#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Promotie aan ETF over interreligieuze dialoog

Vrijdag 21 oktober (15.00 uur) promoveert aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven op een proefschrift over interreligieuze dialoog Simon van der Lugt. De dissertatie ‘Interreligieuze dialoog moet breder’ gaat over een missionair project van gereformeerde christenen en Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied. De verdediging van het proefschrift vindt plaats in de Broederkerk, Broederstraat 16 in Kampen.

Het is een project van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Van der Lugt pleit voor bezinning op en verbreding van de doelstellingen van de interreligieuze dialoog. Het promotieonderzoek is een tweede gezamenlijk doctoraatsproject van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Theologische Universiteit Kampen.

Opdracht
Als een christen met een andersgelovige in gesprek raakt, draait het dan uiteindelijk om de vraag of hij of zij in Christus gaat geloven, staat er in het proefschrift. De vraag is actueel nu onze samenleving steeds duidelijker multireligieus wordt. Wat is de opdracht van christenen ten opzichte van de aanhangers van andere religies? Hoe kan men met hen een interreligieuze dialoog voeren? Wat kunnen christenen leren van andersgelovigen?
Deze vragen stelt Van der Lugt in zijn promotieonderzoek over een missionair project in het Rijnmondgebied. Sinds 1973 hebben Gereformeerde Kerken vrijgemaakt daar samengewerkt om te evangeliseren onder de culturele minderheden. De contacten tussen gereformeerde christenen en Surinaams-Hindostaanse hindoes worden uitgebreid beschreven.

Hindoe-cultuur
In de praktijk bleek dat religie en cultuur bij de hindoes nauw verweven zijn. Een cultureel-antropologische analyse van een viertal praktijksituaties laat zien dat beide groeperingen een waardesysteem hanteren om gedrag te beoordelen dat afwijkt van wat men zelf gewoon en normaal vindt. De resultaten van die analyse worden in het proefschrift benut om te komen tot een missiologische evaluatie van het missionaire project. Hebben de activiteiten van de gereformeerd-vrijgemaakten effectief gewerkt om de missionaire doelstelling te halen? Het onderzoek laat zien dat bezinning op de uitgangspunten binnen de gereformeerd-vrijgemaakte missiologie nodig is.

Van der Lugt heeft kritiek op het eenzijdige streven om de aanhangers van andere religies te ‘ontmaskeren’ als mensen die zich tegen God verzetten. Hij bepleit een interreligieuze dialoog en samenwerking die meer doelen stelt dan alleen te komen tot de vraag: “Geloof je in Jezus Christus?“

Promotores: prof. dr. P.R. Boersema (ETF Leuven), prof. dr. S. Paas (TU Kampen), co-promotor: dr. F.L. Bakker (Universiteit van Utrecht).

Simon van der Lugt (1962) is predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Delft. Als missionair predikant werkte hij van 1993-2006 in het Rijnmondgebied voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden, in opdracht van de samenwerkende Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in de classes Rotterdam en Hoogvliet. Vanaf 2008 werkte hij aan zijn proefschrift om de ervaringen uit die voorgaande jaren op een wetenschappelijke wijze te verwerken en nuttig te maken voor de gereformeerde missiologie.Reageren