Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Geloofsvragen

Wat als buitenaards leven bestaat?

Gelovigen kunnen in verwarring raken bij de gedachte aan buitenaards leven. De meeste mensen staan ook niet voortdurend stil bij het enorme heelal waarin de aarde zich begeeft. Geconfronteerd met wetenschappelijke gegevens over ontelbare sterren en planeten, lijkt het logisch te concluderen dat er buitenaards leven bestaat. Probleem is dat het in de Bijbel niet genoemd wordt. De Bijbel lijkt beperkt tot leven op aarde. Maar is dat echt zo?

Door Marco van Putten

Buitenaards leven, is fysiek leven buiten de aarde. Het vermoeden ervan kwam door ontdekkingen in de astronomie (wetenschappelijk onderzoek naar het heelal [1]) en de ruimtevaart (menselijke activiteit in het heelal). Vooral toen mensen voor langere tijd in het heelal verbleven, zoals bij de lange maanreizen en in het ISS (International Space Station). Het vormt er tegenwoordig ook een serieuze reden voor. Echter, deze zoektocht is ook de inzet geworden om het geloof van mensen aan te vallen ten gunste van seculiere theorieën over het leven, zoals Evolutietheorieën.

Ontstaanstheorie van het heelal
Het heelal wordt onmeetbaar groot geacht. Dit staat in verband met Evolutietheoretisch denken, waarbij de oudheid van de Schepping noodzakelijkerwijs [2] ‘opgerekt’ wordt tot duizelingwekkende getallen. Uitgaande van de ‘gangbare’ big-bangtheorie (het heelal ontstaan vanuit een explosie van een zeer zware kern materie), die miljarden jaren geleden plaats vond, zou het heelal vanuit de oorspronkelijke explosieplaats steeds verder uit in alle richtingen uitdijen. Volgens die aanname is het heelal inmiddels onmetelijk groot, maar expandeert het met een enorme snelheid in een ‘lege’ ruimte. Over die ‘lege’ ruimte kan de wetenschap weinig zeggen. Het wetenschappelijke aandachtsveld van buitenaards leven beperkt zich tot het heelal.

Het heelal
De aarde bevindt zich samen met allerlei andere lichamen in een stelsel dat om de zon draait; het zonnestelsel [3]. Elk lichaam volgt diens eigen omwentelingsbaan en elk op een vaste afstand van de zon. Vanuit de zon gerekend is de aarde het derde lichaam [4] dat in een baan op c.150 miljoen kilometer afstand eromheen draait.

De aarde, het zonnestelsel en wat zich daarbuiten bevindt vormen samen het heelal. Daarin zijn alle fysieke stoffen, zoals gas en gesteente, op vaste plekken samengetrokken en in omwentelingsbanen gedwongen door enorme zwaartekrachten. Deze ophopingen worden sterrenstelsels of nevels genoemd. Onze zon zou zich in een ‘arm’ van een spiraalvormige nevel bevinden. Die spiraalnevel wordt de ‘Melkweg’ genoemd en is vanaf de aarde zichtbaar als een soort ruggengraat of baan van sterren aan de nachtlucht. Bijna [5] elke ‘ster’ die te zien is aan de hemel is een zon of een ander sterrenstelsel. Van het werkelijke aantal zonnen van de Melkweg kan vanaf de aarde alleen maar een fractie gezien worden. Potentieel kunnen er heel veel lichamen om die zonnen van het Melkweg draaien.

Sterrenstelsels, zoals de Melkweg, zouden zich volgens een theorie tot clusters hebben gegroepeerd. Aan elkaar gebonden door zwaartekracht. Ondanks dat ze onderling lichtjaren [6] van elkaar weg staan. Die clusters zouden ook weer deel uit maken van grotere netwerkstructuren van clusters door de uitbalancering van zwaartekrachten. Dit gehele netwerk vult het heelal.

Deze voorstelling lijkt te suggereren dat het heelal erg vol is, maar het is feitelijk het tegenovergesteld. Het heelal is grotendeels leeg. Omdat zonnen enorm ver van elkaar verwijderd zijn heerst er het absolute nulpunt van bijna -280 graden Celsius. Daarom kan het in de winter op aarde zo koud worden en het verklaart de twee poolkappen (de noord- en zuidpool) van veel planeten. Zonder de zon zou de aarde een ijsplaneet zijn.

Er is ook geen zuurstof in het heelal, maar er heerst een vacuüm [7]. Films laten vaak iets anders zien, maar er is geen geluid in het heelal. Geluid heeft immers iets fysieks, zoals zuurstof, nodig waardoor de geluidsgolven kunnen voortgaan. In die leegte van het heelal is dus geen enkel fysiek leven mogelijk, tenzij het beschermd wordt door bijvoorbeeld een ruimtepak of een ijslaag.

De vermoedelijke schaal van omvang van het heelal doet duizelen. De logische vraag is waartoe dit dan dient als het fysieke leven zich alleen beperkt tot de aarde. Die aarde is in verhouding met het bekende heelal nog kleiner dan een atoom [8]. Daarom denken velen, logischerwijs, dat het heelal moet bruisen van het leven, want als het volledig dood is zou het een enorme verspilling van ruimte, energie en materie zijn.

Wat als buitenaards leven bestaat?
Het nadenken over buitenaards leven heeft een aantal positieve gevolgen. Ook als er geen buitenaards leven bestaat. Bijvoorbeeld:
• Leven is misschien niet alleen op de aarde begonnen en mogelijk.
Het woord ‘aarde’ in de Bijbel kan dan meer algemeen ‘geschikte plaats’ voor fysiek leven betekenen. Als zo Genesis 1 en 2 wordt gelezen dan kan God op ontelbaar veel plekken in het heelal leven hebben geschapen of plaatsen daartoe hebben ingericht.
• Vergroting van menselijke verantwoordelijkheid
Als mensen wordt opgedragen over de ‘aarde’ te heersen, dan ook over het heelal.
• Opwaardering van allerlei zaken
God zorgt voor de Schepping. Dat het geheel in stand blijft. Gods zorg reikt tot in alle uithoeken van het heelal en zorgt niet slechts voor de aarde. Engelen zet Hij daarvoor in. Ze moeten voortdurend grote afstanden overbruggen en ontelbare situaties, zoals de opkomst en ondergang van zonnen, beheren. Dat geeft een veel grootser beeld van Gods werkelijkheid en van de Schepping, de engelen en Gods Almacht.

Wat wordt ontdekt?
De grote spanning is welk buitenaards leven er is. De meeste mensen denken dat het anders is dan aards leven. Voor velen een heel eng idee. Sommigen houden het voor mogelijk dat dit buitenaardse leven hoger ontwikkeld is dan ons en in staat is naar ons toe te komen. Dat is nog enger. Die ontmoeting wordt echter vaak negatief voorgesteld; de aarde wordt erdoor gekolonialiseerd of afgepakt, grondstoffen worden afgenomen of het aardse leven wordt erdoor vernietigd. Anderen denken dat hun komst ook bedoeld kan zijn om ons te helpen. Enkele denken dat buitenaards leven per ongeluk ontdekt zal worden. Dat gaat er niet per se van uit dat het een hogere levensvorm is. Maar dat kan nog steeds positief of negatief uitpakken. Het zou bijvoorbeeld een buitenaardse bacterie of virus kunnen zijn.

Maar wat als het buitenaardse leven een bekende levenssoort is? Bijvoorbeeld planten- en/of diersoorten. Alleen anders dan die op aarde. Uitgaande van de Big-bangtheorie is de kans juist heel groot dat het om een bekende levenssoort gaat, want dan komt alles uit één gemeenschappelijke bron. Uitgaande van de unieke schepping door God is de kans veel groter dat buitenaardse leven onvergelijkelijk is met aards leven.

Buitenaardse mensen
Een hoofdvraag is of buitenaards leven menselijk of zelfs een ‘hogere’ levensvorm is. In de Bijbel staat dat de mens een totaal ander fysiek leven is dan al het andere. De mens is naar Gods Beeltenis en Karakter geschapen om namens God over de Schepping te heersen (Gn 1:27-28). Als schepsel staat hij veel dichter bij God dan de andere schepsels. Als buitenaards leven wordt ontdekt dan kan dat volgens de Bijbel alleen fysiek leven zijn dat daarin wordt genoemd. Een ‘hogere’ levensvorm dan de mens wordt daarin niet beschreven.

Het bestaan van buitenaardse mensen moeten worden betwijfeld, omdat:
• De Here Jezus kwam specifiek naar de aarde, naar Israël en naar de centrale plaats van godsdienst in Jeruzalem als voorbeeld voor alle mensen (Js 2:3).
• Het onzinnig is als buitenaardse mensen eeuwenlang geen contact hebben met mensen op aarde
• Dan de Wederkomst nog eeuwen zal duren. De buitenaardse mensen zullen immers eerst bereikt moeten worden.

Sommige denken dat de Here Jezus over buitenaardse mensen sprak (Jh 10:16). Probleem is echter de centrale en unieke plaats van de Joodse natie Israël in de Bijbel. Het lijkt echter logischer dat Hij het had over mensen op aarde die niet tot het Joodse volk behoren.

Het ligt dus voor de hand dat buitenaards leven, als het al bestaat, alleen planten en misschien ook dieren zijn. Buitenaardse mensen zouden immers nogal problematisch, maar niet onmogelijk zijn. Maar wat is het nut van buitenaardse planten en eventueel dieren die waarschijnlijk nooit door mensen op aarde zullen worden benut? Als dat soort buitenaards leven toch bestaat, dan lijkt het een ‘bewijs’ dat God de mens de mogelijkheid heeft gegeven een manier te vinden het te bereiken of dat het de aarde zal bereiken [9]. Het moet een nut hebben voor de Schepping, die mensen op aarde dan nog moeten en kunnen ontdekken. Misschien als het Koninkrijk van God op aarde is gevestigd.

Ander buitenaards leven
In de Bijbel is echter wel ander buitenaards ‘leven’ beschreven. Op de eerste plaats niet-fysiek maar geestelijk buitenaards leven. De ontelbare engelen zijn dat, maar dus ook satan, hoewel God die en diens demonen naar de aarde heeft verbannen (Lc 10:18).
Dan is er volgens sommige nog een ander leven dat onaards is; de Nefiliem en de Giboriem (Gn 6:2, 4). Er zijn in de Bijbel echter nogal wat aanwijzingen dat het om aardse schepselen gaat (Nm 13:33; Jz 8:3; Jh 10:34).
Dan is er nog Leven beschreven dat ook ‘buitenaards’ genoemd kan worden. God vertegenwoordigt dat, maar ook de Here Jezus, hoewel God Hem Mens deed worden, de Heilige Geest en de Sjechinah, de (tijdelijke) Vertegenwoordigingen van God op aarde.

Het in de Bijbel beschreven buitenaardse is deels onderdeel van de Schepping, maar zelfs deels erbuiten. Het is er omwille van de fysieke schepping en die fysieke schepping is er omwille van God.
De Hemelen, waar God verblijft, lijken ‘buiten’ het heelal te zijn, maar zijn toch binnen het Scheppingsgeheel. Engelen verplaatsen zich in een flits van de aarde naar de Hemelen en vice versa. Onverklaarbaar voor het menselijk begrip. Engelen blijken ook ‘over’ zonnen te zijn gesteld (Opb 19:17), zoals ze ook over andere Scheppingskrachten staan (Opb 7:1). Dit wijst er op dat God van een andere, hogere dimensie is dan die van de Schepping.
In de Bijbel staat dus nogal wat over buitenaards ‘leven’.

De feiten
De afstanden in het heelal zijn, volgens de wetenschappelijke gegevens, enorm. Alleen al de afstand van de aarde naar de rand van het zonnestelsel is ruim 4 miljard kilometer. De dichtstbijzijnde ster bevindt zich op ruim 4 lichtjaren van de aarde. Buitenaards leven zoeken buiten ons zonnestelsel lijkt voorlopig voor lange tijd onmogelijk. Ook wordt er al geruime tijd ‘gekeken’ en ‘geluisterd’ naar tekenen van buitenaards leven, maar tot nu toe is niets waargenomen. Op zich niet vreemd, want inmiddels is bekend dat de overgrote meerderheid van de zonnen in ons Melkweg veel te koud of te heet zijn om leven mogelijk te laten zijn op eventuele lichamen die erom heen draaien. Verder heeft de overgrote meerderheid van de waarneembare zonnen waarschijnlijk geen zonnestelsel. Als dat een regel is voor heel het heelal, dan zijn er dus veel meer zonnen dan lichamen. Dat wijst erop dat licht de belangrijkste karakteristiek is van het heelal (Gn 1:15). Maar dan kan met groeiende zekerheid worden gesteld dat de kans op buitenaards leven in ons Melkweg zeer gering is. Als het voorkomt, dan is het als een speld in een hooiberg. Dat benadrukt hoe uniek het leven op aarde is.

[1] Ook wel universum of kosmos genoemd.
[2] Een fundamenteel principe in Evolutietheorieën is het overleven van de fitste levenssoort over heel lange tijd.
[3] Het wordt zo genoemd, omdat de zon het stelsel bepaald. Zonder de zon valt het stelsel uiteen.
[4] Er zijn allerlei lichamen. Sommige zijn ruwe stenen en ‘bollen’ van gas of van materie (planeten (Grieks planetes (zwerver)).
[5] Enkelen zijn geen sterren maar lichamen, zoals Venus of Jupiter.
[6] Lichtjaar is de meeteenheid in het heelal. Het staat voor de tijdsduur dat licht in 1 jaar kan afleggen. Dat is bijna 10 biljoen kilometer. Om 1 lichtjaar te overbruggen zal een ruimtevoertuig dus 1 jaar lang zich met de lichtsnelheid moeten verplaatsen. De huidige aandrijvingen voor ruimtevoertuigen halen slechts een fractie daarvan.
[7] Totale leegte (materieloosheid).
[8] Een van de kleinste deeltjes van iets fysieks.
[9] Bijvoorbeeld via gesteente dat vanuit het heelal op de aarde neerkomt.

Reageren


Zebulon

10-05-2018 12:52
And if there's life on other planets
Then I'm sure that He must know
And He's been there once already
And has died to save their souls

"UFO" Larry Norman (lp: In Another Land)

M. van Putten

25-09-2017 05:49
Beste 'vader Jakob' (anoniem), Sommige 'gelovigen' geloven bepaalde dingen die God geschapen heeft en doet. Denk aan Tomas. Er zijn er ook die zelfs als de Here Jezus zou afdalen en ze het hen Zelfs zou zeggen en tonen het niet geloven.
Uiteindelijk spreekt God gelovigen ook aan op het verstand dat Hij hen gegeven heeft. Als dat niet gebruikt wordt kan en zal God ze niet helpen.

vader Jakob

09-08-2017 08:53
De Bijbel leert nergens dat de aarde een planeet is, laat staan dat deze met een duizelingwekkende snelheid om een denkbeeldige as draait, in een eindeloos maar toch immer uitdijend heelal... Maar ja de theorieën van de zgn wetenschap hebben blijkbaar meer zeggingskracht dan wat de Bijbel erover zegt bij veel gelovigen.