Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Jeruzalem, Stad van God

Van welke stad wordt geprofeteerd dat God daar: “de overtredingen zal beëindigen, de zonden gaat verzegelen, de ongerechtigheid zal verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profetie te verzegelen en om de Heiligheid te zalven.” Daniël 9:24.

Door J.Buhler

Dat wordt niet van Athene gezegd, niet van Rome, zelfs niet van Amsterdam.
Deze profetie uit Daniël maakt dat God de Stad Jeruzalem heel bijzonder vindt:

Om de overtreding te beëindigen. Psalm 14:3 zegt dat wij allen van God zijn afgeweken. Maar God gaat deze rebellie stoppen.
Om een einde te maken aan de zonde. Vanuit het hart komen de zondige gedachten, Math.15:19. Maar God gaat de zonde stoppen.
Om verzoening te doen. Verzoening van alle zonden is nodig om tot God te kunnen naderen.
Om eeuwige gerechtigheid te geven. Bij koning David was er een korte tijd iets van de gerechtigheid te zien. De gerechtigheid die God gaat geven is voor eeuwig.
Om visioen en profetie te bezegelen. Alle beloften van God zullen dan worden ingelost. Geen jotta of titel gaat uit de Bijbel, alles komt tot vervulling.
Om het Heiligdom te zalven. Dat kan de Tempel zijn, maar ook het hart van de gelovige, als tempel van God. Bovendien is de Gezalfde niemand minder dan de Messias.

God heeft Jeruzalem uitgekozen voor de redding der wereld. Jezus stierf daarom in Jeruzalem voor de zonden van de wereld. Al aan Abraham was dat profetisch zichtbaar op de berg Moria, Jes.8:56. En de profeet Daniël geeft aan dat God in Jeruzalem verzoening doet, tot redding van de mensheid.

De eerste gemeente was te Jeruzalem. De uitstorting van de H.Geest was niet voor niets te Jeruzalem. De eerste gelovigen bleven volharden in het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap der heiligen, het breken van het brood en de gebeden. Vandaar dat de moederkerk in Jeruzalem ook een model voor ons is. Ook de Wederkomst zal te Jeruzalem zijn. Logisch dat er nu conflict is over deze stad. En dat zal alleen nog maar erger worden, Zach.12:2.

Vandaar dat wij worden opgeroepen om als een wachter op de muren van Jeruzalem te staan en God geen rust te gunnen, totdat Hij Jeruzalem zal grondvesten en maken tot een lof op aarde. Jes.62.

Bron: International Christian Embassy Jerusalem

Reageren


vader Jakob

09-08-2017 09:10
Och iemand die eigen verzonnen termen als "voorhofschristenen" nodig heeft om zijn punt te maken ben ik niet geneigd erg serieus te nemen. Maar het artikel van Buhler rammelt ook... "God geen rust gunnen tot Hij Jeruzalem zal grondvesten" vind ik een hele rare uitspraak... Welk Jeruzalem dan bedoeld wordt blijft onduidelijk. Dit Jeruzalem wat wij nu kennen zal niet blijven....

Otto

08-08-2017 06:33
Je moet geen oordeel vormen over christenen die het anders zien dan jij, en dat gebeurd in het stukje van Willem wel, en daarom is dit zeer arrogant

vader Jakob

08-08-2017 05:04
Als een wachter op de muren van Jeruzalem, geldt dat voor ons, gelovigen van deze tijd?
Dit Jeruzalem waarvan de Bijbel ondermeer zegt:
"....der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sódom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is" Op. 11:8
En die ook een aantal malen "de bloedstad" wordt genoemd.
Dezelfde stad die andermaal verwoest zal worden in de tijd waarover onder andere Zacharia profeteerde.
Geen plaats op aarde is heilig, en dit Jeruzalem, dat beneden is dus ook niet.
Is dat ook arrogant en betweterig?

Otto

07-08-2017 07:45
Dan is er toch iemand op deze wereld die het als enige goed ziet, en zijn naam is Willem, arrogantie ten top!!!

Willem

07-08-2017 11:02


Naar welke stad zien wij uit?

‘Want hij (Abraham) verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is’ (Hebr.11:10). ‘Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland’ (Hebr.11:15).


De laatste tijd staat de aardse stad Jeruzalem aardig in de belangstelling en er wordt veel over geschreven en gesproken. Het is opvallend dat men steeds minder hoort over het hemelse Jeruzalem. Het huidige land Israël met zijn stad Jeruzalem is bezig te worden wat Lourdes en Fatima voor de roomsen, en mekka voor de islamieten zijn. De verafgoding van dit volk en land neemt schrikwekkende vormen aan en men bedenkt steeds meer de dingen, die op de aarde, maar niet van boven zijn (Col.3:1). Toen Jezus op aarde rondwandelde, kende Hij maar één verlangen: dat de Joden de werken zouden doen van hun stamvader naar het vlees, Abraham. En dat waren gelóófswerken! Jezus verlangde van hen dat ze samen met Abraham zouden uitzien naar een beter, hemels vaderland en naar een stad, die hemelse fundamenten heeft. Abraham heeft zich verheugd om de dag van Christus te zien en hij hééft die gezien, zei Jezus. Toen Abraham de opdracht kreeg het land te doorwandelen, heeft hij dat gedaan en toch heeft hij het niet in z’n bezit gekregen, ondanks Gods beloften. Is God dan een leugenaar? Nee, maar aan Abraham was door het geloof een getuigenis gegeven en daardoor begreep hij, dat alles geestelijk was. Hij heeft geen aards land in bezit gekregen en hij heeft geen aardse stad gebouwd. Om de dingen van beneden heeft Abraham zich nooit druk gemaakt, omdat hij begreep dat God het aardse land Kanaän als een schaduwbeeld gebruikte.

De Christus in een stenen tempel?

Ook de apostel Paulus had ook geen enkele verwachting van een aards Jeruzalem. De grote verleiding van veel christenen is hiermee echter begonnen. De satan, als een ‘engel van het licht’, beleeft hoogtijdagen en drukt de orthodoxe Jood en de voorhofchristen (Op.11:2) met de neus op allerlei beloften uit het Oude Testament. Jezus heeft hiervoor zo gewaarschuwd. Met zijn bloed, zweet en tranen heeft hij de jarenlange scheidsmuur afgebroken, maar veel christenen richten deze muur rondom het oude Joodse volk weer levensgroot op. Het klinkt allemaal zo aannemelijk, maar het is een verschrikkelijke misleiding. Zelfs de EO-omroep gaat als koploper voorop in dezeIsraëlverdwazing. Wanneer Jezus eens gedurende enkele dagen opnieuw op aarde rondwandelde, zou Hij ons dan het advies geven: ‘Koop Israëlische producten, geeft mijn oude volk Israël financiële, politieke en economische steun. Dan kunnen ze zich sterk maken tegen hun vijanden’? Of zou de Heer opnieuw tegen de Joden zeggen: ‘U hebt nog steeds de duivel tot vader en u doet nog steeds zijn begeerten!’? Zou Stéfanus niet opnieuw prediken:

‘Hardnekkigen en onbesneden en van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders, zo ook u!’? Zou Johannes de Doper niet opnieuw prediken: ’Beeldt u niet in, dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham tot vader, want Ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen, kinderen van Abraham te verwekken’?

Welk evangelie wordt de huidige Jood gepredikt? Waarop moet hij jaloers worden? Waarin tot na-ijver verwekt worden? Men is op afgodische wijze met dit volk en de stad Jeruzalem bezig en weet de werkelijke tijdgeest niet te onderscheiden. Miljoenen christenen worden misleid. Men leest het Oude Testament – dat niet onberispelijk was – naar de letter en vergeet dat alle beloften, zoveel als er zijn, werden overgebracht naar het Nieuwe Testament. Jezus is de Bemiddelaar van het nieuwe verbond! Veel christenen, die de Bijbel niet geestelijk lezen kunnen, zeggen: maar het staat toch allemaal in de Bijbel? Ja, het staat allemaal in de Bijbel. Weet u wat ook in de Bijbel staat?

‘Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem’ (Ex.21:24). En wat zei Jezus?: ’Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, maar wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe!’ In de Bijbel staat ook: ‘Wie de Naam van de heer lastert, zal zeker ter dood worden gebracht’.

Hoe wil men toch het Woord van God lezen? Heeft Jezus niet gezegd: ‘Als Ik jullie van het aardse gesproken heb, zonder dat jullie geloven, hoe zullen jullie geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?’ Men vergeet dat men met de oude wilsbeschikking bezig is en dat alleen de nieuwe wilsbeschikking wordt uitgevoerd. ‘Maar het komt toch allemaal uit in onze dagen?’ zegt men. Wat komt uit? Men is stekeblind. Velen zullen komen en velen zullen verleid worden. De wereld hoeft niet meer verleid te worden. Denk erom: het socialisme, communisme, kapitalisme of de islam zijn niet de valse profeten waar we verschrikt over moeten zijn. De echte valse profeten zijn bekend met het Woord van God. Zij hebben, net als vroeger de Joden, zich verzet tegen de Heilige Geest. Zij houden niet van de gaven van de Geest zoals tongentaal en profetie. Het zijn typische ‘voorhofchristenen ‘ die niets afweten van wat er plaats vindt in Gods heiligdommen en voorhof wordt prijsgegeven aan de demonen.

‘Bedenkt de dingen die boven zijn!’ In het Heilige der Heiligen bevindt zich de gouden kruik met het verborgen manna. ‘Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna’ (Op.2:17). In Gods heiligdommen verkeren de priesters en zij eten de ‘vaste spijs’. Daar is men los van al het aardse! Abraham had dit begrepen! U ook?

‘Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een aanstoot, voor de Grieken een dwaasheid’ (1 Corinthe 1:23)

Copyright © 2017 Bijbels Fundament