen om je maagdelijkheid te bewaren voor de man of vrouw die je huwt. BIDT de Here God voor een goede man/vrouw.

Spreuken 18:22 (NBG51) Wie een vrouw vond, heeft iets Goeds gevonden en Gunst van de Here verworven.

Lees ook 1 Corinthe 5, 6, 7 en het Boek Spreuken en Prediker voor vele waardevolle adviezen.

Job was een rechtschapen man en sprak: Job 31:1 (NBG51) Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een Maagd hebben aangezien?

Wat leert Mozes de Joodse mannen? Exodus 22:16 (NBG51) Wanneer iemand een MAAGD verleidt, die niet ondertrouwd is, en Gemeenschap met haar heeft, dan zal hij haar tegen de volle Bruidsprijs tot vrouw nemen.

Dus, wie met een meisje naar bed gaat is volgens de Torah verplicht met dat meisje te huwen. Ze zou immers zwanger kunnen worden/zijn van jou?

SPREUKEN 5 leert...

Spreuken 5:14 (NBG51) Bijna was ik in alle kwaad geraakt – te midden van de gemeente en de vergadering.

Spreuken 5:15 (NBG51) Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput.

Spreuken 5:16 (NBG51) Moeten uw bronnen op straat overstromen, uw waterbeken op de pleinen?

Spreuken 5:17 (NBG51) Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u.

Spreuken 5:18 (NBG51) Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd:

Spreuken 5:19 (NBG51) een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar Boezem [niet die van uw buurvrouw] u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig Verrukt over haar Liefkozingen.

Spreuken 5:20 (NBG51) Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een Vreemde, de Boezem van een Onbekende omarmen?

Spreuken 5:21 (NBG51) Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.

OOK De Apostel Petrus waarschuwt gelovigen: Pas op voor gelovigen die een Losbandig leven leiden...

2 Petrus 2:17 (NBG51) Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de Donkerste Duisternis is weggelegd.

2 Petrus 2:18 (NBG51) Want met holle, hoogdravende klanken Verlokken zij door Vleselijke Begeerten en door Ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

19
Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des Verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

20
Want indien zij, aan de Bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste."

Spannende Erotiek voor de Man met zijn eigen Vrouw wordt in detail in 8 hoofdstukken beschreven in het Lied der liederen: Hooglied.

LEES HET SAMEN! SHALOM!

Dee

11-11-2019 01:05
Door de lay-out tikte ik op nee waar ik op ja wilde drukken. Ben vast niet de enige. Houdt niet vast aan zoveel door mensen opgelegde regels afkomstig uit een puriteinse tijd. Je weet zelf wel hoe je wilt leven en dat is vast niet losbandig. Maar leef. En denk aan de gelijkenis van de 2 zonen. De zoon die de wereld inging ervoer álles met wat zijn vader hem had gegeven. Hij leerde daardoor een innerlijk kompas ontwikkelen. En werd vol liefde onthaald.