#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Bijbelse beloften

Genezing

Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. Exodus 15:26

Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Spreuken 3:5-8

Belijdt elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Jacobus 5:16a

En verder: 2 Kronieken 7:14, Psalm 41:4,5, Psalm 103:3, Psalm 147:3, Spreuken 15:30, Matthéüs 9:22, Matthéüs 14:34-36, 1 Petrus 2:24.

Reageren


BASTIAAN

29-01-2019 07:31
Bovenstaande Bijbelteksten zijn zeer bemoedigend.
Amen Amen!!!

Voorkomen is beter dan genezen!!! Iemand schreef eens: De kans is groter dat je op weg naar het Roomse Lourdes verongelukt dan dat je er genezen wordt.

Dus daar moet je niet wezen voor genezing. Waar dan wel? Heer waar dan heen, tot U alleen!!! Om gezond te kunnen leven gaf de Here God ons een stel goede leefregels en gezondheidstips.

Lees Leviticus 11 voor wat goed is voor ons lichaam wat eten en drinken betreft Lees vooral ook het Boek Spreuken en Prediker.

Leef in harmonie met God en met uw naaste dat geeft een goed geweten. Een goed geweten zorgt voor een rustige hartslag en een diepe slaap. Lees en Zing de Psalmen, Gezangen en Geestelijke liederen. Geen dag zonder Bach!

Efeziërs 5:19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.

Kolossenzen 3:16 Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met Dank in uw hart.

Ik ben nog nooit een depressief persoon in een voetbalstadion tegengekomen wanneer hun club de beker won!!! Ze zongen, sprongen en dansten van vreugde. De Overwinning is het beste Tonicum voor een verslagen geest. Jubelt de Here van Harte. Psalm 150.

Laten we ook danken voor Artsen en Medicijnen leert het Apocriefe Boek Jezus Sirach hoofdstuk 38:

Jezus Sirach 38:1 EER de Arts, met de eer die hem toekomt; want ook hem heeft de Here geschapen.

2 Want de genezing is van de Allerhoogste, en door de koning wordt de geneesheer geëerd.

3 De wetenschap van de geneesheer verhoogt zijn hoofd, en bij de groten is hij in bewondering.

4 De Here heeft de medicijnen uit de aarde geschapen, en een voorzichtig man veronachtzaamd die niet.

5 Is het water niet zoet geworden van een hout, opdat zijn kracht door de mens zou gekend worden?

Exodus 15:25 Mozes riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water ZOET. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

6 Hij heeft de mensen wetenschap gegeven, om in zijn wonderen verheerlijkt te worden.7 Door deze heelt hij de mens en neemt zijn krankheid weg.

8 De apotheker mengt ze ondereen, en zijn werken hebben geen einde, en van hem komt gezondheid op de aardbodem.

9 Mijn kind, in uw krankheid bid de Here, en hij zal u genezen.10 Sta af van misdaden, en houd de hand recht, en reinig uw hart van alle zonde.

Had de Apostel Paulus ook niet gaarne de geliefde Geneesheer Lucas bij zich op al zijn reizen? Kolossenzen 4:14...Lukas, de arts, de geliefde, groet u.

Beste mensen vergeet niet: Spreuken 17:22...Een blij hart bevordert de genezing!

Nog meer snelle genezingsrecepten vind u in het Evangelie van Marcus. Doe er uw winst mee. Als we niet overmoedig leven en ons houden aan Gods Geboden die niet zwaar zijn [1 Johannes 5] dan mogen we straks bij het uitblazen van onze laatste adem [Psalm 90] terugkijken op een rijk gezegend leven.

De dood is voor gelovigen in JeshuaHaMasjiach slechts een deur die open zwaait naar het Eeuwige leven in het Paradijs Gods. Openbaring 7 en 21 en 22.