#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Opinie

‘Politiek wil Joods-christelijke normen zonder God’

Politici kunnen nou wel de mond vol hebben van op een Joods-Christelijke cultuur gebaseerde normen en waarden, maar daar heb je niets aan zonder (geloof in) God. Daar komt op neer wat Kim ten Berghe, zendelinge in Azië, schrijft in het Zoeklicht.

Ook ongelovige politieke leidslieden hebben het erover, maar een norm is iets waaraan men een ander afmeet, zegt de auteur. Men gaat er aan voorbij dat de mens van nature niet deugt, omdat hij in zonde is geboren. “De kerk heeft niet de opdracht om fatsoen hoog te houden, maar de naam van Jezus, Die zondaren rechtvaardigt.”

De kracht van de zonde verleidt mensen om met een dun laagje fatsoen toch vooral alles om henzelf te laten draaien, wat volgens de auteur in het politieke debat niet aan de orde komt. “De goedheid van mensen is een basisaanname, die in zijn naïviteit al heel wat ellende heeft veroorzaakt. Ja, die Joods-christelijke wortels zitten er, maar er zit een andere wortel, die van het kwade. Het onkruid, dat als het even kan het goede verstikt.”

Opkrassen
De hele normendiscussie leidt ertoe dat vooral anderen ‘normaal’ moeten doen of anders opkrassen, constateert ze. Wie de norm hanteert en daarvoor vecht, doet dat vooral voor anderen en maakt uit wat normaal is. “Dit legt de hele kwestie buiten onszelf. Dus in plaats van Goddelijke normen die wij moeten volgen, krijgen wij de menselijke normen die anderen moeten volgen. Zo kan een morele discussie afleiden van de wortel van het probleem, het kwaad in onszelf”, zegt de schrijfster, die verwijst naar onder meer de Jezus veroordelende Farizeeërs (“fatsoenlijker kreeg je ze niet”), die hoog opgaven van hun Joodse wortels, maar in wie Jezus hun moordlust zag. “Hij kreeg gelijk, want het waren fatsoenlijke Joodse leiders die de goede wetten misbruikten om hun moordlust ten uitvoer te brengen.” Veel martelaren nadien gebeurde hetzelfde, voegt zij er aan toe. “Kortom, normen en waarden zijn goed, maar kunnen ons niet van binnen veranderen. Het kwade in mensen zal altijd manieren vinden om door een laagje fatsoen heen te breken of juist door een dun laagje fatsoen zijn destructieve werk te doen. Maar hoewel dit besef van zonde essentieel is, is het niet genoeg. Er is genade nodig.”

Genade
Zij wijst er op dat een menselijk systeem van normen en waarden een Goddelijke Rechter noch een Goddelijke Advocaat heeft. “Als christenen kunnen we een dergelijk systeem niet omarmen. Het evangelie dat we geloven houdt waarheid en genade in evenwicht. Het zoekt wat verloren is. We streven geen rechtvaardigheid na die verkregen wordt door fatsoenlijk leven, maar een rechtvaardigheid die verkregen wordt door genade en vergeving. Van onszelf en van anderen.”

Intussen zijn Joods-christelijke normen en waarden wel goed voor een volk, zegt ze. “De hernieuwde interesse kan openingen geven om te spreken over de Joods-christelijke God. Maar we moeten geen heil verwachten van een menselijk systeem dat zonder God, besef van zonde of genade, een samenleving wil hervormen.”

Reageren


TJ

27-03-2017 03:46
Het is wel een beetje een mengelmoesje, de (weergave van de?) ontboezemingen van mevrouw Ten Berghe. Het zou helpen wanneer zij een helder onderscheid maakte tussen de taak van de kerk en die van de staat. Wat zij zegt over de menselijke situatie getuigt van (Bijbels) inzicht. Tot deze, door haar geschetste mens, in zijn "human condition", komt vanuit "de kerk" het evangelie van de Heer Jezus. De staat, de overheid, heeft een heel andere taak: zij is er om de (machten van de) chaos die de "human condition" in zich draagt, te beteugelen, zoveel als mogelijk in te dammen (en de kwade daad te bestraffen). Alle hulp om het afgrondelijke kwaad eronder te houden is welkom: ook politici die willen vasthouden aan Joods-christelijke waarden hoewel ze zelf niet meer in God geloven. Romeinen 13: 1-7 maakt duidelijk dat zulke politici (zoals destijds de heidense Romeinse) zonder het te weten met hun hooghouden van goede waarden, die het kwaad intomen, Gods doel dienen, want daarvoor heeft Hij de overheid, de staat, geroepen. Ik ben daarom bijzonder dankbaar voor zulke politici en hun waarden- en normenbesef. Zij zijn bondgenoten in het leefbaar houden van de maatschappij. Dat intussen ieder mens in deze wereld als verdwaald in de tijden is, vervreemd van Hem Die je dieper liefheeft dan wie ook, en Die je hemelse Vader is...dat is een heel ander verhaal. En dat deze onze hemelse Vader Zijn Zoon gezonden heeft om ons eindelijk thuis te brengen aan Zijn hart..., om een heerlijke omgang met Hem te ontvangen, ja dat is een blije boodschap die zichtbaar en hoorbaar mag worden aan hen die Gods Zoon al hebben leren kennen. Maar dat staat los van de taak van de overheid.