Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Achter het nieuws

Ter Velde: Valse leer dringt Gemeente binnen

Doordat het de satan is gelukt gelovigen het profetische Woord te onthouden, ontstonden valse leringen, zoals het preterisme. Een oude Roomse kerkleer, die ook met de Reformatie meekwam en inhoudt dat alle profetieën in Christus al zijn vervuld, waarschuwt Feike ter Velde in Het Zoeklicht.

“Bij de opkomende dwalingen in de vroege kerk werd dat ook een belangrijk thema. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring, is in de eerste eeuw tijdens keizer Nero in vervulling gegaan, zo leert men”, schrijft ter Velde. De leer leefde na de Reformatie op en wordt volgens hem ook in Evangelische kringen steeds populairder, vooral doordat de Bitse Nieuwtestamenticus Tom Wright het nieuw leven inblies via publicaties die ten dele ook in het Nederlands verschenen.

Sommigen gingen er mee aan de haal en verkondigen de ideeën van de vroege kerk en Wright in evangelisch Nederland, meldt ter Velde. “Zo komen aloude dwalingen in een nieuw jasje de Gemeente binnen. Vooral mensen men weinig of geen theologische opleiding vallen al gauw voor dit verhaal, dat nu eenmaal eeuwenlang in veel kerken wordt aangehangen.”

Aanhangers van de leer neigen tot een zekere vijandschap jegens degenen die de opvattingen afwijzen, voegt hij er aan toe. “Want als we de Here Jezus volgen in Zijn toespraken komen tal van dingen aan de orde die duidelijk slaan op een verre toekomst: de eindtijd. Denk alleen maar aan bijvoorbeeld Mattheüs 24, waarin onze Heiland spreekt over de Grote Verdrukking, de Machten der hemelen, de terugkeer van de Zoon des mensen op de wolken, het herstel van Israël enzovoort. Dat is niet vervuld, maar wordt in onze dagen vervuld. We zijn heel dicht bij het einde van deze bedeling, de Opname van de Gemeente en de komst van het Vrederijk zijn de volgende fasen in het heilsplan van God.”

Reageren


Zingend Voske

23-06-2017 08:30
Het ego van Dirk is kennelijk groter als de aanname van de Heilige Geest.

Sjoerd

18-06-2017 03:47
@dirk amen broeder.

En gij zijt navolgers geworden van ons
en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonië en Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
1 Tessalonicenzen 1:6?-?10 NBG51
http://bible.com/328/1th.1.6-10.NBG51

We worden verlost van de schalen van gramschap die worden genoemd in het boek Openbaring.
Veel mensen halen de grote verdrukking en de toorn door elkaar.
Bovengenoemd gedeelte weerspreekt dat.
Een grote verdrukking vangt aan als mensen straks worden vervolgd als het rijk van het beest uit de zee aanbreekt.
Dat rijk gaat oorlog voeren met de heiligen, en uiteindelijk zal daaruit de volharding van juist de heiligen blijken.
Een opname voor een Grote verdrukking is wishfull thinking en onbijbels.

Dirk

18-06-2017 09:31
Het Zoeklicht verspreidt al jaren zelf dwaalleer met de zogenaamde Opname leer.
Nergens is die opvatting terug te vinden in de Bijbel. Een handvol teksten wordt gebruikt ter onderbouwing daarvan, zoals "Omdat gij Mijn woord hebt bewaard zal Ik ook u bewaren in de ure der benauwdheid", maar de 3 vrienden die de vurige oven van Nebukadnezar in moesten werden ook niet opgenomen maar wel bewaard, Daniel in de leeuwenkuil werd ook niet opgenomen maar wel bewaard, De Heere Jezus bad Vader, Ik bid U niet dat U hen wegneemt uit de wereld maar dat U hen bewaart, - ik geloof dat dat gebed wel wordt verhoord. Bovendien waarschuwt de Heere Jezus voor verdrukking en waarom? Hij geeft zelf antwoord: opdat gij niet struikelt wanneer verdrukking komt. En wat doen wij? Mensen voorhouden dat we er aan ontkomen? Paulus roemt in de verdrukking, wij willen die ontlopen. Vroeger keek men uit naar de wederkomst van Christus, tegenwoordig hoor je alleen nog maar de vraag wanneer kunnen wij de opname verwachten, de focus ligt niet meer op de komst van ZIJN KONINKRIJK maar op ONZE OPNAME. Als er dan geen rode alarmbellen gaan rinkelen?? Zo wordt bijv Henoch als type gebruikt van de opname, nergens geeft de Schrijft deze uitleg, en dat geldt ook voor de opvatting dat na Openbaring hfd 4 er niet gesproken wordt over de gemeente dus die is dan "opgenomen". Dubieuze exegese. Ook wordt soms beweerd, dat de 24 ouderlingen symbool zijn voor de gemeente, ook hier geeft de Schrift zelf niet die uitleg.
Altijd goed lezen wat er staat, en vooral wat er niet staat is bij Bijbellezen heel belangrijk. De wereldwijde kerk heeft door de eeuwen heen deze opname leer nooit verkondigd, wellicht zal iemand zeggen dat er ergens een boekwerkje gevonden is in de derde eeuw na Chr. maar dat kun je niet aanvoeren als bewijs dat dit door de eeuwen heen onderwezen is.
Wat bij mij blijft haken is, dat de Heere Jezus sprak over de afval, over de vraag of de Zoon des mensen nog wel geloof zal vinden op de aarde wanneer Hij wederkomt, en dan zou een christendom dat tegenwoordig zo lauw en wereld gelijkvormig is geworden opgenomen worden??? Ik zou haast zeggen: gelukkig niet waar.

Sjoerd

15-06-2017 09:42
Meneer ter velde,
opname of wederkomst?
U redeneert vanuit uw Israël gedachte. Daar baseert u uw hele eindtijd scenario op.
U schetst de bedelingenleer. Dat is de doodsteek voor het evangelie geweest.
U heeft de tussenmuur tussen Joden en heidenen weer opgebouwd. Daardoor is er veel onenigheid gekomen in de gemeentes.
De openbaring van Jezus Christus is gescheven aan de gemeente. En deze gemeente bestaat uit allereerst Joden, waar later heidenen aan toe zijn gevoegd door hun geloof in de Joodse Messias, de Zoon van God.
Messias belijdende Joden vragen mij waar ze eigenlijk nou bij horen als er 2 volken zijn..
Triest
Wat is volgens u nou het herstel van Israël??
Hing dit Israël niet aan een kruis?
Om de breuk tussen God en de mens te herstellen? U kunt door de vergeving van zonden door het bloed van Christus, vergeving van zonden krijgen, en daar door weer het beeld van uw schepper dragen en deel hebben aan de Goddelijke natuur.
Dat was het evangelie waar ik 30 jaar geleden mee werd geconfronteerd. Ademloos heb ik daar naar zitten luisteren. Een evangelie van het Koninkrijk de Hemelen/Gods waar je deel aan kon hebben door je wedergeboorte. Het evangelie was Jezus bracht, en zijn discipelen moesten brengen. Zelfs Paulus vertelt erover.
Ik verslond het.
Gezeten boven alle overheden en macht met Christus. Door het geloof hen je overwinning over zonde. Als als je kijkt naar één van de beloften: wie overwint, hem zal ik geven te zitten op de troon, gelijk ik gezeten ben bij Mijn Vader op de troon.
Ik kwam uit de kerk, en dit was mij nog nooit verteld.
Nu 30 jaar later worden we continue geconfronteerd dat we kijken moeten nasr Israël, een goddeloos volk, niet meer als een ander land. We horen continue dat er een derde tempel moet komen , ander kan de antichrist niet komen?
Paulus roept in 2 Corinthe 6 dat wij de TEMPEL zijn.
En in de Hebreeen brief wordt continue gerefereerd aan een Hogepriester die hemel is. Naar de ordening van Melchizedek. Dus geen Leviet.
Wat is er toch gebeurd met het evangelie.?
Steek uw hand in eigen boezem meneer ter Velde en richt u op Christus.
Uiteindelijk draait het in Openbaring op degene die " de geboden Gods en het getuigenis van Jezus hebben "
Dus u wordt NIET opgenomen voir de grote verdrukking.
Anders heeft u veel uit te leggen aan u broeders en zusters die zijn gedood omwille van hun geloof.
Ik stel voor dat u dat op de eindtijd conferentie gaat vertellen.