#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Bijbelse beloften

Bekering

Zo zegt de Here: Indien gij terugkeert, zal Ik u doen terugkeren. Jeremia 15:19

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Handelingen 2:38,39

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

En verder: Spreuken 14:12, Matthéüs 13:13-17, Lucas 3:8a, Lucas 5:32, Handelingen 17:30, Romeinen 2:5-11, Romeinen 3:11,12,23,24, Romeinen 6:23, Romeinen 7:24,25, Colossenzen 3:5-5-17.

Reageren


Herman Degenhart

01-05-2018 08:25
Bekering betekent omkering. Je keert je om door je/de zonden de rug toe te keren. Vanaf dan zondig je niet meer. Dat is een eis, want als je contact met de Heer wilt hebben, gemeenschap zogezegd, dan is nodig dat je vrij bent van zonden. De Heer is namelijk te heilig om met zonden, dus ook met zondaren, gemeenschap te hebben. Jezus redt. Waar redt hij van? Van de macht die zonde tot dan toe over je had en van de straf die op het plegen van zonde staat. Die straf heeft Hij op zich genomen, want de Wet dient wel te worden vervuld. Dat wil zeggen, wie zondigt zal sterven. Dat heeft Hij dus voor jou gedaan. Maar, zegt Jezus dan, zondig niet meer. Zonde is altijd een keus. Want anders kan je er ook niet verantwoordelijk voor zijn. Aangeboren zonden bestaan niet. Ter bemoediging zegt Jezus ook nog dat zijn last licht is. We hoeven dus niet meer te zondigen.
Nu worden wij elke dag aangeklaagd door de duivel. Hoe doet hij dat? Door bij de Heer te stellen dat je alweer hebt gezondigd, ook als je dat niet hebt gedaan. Want, zo stelt hij, hoe kunt U naar deze man/vrouw luisteren als ze zo zondigen. Kunt u dan wél gemeenschap met zonden hebben? Het antwoord is natuurlijk nee. Maar u moet daar wel bij blijven. Denk aan Job, die ook niet had gezondigd. Zijn vrienden konden dat niet geloven, want iedereen zondigt (deden wij ook voor onze bekering) en waarom had de Heer anders toegestaan dat hij (Job) alles was kwijtgeraakt. Dat kon alleen maar als straf op de zonde worden gezien. Helaas zijn er vele vrienden van Job in de wereld, maar laat u niet gek maken. Deze vrienden praten de duivel na, niet de Heer. Men heeft zelfs de onbewuste zonde bedacht. Je zondigt de hele dag door, ook al ben je je er niet van bewust. Zoiets kan alleen de duivel bedenken, want als je werkelijk zou zondigen, dan laat de Heer je dat wel degelijk weten. Want hij houdt van je en wil gemeenschap met je. Dus als je ondanks je bekering toch nog mocht zondigen, bekeer je daar direct van en breng het onder het bloed van Jezus, zodat het weg is. Dan is ook de band met je Heer weer herstelt. Want dat was toch het doel van je bekering?

Tonnie

30-04-2018 05:45
Bekering is een reactie op geloven. Nu staat er ook geschreven: Efeziërs 2 : 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.

Een tijd geleden had ik dit stukje geschreven:

"Doordenkertje:
Is het niet zo dat 'geloven' een synoniem is van 'overtuigd zijn'? Stel als je alle keren het woord 'geloven' vervangt door 'overtuigd zijn', dan krijgt de contekst vaak een heel andere lading. Hier zit het verschil in: 'overtuigd zijn' is passief, 'geloven' heeft een actief karakter, bijvoorbeeld 'een leer of gedachtegoed aanhangen', of 'vertrouwen stellen'. Maar in de kern is geloven het zelfde als overtuigd zijn - en is vertrouwen stellen hierop vaak een gevolg hiervan. Je kan je dan afvragen: wie is hierin dan de actieve partij?

Mijns inziens: als jij je uitstrekt of op zoek gaat naar de WAARHEID, dan ben jij - grammaticaal gezien - het onderwerp (actief). Maar als Hij jou ogen opent vòòr de WAARHEID en jou overtuigt vàn de WAARHEID, dan is God het onderwerp, is Hij actief en ben jij het lijdend voorwerp, passief. Vervolgens als jij gaat leven vanùit DE WAARHEID, dan ben jij weer het onderwerp en ben jij weer actief. Eye-opener?

Want een ieder die zich uitstrekt naar de WAARHEID, die overtuigd is van de WAARHEID en die leeft vanuit de WAARHEID, is als een man die zijn huis bouwt op de rots :-)"


Stelling:

Is het:

vanwege mijn bekering dat Jezus mijn redder zou zijn...

Of is het:

het besèf / het geloof dat Jezus mijn Redder is, wat mij doet omdenken / omkeren / bekeren..?