#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Boek-muziek-film

Vrouwen uit de Bijbel

Vrome vrouwen die Gods wil doen

In de Bijbel staan mannen centraal. Dat is niet alleen iets van toen. God stelt ze op de eerste plaats. Gods voorschriften dragen daarom vrouwen op dat te erkennen en mannen daarin te ondersteunen. Toch vraagt God ook aandacht voor vrouwen. Het is niet toevallig dat de Bijbel twee boeken heeft die vrouwennamen dragen; Ruth en Esther. Ook zijn er diverse heilsgeschiedenissen waarin zij zelfs een sleutelrol hebben of voor hen een uitzondering wordt gemaakt. De nieuwe DVD box ‘Vrouwen uit de Bijbel’ laat dat zien.

Door Marco van Putten
Klik hier om deze dvd online te bestellen!

Karakteristieke dienst van vrouwen aan God
In tegenstelling met veel godsdiensten is de christelijke leer uniek als het gaat om de positie van de vrouw. Het maakt het mogelijk dat het natuurlijke conflict tussen mannen en vrouwen betekenisloos kan worden (Gal 3:28). Namelijk als gelovigen de betekenis uitleven van de waterdoop; het watergraf. Het laten sterven van de eigen ik. Mensen die niet meer door eigen begeerten worden geleid, maar door de Geest van de Messias zullen steeds meer vrij worden van slavernij aan vleselijke impulsen. Het gaat dus om een verstandhouding tussen man en vrouw waartoe ongelovigen niet in staat zijn. Natuurlijk zijn vrome mensen wel mensen. Het menselijke onderscheidt tussen man en vrouw blijft. Maar de levens van vier vrouwen, die centraal staan in deze DVD-box, laten zien hoe het anders kan. Die worden gekarakteriseerd door trouw (Ruth), dapperheid (Esther), verkiezing door God (Maria, de ‘moeder’ van de Here Jezus) en vroomheid (Maria Magdalena) in hun ondergeschiktheid aan mannen.

Bijzondere omstandigheden
Dat de omstandigheden van deze vrouwen bijzonder waren komt goed naar voren. Toch wisten ze die goed toe te passen. Ruth was van Moabitische afkomst. Een Israël vijandig buurvolk. Toch wordt ze de grootmoeder van David, koning van Israël. Esther was wees in een pleeggezin in de Babylonische ballingschap. Ze werd koningin, maar riskeerde haar leven voor haar volk. De twee Maria’s leefden tijdens de Romeinse bezetting van hun Land, maar waren beiden direct betrokken bij de Messias. Maria Magdalena was een hoer die de Here Jezus van bezetenheid verloste. Zij werd een bekende volgeling van Hem. Ondanks deze omstandigheden schreven deze vrouwen heilsgeschiedenis of waren erbij betrokken.

Evaluatie
Deze films zijn een poging om realistisch en toch Bijbelgetrouwe een weergave te geven van het leven van vrome vrouwen. Dit vergt verantwoorde romantisering, wat gelukt is. De rollen zijn overtuigend geacteerd.
De films van de twee Maria’s gaan echter voor het overgrote deel over het leven van de Here Jezus. In de film over Maria Magdalena wordt ook een poging gedaan om de hele Bijbel samen te vatten. Ook blijkt in die film dat de Here Jezus heel wat andere vrouwen heeft gered. De films tonen het handelen van God en is daardoor inspirerend. Maar centraal stellen van vrouwen mag dan trendy zijn. In de Bijbel is dat niet zo.

Vrouwen uit de Bijbel
Uitgekozen, moedig en geliefd
2016, Neema Media B.V.
c.300 min
€ 17,99
ISBN: 9789492189264

Reageren


M. van Putten

26-09-2016 05:55
Beste heer De Boer,

Uw interpretatie van mijn woorden wijst op 'the eye of the beholder', maar vindt ik wel wat flauwtjes. Natuurlijk kunnen mijn woorden ook juist gelezen worden; dat de Here Jezus als Enige Mens volmaakt heilig was.
Wat de voorgeschiedenis van Maria Van Magdala aangaat. Het is juist dat de boeken van de Bijbel daarover niets zeggen en zelfs de stelling dat ze van 7 demonen werd bevrijdt (Mc 16:9) komt niet in alle manuscripten voor. Toch was ze zeker geen heilige en het feit dat ze zich van alle vrouwen rond de Here Jezus zich zo betrokken op Hem voelt wijst op een schokkende bekering. Demonie heeft ook nogal eens te maken met hoererij.
Het doet me goed te lezen dat ook u vasthoudt aan wat de Bijbel stelt over de plaats die God aan de man en de vrouw geeft.

Willem-de-Boer

24-09-2016 04:22
Meneer Van Putten, leest u uw teksten wel eens terug voordat u ze instuurt? "Maria Magdalena was een hoer die de Here Jezus van bezetenheid verloste." Hier staat dus dat Jezus bezeten was en daarvan door Maria Magdalena werd bevrijd. Volgens mij was het precies andersom. Toch wel een belangrijk verschil, want een bezetene kan niet voor onze zonde sterven. Verder geeft de Bijbel geen enkele aanwijzing dat Maria Magdalena een hoer was. Deze beschuldiging is gewoon laster. Geen laster van Maria, maar laster van Jezus. Zo van; Jezus zonder zonde? Hij houdt het nota bene met een hoer! Alweer: hoe kan hij onze zonden op zich nemen als hij zelf heeft gezondigd en dus alleen voor zijn eigen zonden kan sterven? Bedenk dat ook volgens de Joden in zijn tijd Jezus zeker niet zonder zonde was. Hij werd zelfs door het Sanhedrin voor godslastering veroordeeld. Een doodzonde. Zeker in die tijd.
Dan de positie van vrouwen. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Uit die mens schiep Hij later de vrouw. Ik denk dat dit zo'n half jaar later was. Van Eva wordt niet gezegd dat zij het evenbeeld van God was. Wel dat zij vlees en bloed van de mens, Adam, was. God schiep de mens voor Zich en om de aarde te beheren. De vrouw werd geschapen om de mens daarbij tot hulp te zijn. De vrouw is dus geschapen voor de man, simpelweg omdat hij hulp nodig had. Het doel van de man is dus de aarde beheren, het doel van de vrouw is de man tot hulp te zijn. Hem te assisteren dus. Daarbij is haar seksualiteit haar sterkste en beste middel. De reden dat het in de Bijbel dus in hoofdzaak over de man gaat en alleen over de vrouw in relatie tot de man komt uit deze doelstellingen voort. Daarbij moeten we bedenken dat de man het evenbeeld van God is, maar de vrouw niet. Ook dat heeft zijn consequenties en legt een grote verantwoordelijkheid op de man. Zo, nu maar afwachten hoe dit valt.