#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Enquête

119-Gelooft u dat God door dromen tot ons spreekt?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


mart prins

26-12-2018 01:12
Damk voor je geweldig getuigenis.

Een ding: het houden van de sabbat is voor mij verleden tijd, dus sinds de wedergeboorte zijn voor mij alle dagen gelijk. (Rom 14:5). De sabbat valt onder her oude verbond.

Mart Prins

BASTIAAN

25-12-2018 08:56
Aan Marten Dek, ik schreef 400 pagina's vol: Dromen worden werkelijkheid!!! Ik geloof in wonderen want ik geloof in God. JHWH en Zijn Zoon JeshuaHaMasjiach.

Dank voor uw getuigenis en uw duidelijke stellingname over de Doop door onderdompeling en het onderhouden van de Sabbat die roomsen, protestanten en evangelischen vanaf 1517 verdonkeremaand hebben voor de heidense zondag. Noch Jeshua noch de Apostelen hebben daar ooit een opdracht voor gegeven.

Wie Handelingen 21 nog eens goed overleest weet dat er al in Paulus' tijd een grote schare Joden was die geloofden dat Jeshua de Masjiach was. Er zijn ook nu in Israël enkele tienduizenden gelovigen tot op deze dag in 2018. En een veelvoud in de VS.

In tegenstelling tot gelovigen uit de volken onderhouden de Joodse gelovigen in Jeshua wel alle Joodse feestdagen en de wekelijkse Sjabbat op de zevende dag en dus niet op zondag. Waarom? Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat. o.a. Lucas 6:5 en Exodus 20 en 31 voor meer details.

Joden hebben zich de afgelopen 17 eeuwen in meerderheid nooit laten paaien door pausen om de Sjabbat om te wisselen voor de roomse zondag die op gezag van Rome op 7 maart 321 gesanctioneerd werd. Vandaar dat pausen de Joden altijd gehaat en vervolgd hebben en ze als tweederangs burgers demoniseren tot de dag van vandaag. Joden erkenden alleen de Torah van JHWH geen paus over zich.

Gelukkig kwamen de Reformatoren na vele eeuwen 1517 tot diezelfde conclusie. Sola Scriptura! Luther, Calvijn en Knox bestempelden het pausdom als het rijk van de antichrist. Jammer dat Luther, Calvijn, Knox en de Evangelischen trouw bleven aan Rome van de omstreden paus wat betreft de zondagsviering, de kinderdoop, de heidense kerstdatum en Paasdatum, om nog maar niet te spreken over die vermaledijde mis/eucharistie en de transsubstantiatie. Roomsen krijgen alleen een ouwel uitgereikt en mogen van de beker niet drinken. Alleen die hoogmoedige priesters. Bah!!!

Helaas zijn protestanten en evangelischen van 2018 door list van de Wereldraad van kerken, EO, Jezuïeten, Trouw, Nederlands Dagblad nu weer grotendeels teruggekeerd richting het valse Rome dat eeuwenlang de Bijbel verbood en middels de eeuwenlange Inquisitie de RK Tsjech Johannes Hus en daarna ook ontelbaren Joden, Protestanten en Hugenoten met hun Bijbels en Gebedenboeken op brandstapels tot as verbrandden!!!

De Apostel Petrus vergelijkt de huidige Protestanten en Evangelischen die de paus als geestelijk leider vereren met de woorden: 2 Petrus 2:22...

De zg. christelijke kerken is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

De toekomst van Israël staat in vele hoofdstukken beschreven in de Bijbelse Profeten: Israël zal tot HOOFD der volken worden. Zie Psalm 149, Jesaja 60, Jeremia 31:7, Openbaring 7 en 14 en 19. Alle stammen Israëls worden door Jeshua met name genoemd.

Jacob droomde - Jozef droomde - Daniel droomde en ze schreven hun op. De Bijbel is Gods wonder. De Bijbel is het enige Boek uit de oudheid waarvan de schrijver nog Leeft!!!

Marten Dek

24-12-2018 08:40
Mijn getuigenis.
Ik geloof al heel mijn leven. Het is er nooit ingepompt. Ik heb veel en bijzondere dingen meegemaakt. Eén er van wil ik vertellen.
in 1977 kwam ik totaal verlamd op bed te liggen. Kon mijn pink nog niet bewegen.
Heer als dat zo moet zijn, ik geef mij in Uw handen.
Toen kwam er een vrede in mij die zo ongelooflijk is, dat met die vrede erbij ik wel verlamd op bed wil blijven liggen.
maar het leven gaat door.
vreselijke dingen maak ik mee die met de overheid en het wonen op een varende boot te maken hebben.
De gemeente doet mij een zwaar proces aan, ik zie het niet meer zitten ondanks mijn geloof. Het werd allemaal te zwaar. ik wist heel precies waar en hoe. De heerlijke stem die mij lokte voor die wonderschone vrede die dan zou volgen als ik voor die trein stond. Alles voorbij.
Maar ik bad nog even in uiterste wanhoop naar God. Heer ik kan niet meer. U hebt immers beloofd dat wij niet meer te dragen krijgen dan wij aankunnen. Heer ik kan het niet meer aan.
Het onmiddellijke antwoord was, "Ja, het is genoeg geweest, je krijgt niet meer te dragen dan je aankunt”. En daar was die reddende engel die mij meenam naar de zee en met mij de gehele pier op en neer wandelde. God had gewonnen van satan.
De gemeente gaat gewoon met haar ellende door maar ik krijg veel hulp.
Ik zit in mijn stoeltje en dan gebeurd er iets vreemds. Een lichte beving van boven af tot in heel mijn wezen neemt bezit van mij. Er wordt in mij gegrift. "Marten, en je wint het proces en je wint het van de gemeente Haarlem."
Ik verdedigde mijzelf tegen de grote jongens van de overheid. Toen ik mij moest verdedigen verscheen er een heldere gloed en kreeg ik van de rechter een compliment.
Ik won beide. Het proces en van de Gemeente.
Dan, en dat is de vierde aanraking op zo'n bijzondere manier. Anno 1997
Weer in datzelfde stoeltje en weer op dezelfde manier neemt er iets bezit van mij, en grift het volgende in mij.
"Marten Dek, gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt, want het is Mij een teken tussen Mij en jou en het is Mij een teken tussen Mij en de mensen".
En dit is nog maar een druppeltje van mijn verhaal.
Sindsdien ben ik van doop door besprenkelen en van de zondag naar de doop door onderdompeling en de Sabbat gegaan.
Het geloof is sindsdien pas echt. Hoe echt het voordien ook leek. Er zijn ongelooflijke krachten en leringen van God tot mij gekomen en ik ben er nog lang niet. Maar Zijn kracht is groot en ik vermag niets zonder Hem.

Mijn vraag en tevens bericht is, waarom geven voorgangers en gelovigen nooit een antwoord op de vraag. Waarom de zondag en waar staat dat in de Bijbel.
Bent u bang dat de sabbat dan wettisch gaat worden zoals Ouweneel zegt en is dat dan ook niet al zo met de zondag. ?

Dan overlijd mijn moeder en drie jaar later mijn vader.
Ik ga op mijn knieën en bid tot God.
Heer ik zou zo graag willen weten of mijn vader naar de hemel gaat en behouden is.
Antwoord van God en wel meteen.
“Marten waarom denk jij dat tussen jouw eerste ervaring met mij en jouw laatste ervaring met mij 20 jaar zit. Waarom denk jij dat jouw vader op de 20ste is overleden. Waarom denk jij dat jouw moeder op de twintigste is overleden. Waarom denk jij dat jij nu 60 jaar bent”.
Met andere woorden Ik maak het uit, en jij niet. Zie het bewijs. En dat mijn moeder op de twintigste overleden was wist ik al lang niet meer.
Mijn broer maakte toen een soort oorkonde en die lag in de slaaphut. Inderdaad, het klopte.

Dit is mijn getuigenis waarom ik van de zondag naar de sabbat ben gegaan.
Waarom ik de doop door besprenkeling verving door de echte doop van Jezus door onderdompeling.

Natuurlijk geloofde ik het niet zomaar. Mede ook door hen die de zondag hielden.
Doch lees,
Beste mensen,