#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Waarom staat God lijden toe?

Dat is een heel wezenlijke vraag. Ik heb niet de pretentie die vraag in al z'n diepte te kunnen beantwoorden, maar ik kan wel bijbelse gedachten aandragen die laten zien dat er ook een andere kant aan het lijden zit. Ik wil graag tien manieren noemen waarop God lijden gebruikt in ons leven en in de Gemeente van Jezus Christus.

1. Om ons op te voeden
In Hebreeën 12:5-11 kunnen wij lezen dat God ons soms tuchtigt en kastijdt - net als onze aardse ouders - om ons op te voeden in Hem. Hij doet dat omdat wij Zijn kinderen zijn en omdat Hij van ons houdt. En hoewel die tucht op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart brengt, gebruikt God dat lijden voor onze bestwil. Hij gebruikt het om ons te corrigeren en te onderwijzen.

2. Om Zijn heerlijkheid te tonen
Soms gebruikt God lijden op zo'n manier dat het ons helpt om Hem te eren. Denk maar eens aan het overlijden van Lazarus (Johannes 11:4). Ook met dat overlijden ging lijden gepaard. Maar God had een speciaal plan met dat lijden. Hij wilde mensen door dat lijden iets over Zichzelf vertellen. Hij liet door dat lijden en de opwekking die erop volgde iets van Zijn heerlijkheid aan de mensen zien. Dat is ook nu nog zo. Wanneer mensen genezen (op een 'bovennatuurlijke manier' of niet), dan is dat een extra reden om God te eren.

3. Om hoogmoed te onderdrukken
Sommige mensen hebben van de Heer veel gaven en talenten ontvangen. Zoveel zelfs dat ze gevaar lopen hoogmoedig te worden. Paulus was zo'n persoon. Hij schrijft hierover in 2 Corinthiërs 12:6-9. In vers 7 schrijft hij: "Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen." God staat soms lijden toe in ons leven om de balans als het ware weer in evenwicht te brengen. We hebben dat lijden dan nodig om onze totale afhankelijkheid van God te ervaren en te erkennen.

4. Om ons geloof op de proef te stellen
In 1 Petrus 1:6,7 schrijft Petrus dat goud in vuur beproefd wordt. Op dezelfde manier kan God het nodig vinden om ons geloof te beproeven en te louteren door lijden. In moeilijke omstandigheden, in tijden van lijden, zal de echtheid van het geloof blijken.

5. Om een Goddelijke waarheid te illustreren
In Hosea hoofdstuk 1 en 2 kunnen wij lezen dat Gomer, de vrouw van de profeet Hosea met wie hij drie kinderen had, hem ontrouw werd. Ze verraadde hem en liet hem in de steek. Dat lijden van de profeet gebruikte God als illustratie voor de ontrouw van het volk. Pas nadat Israël gestraft werd, kon het uitverkoren volk weer Gods bruid worden.

6. Om de eenheid onder christenen te bevorderen
In 1 Corinthiërs 12:26 staat: "Als een lid lijdt, lijden alle leden mede." Dat is mede-lijden in de zuiverste betekenis van het woord. God wil dat wij met elkaar mee-lijden en dat wij lasten samen dragen. Hij wil dat omdat wij elkaar op die manier tot grote steun kunnen zijn. Bovendien geeft samen lijden een diepe eenheid. Lijden brengt mensen tot elkaar.

7. Om te leren bidden
Nood leert bidden. Wanneer het leven gemakkelijk is, is het vaak moeilijk om te bidden. Wanneer het leven moeilijk is, wordt het bidden veel gemakkelijker. Denk in dat verband maar eens aan koning Hizkia. Hij keerde zich tot God toen hij ten dode toe ziek werd (2 Koningen 20:1-3). Soms gebruikt God lijden in ons leven om ons dichter naar Zich toe te trekken. Hij gebruikt lijden om ons te helpen tot Hem te gaan en om te bidden.

8. Om van Christus te getuigen
In 2 Corinthiërs 4:7-10, 6:3-10, 11:23-29, 12:7-9 geeft Paulus te kennen dat de manier waarop wij omgaan met ons lijden een getuigenis kan zijn voor de mensen om ons heen.

9. Om gehoorzaamheid te leren
In Filippenzen 2:8 en Hebreeën 5:8 kunnen wij lezen dat Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Zo kan God ook in ons leven lijden gebruiken om ons te leren Hem te gehoorzamen.

10. Om tot Hem te gaan
De uiteindelijke bestemming van de christen is om de eeuwigheid door te brengen met God. De dood, en het lijden dat daar vaak aan vooraf gaat zijn een deur naar die heerlijke eeuwigheid. Een deur die voor ons vaak synoniem is aan pijn, maar die voor God de blijdschap van de hereniging met ons betekent. "Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten." (Psalm 116:15)

Reageren


Stype

26-09-2016 07:23
Komt er ook nog iets goeds uit de hel van Aleppo voort?

piet

26-09-2016 01:17
In veel gevallen hebben we God ook uit ons leven gebannen, bv. De naam van God uit de troonrede, Christelijke scholen is dat wel zo nodig, niet meer in God gelev, dus in feite afstand van God gedaan/genomen. we hebben God vaarwel gezegd in veel gevallen, maar willen we dan wel dat Hij ingrijpt als dingen fout gaan. Zou wat hypocriet zijn. Hoe kan Hij ons nou beschermen en bewaren als we niet door Hem beschermt willen worden?

Willem-de-Boer

26-09-2016 08:49
Punt 3: Hoogmoed. "Sommige mensen hebben van de Heer veel gaven en talenten ontvangen. Zoveel zelfs dat ze gevaar lopen hoogmoedig te worden." In de praktijk blijken het juist de middelmatig begaafden te zijn die de baas willen spelen en als dat lukt, hoogmoedig worden. De hoogbegaafden blijken juist bescheiden, de nederigen van geest. Veel conflicten in organisaties ontstaan juist omdat de verkeerde op de verkeerde plaatsen staan. Omdat weer eens de dommen aan de macht blijken te zijn. Personen die zichzelf veel belangrijker vinden dan het belang dat ze geacht worden te dienen. Maar ja, naar hoogbegaafden moet je op zoek. De middelmaat meldt zich dagelijks. En als dan ook nog de personeelsafdeling bemand is met middelmatigen, dan weet je het wel. Dit duurt totdat de organisatie over de kop gaat. Helaas blijkt dat in veel gevallen toch nog vrij lang te duren.