#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Overdenkingen

De Hemelvaart

Een mooi Frans spreekwoord zegt: 'Partir c'est mourir un peu': 'Scheiden is een beetje sterven'. Dat was zeker waar voor het handjevol discipelen dat afscheid nam van Jezus op de dag die wij Hemelvaartsdag zijn gaan noemen. Maar, dat was niet alles. Er staat ook: "Zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap." (Lucas 24:52)

Op de avond voorafgaande aan Zijn lijden had Jezus gezegd: "Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u." (Johannes 14:16-18)

Toen Jezus dat zei wist Hij dat Hij gauw moest sterven en dat Hij Zijn discipelen moest achterlaten. Maar, Hij beloofde hen dat ze niet alleen zouden hoeven te blijven. Hij beloofde hen een andere Trooster te zenden. Letterlijk staat er: Iemand zoals Ik om jullie terzijde te staan. Hij bedoelde de Heilige Geest. Nee, Jezus liet Zijn discipelen niet als wezen achter. De Heilige Geest zou over hen komen om altijd en overal bij hen en in hen te zijn. In de Heilige Geest zou Jezus opnieuw tot hen komen.

De discipelen hadden zo'n drie jaar met Jezus geleefd. Zij waren Hem (bijna) overal gevolgd. Zij hadden Zijn woorden gehoord. Zij waren getuigen geweest van de vele wonderen die Hij had gedaan. Tegen dit kleine groepje trouwe volgelingen had Jezus gezegd: "En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft ... Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden." (Johannes 16:5-7)

Hoe kan het nou beter voor iemand zijn dat Jezus weggaat?
Omdat de Heilige Geest dan kan komen.
Omdat dan God kan komen die niet gebonden is aan een lichaam, aan een plaats en aan tijd.
Omdat dan God kan komen, die in alle mensen kan zijn die Hem toebehoren; waar en wanneer dan ook.

"Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen." (Johannes 16:12-14)

De Heilige Geest is gekomen om in de christenen van alle landen en van alle tijden te zijn. Hij is gekomen om hen inzicht te geven in de volle waarheid. Hij is gekomen om christenen in staat te stellen het overvloedige christenleven te leven. Los van de Heilige Geest is dat absoluut onmogelijk. De Heilige Geest is Gods geschenk aan de christenen voor de tijd dat zij 'in den vreemde' zijn.

De komst van de Heilige Geest werd mogelijk door de Hemelvaart van Jezus Christus.
Daarom is dit 'afscheid' reden voor 'grote blijdschap'.

Reageren


BASTIAAN

31-05-2019 01:41
Beste Marco, toch denk ik dat Mozes en Elia, samen met de 12 Apostelen de belangrijkste medewerkers van Jeshua zullen zijn als Hij Koning wordt in Jeruzalem! Zachariah 14:9 en Openbaring 19.

Dat Mozes en Elia een grote rol van betekenis vervullen ook in het toekomstig heil-gebeuren blijkt wel als Jeshua samen met Mozes en Elia verschijnt aan de Apostelen op de berg der verheerlijking. Details in Lucas 9.

Als Jeshua straks in Jeruzalem als Koning der koningen zal regeren over de gehele aarde [Psalm 72 en Zachariah 14:9] dan zullen de 10 Geboden [Exodus 19 en 20 en Deut. 6] die JHWH door Mozes aan Israël gaf, en de Bergrede van Jeshua [Mattheus 5 t/m7] De Nieuwe Grondwet van het Duizendjarige Vrederijk worden!

Meer details in Openbaring 7, 14 en 19.

Israël en de Knesset, zullen samen met alle vrienden uit de volken dan met JeshuaHaMasjiach tot HOOFD der volken worden. Het beste komt nog. Filippenzen 2.

Satan het serpent, de leugenaar van de beginne heeft dan voorgoed met zijn leger kwelgeesten, smerige demonen het nakijken!!! Openbaring 20.

Wij zullen met David, Bach, Händel, Haydn, het Joodse Volk, luidkeels, samen met alle Verlosten op aarde Psalm 68 en 72 JUBELEN!!!

Free At Last - Great God Almighty - We Are Free At Last!!!

Jeshua: He Shall Reign For Ever And Ever!

M. van Putten

31-05-2019 09:50
Beste Bastiaan,

Het is begrijpelijk dat er een verband wordt gelegd tussen de hemelvaart van de Here Jezus met de vaart van Elia in de lucht (vergelijk Hnd 8:39). Alleen is een letterlijk verband m.i. een sprookje. Zie de argumenten in mijn studie 'Wat is een hemelvaart?' (sectie Geloofsvragen op deze website). Overigens gaat figuurlijk een vergelijk met Elia's omstandigheden ook niet op. Ook is de Here Jezus altijd veel meer dan een profeet.

BASTIAAN

30-05-2019 11:04
Beste Marco, Ik dacht aan de spectaculaire hemelvaart van de profeet Elia die ten hemel werd opgenomen!!!

2 Koningen 2:1 Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging.

2 Koningen 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten Hemel.

Kon iedereen maar zo afscheid nemen van planeet aarde! Ik teken er voor!

Ik kan begrijpen dat de Apostelen met veel vraagtekens naar de hemel keken toen Jeshua werd opgenomen naar de hemel. Ze waren ook benieuwd naar het komende Koninkrijk en naar de Heilige Geest die spoedig op/in hen woning zou komen maken!

Wat de Apostelen helemaal nog niet vermoedden was dat de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem ruim 2000 jaar zou duren.

Zelfs de geleerde Apostel Paulus had dat nooit kunnen bevroeden. Jeshua wist dat het lang zou duren voordat alle volken met het Evangelie bereikt zou worden. Dat is nu bijna voltooid, de Bijbel is nu in ruim 2500 talen beschikbaar.
l
Wij behoren waarschijnlijk tot de generatie die de wederkomst van Jeshua gaat meemaken. Hoezo?

De Staat Israël werd na tweeduizend jaar weer een feit op 14 mei 1948 en staat weer op de wereldkaart. Israël is Gods Wonder! Psalm 48, 132 en 135.

In 1967 werd Jeruzalem opnieuw de hoofdstad van Israël.

Jeshua heeft verteld in Lucas 21:20...Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, [Iran, Hamas, Hezbollah, Syrië, Egypte, Jordanië] weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. [Katushja Raketten, Brandvliegers]

21 Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan,

22 want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat
geschreven is, in vervulling gaat.

23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk,

24 en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als
gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en
Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

Zonder Interventie van de hemel is Israël reddeloos verloren. De macht van een omstreden en driedubbel aangeklaagde Netanyahu wankelt hevig. Hij zal waarschijnlijk van het politieke toneel verdwijnen omdat hij hulp zoekt bij Amerika en zelfs bij zijn doodsvijanden Saoedi Arabië.

De God van Israël is boos op hem en de Knesset dat de Sjabbat al tijden ontheiligt wordt in Israël en allerlei goddeloosheid plaatsvindt, net als ten tijde van de Profeet Samuël toen de Filistijnen zelfs de Ark Gods buit maakte en tienduizenden Joden sneuvelden. 1 Samuël 1-5.

God wil beslist niet dat Israël gelijk wordt aan de omringende volken die beelden, de zon, de maan aanbidden. Israël dient een Licht der volken te zijn. Jesaja 49.

Ezechiël 20:32 leert Netanyahu en de Knesset nu een stevige les...En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt:

Wij Willen Aan De Volken Gelijk Worden, Gelijk aan de geslachten der landen, door Hout en Steen te dienen.

33 Zo waar IK leef, luidt het woord van de Here HERE, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal IK over u heersen. [ZACHARIAH 14]

Psalm 81:8-16 vertelt in weinig woorden hoe spoedig de Here God, Israël van zijn vele vijanden kan/wil verlossen!
Lees het hardop.

Dan pas, zal Israël met zijn Masjiach tot Hoofd der volken worden. Jesaja 60 en Openbaring 7, 14 en 19. Laten wij voor de vrede van Jeruzalem blijven bidden.

Vast staat: Jeshua, de Leeuw van Judah [Openbaring 5:5] wordt Koning in Jeruzalem [Zachariah 14:9] en van daar uit over de ganse aarde! Psalm 2 en 72, 96, 98 en Openbaring 19.

"Zij [de vrienden van Jeshua Joh. 15] keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap." (Lucas 24:52)

M. van Putten

30-05-2019 05:27
Dit artikel brengt hemelvaart en Pinksteren bij elkaar, maar de essentie van hemelvaart lijkt totaal onbekend in het Oude Testament (OT). In tegenstelling tot Pinksteren, dat was bevolen aan Mozes (Ex 34:22). Ook was de Heilige Geest al met de gelovigen vanaf Adams geloofsafval.

Hemelvaart staat voor de wijding van de Here Jezus als Hogepriester in Gods Tempel van de hemel (Hb 3:1). Toen God 10 dagen later Zijn Geest zond, werd Zijn Tempeldienst toegankelijk voor de gelovigen.
Maar dit loopt parallel met Mozes, die ook een hogepriester wijdde en ook de dienst van het heiligdom beschikbaar maakte aan Israël in de Sinaïwoestijn. Dat plaatst hemelvaart dus gewoon de lijn van het OT. Maar het Nieuwe overstijgt wel het Oude.