#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Christenvervolging

Vrijheid van godsdienst verder ingeperkt

Sinds 18 jaar onderzoekt Kerk in Nood, een katholieke organisatie, de vrijheid van Godsdienst wereldwijd. Daaruit blijkt dat dit recht de laatste twee jaar verder onder druk is gekomen.

Vandaag werd dit rapport gepubliceerd!

Reageren


Otto

15-11-2016 05:41
Wat men ook zeg, en wat men ook beweerd, ik hou mij vast aan: 1 Timotheus 2 vers 5 t/m 6 wat men ook zal gaan beweren, ook christelijke theologen, dat ook de Moslims dezelfde God aanbidden, als de Christenen, geloof het niet, plant deze genoemde tekst in je hart in deze verwarde tijden, en ga niet met andere geloven om, die Jezus niet erkennen: tweede brief Johannes vers 7 t/m 11 hou je hier aan vast.

Tgeo Bert

15-11-2016 03:00
Het indrukwekkende voorwoord van pater Jacques Mourad geeft uitstekend aan hoe Rome de weg wil van de vreedzame coexistentie. Daartoe erkent zij andere godsdiensten als een begaanbare weg. En juist daar knelt de schoen. De claim van Jezus is exclusief: Johannes 14:6
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

De weg van verzet van geloofshelden welke Petrus schildert is daarbij geheel buiten beeld: 32 En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten, 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.

Geweld in dienst van gerechtigheid lijkt niet te passen in het beeld dat velen dragen van Jezus. Zij vergeten daarbij de woorden van Jezus: Johannes 18:36
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.