#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Aanbidding

Brandon Bee: Uw naam zegt alles!

Your name says it all (Uw naam zegt alles!). Hier een aantal namen voor onze Heer Jezus Christus, zoals wij die in de Bijbel tegenkomen.

Immanuël (God met ons) - (Matthéüs 1:23)
Eerstgeborene - (Hebreeën 1:6)
Goede Meester - (Marcus 10:17)
Beeld Gods - (2 Corinthiërs 4:4)
Heiland der wereld - (1 Johannes 4:14)
Levende God - (1 Timótheüs 4:10)
Woord des levens - (1 Johannes 1:1)
Waarachtige God - (1 Johannes 5:20)
Afgekeurde hoeksteen - (Lucas 20:17)
(Zons)Opgang - (Lucas 1:78)
Kracht Gods - (1 Corinthiërs 1:24)
Licht - (Johannes 1:9)
Herder - (Johannes 10:11)
Onze Heer - (Romeinen 6:23)
Vorst en gebieder der natiën - (Jesaja 55:4)
Koning der eeuwen - (1 Timótheüs 1:17)
Begin en einde - (Openbaring 21:6)
Zoon zijner liefde - (Colossenzen 1:13)
Lam Gods - (Johannes 1:36)
Zoon van de Gezegende - (Marcus 14:61)
Zoon des Allerhoogsten - (Lucas 1:32)
Ware wijnstok - (Johannes 15:1)
Beproefde steen - (Jesaja 28:16)
Waarheid - (Johannes 14:6)
Engel des verbonds - (Maleachi 3:1)
Leidsman - (Matthéüs 2:6)
Middelaar - (Hebreeën 12:24)
Zaad van de vrouw - (Genesis 3:15)
Here der Heren - (1 Timótheüs 6:15)
Priester - (Hebreeën 5:6)
Blinkende morgenster - (Openbaring 22:16)
Hoop der heerlijkheid - (Colossenzen 1:27)
Weg - (Johannes 14:6)
Opstanding en het leven - (Johannes 11:25)
Koning der gehele aarde - (Zacharia 14:9)
Engel zijns aangezichts - (Jesaja 63:9)
Voorspraak bij de Vader - (1 Johannes 2:1)
Verzoening voor onze zonden - (1 Johannes 2:2)
Wijsheid Gods - (1 Corinthiërs 1:24)
Eersteling - (1 Corinthiërs 15:23)
Rechter over levenden en doden - (Handelingen 10:42)
Hogepriester onzer belijdenis - (Hebreeën 3:1)
Hogepriester - (Hebreeën 4:14)
God - (Johannes 20:28)
Geliefde - (Efeziërs 1:6)
Voleinder des geloofs - (Hebreeën 12:2)
Uitverkoren - (1 Petrus 2:4)
Hoofd van het lichaam, de gemeente - (Colossenzen 1:18)
Erfgenaam van alle dingen - (Hebreeën 1:2)
Heilige knecht - (Handelingen 4:27)
Heer over de sabbat - (Lucas 6:5)
Leven - (Johannes 14:6)
Vorst - (Jesaja 55:4)
Onzienlijke - (1 Timótheüs 1:17)
Vredevorst - (Jesaja 9:5)
Steen des aanstoots - (Romeinen 9:32)
Ons paaslam - (1 Corinthiërs 5:7)
Rabbi - (Johannes 6:25)
Scepter uit Israël - (Numeri 24:17)
Heer over allen - (Romeinen 10:12)
Losprijs - (1 Timótheüs 2:6)
Rechtvaardige Spruit - (Jeremia 23:5)
Mijn geliefde - (Matthéüs 12:18)
Volheid der godheid - (Colossenzen 2:9)
Deur - (Johannes 10:9)


Reageren