#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Jodendom

Messiaanse Joden kunnen moeilijk ‘thuiskomen’

De kreet ‘Breng de Joden thuis’, waarmee Israël en niet de Here Jezus wordt bedoeld, wordt weliswaar door christenen geslaakt, maar het devies heeft voornamelijk succes als de erbij behorende actie op Joodse ongelovigen wordt gericht. Niet op geloofsgenoten, c.q. Messiaanse Joden dus. Want die stuiten in het beloofde land toch op nogal wat wettelijke hindernissen.

Dat blijkt uit een artikel van David van Capelleveen in IB Magazine, het blad van de zich met Bijbelverspreiding onder Joden bezig houdende organisatie Israël en de Bijbel. Het blijkt niet voor iedereen even eenvoudig te worden erkend als immigrant, constateert de auteur.

Hij somt diverse geruchtmakende rechtszaken op, die te maken hadden met de godsdienstige overtuiging van de betrokkenen. Zo mocht een Jood die talloze mensen van de Holocaust redde het land niet in omdat hij katholiek was geworden. In hoger beroep kreeg hij uiteindelijk een permanente verblijfsvergunning en op latere leeftijd is Oswald Rufeisen alsnog genaturaliseerd. De wetgeving is diverse malen veranderd, maar Messiaanse Joden pleiten er nog steeds voor een legitieme stroming binnen het Jodendom te zijn, hoewel zij in de Here Jezus geloven.

Pas in 2008 werd vastgesteld dat ‘onder bepaalde omstandigheden’ ook een Messiaanse Jood het land in mag. “Het gaat om Messiaanse Joden met alleen een Joodse vader of Joodse grootouders. Volgens de halacha is deze persoon nooit Joods geweest omdat de moeder niet Joods is. Van vrijwillige verandering van religie kan dus geen sprake zijn”, schrijft Van Capelleveen. Want daar gaat het om: bekering. Wie als Jood de Messias aanvaard, heeft een probleem als hij Israël in wil. “Ook iemand geboren uit een Joodse moeder die voor de geboorte van het kind van religie is veranderd, heeft recht op terugkeer. De moeder is immers geen Jood meer. Dit is een heel vreemde juridische constructie, maar heeft ervoor gezorgd dat het voor veel meer Messiaanse Joden mogelijk is om alija (Hebreeuws voor opgaan, red.) te maken”, zegt de auteur.

Het heeft allemaal te maken met de zogenoemde Wet op de Terugkeer, die in de loop der jaren is aangepast. Een wet die trouwens ook voor spanningen tussen de drie hoofdstromingen in het Jodendom zorgt. Shoshana Miller, bijvoorbeeld, probeerde in 1985 te emigreren naar Israël, na zich in Amerika tot het liberale Jodendom te hebben bekeerd.  Maar zij werd in het land niet als Jood erkend, omdat het orthodoxe rabbinaat daar haar haar bekering niet goed keurde. Ze kon wel het staatsburgerschap krijgen, maar op haar identiteitskaart moest dat ‘bekeerling’ staan. Er ontstond een politieke rel, Miller won tenslotte te zaak, maar kwam van het stigma bekeerling nooit af.

En in 1987 kwam een Zuid-Afrikaans Joods paar het land niet in, omdat het de Here Jezus wilde volgen, maar eigenlijk met het traditionele christendom niks had en zich aan de Thora hield. Hun eerder naar Israël geëmigreerde kinderen hadden daar in het leger gediend, maar het hooggerechtshof besloot dat Messiaanse Joden nu eenmaal een andere religie hebben en daarom geen recht hebben op terugkeer. Die groep zit dus in een lastig parket, constateert Van Capelleveen. “Of ze moeten liegen en zeggen dat ze niet in Jezus geloven, of ze moeten via een andere weg naturaliseren. Dit laatste houdt in dat ze minimaal drie jaar in Israël hebben gewoond, de taal machtig zijn en een vaste verblijfplaats en inkomen hebben. En dit alles zonder hulp van de overheid.”

Reageren


BASTIAAN

29-10-2019 12:41
Geen wonder dat Messiaanse Joden moeilijk ‘thuiskomen’!

Israël en de Kerk 2019 zijn beiden ver van Gods Woord afgedreven. Judaïsme en Christendom laten de Bijbel buikspreken. De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet?

Om deze stelling te begrijpen dient men Paulus' brief aan de Romeinen hoofdstuk 9-11 hardop te lezen en te bestuderen.

Israël is nu nog een seculier socialistisch land, bleek wel op 14 mei 1948 toen David Ben Goerion de onafhankelijke Staat Israël uitriep zonder naar Gods Torah of Zijn Naam te verwijzen.

De Knesset is een zeer verdeeld huis, orthodoxe, liberale joden en arabieren vechten elkaar de tent uit.

En de kerk dan? Is die dan een haar beter? Ook die is tot op het bot verdeeld en versplinterd in velerlei groepen die elkaar naar het leven staan.

Wie de uitspraken van Pausen, Concilies, wie de uitspraken van Synodes van Protestantse Kerken naast die van Mozes, de Bijbelse Profeten, Jeshua en de Apostelen legt die kan zich alleen maar verbazen en woedend maken.

De Kerk verwijt Israël dat ze Gods geboden aan hun laars lappen, hoewel de Kerk geen haar beter is dan Israël. Paulus concludeert dat dan ook in Romeinen 11...

Romeinen 11:29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn Onberouwelijk!!!

30 Want evenals gij [christenen] eertijds aan God Ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid,

31 zo zijn ook dezen [Joden] nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. [in plaats daarvan kregen ze inquisitie en getto's]

32 Want God heeft hen allen [Joden en Christenen] onder ONGEHOORZAAMHEID besloten, om Zich over hen Allen te Ontfermen.

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?

35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen!

Conclusie: Zowel Joden als Christenen zien uit naar de Verlosser die uit Sion zal komen [en dus niet uit Rome of Mekka] Openbaring 7, 14 en 19.

Aan de Christenen zou ik willen adviseren: Ga eerst zelf goed gekleed, en knap dan pas uw Joodse broeders op.

Een Rabbijn zei terecht tegen een Evangelist die hem wilde dopen: De hand die een ander reinigt mag zelf niet onrein zijn.

De Evangelist bleef aandringen op de doop! De Rabbijn dacht na en zei tot hem: Als u voortaan de Sjabbat eert [Exodus 20 en 31] en ik u vandaag mag besnijden dan mag u mij dopen.

De Evangelist verliet met een verbaasd en beschaamd gelaat de Rabbijn die zijn Siddoer opende en onverstoorbaar bad om de komst van de Masjiach in zijn Achttien gebed.

De Joodse Masjiach Jeshua zal straks Joden en Christenen maken tot een volk van gelovigen. Details Ezechiel 34 en Johannes 10.

jan

25-03-2018 01:23
Heel veel dingen die tegen Torah ingaan zijn van mensen. Zowel het traditionele Christendom, her Rabijnse Jodendom en Israël dat een seculiere staat is. Het is zo dubbel dat er niet een duidige richtlijn is omtrent naturalisatie tot Israëliër. En als wetgeving vaak verandert geeft het aan dat het Land zelf tot op het bot verdeeld is.
En ja Messiaanse Joden worden niet erkend. Dat geld ook voor gelovigen uit de Volkren die graag willen leven volgens de inzettingen uit Torah etc. Verdeeldheid...

M. van Putten

02-08-2017 01:50
Misschien moeten Messiaanse Joden, net als de apostelen van in de vroege christenheid, het als een eer zien om vervolgt te worden. In Israël gaat zeker de regel op dat een profeet in eigen huis niet wordt geëerd. Te meer, als profetieën op het punt staat in vervulling te gaan. Het is echter wat anders als geprobeerd wordt zaken te combineren die niet te combineren zijn. De leer van de Here Jezus is onverenigbaar met die van rabbijnen.

vader Jakob

01-08-2017 01:03
Aangezien de "benauwdheid van Jakob" de grote verdrukking aanstaande is, is het sowieso nogal onverstandig om naar de Joodse staat te willen verkassen. Er staat namelijk heel wat te gebeuren...