#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Schepping / evolutie

95 Stellingen tegen evolutie

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden.

De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de volgende 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen.

Met deze publicatie wil 0095 zich ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

Klik hier om de 95 stellingen te lezen.

Klik hier om het bijbehorende e-book waarin iedere stelling wordt onderbouwd te downloaden.

Reageren


BASTIAAN

17-10-2017 11:22
De Joodse Apostel Paulus [Sha'ul Hebr.] had in zijn tijd al met Griekse gelovigen te maken die in de evolutietheorie geloofden.

Paulus wijst hen in 1 Corinthe 15 een hogere/betere weg om hun vruchteloze ideeën te ontmaskeren als hopeloos verouderd...

Vers 39...Alle vlees is Niet hetzelfde, maar dat van mensen is Anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer Anders dan dat van vissen.

Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.

De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans.

47...De eerste mens is uit de aarde, [Adama=Aarde] stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de Stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de Hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Dat JHWH de Schepper is van ALLE soorten werd beproefde de Job overduidelijk in de hoofdstukken 38-42 van zijn boek.

Albert Einstein [1879-1955] vooral bekend van zijn formule van de relativiteitstheorie: E= M2, Energie is Massa maal Lichtsnelheid in 't Kwadraat, is het op dit punt met Paulus eens.

In zijn boek: Zoals ik de wereld zie, schreef Einstein...Als wij het Jodendom der Bijbelse Profeten en het Christendom zoals Jeshua het leerde, zuiveren van latere toevoegingen [zoals Darwin deed] vooral van priesterlijke intriges, wij een LEER hebben, waarmee de mensheid van AL haar maatschappelijke kwalen kan worden genezen, en dat als goede mensen de plicht hebben deze werkelijk humane leers zo veel mogelijk aan hun omgeving bekend moeten maken.

Einstein over Darwin: Reeds als student beschouwde ik de THEORIËN van Darwin, Haekel en Huxley als hopeloos verouderd.

In een vraaggesprek met een Journalist zei hij: Als kind ontving ik onderricht in de Bijbel zowel als in de Talmoed. Ik ben een Jood, maar het schitterend beeld van de Nazarener heeft een overmeesterende invloed op mij.

Op de vraag of hij het historisch bestaan van Jeshua aannam, antwoordde hij: Zonder twijfel! Niemand kan de Evangeliën lezen zonder te gevoelen de werkelijke tegenwoordigheid van Jeshua. De hartslag van Zijn persoonlijkheid klopt in elk woord!

Theo

01-09-2017 03:01
Beste Josef , lees eerst waarover het gaat alvorens kommentaar te leveren . De 95 stellingen tonen aan dat de evolutietheorie precies dat is wat jij zegt dat het is namelijk een theorie van de duivel . Waarom dan kritiek leveren ?

Josef

04-09-2016 07:32
Waarom moet de Schepping wetenschappelijk bewezen worden?
Hebben wij niet meer genoeg wat er geschreven staat?
Terwijl de evolutie één grote verleidings theorie/leugen van de duivel is.
Er worden zaken aangenomen uit alleen veronderstellingen van verdwaalde door de duivel geïspireerde mensen, die van geen GOD willen horen, en over alles twijfelen of beschimpen wat er in de Bijbel geschreven staat.
Ga niet mee in het discussiëren van hun verdwaalde Godloze ideeën.
Zij hebben hun geloof, wij mogen geloven wat De Here God gedaan heeft, al het andere is uit de Boze.