#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Bijbelse beloften

Adoptie door God

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Johannes 1:12

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Romeinen 8:14,15

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeziërs 1:5

En verder: Matthéüs 12:50, Romeinen 8:23,29, Romeinen 9:26, 2 Corinthiërs 6:18, Galaten 3:26, Galaten 4:4,5, Hebreeën 2:11, Hebreeën 12:6,7, 1 Johannes 3:1,2.

Reageren


BASTIAAN

20-05-2019 08:06
ADOPTIE? Heeft u wel goed gelezen Marco? De tekst leert duidelijk:

Doch allen, die Hem AANGENOMEN hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Johannes 1:12

Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, HEEFT eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven NIET zien, maar de TOORN Gods blijft op hem.

Zie meer details in Openbaring 20 hoe onbarmhartig het met de duivel, de valse profeet en ieder die God haat afloopt. Zij worden voor eeuwig van God gescheiden.

Jakobus 2:13 Want Onbarmhartig zal het Oordeel zijn over hem, die Geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel.

Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te VERGELDEN, naardat zijn werk is.

Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Openbaring 22:15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de LEUGEN liefheeft en doet.

M. van Putten

20-03-2018 06:12
Dit statement heeft een uiterst merkwaardige titel!

Alle mensen zijn feitelijk eigendom van God. Alles in de Schepping behoort God toe. Zelfs satan en diens demonen.

Maar dat wil niet zeggen dat de Schepping doet en de Schepselen denken & doen wat God wil en dat dit overeenstemt met hun roepingsverantwoordelijkheden.

Wat de Bijbeltekst aangeeft is dat er geen verontschuldiging kan zijn. Nu niet en niet bij het eindoordeel die aanstaande is over de hele Schepping.