#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Leiding geven

Acht kenmerken van een goede christelijke leider!

Een christelijke leider is iemand die onder commando staat!

========================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op 'Praktisch' om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
========================================

De Leider

1. Een man of een vrouw die God dient!
In zijn pastorale brief aan zijn discipel Timótheüs legt Paulus de lat wel heel hoog voor christelijke leiders. Leest u maar eens 1 Timótheüs 3:1-13. Een leider is iemand die onder commando staat. Hij is een dienaar van God. Niet meer en niet minder. Daarom mag hij of zij geen eigen weg gaan, maar de richting volgen die God aangeeft. Dat is alleen mogelijk als de leider een dagelijkse persoonlijke omgang heeft met de Heer.

2. Als mens OK!
In de Bijbel noemt Paulus negen kenmerken van een goede persoon. Deze kenmerken gelden natuurlijk voor iedereen, maar een leider heeft veel voor als hij deze kenmerken in zijn ‘bagage’ heeft. Het zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22,23

3. Een positieve levensinstelling
Uit het voorgaande blijkt dat een goede persoon en zeker een christelijke leider op een heel natuurlijke en vanzelfsprekende manier een positieve levensinstelling uitstraalt. Hij is optimistisch, heeft ideeën, ziet altijd een uitweg en is niet voor één gat te vangen.

4. Oprecht
Mensen leiden en door mensen gevolgd worden heeft veel te maken met vertrouwen. Vertrouwen van anderen heb je niet, dat moet je verdienen. Je verdient dat door eerlijk te zijn; te doen wat je zegt, betrouwbaar te blijken.

5. Consequent
Een leider heeft niet alleen een duidelijk beeld van de doelen die hij bereiken wil, ook de manier waarop hij die doelen nastreeft dient voor hem duidelijk te zijn. Deze ‘klaarheid’ wordt voor hem of haar tot een raamwerk voor besluitvorming. Consequent zijn en ‘nee’ kunnen zeggen wordt veel eenvoudiger als het doel en de werkwijze uitgekristalliseerd zijn. Consequent leven, werken en handelen, creëert een voorspelbaar gedrag wat de medewerkers een gevoel van zekerheid geeft.

6. Doorzettingsvermogen
Een groep mensen leiden om een doel te bereiken kan een heel moeizame weg zijn. Bergen moeten overwonnen en dalen moeten doorworsteld worden. Niet simpel. Alleen als iemand in staat is de ‘tanden er in te zetten’ kan de finishlijn gehaald worden.

7. Liefde voor mensen
Iedereen wil graag gewaardeerd en gerespecteerd worden. Ook uw medewerkers. Een goede leider leeft met zijn mensen mee en is beschikbaar om hen te helpen in het uitvoeren van hun taak. Een leider heeft veel meer kans zijn mensen te ‘sturen’ door bemoedigingen dan door terechtwijzingen.

8. Vakbekwaam
Een leider hoeft geen specialist te zijn, maar hij moet door zijn vakbekwaamheid en inzicht in staat zijn mensen te begeleiden en te beoordelen.

Bottom-line: De eerste onder gelijken.

========================================

Een leider is een handelaar in hoop!
Napoleon Bonaparte

Reageren


BASTIAAN

10-08-2019 10:17
In heel de Bijbel lezen we dat God zelf leiders roept en aanstelt in zijn Gemeente! Ik noem er een paar:

Abraham de vader van alle gelovigen. Mozes en Aaron die het volk Israël vanuit het slavenhuis Egypte naar het beloofde land Israel mochten brengen.

David die de reus Goliath in Gods kracht versloeg en Koning van Israel werd. God riep alle Joodse Profeten bij name.

Jeshua, de Zoon van God riep zijn 12 Apostelen alle bij name en zond ze uit om in heel de toenmalige wereld Zijn Evangelie van het Koninkrijk uit te dragen. Mattheus 10 en Handelingen 1.

En hoe is de rampsituatie in 2019 in Nederland en wereldwijd? IKABOD!!! Verdwenen is Gods heerlijkheid, vooral toen de Statenbijbel 1637 verdween uit de Tweede Kamer in december 2014 en in 2015 een moslima Kamervoorzitter werd..

Ik moet denken aan de woorden van de profetes Deborah:
Richteren 5:7 (NBG51) Leiders ontbraken in Israël, ja, zij ontbraken, [ook in de Tweede Kamer] totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël.

Wie de halfzachte, misleidende Concilie/Synode besluiten van Pausen, PKN, Wereldraad van kerken, en Evangelische gemeenten, Leger des Heils, naleest kan niet anders dan zuchten en heel boos worden.

Wie die Nieuwe Bijbel Vertaling 2004, geschreven in huis, tuin - en keukentaal leest, en die hoort voorlezen in kerken die houdt het spoedig voor gezien en vertrekt met gezwinde spoed uit die wereld gelijkvormige kerken/gemeenten. Jacobus 4:4.

Geen wonder dat door/met die NBV ook het Schriftgezag is verdwenen is, vooral in gezinnen. Steeds meer ontdek je dat die oneerbiedige en vrijblijvende omgang met Gods Woord oorzaak werd van ongekende onverschilligheid.

Die Eerbied is verdwenen ook bij de NCRV gesticht door de Godvrezende Johan de Heer en EO door de Godvrezende Ds. Glashouwer, met al jaren Godtergende [Jeugd] Programma's en de jaarlijkse Passion. Enz.
Details in Psalm 78.

Er wordt in PKN-kerken nauwelijks nog over het Huwelijk gesproken zoals door God bedoeld. Genesis 3 en Hebr. 13:4. Homo/Lesbo predikanten worden ingezegend hoewel Romeinen 1 en 1 Corinthe 6 en Openbaring 22 duidelijke taal spreekt. [Jeshua is daar aan het Woord!!!]

De Bijbel verbiedt vrouwen toegang tot de kansel [1 Corinthe 11 en 1 Timotheus 2 en 3. Geestelijke leiders van 2019 trekken zich niets meer aan van Jeshua's Woorden/Waarschuwingen. Zie Openbaring 2 en 3 en 16...Zij bekeerden zich niet!

Leiders van kerken op Synoden en Leger Des Heils voegen toe en nemen af van Gods Woord, al naar het hen goeddunkt! Hun straf zal zwaar zijn volgens Jeshua: Mattheus 7 en Openbaring 22:18-19.

Goddank zijn er nog getrouwe Predikanten en Gemeenteleden, die niet meededen, zich aansloten bij de PKN in 2003. Vele predikanten en 55.000 hersteld Hervormden vertrokken met een Manifest uit die vrijzinnig geworden Samen Op Weg Kerk die PKN werd.

De Here Jeshua waakt over zijn Gemeente ook in 2019 als de Goede Herder. Ezechiel 34 en Johannes 10 en roept ook vandaag nog steeds predikers in zijn Dienst om het Evangelie te verkondigen zoals Hij ook de Apostel Paulus riep om het Evangelie bekendmaken. Handelingen 9 en Galaten 1 en 2.

Zij hebben niet zichzelf aangesteld als Oudste, Diaken, Predikant, maar werden door Jeshua persoonlijk geroepen zoals Paulus leert in 2 Korinthiërs 10:18 (NBG51)...

Want niet wie ZICHZELF aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, die heeft de PROEF doorstaan!

Laten we de Here danken voor alle BijbelGetrouwe Predikanten, Ouderlingen, Diakenen, Zondagschool-medewerkers, Kosters, organisten, pianisten, vrijwilligers, mantelzorgers, enz. die overal Gods Getuigen willen zijn.

Zijn Koninkrijk zal komen en Zijn wil zal geschieden. De Oogst van zielen zal zeer groot zijn niet te tellen vanwege haar menigte leert Jeshua in Openbaring 7, 14 en 19.

Franklin Leonard de la Fosse

24-05-2019 07:22
Ik heb mn stille tijd, en voel me hier naartoe geleid door de Heilige Geest........ Keep up the good work....... Dankuwel.........

vader Jakob

19-08-2016 01:02
1Petr5:2 en verder miste ik in bovenstaand verhaal.
Waar je een goede voorganger (leider) aan herkent is : hij spreekt het woord van God, en heeft geloof dat navolging verdient. Kijk verder naar (de uitkomst van) hun levenswandel. Hebreeen 13:7. Vergeet nooit, we hebben één Heer en Herder. Hij is onze Middelaar. Heb zélf een dagelijkse omgang met de Heer.

ps: Bijzonder fout citaat trouwens van Napoleon. Die heeft me een berg valse hoop verkocht, en zie zijn einde....
Er staan in de Bijbel veel zinniger citaten over "leiderschap"

Josef

18-08-2016 09:11
Vest op prinsen,mensen hoe goed bedoeld ook, geen vertrouwen, want de Here Jezus is mijn grote leider.