#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Vrouwen in de Bijbel

Maria

Maria was een werktuig dat geschikt was om door God gebruikt te worden. Haar leven is een uitstekende getuigenis aan alle kinderen van God.

Lukas hoofdstukken 1 – 2

Het leven van Maria is vol geloof, liefde en deugdzaamheid, waardoor het extreem moeilijk is om over haar te schrijven. Zelfs een bescheiden lijst van haar deugdzaamheden zou boekdelen nemen. Beschouw dit korte artikel alsjeblieft als een symbolische inleiding.

Vrouw van geloof
Lukas hoofdstuk 1 en 2 leidt ons in, in het leven van Maria. Als jong meisje is ze reeds vol geloof. Merk de woorden van de engel aan Zacharia de priester op en zijn antwoord (Lukas 1:13-18). Hier zien we een priester die er problemen mee heeft om een woord dat door een engel aan hem gegeven werd te geloven.

Maria laat niet zo’n vorm van ongeloof zien, toen ze door de engel toegesproken werd. Haar antwoord is er een die velen van ons christenen tegenwoordig nog willen herhalen.

Lukas 1:38 “En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”. En de engel ging van haar heen (NBG).

Op de een of andere manier had Maria, een gewoon dorpsmeisje, meer geloof in God dan een rechtvaardige priester.

Het leven van Maria is een getuigenis van het feit dat gewone vrouwen buitengewone dingen voor God kunnen doen. God is geen aannemer van onze posities in het leven. Hij kijkt naar het hart. Een hart vol geloof is een bruikbaar werktuig in de handen van onze God.

Deugdzame vrouw
Maria was een maagd. Ze was niet bekend met een man en hield zich rein. Geen wonder dat de genade van God op haar leven was (Lukas 1:28). Een leven geleid in het handhaven van Gods geboden brengt Zijn genade. Wil jij de genade van God op je leven? Verander dan je levensstijl. Breng het in overeenstemming met Gods wil. Gods genade brengt Gods zegeningen. Het rechtvaardig leven is essentieel voor een vruchtbaar christelijk leven. Elke keer dat we met onze levensstijl tot een compromis komen, ontzeggen we onszelf de genade van God. Wat een tragedie. Geen wonder dat satan zoveel tijd besteedt met ons te verleiden om een compromis te sluiten met onze christelijke levensstandaard.

Hij weet dat we zonder de genade van God niet de wil van God kunnen volbrengen. Satan is geen dwaas. En dat zou jij ook niet moeten zijn.

Vervuld met de Heilige Geest
Lukas 1:35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. (NBG).

Ondanks alle deugden van Maria had ze nog de Heilige Geest nodig om de wil van God te vervullen.

Niets kan de kracht van de Heilige Geest vervangen. God vult vaten die voor Hem apart gezet zijn.

Niemand kan zeggen: Jezus Christus is Here, dan door de kracht van de Heilige Geest (1 Korintiërs 12:3). Op onze eigen verantwoording negeren we tegenwoordig de aanwezigheid van de Heilige Geest in de gemeente. Hij is de bron van alle goddelijke prestaties.

Bovennatuurlijke dingen kunnen alleen door God gedaan worden als Zijn (Heilige Geest) met ons is.

De engel vertelde Maria dat de Heilige Geest over haar zou komen en dat de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen.

Neem de tijd om vandaag te bidden voor een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Laten we ons niet aanmatigen dat we alle kracht van de Heilige Geest hebben, die God voor ons beschikbaar wil stellen.

Al wat Maria nodig had voor de vervulling met de Heilige Geest was de genade van God. Als jij een kind van God bent, kun jij vandaag ook Zijn kracht ontvangen.

Maria baarde de Here Jezus Christus. Wat een genade. Haar leven is vol rijkdom. Bestudeer haar leven en ontdek enkele van de eigenschappen die God zoekt in mensen die Hij gebruikt.

Maria zoekt Gods wil
Lukas 1:39 Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. (NBG)

Nadat de engel zijn boodschap aan Maria gebracht had vertrekt ze onmiddellijk voor de bevestiging. Ze reist naar het huis van Elisabeth. Ze weet heel goed dat een zwangere Elisabeth een bevestiging is dat zij niet zomaar dingen gezien heeft, maar dat ze echt een engel gezien heeft.

Op het moment dat Maria tot Elisabeth spreekt is er een bevestiging van de dingen van God. Zelfs de baby in de schoot van Elisabeth springt van vreugde.

Sta God toe om de dingen die Hij jou in het geheim vertelt door andere mensen te bevestigen. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de waarheid vaststaan. Alle bevestigingen die Maria ontving zouden een aanzienlijke hulp geweest zijn om haar te steunen in de moeilijke tijden die nog zouden komen.

Maria bleef lang genoeg bij Elisabeth hangen om het bewijs te zien. Elisabeth was zes maanden zwanger voordat Maria op haar stoep verscheen (Lukas 1:36). Maria bleef drie maanden bij Elisabeth (Lukas 1:56). Ze was daar toen de baby geboren werd (Lukas 1:57).

De houding van Maria is er een die we allemaal zouden moeten volgen. Veel christenen ontvangen tegenwoordig profetieën van God en blijven dan werkeloos stil zitten wachten totdat ze vervuld worden. Maria niet. Ze bleef actief. Ze zocht de dingen van God. Ze bleef op de juiste plaats.

Als God jou een belofte geeft is het nodig om het door te bidden. Speel een actieve rol. Houdt nooit op met God voor zijn beloften te geloven. Dit laat de houding van Maria zien.

Reageren


BASTIAAN

03-03-2019 09:15
Jammer dat Pausen - Predikanten - Evangelisten veelal de raad van Maria [Haar Hebreeuwse naam is Mirjam] te vaak veronachtzaamd hebben. Wat zei ze op de bruiloft te Kana tot de dienaars van het feest toen ze merkte dat de Wijn op raakte?

Johannes 2:5...Wat Hij [Jeshua] ook tegen u zal zeggen, Doe Het!!!

De bruiloft in Kana
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.
2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.
3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.
4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, DOE HET.

Verwaande Pausen - Predikanten en Evangelisten weken sterk van haar advies af en gingen Mariazaken toeschrijven die alleen Jeshua de Zoon van God toekomen.

In de Roomse Kerk wordt Maria/Mirjam zelfs aangeroepen als Moeder van God ipv Moeder van Jeshua. Roomsen bidden zelfs een Rozenkransgebed, [paternoster is een gebedssnoer] waarin ze als Middelares wordt aangeroepen. Godslasterlijk:

Oktober, rozenkransmaand:
Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk.

De Bijbel verbiedt ten strengste om de doden, heiligen of engelen aan te roepen. Dat is puur Spiritisme!!!

Wat leren de Psalmen? Aanbid God!!! Psalm 41:14...

14 Geloofd zij de HEERE, de God van Israël,
van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen!!!

Wat leert Jeshua ons gelovigen in het laatste en beste Boek van de Bijbel - Openbaring 22...

7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van Dit Boek in acht neemt.
8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden Voor De Voeten van De Engel die mij deze dingen liet zien.
9 En hij zei tegen mij: Pas Op Dat U Dat Niet Doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de Woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God!!!
10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Alle Pausen zijn vurige Maria-aanbidders. Ze knielen voor haar beeltenis [Zie Tien Geboden in Exodus 20 en Psalm 115] in de St. Peter in Lourdes. Let maar op hoe Maria als Moeder Gods aangeroepen wordt in alle Roomse kerken ook in Nederland.

Pure Godslastering en Spiritisme. De eerst Mariakerken verschenen al in AD 431 na het Concilie van Efeze. Domme Protestanten en Evangelischen [EO] gaan er sinds 6 oktober 2012 in mee en doen braaf mee.

Andries Knevel en Willem Ouweneel halen ook al een Askruisje bij de pastoor.

Knevel, de grote vriend van Kardinaal Simonis en de Priester Bodar schreef zelfs een boek: In de ban van het Vaticaan en Paus. Iedereen kon hem zien zwaaien naar de Paus op het St. Peters plein in Rome.

https://tvblik.nl/in-de-ban-van-de-paus

'Ik ben ontroerd'. Knevel over paus Franciscus, genade en heilige;

https://frankgbosman.wordpress.com/2016/11/09/ik-ben-ontroerd-knevel-over-paus-franciscus-genade-en-heilige-huiver/
9 nov 2016

EO-boegbeeld Andries Knevel is fan van paus Franciscus, die zoals bekend een vriend van ISLAM is. Deze Paus gelooft dat de Koran ook het woord van God is ook al wordt hierin beweert dat God/Allah GEEN ZOON HEEFT!!!

Knevel schreef een boek over deze zeer omstreden Paus en maakte hij een televisieserie.

Zie ook het boek 2019 van Frederic Martel: Sodoma, handelt over het dubbelleven van Pausen -Kardinalen- Bisschoppen en Priester in het Vaticaan.

Lees verder alle gefantaseerde details over die wereldwijde Maria-verering in het boek van Aat van Gilst: De gemanipuleerde Maria - De Mariadogma's en wat er aan voorafging.

Wikipedia vertelt: Dogmaverklaring:

Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria gevraagd.

In 1950 kondigde paus Pius XII het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. De formulering van het dogma is als volgt:

Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus,van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is: dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.[1]

De Orthodoxe Kerk gelooft ook dat de Moeder Gods lichamelijk is opgevaren naar de hemel, maar kent desondanks geen dogma dat de lichamelijke tenhemelopneming van de Moeder Gods behelst. In de kerkelijke traditie van de orthodoxie spreekt men van het Ontslapen van de Moeder Gods.

En met die Roomse valse Kerk hebben zich de EO - NCRV - CU - Nederlands Dagblad [gefuseerd met de Roomse Volkskrant zes jaar geleden] zich verbonden. Het is maar dat u het weet.

Geen wonder dat die Omroepen nu zieltogend zijn en op de rand van verdwijnen. Geen wonder dat gelovigen vanaf 2004 jaarlijks met 170.000 uit die kerken verdwenen.

Ik vertrok ook toen ik het bedrog van de SoW-kerken doorkreeg en hun Synoden besloten tot die vals roomsgezinde PKN-kerk toe te treden en daarmee 500 jaar Reformatie Vernachelden op 31 oktober 2017 in de Domkerk te Utrecht.

De hemel was ontzet: Zie Psalm 55 en 79 en Openbaring 2 en 3 en 16 t/m 20.

Al die verraders van het Evangelie van Jeshua en de Apostelen zullen tot eeuwig afgrijzen zijn/worden.

Lees maar mee in Daniel 12:

Jesaja 66:24 en zij zullen voor alle vlees een Afgrijzen zijn.
Daniël 12:2 anderen tot smaad, tot eeuwig Afgrijzen.

Daniël 12:3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf,

Daniël 12:10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

1 Korinthe 1:19 Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.