#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

Geest van de antichrist breekt zich baan

De geest van de antichrist is voor gelovigen nu steeds duidelijker herkenbaar. Dat is een van de conclusies in een aan ‘de tekenen van deze tijd’ gewijd nummer van Het Zoeklicht. Overigens staat in het door Johannes de Heer bijna een eeuw geleden opgerichte blad de Maranatha boodschap altijd al centraal, waarin dus de tekenen van de tijd niet ontbreken, maar in dit nummer gaar het om alle kommer en kwel die nu de wereld teistert en dus meer dan ooit op de spoedige wederkomst van Christus wijzen.

In het blad spreekt Koos van Delden, een van de oprichters van de Evangelische Hogeschool, zijn treurnis uit over de Godsverduistering die de evolutieleer heeft bewerkstelligd en die nu ook royaal de kerk binnendrong. Overigens vindt de ooit uit verzet tegen die leer voortgekomen EH, dat aan studenten zowel de evolutieleer als het scheppingsverhaal moet worden onderwezen. Op de school werd onlangs een congres gehouden ter introductie van een boek, waarin de evolutie werd verdedigd.

“Het Darwinisme is de ideologie van het marxisme, het nazisme en het atheïsme”, zegt Van Delden. Het is volgens hem de leer die zegt dat er geen andere oorzaak dan toeval mag zijn, zodat bestaan van de Schepper kan worden ontkend. “Het is buitengewoon triest dat ook binnen de kerk velen de evolutietheorie geloven en zelfs verspreiden.” Maar het is naar zijn mening wel een teken van de eindtijd.

Dat die is aangebroken zien ook tal van andere auteurs in de special. Feike ter Velde ziet dat in de overal woedende oorlogen en de twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw. “De twintigste eeuw zelf is het grootste teken van de tijd.“ En ds. Theo Niemeijer signaleert tal van ontwikkelingen waarin de op til zijnde komst van de antichrist, waaronder het streven naar één wereldregering, één wereldgodsdienst en één wereldeconomie.

De Wereldraad van Kerken heeft haar deuren volgens hem allang open gezet voor dialoog met andere godsdiensten en ziet de Oosterse religies als een verrijking voor het christendom, schrijft Niemeijer. “De kerken van de reformatie, maar ook steeds meer evangelische gemeenten en bewegingen zoeken de laatste tijd in toenemende mate naar samenwerking en eenheid met de kerk van Rome.” En die laatste zegt bij monde van de paus weer dat moslims als broeders dezelfde God dienen, verzucht hij.

En dat de economie een ballon is, waardoor de crisis ernstiger is dan alle voorgaande en die binnenkort wordt lek geprikt, benadrukken Arno Lamm en Emile André Vanbeckevoort. “Wij leven in de grootste (krediet) bubbel die de planeet aarde ooit heeft gekend en waarvan het grote publiek nog altijd onwetend is.”

Maar het blad heeft ook hoop. Want voordat de antichrist komt, is de Gemeente van Gods kinderen naar de stellige overtuiging van de redactie ten hemel opgenomen. Intussen constateert ter Velde dat, bij alle narigheid die de wereld overspoelt, de Bijbel ook voor christenen steeds meer dicht gaat. “Dit is een subtiel gebeuren, waarachter wij de grote hater van God en Zijn Woord moeten vermoeden, de duivel. In grote snelheid grijpt de moderne leegte wereldwijd om zich heen. De mens is weggevlucht, verder de leegte in.”

Reageren


Cees

24-02-2019 02:33
@Kees,
De gemeente kán niet door de grote verdrukking gaan!!
Immers, al wie het merkteken dan accepteert is op datzelfde moment voor eeuwig en altijd verloren !!

De Heere God zegt dat in Openbaring 14:
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

Onze behoudenis is absoluut en ligt verankerd in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus.
Wanneer een behouden christen dat merkteken door onwetendheid of uit argeloosheid zou aanvaarden, verliest die christen met onmiddellijke ingang zijn eeuwige behoudenis en gaat vervolgens onomkeerbaar absoluut verloren.
De Heere God zal dit absoluut voorkomen.
Net zoals Hij absoluut voorkwam dat Adam en Eva na hun val alsook nog van de boom des levens zouden kunnen eten.
Ze hadden dan eeuwig in hun zondige staat moeten blijven zonder kans op herstel.

Er zijn nogal wat christenen die te lui zijn om hun Bijbeltje eens goed te gaan lezen.
Nee, we gaan zonder Bijbel naar de samenkomst, genieten van de 'voorstelling' en nemen klakkeloos aan wat de voorganger zegt.

Men onderzoekt en toetst niet meer en papegaait maar na wat er bij hen werd ingekieperd.
Steeds meer voorgangers en zelfs Bijbelleraren praten ook liever na dan dat ze Gods Woord serieus bestuderen.
Ze denken: "Iedereen legt het zo uit dus waarom zou ik daaraan twijfelen?"

Vele christenen zullen, zeker net na de invoering van dat merkteken, in hun argeloosheid het merkteken van het beest accepteren.
Zonder aanvaarding van dat merkteken kun je immers niet meer over geld beschikken om te betalen?
Je bestaat dan niet meer. Je bezit niets meer en bent gedoemd om rond te dolen en om te komen van de honger.

De opname van de gemeente is noodzakelijk !!
De leer aangaande 'de opname' is ook voluit Bijbels.
Wanneer deze zeer spoedig plaats te grijpen gebeurtenis niet in de Bijbel werd vermeld zou de serieuze Bijbellezer er zelfs naar op zoek gaan!

Paulus leert dat, voorafgaand aan de opname, éérst de antichrist geopenbaard zal worden.
Nee, nu niet de 'Bijbeldeskundigen' beginnen na te praten die beweren dat de gemeente de antichrist weerhoudt enz. maar gewoon es goed lezen wat er in 2 Thess 2 staat.
Dat 'wederhouden' is het gevolg van onjuist vertalen.
Het lijkt logisch maar dat is het niet.
De Statenvertalers hebben ontegenzeggelijk een geweldige prestatie geleverd maar bij het vertalen moeten er soms keuzes worden gemaakt.
En een goede lezing van de verzen 1,2 en 3 had toch aanleiding moeten geven tot het heroverwegen van dat begrip 'wederhouden' (tegenhouden).
Het had namelijk met het begrip 'vasthouden' moeten worden vertaald.
En dan was het ook niet nodig geweest om enkele woorden in te voegen om een goed leesbaar geheel te krijgen.

Paulus houdt de gelovigen voor om zich door anderen, die beweren dat de opname aanstaande zou zijn of reeds zou hebben plaatsgevonden, niet het hoofd op hol te laten brengen omdat de 'dag van Christus' (welke aanvangt met 'de opname'), niet komt tenzij dat éérst de mens der wetteloosheid, de antichrist, geopenbaard zal worden.

Tussen 'de opname' en het begin van de 7-jarige periode van verdrukking (de 70e (jaar)week) zit een tijdspanne.
De gemeente kwam met Pentecost en gaat met Pentecost (dat is mijn vaste overtuiging).
Dus nadat de gemeente weggenomen is duurt het nog even (zo'n 4 maanden) totdat de 70e (jaar)week aanvangt.

De antichrist echter, wordt naar mijn bevindingen halverwege het Joodse jaar geopenbaard.
De gemeente maakt de antichrist dus nog zo'n 2 maanden mee.
De antichrist is dan druk met het aan zich trekken van macht.
Dat gaat hem snel af want slechts 6 maanden heeft ie nodig om namens vele volkeren een verbond met Israel te sluiten.
Dat sluiten van dat verbond luidt dan het begin van de 70e 'week' in.
De opname van de gemeente heeft hier dus niets mee te maken want de gemeente is dan al 4 maanden in heerlijkheid opgenomen.

Wat ik schreef kan ik overtuigend uiteenzetten maar dat zou een geweldige lap tekst worden.

Het blijkt dat ook jij dingen zegt die je m.i. eerder hebt van horen zeggen dan dat je e.e.a. goed hebt bestudeerd.
De gelijkenis van 5+5 maagden heeft namelijk niets met de gemeente van Jezus Christus uitstaande.
Deze door de Heere Jezus uitgesproken gelijkenis heeft alles met Israel te maken en is bovendien profetisch.

Mattheüs 25:1
Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.

Deze gelijkenis is profetisch van aard vanwege de toekomstige duiding: 'Alsdan'.

Alle 10 maagden (Israël) werden wakker door de uitroep (de Balfour verklaring) maar slechts 5 'hoorden' de voetstappen van de Messias omdat ze het profetisch Woord in hun hart hadden bewaard zodat ze olie hadden om hun lampen te laten branden als een licht op hun pad.

(Psalmen 119:105 & 2 Petrus 1:19)

Het Joodse jaar eindigt in ons najaar (eind sept / begin okt).
De Balfour Declaratie werd gepresenteerd in het najaar van ons kalenderjaar 1917.

De geboorte van Jezus vond plaats 4000 jaren na de schepping, 3 jaren voor het begin van onze jaartelling.
Het najaar van 1917 viel dus 4000 + 3 + 1917 = 5920 jaren na de schepping.

En nu komt het !!
De gematria van Mattheüs 25:6
"Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!", evenaart precies de waarde 5920 !!!

Het Joodse jaar dat liep tot het najaar van ons kalenderjaar 1917 is het enige jaar, een gidsjaar dus (!), waarmee we onze kalender correct langs Gods tijdlijn kunnen positioneren.

Ja maar .... dan waren in het najaar van 1997 de 6000 jaren reeds voorbij.
Goed opgemerkt maar nee, geenszins!
De Heere God maakte geen fout maar wij wel !!

Het was ná de zondeval dat Gods plan tot wederoprichting van alle dingen in werking trad.
Eerder was daar immers geen enkele reden toe?
De 6000 jaren vingen dus aan ná de zondeval, ná het Paradijs.

Hosea 6:2 gaat over 2 'dagen' (2000 jaren) die voorbij zullen gaan vooraleer het Joodse volk (weer) zal worden opgericht (overeind zal worden geholpen).
Wanneer de 6000 jaren 'vol' zijn zal Jezus wederkomen op de Olijfberg en zich opnieuw, voor de 2e maal, aan Israel openbaren als de Messias.
Het Joodse volk zal Hem erkennen als hun Messias en het 1000-jarig Koninkrijk zal dan aanvangen.

De 1e maal dat Jezus zich als de Messias openbaarde was toen Hij op de sabbath in de synagoge voorlas uit Jesaja 61.
We kunnen dit lezen in Lukas 4.
Jezus maakte zich bekend als de beloofde Messias en riep tevens het Jubeljaar uit.
Dat Jubeljaar had het eerste jaar van het Koninkrijk geworden .......... wanneer de Joden Hem als hun Messias hadden aangenomen !!!

Het Koninkrijk kwam niet en werd 2 'dagen' uitgesteld (Israel 'struikelde').
Jezus was toen 30 jaren oud.
Dat moment in-de-tijd markeerde dus blijkbaar het einde van de 'vierde dag'.
Het einde van de 'vierde dag' kwam dus 4030 jaren na de schepping.
De periode van 6000 jaren begon dus 30 jaren na de schepping.
De zondeval gebeurde dus 30 jaren na de schepping waarbij de 'eerste' Adam in z'n 30e levensjaar, zondigde.
Christus, de 'laatste' Adam, werd eveneens in Zijn 30e levensjaar verzocht van de duivel en ...... zondigde niet !!
Hoe treffend is de overeenkomst tussen de 'eerste' en de 'laatste' Adam.

De 6000 jaren tot aan het Koninkrijk eindigen dus 6030 jaren na de schepping.
Na het najaar van 1917 hebben we dus 110 jaren tot aan het 1000-jarig Koninkrijk.
De 6000 jaren lopen dus ten einde in het najaar van 2027.
Dan begint ook weer een Jubeljaar (het 70e) dat dan het eerste jaar van het Koninkrijk zal zijn.

De opname van de gemeente kunnen we dus zéér, zéér waarschijnlijk verwachten in ons kalenderjaar 2020.
En wel rond het Joodse feest Pentecost.
De gemeente van Christus zal dan sinds haar 'geboorte' tijdens Pentecost 31, 1989 jaren op aarde zijn geweest.

1989 jaren = 13 x 153 jaren.
Denk aan het verhaal van de wonderbare visvangst en dan vooral aan de 153 gevangen vissen !!
Het getal 153 staat voor de complete (9) gemeente (17).

Geloof me, de opname van de gemeente gaat spoedig plaatsvinden.
Wie achter zal blijven gaat een verschrikkelijke tijd tegemoet.

Daarom mijn dringende vraag:
Beste lezer, zul jij erbij zijn wanneer de Heere Jezus Zijn gemeente komt halen?
Heb je tot de Heere God je vertrouwen uitgesproken in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heere Jezus?

Zo je daarover geen zekerheid hebt, erken dat je een zondaar bent, geloof en vertrouw dat de Heere Jezus ook jouw zonden aan
het kruis heeft (weg)gedragen opdat jij niet in het oordeel zou komen.
Door Zijn plaatsvervangend lijden, dood en opstanding kan Hij jou vergeving en eeuwig leven schenken.
Vlucht dus met je zonden naar de gekruisigde Christus want Hij betaalde ook voor jouw schuld.
Stel je vertrouwen op Hem die ook voor jou stierf.
Dank de Heere God voor het geven van Zijn Zoon opdat jij gered kon worden van het eeuwig oordeel.
Dank de Heere God ervoor dat het vergoten bloed van Zijn zoon jouw zonden voorgoed en altijd heeft weggewassen en dank voor
het eeuwige leven dat je door Zijn opstanding uit de dood, hebt ontvangen.

Wanneer je dit vanuit je hart gelooft en beseft dat je zonder de redding die de Heere God in Zijn Zoon aanbiedt voor eeuwig verloren zou zijn gegaan, mag je je een kind van God weten en wacht je een oneindige heerlijkheid in Gods tegenwoordigheid.
De Heere God heeft geen lust aan een zondaar die verloren gaat maar dat die behouden wordt.

Lees je Bijbeltje want de Heere God wil door Zijn Woord tot je hart spreken.
Hij wil dat je Hem leert begrijpen en dat je met Hem je eeuwige (!) levensweg in blijdschap zal vervolgen.

Voor diegenen die de verwachting van een opname van de gemeente (nog steeds) een dwaling vinden het volgende:
Wanneer zo rond eind maart / begin april 2020 zal blijken dat de antichrist geopenbaard werd, heb je daarmee een nieuwe reden om toch ernstig rekening te houden met een spoedige opname van de gemeente. We gaan het zien!

met een hartelijk Shalom!
Cees.

frits

10-10-2016 07:48
De Geest en de Bruid zeggen: Kom heer Jezus! Dat moeten wij blijven zeggen.

Otto

10-10-2016 06:25
Hou wat er ook gebeurd je ogen op Jezus, laat je niet in verwarring brengen hou vast het woord van God zie de tweede brief van Johannes vers 7 t/m 11 laat je niet misleiden ik ben het volkomen eens met de schrijvers het blad'' Zoeklicht'' en ook met de reacties van Willem-de-Boer en Kees. Ik hoop dat er bij vele christenen steeds meer de bijbel opengaat, echt het is het waard!!

Willem-de-Boer

10-10-2016 11:39
De gelovigen uit Israël en de gemeente gaan de Heer in de lucht tegemoet. De opgestane doden eerst, daarna de nog levenden. Dat is wat de opname wordt genoemd. Deze ontmoeting in de lucht vindt plaats bij Jezus terugkomst, niet eerder. Er zullen dus altijd kinderen van God op deze aarde zijn, wat er ook gebeurd en wie er ook aan de macht is. Want God is bij machte zijn kinderen onder alle omstandigheden te beschermen.

Kees

10-10-2016 09:10
Het Dispensationalisme heeft de waarde van de Gemeente van Jezus Christus verwoest. Massaal komen de Amerikanen daar van terug. Ik hoop Nederland ook.
God heeft altijd het eeuwige voornemen gehad: de Gemeente (efeze 3). Maak je klaar om door de grote verdrukking te gaan en wees geen dwaze maagd. Deze gingen er ook van uit dat het wel los zou lopen. Maar de bruidegom kwam te middernacht toen het aarde donker was.