Steun Uitdaging banner
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Thema's

Torah in strijd met genade?

Of genade en een bos bloemen voor Jezus?
Als iemand vandaag de dag spreekt over de geboden van de Torah, helemaal wanneer hij zich beijvert om ze te doen, dan krijgt hij al gauw te horen dat hij een wettische geest heeft en bezig is zijn eigen behoudenis bij elkaar te verdienen. Behoudenis krijg je uitsluitend door genade in Jezus Christus en niet door het doen van de geboden, en daar zijn we het dan ook roerend mee eens. De Schrift is daar zeer duidelijk over. Het geloof dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij Zichzelf voor onze zonden ten offer heeft gebracht, dat Hij gestorven is en opgestaan, en het ons laten dopen in Zijn Naam, is genoegzaam om behouden te zijn. Behoudenis kun je dus op geen enkele wijze zelf verdienen. Genade is genade. Punt.

Er is echter veel meer dan onze behoudenis alleen. Oneindig veel meer.
Als Jezus eenmaal in je leven is en bezit heeft mogen nemen van je hart, dan ben je vanaf dat moment in relatie met Hem, zoals een bruid die zich voorbereid op het huwelijk met haar bruidegom (Openbaring 19:6-9).

Als Zijn bruid hebben we Hem lief met de liefde die Hij in ons hart heeft uitgestort. Daarmee is onze relatie in de kern gedefinieerd als een relatie van LIEFDE. Zoals Johannes het ons vertelt: Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. (1Joh. 4:19)
Als we Hem echt liefhebben, dan willen we dat doen op de wijze die Hem behaagt. Ik ga voor mijn vrouw toch ook geen gele tulpen meenemen, als ik weet dat ze daar niet van houdt? Dat betekent dat mijn liefde niet alleen draait om wat ik voor haar voel. De wetenschap wat haar behaagt, geeft richting aan en invulling van wat ik voor haar voel. Zo is het ook met onze relatie tot Jezus.
Hoe en waarmee we aan onze liefde voor Jezus gestalte kunnen geven, hoe we Hem kunnen behagen, heeft Hij ons heel duidelijk gemaakt. Hij zegt tegen zijn discipelen: Als u mij liefheeft, neem dan Mijn geboden in acht (Joh. 14:15) Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft (Joh 14:21)

Er is dus een andere manier om met Gods geboden om te gaan dan waar we dit artikel mee begonnen is. Gods geboden doen, niet om onze behoudenis te verdienen, maar om nadat we dat behoud van Hem hebben ontvangen, Hem lief te hebben.
We verlangen naar de dag dat Hij wederkomt, naar het moment dat Hij ons als Zijn vrouw aan het bruiloftsmaal zal nodigen. Hij zegt: Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om eenieder te vergelden, naar dat zijn werk is. (Op. 22:12) Naar dat ieders werk is, zegt Hij. Wat kan dat anders zijn dan: wie mijn geboden heeft en ze bewaart? (zie Joh. 14:21 hierboven).

Het volgende is wat Paulus zegt met betrekking tot de dag dat Hij wederkomt: Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. (1Kor. 3:11-15)
 
Op die dag zou ik niet graag behoren tot hen die Gods geboden naleven omdat zij denken dat ze daarmee zelf hun behoud kunnen verdienen. Behoudenis krijg je uitsluitend door geloof uit genade.
Op die dag zou ik ook niet graag behoren tot degenen die vinden dat ze Gods geboden niet hoeven te doen, omdat je zelf je behoudenis niet kunt bewerken.
Zij lopen immers hun loon mis.
Op die dag wil ik graag behoren tot de gelovigen die hun behoudenis ontvangen door geloof uit genade, en die daarnaast het doen van de geboden eraan toevoegen, niet om behouden te worden, maar uit liefde voor Jezus. Zij zullen op die dag bovenop hun behoudenis ook nog loon ontvangen. En dat loon bestaat uit niets anders dan alle rijkdom aan wijsheid en heerlijkheid die in het wezen van God en Jezus besloten liggen.

In de eeuwigheid zal niemand ongelukkig zijn, maar de een zal wel een diepere gemeenschap met Hem hebben dan de ander. Immers er is verschil tussen hen die alleen behouden zijn en hen die ook nog loon hebben. Daarnaast zijn er ook teksten in de Bijbel die ons vertellen dat er diversiteit in loon zal zijn. Jezus zegt in Mat. 5:19: Wie dan een van de kleinste dezer geboden (van de Torah) ontbindt en de mensen zo leert, zal ZEER KLEIN heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal GROOT heten in het Koninkrijk der hemelen.
De zaligsprekingen eindigen met de woorden: Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. (Mat 5:11-12)
Blijkbaar is er ´klein´ en ´groot´ loon.
In 2Joh. 1:7-8 lezen we: Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.
Het is dus mogelijk dat je geen VOL loon ontvangt, maar slechts een deel daarvan.
Dat er in de eeuwigheid verschil zal zijn, wordt ook bevestigd door een uitspraak in 1Kor. 15:41-42:
…want de ene ster verschilt van de andere in glans, Zo is het ook met de opstanding der doden…

Lieve medegelovige, besef dat de wereld waarin we nu leven niet het doel van ons leven is. De tijd dat we hier leven, is slechts om ons voor te bereiden op de komende nieuwe wereld, waar we met God en Jezus verenigd zullen zijn. Hoe wij de korte tijd dat wij hier zijn doorbrengen, is bepalend voor hoe je de eeuwigheid doorbrengt. Ben je tevreden met alleen maar behouden te zijn? Is het voor jou nog belangrijk om vooral in dit leven zegen van God te ontvangen? Of smacht je ernaar in de eeuwigheid alles van Hem zelf te ontvangen wat mogelijk is? Ook als je daarvoor in dit leven een prijs zou moeten betalen?

Laten we ons voorbereiden op een eeuwig huwelijk met onze Hemelse Bruidegom dat VOL genoemd zal kunnen worden. Laten we elkaar aanvuren om onze ogen op Hem gericht te houden en Zijn geboden te onderhouden uit liefde voor Hem, wat het ons ook kost en welke prijs we daar ook voor zullen moeten betalen.

Als een bruid een bos bloemen kan geven aan haar bruidegom, dan zijn dit mijn bloemen voor Hem.
 
Drs. Charles. van den Berg
LOGOS BIJBELSTUDIES
2017 Alle rechten voorbehouden
Email: logosbijbelstudies@outlook.com
Het is toegestaan dit artikel verder te delen,
Mits gratis, ongewijzigd en met vermelding van de auteursrechtelijke bron.
Je kunt je op bovenstaand emailadres laten inschrijven voor het regelmatig toe laten zenden van Bijbelstudies.


Reageren