Friedensstimme
Enquête: 070-Hebben christenen de opdracht de Joden het Evangelie te verkondigen? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

De hemelen ...

4. De derde hemel

De derde hemel wordt door Paulus ‘PARADIJS’ genoemd (2Kor.12:2-4).
Derde hemel en paradijs duiden op dezelfde werkelijkheid. De uitdrukking ‘derde hemel’ benadrukt daarbij de plaats binnen de organisatie van de hemelen, de uitdrukking ‘paradijs’ daarentegen benadrukt het karakter en de kwaliteit van de hemel.

Het paradijs leren we in de Schriften op twee manieren kennen: in de hof van Eden (Gen.2) en in de heilige stad, HET HEMELS JERUZALEM dat op aarde nederdaalt (Op. 21 en 22). Naast het Heilige der heiligen zijn beiden een uitdrukking van de derde hemel.

De hof van Eden
Het eerste paradijs, de hof van Eden, was een heel bijzondere plek. Ze was doorademd van de (derde) hemel. De mens woonde daar bij God. Hij sprak met de mens en wandelde door de hof in de avondkoelte (Gen.3:8-9).

Door zijn ongehoorzaamheid aan God, moest God de mens buiten de hof plaatsen, buiten het paradijs Gods, buiten die met de hemel doorademde plek:

 - En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken - (Gen 3:24)

Hier zien we het verband met het heilige der heiligen, waar we in de vorige studie al over spraken. De toegang tot de hof is nu gesloten. Zo zou ook later de toegang tot het Heilige der heiligen gesloten zijn. Zoals de toegang tot de hof aan de oostzijde van de hof lag, zo lag de toegang tot het heilige der heiligen ook aan de oostzijde. Bij de hof van Eden was de toegang afgesloten door cherubs met een flikkerend zwaard. In het heilige der heiligen door het voorhangsel, waar de cherubs waren ingeweven (Ex.26:31; 36:35).

De heilige stad
Vanwege zijn ongehoorzaamheid, werd de mens van de derde hemel af gesneden. Hij had er geen deel meer in. De mens had zich losgemaakt van de hemelse orde en hoorde daar niet langer thuis. Toch was het niet Gods bedoeling de mens voor eeuwig uit zijn tegenwoordigheid te bannen. In Gods hart leefde het verlangen de mens te herstellen en weer bij Zichzelf te laten wonen. Daarom heeft God in een nieuw paradijs voorzien, bestemd voor de herstelde mens: de heilige stad, het hemelse Jeruzalem dat op aarde neer zal dalen. Dan is de aarde weer van de hemel doorademd. Dan woont God weer bij de mensen:

- En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. - (Op. 21:2-4)

En de mens heeft weer toegang tot de boom des levens:

- En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren - (Op. 22:1-2)

Ook bij het nieuwe paradijs, de heilige stad, zien we een opmerkelijk verband met het heilige der heiligen:

- En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. - (Op. 21:16)

De stad heeft de vorm van een KUBUS. Haar lengte is 12.000 stadiën, haar breedte is 12.000, haar hoogte is 12.000 stadiën. Ook het heilige der heiligen in de tabernakel van Mozes heeft de vorm van een KUBUS: 10 el lang, 10 el breed, en 10 el lang. En zo ook het heilige der heiligen in de tempel van Salomo: 20 el lang, 20 el breed en 20 el hoog.


Reageren