#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Bijbelse beloften

Bijbel als gids

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Jozua 1:8

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens God volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Timótheüs 3:16,17

En verder: Deuteronomium 11:18-21, 2 Samuël 22:29, Psalm 73:24, Psalm 119:8-12,130, Jesaja 30:21, Jeremia 15:16, Matthéüs 24:35, Johannes 6:68, Johannes 8:31,32, Openbaring 22:18,19.

Reageren


BASTIAAN

09-01-2018 09:36
Wie dagelijks tijd neemt om heel de Bijbel 3-5 hoofdstukken per dag uit een betrouwbare vertaling [b.v. de NBG51] hardop te lezen die is na 3 jaar wijzer dan zijn leermeesters en heeft meer kennis dan menig predikant die vaak de Bijbel maar beroepshalve lezen.

Psalm 119:97...Hoe lief heb ik uw Torah!

Zij is mijn overdenking de ganse dag.

Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,

want het is altoos bij mij.

Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,

want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

Ik heb meer inzicht dan de ouden,

want ik bewaar uw bevelen.

Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden,

opdat ik uw woord onderhoude.

Ik wijk niet af van uw verordeningen,

want Gij onderwijst mij.

Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,

meer dan honig voor mijn mond.

Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen;

daarom haat ik elk leugenpad.


Vertel het door: U leest dan met gemak alle 77 boeken [inclusief de apocriefen van het O. T.] van de Bijbel door. Wij doen het al jaren na het ontbijt en het blijkt de kostbaarste tijd van de dag.