Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Geloofsvragen

Is de ‘wet’ afgeschaft?

Volgens de meeste christenen is de ‘wet’ van Mozes afgeschaft. De genade van de Here Jezus zou de norm zijn geworden. Toch vindt niet iedereen dat. Sommigen wijzen op de ethiek ervan. Anderen wijzen op de kern ervan; de Tien Geboden. Weer anderen stellen dat alleen het ceremoniële deel is afgeschaft, maar de rest nog geldt. Veel Messiaanse gelovigen stellen dat het volledig van kracht is. Wat staat er in de Bijbel?

Door Marco van Putten

De ‘wet’ is zeer omstreden in de christenheid. Mensen verzetten zich tegen wetten, maar gelovigen zijn het nogal eens niet eens met Gods ‘wet’ en redeneren het weg. De wetmatigheid van de haat en het zondigen wordt echter genegeerd. Dat het standpunt over de ‘wet’ grote gevolgen heeft voor de geloofspraktijk blijkt uit de geschiedenis. Het heeft geleidt tot uitsluiting, vervolgingen, haat, verkettering en zelfs doodstraf. Uiteindelijk is het wet geworden om de ‘wet’ eronder te houden.

Torah
In de Bijbel staan weinig ‘wetten’. Mozes heeft ook geen ‘wet’ ontvangen. Wie zich in zijn vijf boeken verdiept ontdekt dat het een leercyclus kent. Van 1. Praktijkvoorbeelden, 2. Genade en vergeving tijdens die praktijk, 3. Lessen eruit, 4. Herstel en weer terug naar 1. Dat heet onderrichten (Hebr. Torah). Het gaat om opvoeding door God, de Vader. God wil mensen Zijn wil tonen en wat Hij daarom van mensen verwacht, zodat ze Hem, hun Schepper, leren kennen om tot hun doel te komen (Gn 2:15). Onderricht is niet vrijblijvend. Het moet tot een andere levenshouding leiden. Mensen, van oorsprong corrupt (Rm 3:12), kunnen zo kinderen van God – Gods volk – worden (Jh 1:12).

Verbondsvoorwaarden
Gods omgang met mensen werd ingekaderd door Zijn Verbond. Dat is geen zakelijke afspraak, maar bepaalt de wederzijdse liefdesrelatie. Het wijst echter ook op de afstand; de verbroken band tussen God en de Schepping/de mens. Torah is de voorwaarde voor de instandhouding, maar vertegenwoordigt ook het karakter van Gods Verbond. Wie Torah overtreedt krijgt te maken met disciplinerende maatregelen ervan; straffen en tucht. God dienen is bepaald door de grenzen die Torah bepaalt, maar het Verbond is er echter dominant aan. Gods Verbond staat in verband met Gods heilsplan en vertegenwoordigt dus ook de geestelijke toestand. Via Torah krijgt de gelovige deel aan Gods heil. Gaat Gods heilsplan een nieuw fase in dan volgt een vernieuwing van Gods Verbond. Vernieuwing betekent ook een vernieuwing en verbetering van Torah.

Heilige Geest en Torah
God weet dat het voor mensen onmogelijk is Hem te behagen (Rm 8:8). Hij had hen, als gevolg van hun boosaardigheid, Zijn Geest afgenomen (Gn 6:3) waardoor ze alleen nog stoffelijk waren (Mt 26:41). Daardoor kon de mens onmogelijk diens roeping vervullen. God komt de mens dan ook herhaaldelijk en op allerlei wijzen tegemoet. Toch bleven ook gelovigen kwaad doen (Rm 7:18). De Torah was tuchtmiddel (Gal 3:24). Pas toen de Heilige Geest op de gelovigen werd uitgestort kreeg de mens weer de mogelijkheid God te behagen door diens roeping te vervullen. De Torah werd heiligingsmiddel (Rm 8:2-4; 1 Th 4:3; 1 Pe 1:16).

Misverstanden
Over Torah bestaat veel verwarring, zoals:

• Torah bestaat uit ‘wetten’
Als Torah wordt opgevat als allerlei regeltjes dan wordt het doel ervan gemist. Het gaat om Gods werkelijkheid en denkkader en dat de mens Hem vanuit liefde zal eren en dienen. Het houden van de Torah is zonder dit zinloos. Torah leert om hoofd- en bijzaak te onderscheiden en daaruit te leven. God staat centraal, niet de mens en zijn werken. Veel gelovigen willen hun roeping echter vervullen zonder (de vervulling van) God(s Geest). Maar dan blijft de kern en nut van Torah onbereikbaar (Rm 9:31).

• Alleen Mozes gaf Torah
De vijf boeken van Mozes worden ‘Torah’ genoemd. Alleen daarin zou Torah staan. Echter, de hele Bijbel (ook in het Nieuwe Testament (NT)) is Torah. Mozes bemiddelde alleen Gods Verbond na de Uittocht uit Egypte. Wijsheid en inzicht daarover en over diens Torah komen pas daarna.

• ‘Wet’ versus Evangelie
Christenen diskwalificeren het Verbond van Mozes (Het Oude Verbond (OV)) als een ‘schaduw’ die niet ver is van verdwijning[1]. Door het OV als tegenovergesteld aan het Evangelie te stellen worden ze tot ‘appels versus peren’ gemaakt. Het Evangelie is Gods blijde boodschap, geen Verbond en dus ook geen Torah. Het OV en het Evangelie zijn echter complementair aan elkaar. Het Evangelie veronderstelt het OV, dat grotendeels is ‘doorgezet’ in het Nieuwe Verbond (NV). Er is geen tegenstelling.

• De ‘wet’ houden is Jodendom
Torah navolgen zou alleen voor Joden gelden, maar ook Noach en de vromen in zijn nageslacht hielden de Verbondsvoorwaarden (Torah) van het Verbond dat God met hem sloot (Gn 9). Evenzo hield Abraham en zijn vrome nageslacht die van het Verbond dat God met hem sloot (Gn 15, 17). Van Noach tot Mozes bestonden er geen ‘Israëlieten’. Ze waren Hebreeën. Veel van de Verbondsvoorwaarden van Mozes zijn verfijningen van die Noach en Abraham ontvingen en navolgden. Het is altijd Gods heilsplan geweest dat alle mensen gelovig zouden worden. Het Verbond van Mozes heeft echter ook nationale aspecten. Maar het verwarren van de ‘Joodse wet’, die na de val van de 2de Tempel dominant is geworden in het Jodendom, met het Verbond van Mozes is verwarren van de woorden van God met die van mensen[2]. Het NV is met hen gesloten die het aannemen.

• Geen ‘wet’ door genade
In het NV zou genade zijn gaan gelden als norm. De kenner van het Oude Testament (OT) weet echter dat dit in het OV ook al zo was. Uit de Bijbel blijkt dus dat Gods genade altijd ingekaderd en beperkt is. Geen kader, toets en instructie voor groei is geen genade en vrijheid, maar strijdig met de Bijbel. De van God gevallen mens heeft Torah nodig om diens roeping te vervullen. Er is geen andere manier. Iedereen ziet in dat Torah, rechtvaardig en goed is (Rm 7:12). Zonder ‘wet’ blijft de mens gediskwalificeerd voor God en komt van kwaad tot erger. Een ver doorgedreven genadegedachte zou betekenen dat God niet boos meer mag worden en straffen.
Aanhangers van alles is genade in het NV vergeten dat de inwoning van de Heilige Geest, de voorwaarde van het NV, verantwoordelijkheid verhoogd (Mc 3:29) in vergelijk met het OV. Gods genade, maar ook geloofsafval komen dan in een ernstiger perspectief te staan (Hb 10:29).

• Wetticisme (sterke focus op wetsuitoefening)
Volgens sommige belemmeren regels geloofsgroei. Veroorzaken ze een kramp. Maar zou God niet beter weten wat goed is voor de mens? De mens deugt niet (Rm 3:12). Zelfs niet als deze de inwoning van Gods Geest heeft. Juist Geestvervulde, wederomgeboren gelovigen worstelen om hun roeping te vervullen (Rm 7:24). Daarvan heeft de Here Jezus ze niet verlost, maar Hij wil helpen hen te doen slagen. Sommigen stellen echter dat niemand de Torah kan houden. Geloof vereist echter vastberadenheid. Het is niet vereist alles tegelijk na te volgen. Er is zekere vrijheid. Maar Torah navolgen in het denken gaat boven het doen uit. God eist wel dat gelovigen heilig worden. Dat kan alleen door heel de Torah te houden, maar Torah is de Weg erheen maar niet het einddoel.

Torah gewogen
Kan Gods Torah afgeschaft worden (Mt 5:18)? Omdat het Gods Karakter uitdrukt en Hij Eeuwig (Js 40:28) is, kan het onmogelijk afgeschaft worden. Beter is te vragen wat van toepassing is in het NV? Het NV kon worden gesloten omdat de Here Jezus de macht van de zonde verbrak. Daardoor kon Gods Geest weer inwoning in de mens hebben. Dat geeft meer mogelijkheden, maar ook meer verantwoordelijkheid. Uit alles blijkt dat het werk van de Here Jezus op aarde onvoltooid[3] is. Torah navolging is ook Zijn werk voortzetten.

Is Torah te onderscheiden in een ‘tijdelijk’ en een ‘eeuwig’ deel? De Here Jezus werd Hogepriester en volgt daarbij de (ceremoniële) Torah. Dat deel blijkt dus niet afgeschaft en nog van toepassing in de Hemel ten behoeve van de gelovigen. Torah is niet opdeelbaar. Wie heeft het recht of de wijsheid daartoe? De Torah laat zich niet reduceren in 10 of 613 voorschriften. Torah kan wel aangepast worden.

De Here Jezus is de hoogste Torah autoriteit (Hb 3:3). Hij heeft onderrichtingen omzeild, betekenisloos gemaakt, opgeheven of juist bevestigd of zelfs verzwaard (Mt 5:28, 32). Zijn leerlingen hebben dat werk voortgezet aan eraan toegevoegd. In het NT staan ruim duizend nieuwe Torah voorschriften en de Heilige Geest gaat nog steeds voort openbarende (Jh 16:13). Toch zorgt de nabijheid en de Hemelse voorspraak van de Here Jezus ervoor dat het ‘juk’ van Zijn Torah licht is (Mt 11:30).

Fundamentele vragen stellen
Nu duidelijk moet zijn dat het NV voorwaarden (Torah) heeft, is het belangrijk vragen te stellen die de kern raken, zoals:
• Wat is het verschil tussen het NV en het OV? Bijvoorbeeld de nationale aspecten van het OV.
• Hoe verhoudt Torah zich tot de wetten van een land/natie? Bijvoorbeeld in het eren van de overheid.
• Hoe moet Torah worden nagevolgd zonder aardse Tempel? Bijvoorbeeld in de godsdienstige rechtspraak.
• Gelovigen hebben door het NV meer tijd gekregen Torah aan te leren. Omdat de nationaliteit[4] van Gods volk is opgeheven is er ook geen drang daarvan. Is dat echter een vrijbrief voor zelfgenoegzaamheid en middelmatigheid? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor wederzijds respect?
• In de Bijbel worden christenen verantwoordelijk gesteld voor het Joodse volk (Rm 15:27), maar waarom doen ze dat niet en zijn ze zelfs anti-Joods?
• Wat is de verhouding van christenheid tot Jodendom? Waarom loopt de christenheid bijvoorbeeld opzettelijk uit de pas met Israëls godsdienst (Het Judaïsme)?
• Zijn Joodse christenen anders dan heidense? Bijvoorbeeld in het houden van Torah.

Evaluatie
De christenheid bestaat bij de gratie van het NV en dus diens voorwaarden (Torah)[5]. Maar de christenheid stelt[6] geen Torah nodig te hebben omdat de Here Jezus die buiten werking zou hebben gesteld[7]. Het zou bij geloof in Hem moeten blijven. Maar in de Bijbel staat dat geloof blijkt uit het houden van Torah (Rm 3:31; Jk 2:18). Sterker, dat het bewijst ‘in’ de Here Jezus te zijn (1 Jh 3:24). Gods Geest gebruikt Torah voor de verplichte geloofsgroei en Hij waarschuwt Torah in ere te houden (Mt 5:19; Hb 10:28). Geloven kan niet zonder Torah navolging (Ex 23:25-27). Toch heeft de christenheid een ander richtpunt[8] (Grieks telos) om diens roeping te vervullen[9]. Dat kan alleen maar tot problemen leiden en verklaart waarom de Here Jezus moet terugkomen zoekende wie nog gelooft (Lc 18:8)!

Eindnoten
1] Zolang Israël niet hersteld is uit hun verbanning blijven ze onder het oordeel van het OV. Het OV verdwijnt pas na hun herstel dat al c.2000 jaar talmt!
2] Maar een godsdienst kan niet zonder woorden van mens bestaan. De vraag is in hoeverre dat Gods wil geëerd wordt.
3] Het verklaart de uitstorting van Gods Geest na de Hemelvaart en de Wederkomst van de Here Jezus als Messias.
4] Die van Israël.
5] Volgens de christenheid heeft het NV geen Verbondsvoorwaarden, maar is het een blanco cheque van Gods genade.
6] De meerderheidsmening.
7] Hier wordt de ‘vloek van de wet’ (straf op wetsovertreding) verward met Gods ‘wet’ zelf (Gal 3:13). Belangrijker is dat de Here Jezus de wetmatigheid van het zondigen (de zondemacht) buiten werking heeft gesteld (Rm 8:2). Gods Zoon is niet geautoriseerd om Gods Torah buiten werking te stellen. Zelfs God zou dat nooit doen, want de Schepping is erop gebaseerd. Verlossing van de zondemacht moet wel van fundamentele betekenis zijn voor Torah navolging. In het NT blijkt duidelijk dat na de verlossing die de Here Jezus heeft volbracht en Gods eis om de Torah te volbrengen van toepassing bleef.
8] Geloof omschreven in de kerkelijke Traditie, waarbij het doen van Torah wordt gezien als Godslastering.
9] Terwijl het richtpunt van de Here Jezus, de Zoon van de mensen, Torah is (Rm 10:4) en Hij de enige weg tot God wijst (Jh 14:6)!
 
 

Reageren


jcm oerlemans

14-06-2017 09:08
Theo Jezus heeft de wet vervuld, en die vervulling in ons hart uitgestort, daarmee heft Hij het oude verbond op, om in ons hart het nieuwe verbond te bewerken..een nieuwe Schepping in Christus....nieuwe wijn in nieuwe zakken....maar als er Christenen zijn die oude wijn in nieuwe zakken willen...mij best, maar ik verkondig een leven door de Geest, in Gemeenschap met Hem..

jcm oerlemans

14-06-2017 09:01
Klaas hoe kom je erbij dat Genade Christenen maar aanrotzooien? dat zijn Naam Christenen.....Genade is zo,n mooi geschenk dat ga je niet verkwanselen aan wereldse zaken.Dat WIL je nooit meer...dat is wat Genade werkt, liefde voor de Gever, en het verlangen naar een Heilige levenswandel.....

jcm oerlemans

14-06-2017 08:56
Ik geloof en heb ervaren, dat toen ik wedergeboren werd, mijn HART veranderde...ik wist amper iets van de Bijbel, maar ik merkte dat ik WIST wat God behaagde, en wat niet.Ik had Zijn wetten niet nodig, want Hij had ze in mijn hart gelegd...de Heilige Geest overtuigde mij..bv alle occulte boeken mijn huis uit, mijn lichaam wilde ik rein houden, Zijn Geest leidde mij, geen wetten of regels....Ik deed wat de wet (bleek later ) van mij verwachtte en opdroeg.Zodra ik God wilde behagen, uit eigen kracht,of om Hem te behagen een ""christelijk"" leven dacht te moeten leiden , verloor ik de vrijheid, en raakte ik verstrikt in een soort van gevangenis, van eigen gerechtigheid, gemaakte vroomheid, verkramptheid....het leven door de Geest is zo eenvoudig,puur, en vrijmaakt, want wie door Jezus is vrijgemaakt ( en door Hem het spoor houdt) is waarlijk vrijgemaakt....een nieuwe schepping in Christus, het oude is voorbij gegaan , het nieuwe is gekomen.Niet iedere Christen ervaart dit...helaas...

Zingend Voske

13-06-2017 08:23
Theo, Christis onze (ver)losser: Lev 25:25  Wanneer uw broeder zal verarmd zijn, en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, komen, en zal het verkochte zijns broeders lossen. 

Stel je hebt een zoon die wat geflikt heeft dat hij moet brommen, dan kan jij als vader zijn straf overnemen uit hoofde van het feit dat iemand in de bak alleen maar slechter wordt.

Zo heeft de Here Jezus Christus de wet vervuld om voor heel de mensheid te sterven aan het ruwhouten kruis op Golgotha, daarmee heeft Hij de wet vervuld, en een ieder die gelooft dat Hij dat op zich heeft genomen die leeft met Hem eeuwig leven.

En de wet... ja, die is er nog, en de Bijbel spreekt dat die er is voor baby's, want die moet je vertellen dat ze van de kachel afblijven omdat ze zich anders verbranden. En wat doet het kind? Het komt aan de kachel en brand z'n takken - dat komt omdat de wet zonde doet vermeerderen. En als volwassen christenen menen de wet te moeten doen dan is het uit pure onverschilligheid omdat ze niet bekwaam zijn verantwoordelijkheid te dragen. Of ze überhaupt tot geloof zijn gekomen is maar de vraag, maar de meesten zijn bij het kruis stil blijven staan en zullen op de eeuwigheid een baby lees onmondige blijven. Slechts bekleed met een wit kleedje, maar geen overkleed, want ge hebt die munt toch in een zweetdoek begraven?

Helaas pindakaas en too bad sandwichspread, alles is volkomen in de hemel dus ik kan je m'n schoenen niet laten poetsen, haal dan de krant maar voor me, als die er is.

vader Jakob

13-06-2017 04:20
@ Klaas, ik sluit niet uit dat er zijn die de Genade misbruiken als oorzaak voor het vlees. Dat is uiteraard een kwalijke zaak, en degenen die zo leven lijden schade, missen loon en missen hun erfenis...heel droevig...

God echter zou Zijn Wetten in de harten van Zijn kinderen schrijven.
Het blijft zo, dat Christenen voor de Wet daadwerkelijk gestorven zijn. (Rom. 5,6 en 7) Met een doel uiteraard. (Het zogenaamde onderscheid tussen ceremoniële Wet en andere Wet, vind ik in het nieuwe Testament niet terug.)

Verandering van wet. Met een andere Priester. Het nieuwe Verbond.
Hebr. 7:11 Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap ware (want onder hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog, dat een ander Priester, naar de ordening van Melchizédek, zou opstaan, en Die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aäron?
12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.
14 Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welken stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap.
15 En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizédek een ander Priester opstaat,
16 Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens.

De Tien Geboden https://goo.gl/2ZRMZd

Klaas

13-06-2017 02:45
Mooi artikel dat recht doet aan heel Gods kostbare Woord. De genade christenen die denken dat ze zonder consequenties kunnen leven als zonder God en zonder God. Rotszooi eens raak, ga eens naar de hoeren, proef eens hoe het in de gokhal is .....zonder de zonde te smaken kun je niet in Zijn genade leven, las ik omlangs ergens. Een extreem geval? Ja Misschien, maar toch in praktijk gebracht of niet is de de uiterste consequentie als je doordenkt op genade zonder wet.

vader Jakob

13-06-2017 02:25
Romeinen 7:4
Romeinen 7:4 (SV) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.


Hebreeën 7:18
Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;

Hebreeën 8:13
Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Romeinen 8:1-10 (SV)
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.
6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;
7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.


vader Jakob

13-06-2017 01:35
Als er geschreven staat dat de Wet vervuld is, en Christenen vrij zijn van de Wet, omdat zij daarvoor gestorven zijn , het handschrift dat tegen ons was uitgewist is, en er een Nieuw Verbond is gekomen ter vervanging van het oude, (zie onder meer de Romeinen en Galatenbrief), moet het toch geen problemen opleveren? Inderdaad, Gods Woord is duidelijk genoeg. Wet en Genade sluiten elkaar uit. De Wet veroordeelt, Genade maakt vrij.

Theo

13-06-2017 10:36
Jezus zegt dat hij gekomen is om de wet te vervullen niet om hem op te heffen . Hij zegt zelfs dat :„Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.“
??Matteüs? ?5:18? ?NBG51??
En in psalm 119 staat : „Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.“
??Psalmen? ?119:97? ?NBG51??
Waarom doen " christenen " daar dan zo moeilijk over ! Gods Woord is duidelijk genoeg !