#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Christelijke media

Frinsel: ‘Aanstotend Evangelie afschaffen?

“Waarom schaf je het Evangelie dan niet helemaal af?” Met evidente zorg stelt Hans Frinsel die vraag in het Zoeklicht, na te hebben geconstateerd dat een boodschap zonder het kruis van de Here Jezus en Diens opstanding zich dreigt te manifesteren in (ook evangelische) prediking. “De oude waarheden zijn aanstootgevend voor de moderne mens. Zelfs veel christenen voelen zich ongemakkelijk bij die oude belijdenissen en zouden deze het liefst negeren of veranderen.”

Hij ontdekt veel nieuwe woorden, maar daarin schuilt de dreiging dat ook het Evangelie wordt veranderd. “Nieuwe woorden zijn goed als zij verduidelijken, niet als zij verdoezelen.” Volgens Frinsel worden tegenwoordig veel Bijbelse waarheden gerelativeerd als ‘cultureel gebonden” en is – naar die leer - de nadruk op schuld en gerechtigheid in het Nieuwe Testament bepaald door de Romeinse cultuur. Maar in die redenering prevaleert het menselijk aspect boven inspiratie, vraagt men zich niet af waarom God juist in die tijd het Evangelie van Christus openbaarde, en doortrekt het thema van schuld en gerechtigheid ook het Oude Testament.

Niet alleen taal
“Er heeft zich in de afgelopen decennia een geleidelijke maar diepgaande theologische verandering voltrokken, ook in de evangelische beweging, die niet alleen de taal, maar ook de inhoud van ons geloof verandert.” In de zendingstheologie wordt volgens hem door velen een lijn gevolgd die niet De Grote Opdracht centraal stelt en niet de redding van de mens, maar vernieuwing van de hele schepping. De kerk is niet meer het doel van God, maar een van de elementen die Hij gebruikt om Zijn koninkrijk te vestigen. “Deze theologie benadrukt vooral Gods liefde en genade. Deze verschuiving heeft grote gevolgen. Zijn heiligheid raakt op de achtergrond. Voor velen (…) past de leer dat Jezus met Zijn kruisdood onze schuld heeft betaald ook niet in deze theologie. Men streeft naar samenwerking met de wereld die juist verder van God vervreemdt en levert daarvoor steeds meer Bijbelse waarden in.”
De relevantie van geloof in hemel, hel en eeuwig leven staat volgens hem onder druk. En hoop op de wederkomst van Christus wordt vaak denigrerend als vluchtgedrag aangemerkt.

Afhaken
Om de verkondiging van Zijn bloed als zoenmiddel haakten in Jezus’ tijd velen af. Dat doen ook in deze tijd velen. “Of: Haakten zij maar af. Nu wordt het evangelie subtiel en geleidelijk aangepast en worden gelovigen ongemerkt het pad van een ander Evangelie opgeleid.”

Frinsel: “Als Jezus accepteerde dat Zijn woorden van waarheid aanstoot gaven, waarom moeten wij dan de waarheid verdoezelen om geen aanstoot te geven?” Dat Zijn waarheden niet in onze cultuur passen is wat hem betreft een drogreden. “Dat hebben ze nooit gedaan, zeker niet in de tijd van Christus. Er zijn momenten dat we, omwille van de redding van mensen, bereid moeten zijn Christus te volgen buiten de legerplaats en Zijn smaad te dragen.”

Reageren


Theo Bert

05-07-2017 08:58
Voor een groot deel kan ik er mee instemmen.

Maar hoe dan wel? Hoe wordt de gemeente gebouwd? Welke weg moet men gaan? Het evangelie van Jezus Messias is een schat. De Bijbel spreekt van :De vreze des Heren. Wat betekent dat? In de nieuwere vertalingen is daarvan iets te herkennen?

In de Bijbel is 24 x sprake van de “vreze des Heren “ Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is dat pure angst, of is dat toch wat anders?

God overstijgt de mens volkomen. Wij zijn niet instaat zijn grootheid te meten. Daarvan raakt de mens zo geïmponeerd dat een ontmoeting met Hem doet beven van ontzag.

Ontzag voor de Heer : zo vertaalt de NBV. the fear of the Lord.

Het is diep ontzag, groot respect voor het numineuze, het heilige, dat is het goddelijke mysterie dat fascineert en doet beven van ontzag.

De Bijbel zegt : De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand. Ps 111,10

Bij die vreze des Heren, daar begint geestelijk gezien de wijsheid. Luister daarom naar Ps 34,12 : Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des HEREN leren.

Waarom is dat het begin van wijsheid?

Omdat het doet wijken van het kwade. De vreze des Heren bepaalt hoe je in het leven staat. Spr 8,13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. Spr 16,6 Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.

Jezus Christus was op aarde die zich de Geliefde Zoon wist. Van Hem profeteerde Jesaja: Jes 11,2En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; ja zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN.

Bij de verheerlijking op de berg vallen de discipelen in ontzag op hun knieën . Daar blijkt Jezus veel meer dan een een goede leermeester. Een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6 Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Mat.17 Zo is de mens als hij in Gods nabijheid komt.

Luc 2,9En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. Die stoere herders die nergens bang voor waren die vreesden met grote vreze toen hen het goddelijke naderde.

Ps 2,11 Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving.

Ontzag en liefde voeden de blijdschap en doen de gemeente groeien. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest. Hand 9,31

Shalom,
Theo Bert

Otto

04-07-2017 08:16
Volkomen met mee eens

Ds. C.A.E. Groot, em. pred.

04-07-2017 03:49
Een goede analyse van Hans. Ik kan me er in vinden.
Heb die veranderingen vanaf de jaren tachtig ook zien ontstaan.
Gemeenten zijn er door veranderd. Vervlakking is meestal het gevolg. Het erge is dat velen het niet eens in de gaten hebben. De heiligheid van en het respect voor een groot almachtig God en Vader is vaak ver te zoeken. Maar wat mij betreft 'Give me that old-time religion!'.