#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Christelijke media

Niet iedereen komt in de hemel

Het laatste oordeel waarover de bijbel spreekt is reëel. Dat schrijft Rolf Hille, professor aan de theologische school in Gießen in Duitsland. "Niemand komt vanzelf en automatisch in de hemel. Het laatste oordeel zal plaatsvinden", schrijft hij in een artikel in het evangelische tijdschrift Idea.

Veel theologen geloven echter liever in de zogenaamde ‘alverzoening’. Volgens die gedachte zal God alle mensen direct na hun dood in de hemel opnemen: "Of iemand in Christus gelooft of niet is in die uitleg onbelangrijk. De liefde van God zal als een milde meiregen op iedereen neerdalen. Dan zullen echter ook massamoordenaars zoals Mao, Stalin, Hitler en Pol Pot een plaats in het paradijs krijgen."

Volgens Hille zijn er echter twee mogelijkheden "In de eerste plaats zijn er mensen die hun hoop zetten op Jezus Christus. Hij nodigt hen na de dood uit in Zijn hemelse gemeenschap. Zij worden gered." Aan de andere kant zijn er degenen die met een niet vergeven schuld en een zelfgekozen afstand van God sterven. Hille: "Net zo serieus als God de zonde van Adam en Eva nam, toen Hij hen uit het paradijs verdreef, moeten wij de woorden over het aanstaande oordeel nemen. De bijbelse leer over de twee wegen is duidelijk en haarscherp. Daarom moeten zowel het oordeel als de verlossing gepredikt worden.”

Reageren


Alfred

08-09-2017 10:00
Beste vader Jakob,

Je laatste commentaar? Ik heb in je reacties nog te weinig inhoudelijk commentaar ontdekt.

Dat je website goed bezocht zou worden zegt niet zo veel. Ik heb de studie over het onderwerp ‘allen’ via een link op je website beluisterd. Als je schrijft over ‘koffietafeldeskundigen’ dan is dit een klassiek voorbeeld. De verteller legt de betekenis van het Griekse woord ‘allen’ uit aan de hand van de Nederlandse betekenis zoals die is beschreven in het Dikke Van Dale woordenboek. Op dit punt ben je m.i. dus hypocriet.

Je schrijft m.b.t. mij: “Je wantrouwt blijkbaar God, omdat die in jouw gedachtegang niet in staat is geweest, of gewoon heeft nagelaten, ons Zijn Woord betrouwbaar over te leveren.” Je laat blijken op dit punt onvoldoende kennis te hebben. Laat die antieke kokervisie los! Naast ‘onze’ westerse canon zijn er nog een aantal andere, waarom zou die van ons `de enige echte’ zijn? En ook: in het boek “A textual commentary on the Greek New Testament” van Bruce M. Metzger staan bijna 1500 woorden en teksten beschreven van de thans bekende Griekse NT-geschriften die onderling verschillen. Kun jij voor een betrouwbaar Woord aangeven welke woorden en teksten de juiste zijn?

Om het Evangelie van Paulus als dwaalleer in de kachel te schuiven is triest, althans zo interpreteer ik jouw reactie. Ik heb óók de gevolgen gezien van het inzicht krijgen in ‘God de Verzoener van het al’: vreugde, louter vreugde! Onderschat niet de kracht, kosmologische reikwijdte en betekenis van Christus’ opstanding!

Het valt mij op dat je zo stellig bent in je mening met zo weinig en oppervlakkige kennis m.b.t. dit onderwerp.

vader Jakob

29-08-2017 12:44
Beste Alfred, dit wordt mijn allerlaatste commentaar hier, er zijn al veel te veel woorden aan verspild.
Vooropgezet is dat ik erg weinig waarde hecht aan jouw oordeel over mijn website. Die trouwens veel mensen wel waarderen, getuige het terugkerende bezoek en heftige reacties via email. Je staat geestelijk in een mijnenveld en probeert uit alle macht je standpunt te verdedigen . Ik geef geen eurocent voor al die koffietafeldeskundigheid betreffende de grondtalen en krtiek aan het adres van bijbelvertalers. Je wantrouwt blijkbaar God, omdat die in jouw gedachtengang niet in staat is geweest, of gewoon heeft nagelaten, ons Zijn Woord betrouwbaar over te leveren. Alleen dit al is reden genoeg die hele dwaalleer van jou af te serveren en de kachel in te schuiven. Omdat deze een "eigen, betere vertaling" nodig heeft dus. Ik snap dat de artikelen op mijn site tergend op jou overkomen, er blijft geen splinter heel van je wankele theologie.
Ik hoop dat je, net als ik, bekeerd word van deze heilloze dwaalweg van schriftverkrachting en eigen welgevallige uitleg. Ik heb teveel gevolgen van deze dwaalleer gezien. Sterkte.

Jos van der Geest

29-08-2017 11:13
Beste Alfred,

Ik ben met je eens dat in principe de originele taal waar een boek is geschreven het beste is.

Nu geloof ik zeer zeker dat de Bijbel zo goed als mogelijk vertaald is.

Los daarvan hebben veel mensen moeite met talen. Nederlands is dan toch het beste. Zelf kan ik naast Nederlands een klein beetje Engels lezen en schrijven en daar houdt het ook bij op. Grieks gaat het dus echt niet worden.

Het verlies wat bij een vertaling is en zeker bij de Bijbel is vrij minimaal en dus acceptabel.

Los van dit zijn er verschillende vertalingen.

Jan

27-08-2017 08:28
@Alfred. omtrent satan, Satan ben ik het grammaticaal met u eens. Ik schrijf het niet met kleine s omdat ik ik meen dat het geen persoon is; is het wel, maar om alle eer, respect uit te sluiten. ik schrijf de islam ook niet met een I.
over het leren van Grieks. Grieks is een stuk lastiger te leren als Engels. Wanneer duizenden geleerden die het Grieks beter dan ik ooit zou kunnen kennen, de Bijbel hebben vertaald, beperk ik mij bij het lezen tot NBG, SV, HSV en NIV. Voor onderzoek maak ik gebruik van naslagwerk. Beperkt, maar als de Heilige Geest mij iets wil duidelijk maken kan dat zelfs zonder boeken.

Alfred

26-08-2017 05:48
Bedankt voor de oprechte bezorgdheid om mijn behoudenis, dat meen ik, het gaat om een goede intentie.
Voor mij is er maar één ‘kerk’: het Lichaam van Christus. Kerken zijn mensenwerk, niet alleen het gebouw ook de hiërarchie, de leer, etc. Een herschreven Bijbel is ook niet nodig, we hebben de uitgave van Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. Ik pleit er dan ook voor dat gelovigen NT-Grieks leren. Als het al lukt met Nederlands, Duits, Engels en Frans waarom dan niet met NT-Grieks?
Ik wil niet belerend overkomen maar er is helaas een trend waar te nemen dat Satan wordt geschreven als satan. Ik denk dat wij het er over eens zijn dat Satan een persoon is. Langzaamaan kan er een verandering van betekenis insluipen, van een persoon naar bv. een onpersoonlijke kwaadaardige kracht. Als het om de persoon gaat schrijf ik Satan consequent met een hoofdletter. Wat betreft de klauwen van Satan: ik beschik over de geestelijke wapenrusting (Ef.6:10 e.v.).

Jan

25-08-2017 07:41
@Alfred, als uw titels, kasten vol boeken en verhandelingen u een speciale positie in het Koninkrijk geven om eenvoudige gelovigen, die de Bijbel als Gods woord aanvaard hebben, te onderwijzen, dan moet u maar een kerk openen om uw evangelie uit een herschreven bijbel-a-Alfred, te leren. Uit uw stukjes maak ik op dat de Bijbelvertalers, Engels (NIV, KJV), Nederlands (SC, NBG, HSV) of Duits een eigen draai aan de tekst hebben gegeven. Daar wil ik even niet aan, omdat het resultaat van deze onafhankelijke (groepen van) vertalers te veel overeenkomsten vertoont.
In sluit mij aan bij de waarschuwing van dhr Jacob dat u zich, met al uw geleerdheid in een mijnenveld begeeft en anderen daarin mee kunt trekken.
Jezus Christus gaf Zijn leven om Alfred uit de klauwen van satan te redden. Aan Alfred om dat offer in dankbaarheid aan te nemen. Dat is uw ENIGE kans.

Alfred

25-08-2017 05:56
Beste vader Jacob,

Niet dat ik aanmatigend wil overkomen, maar je diskwalificeert jezelf in dit vraagstuk.
Ik heb even de tijd genomen om je website te bekijken en te beoordelen. Mijn conclusie is dat je de vaardigheden mist om vraagstukken als deze correct te onderzoeken. Je mist ook de potentie om een positie van onbevangenheid in te nemen. De informatiedichtheid op je website is enorm en in het algemeen eenzijdig en mager gefundeerd.
Om een voorbeeld te geven, je verwijst o.a. naar een bijdrage van R. Brinkman. Zijn benadering van Ps.112:9 i.r.t. 2Kor.9:9 is tergend om te lezen. Psalm 112:9 "... Zijn gerechtigheid houd voor immer stand, ...". Kortweg wordt het Hebreeuwse ‘lod’/’voor immer’ door de steller gelijkgesteld met 'aioona' uit 2Kor.9:9, er gaan toch meer woorden vooraf aan ‘aioon’? De link komt zomaar uit de lucht vallen, waarom niet ook o.m. de Septuaginta hanteren en toepassen? Daar staat niet slechts ‘aioona’ maar: "eis ton aioona tou aioonos", vanwaar is dan in ca. 200 v. Chr. voor die vertaling gekozen? In het NT komt die tekstcombinatie alleen voor in Hebr.1:8, dus niet in 2Kor.9:9. (In Sept. Ps.111:9 i.p.v. 112:9).
Verder zou je naar de verschillen moeten kijken tussen de Griekse teksten die er zijn. Zo kom je er dan achter dat een tekst m.b.t. ‘de allen’ in 1Kor.15:22 die ik eerder in een van mijn eerdere reacties citeerde, in alle gevonden documenten eensluidend is. Zie o.m. de commentaren zoals beschreven in de werken van Nestle-Aland.

Mijn waardeoordeel over je bijdragen is dus duidelijk. Ik kan natuurlijk een beroep doen op de titel die ik heb, mijn boekenkast met veel naslagwerken uit binnen- en buitenland, mijn kennis van het koinè, klassieke en oude Grieks en de verschillende Griekse dialecten, etc. Het zal je allemaal niet overtuigen. In feite lever je op dit punt een achterhoedegevecht om de ‘algemene leer der kerk’ gebaseerd op stro en stoppelen te redden. Dat is niet vol te houden omdat de kennis in deze tijd algemeen toegankelijk is en toeneemt. Dat kan een verklaring zijn voor de emotie in je teksten.

Als je het onbekeerd sterven zo erg zou vinden kan je minder tijd verdoen met het vullen van internetpagina’s. Ik verkondig het Evangelie van Paulus.
Je schrijft verder de woorden “Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.” Ik kan het niet laten om daar aan toe te voegen dat in alle Bijbelvertalingen geheel of ten dele 7 cruciale nieuwtestamentische teksten ‘het geloof van Christus’ ten onrechte is vertaald met ‘het geloof in Christus’, heb je kennis van de Griekse grammatica dan kun je dat beamen.
Ik sluit af met mijn mening over een van je laatste zinnen: “Wie de Zoon niet heeft, heeft het Leven niet”, ik ben het daar hartgrondig mee eens!

vader Jakob

24-08-2017 01:56
Alfred,
Je hebt goed opgelet bij alverzoenings les. Ik herken de redeneertrant en de uit hun verband gesloopte Bijbelteksten.
Ik wijs je er toch nog maar even op dat je zelf verantwoordelijk bent voor de boodschap die je uitdraagt. En dat is een heel andere boodschap dan waar Paulus voor vervolgd en mishandeld is geworden. Pas op dat door jouw toedoen geen mensen onbekeerd sterven omdat jij ze met een valse tweedehands geruststelling/halve waarheden/hele leugens en cirkelredeneringen bedrogen hebt!
Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet etc. Maak God niet tot een leugenaar. Ook is het denkbeeldige trapje uit de vuurpoel helemaal nergens in de Schrift terug te vinden. Je bent gewaarschuwd.
http://www.alverzoening.net

Tonnie

24-08-2017 12:19
Jan en Jakob, ondanks dat wij niet dezelfde overtuiging hierin hebben, bedankt voor jullie aandeel in reageren naar mij toe betreffende dit onderwerp.

Bij dezen wil ik jullie en anderen ook graag het allerbeste wensen.

Denk wel dat wij héél veel gemeenschappelijk hebben in geloof..

https://youtu.be/Xo0WmngEmnM

Alfred

23-08-2017 10:38
God de Alverzoener
De apostel Petrus schreef dat de brieven van Paulus moeilijk zijn te begrijpen. Petrus schreef: “…en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.(2Petr. 3:15-16).
Petrus en de andere apostelen betitelen Paulus niet als dwaalleraar wanneer hij schrijft over ‘de Alverzoener’. Maar Paulus’ brieven zijn kennelijk ook nu voor veel gelovigen ‘moeilijk te verstaan’, dat geldt o.m. voor:
“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (1Kor. 15:22). En:
“Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen tot zondaren gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.” (Rom.5:18,19).

De doop
Na de bewuste overtreding van (de eerste) Adam was het God zelf die hem beklede met dierenvellen, zo zal uiteindelijk heel de mensheid bekleed worden met de rechtvaardige bedekking van de (laatste Adam) Christus: “Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt zich met Christus bekleed.”(Gal. 3:27).
“Want ook in één Geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt, …”(1 Kor. 12:13).
Het gaat hier dus niet om een doop in water, maar om een doop in Geest waardoor wij worden ingevoegd in het lichaam van Christus.
De eerste Adam maakte aanvankelijk voor zichzelf schorten van bladeren als bedekking. Vergelijkbaar daarmee zijn gelovigen die met hun eigen ijdele werken menen zelf iets te moeten doen om bekleed te worden met Christus.
“…, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt… .” (Kol.2:12).

De Twaalf en Paulus
Jakobus schreef: “Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.”(Jak.2:24).
Paulus schreef: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”(Ef.2:8-9).
Het gaat bij Paulus dus om een ander soort evangelie.

Jos van der Geest

23-08-2017 03:21
@Jan

Dank voor je antwoord.

Reden dat ik wacht is eigenlijk dat ik de gemeente niet onnodige kosten wil laten maken. Maar ik zal het is bespreken met onze voorganger. De wens is er wel.

Niet zo lang geleden me laten uitschrijven uit de rk register. Officieel ben ik nu kerkloos, lol. Maar goed dit is eenformaliteit, omdat de raad officieel zijn toestemming moet uitspreken. Dit zal in praktijk geen probleem vormen.

Ik geniet ook van de kerkdiensten, bijbelstudie en de nieuwe vrienden die ik krijg.

Maar goed ik ben nu heel erg off-topic. Om terug te komen op het onderwerp maar ook mijn vraag.
Als ik het goed begrijp doet de eerste vers er niet zo aan toe en is het belangrijkst dat je Jezus als verlosser heb aangenomen en dit ook uitgesproken hebt.

Dank nog voor de reply.

vader Jakob

23-08-2017 02:16
Ja, je moet vooral bij Andre Piet in de leer gaan, dan word je bevestigd in al je alverzoenings vooroordelen. En je raakt de weg kwijt.
Die zgn feiten van hem zijn allang weerlegd.

Jan

23-08-2017 07:33
@Tonnie. Ik kan het alleen maar eens zijn met de teksten die jij, ws. met de beste bedoelingen, aanhaalt. Ze staan in de Bijbel. Hoe deze passen in een evangelie waarin alle mensen, ook zonder aanneming van Jezus Christus, Verlosser, ten eeuwigen leven ingaan, is mij een raadsel.
De kern van je betoog is dat God wil dat alle mensen behouden worden. Daarom moeten wij het Evangelie in woord en leven uitdragen, want hoe zouden zij anders de waarheid leren kennen?
Echter Gods wil is geen diktaat voor ongelovigen, die uit vrije wil Hem zijn heerschappij over hun leven ontzeggen, ja Hem vervloeken, Jezus minachten en de heilige geest bespotten. Ieder kan zich in dit leven tot Hem wenden. Daarna geen herkansing en geen reddingsboei meer. We zijn geen boedisten met ontelbaar veel herkansingen of moslims met een despotische afgod die mensen dwingt in te gaan. Ik snap echt niet hoe je op de dwaalweg van behoudenis voor iedereen, Maar wat erger is, je ideeen kunnnen anderen van ook op die dwaalweg brengen. En je weet wat Jezus daarover heeft geleerd.
Hij kwam om zondaars te redden. In jouw idee kan dat ook op een andere manier. Dat is een aanfluiting aan Gods liefde die zijn Zoon opofferde. Als er een andere manier zou zijn maakt dat God tot een heel wrede God.

Jan

23-08-2017 07:15
@Jos. Dat is goed nieuws: Jos is bekeerd. Glorie aan God die jou en vele anderen genade schonk.

De doop is geen doop tot redding. De doop maakt (ervaring van velen) wel een ander mens van je. Niet door de doop op zich, maar doordat je op dit punt nl. uit het watergraf opstaan geen twijfel, maar zegen kunt verwachten.
Het oude is voorbij gegaan, het is nieuwe gekomen.
Trek je de commentaren in deze blog maar niet aan. Nu Jezus jouw verlosser is, is het voor jou positie, je nieuwe leven, niet van belang. Wel voor hoe je je onbekeerde, verloren naaste ziet en daarmee hoe je in de wereld staat.

Waarom zou je langer wachten met je te laten dopen? Alleen gehoorzaamheid is al voldoende aanleiding.

Jos van der Geest

23-08-2017 12:44
Ik ben sinds kort bekeerd. Ik ga sinds kort ook naar de evangelische gemeente in mijn woonplaats. Daarnaast ga ik elke 2 weken naar bijbelstudie groep. Lees uiteraard debijbel en probeer goed voor iedereen te zijn. Bid ook voor de medemens uiteraard.

Nu zit ik met 2 dingen.

In de bijbel staat in Johannes 3 vers 5 dat je alleen Gods nieuwe wereld kan binnen gaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurd als je gedoopt wordt met de heilige Geest.

Nu staat ook in de zelfde hoofdstuk, maar vers 16, Iedereen die in hem geloofd zal niet sterven maar voor altijd leven.

Vrij kort nadat ik bekeerd was, was er een doop dienst in onze gemeente, maar was er zelf nog niet aan toe. Ik wil me zeker laten dopen, echter dat zal nog wel een maand of 7 of 8 maanden duren.

Nu is de vraag, mocht Jezus komen voor dat ik gedoopt ben, mag ik dan wel of niet naar de hemel.

Natuurlijk zijn er nog meer factoren, maar die laat ik voor het gemak even buiten beschouwing om het niet onnodig moeilijk te maken. Echter mag een antwoord er wel op in spelen.

Sinds ik in Jezus geloof en hem aangenomen heb als mijn redder ben ik wel gelukkiger. Ik zie ook dat God vele dingen doet. Ook zie ik dat de bijbel waarheid is en er ook vele bewijzen zijn voor dingen die beschreven zijn in de bijbel. Een goed voorbeeld is het gebeuren bij de rode zee toen Mozes vluchtte uit Egypte.

Anyway alvast dank voor het antwoord of antwoorden.Tonnie

22-08-2017 08:53
Jan, altijd beter idd om de bijbel te lezen, liefst vanuit de grondteksten! Lees bijvoorbeeld onderstaande versen (bron: goedbericht.nl)

#1. God laat niet varen het werk van Zijn handen. Alles is uit Hem en door Hem… én tot Hem.
Romeinen 11:36

#2. Er is één GOD, d.w.z. Eén die alles beschikt. Hij wil dat alle mensen gered worden. ‘Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet’.
1Timotheüs 2:4; Psalm 115:3; Job 42:2

#3. De hele wereld en alle mensen zijn het eigendom van Christus Jezus. Hij betaalde immers de losprijs voor allen.
Romeinen 10:12; 1Timotheüs 2:6

#4. Het verlorene wordt door God altijd weer terug gevonden. Als het anders was zou God de Verliezer zijn.
Lucas 15:4

#5. GOD heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist om Zich over allen te ontfermen.
Romeinen 11:32

#6. Gods toorn kan blijkens de Schrift hevig zijn, maar nooit eindeloos. Eindeloos zijn Zijn barmhartigheden! Een ogenblik duurt Zijn toorn, een levenlang Zijn goedertierenheid.
Klaagliederen 3:22; Psalm 30:6

#7. Het woord ‘eeuwigheid’ in de vele Bijbelvertalingen duidt in werkelijkheid op een ‘aeon’ (Hebreeuws: olam, Grieks: aioon). Een aeon is een wereldtijd, met een begin en einde. Vandaar dat het aeonische oordeel, een “totdat” heeft.
2Timotheüs 1:9;Jesaja 32:14,15

#8. Het “eeuw-ige (aeonische) leven” en de “eeuw-ige (aeonische) straf” zijn resp. het leven en de straf van de toekomende aeon. Er is ook sprake van “de komende aeonen” en de “voleinding der aeonen”.
Lucas 18:30; Efeze 2:7; Hebreeën 9:26

#9. De zgn. ‘hel’ in Bijbelvertalingen (Grieks. Gehenna) is in werkelijkheid het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstig Vrederijk zullen daar lijken van rebellen liggen.
Jesaja 66:24; Matteüs 5:22

#10. Paulus ziet in 1 Korinthe 15 verder dan Johannes in de laatste hoofdstukken van ‘Openbaring’. Christus heerst “tot in de aeonen der aeonen”. Maar wanneer de dood zal zijn teniet gedaan, zal Christus’ heerschappij voleindigd zijn. Daarnazal God “alles in allen” worden.
Openbaring 11:15;Openbaring 22:1,5; 1Korinthe15:22-28

#11. De “tweede dood” is niet het einde. De dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. Alle mensen worden levendgemaakt, op de wijze zoals Christus als Eersteling is levendgemaakt. De dood wordt verslonden in de overwinning!
Openbaring 20:14,15; 1Korinthe 15:22-28, 54

#12. Zoals door één mens en één daad alle mensen zondaren geworden zijn, zó zullen ook door één Mens en één daad alle mensen gerechtvaardigd worden. Geen mens uitgesloten.
Romeinen 5:18

#13. Alles is geschapen is door de Zoon van Gods liefde. Alles zal ook weder(zijds) verzoend worden door Hem.
Kolosse.1:16, 20

#14. Eens zal alle tong van harte belijden (Grieks: ex-omologeo) dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader.
Filippi 2:10,11; vergl. Romeinen 10:9 en 1 Korinthe 12:3

#15. De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen. Dit is de angel van Paulus’ boodschap, de apostel van de heidenvolken.
1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7

#16. Het inzicht dat Eén voor allen stierf doet Christus’ liefde in ons dringen naar anderen. Deze genade voedt op tot een leven waarin Hij verheerlijkt wordt.
2Korinthe 5:14,15; Titus 2:10-13

Jan

22-08-2017 08:19
@Alfred. Waarmee de leer van de uitverkiezing weer opgeld doet. Een leer die niet veel goeds heeft gebracht als je het mij vraagt.

Jan

22-08-2017 08:14
@Tonnie. Klopt.
Voor de (wedergeboren, dus al gestorven) Christen is het Koninkrijk al realiteit, in afwachting van de komst van de Koning.
"Toen ik dit las groeide bij mij het besef dat de geschiedenis op aarde gewoon door zal gaan, wanneer Jezus dan als koning zal heersen." ook dat klopt, na de wederkomst is Jezus Koning over het 1000 jarig vredesrijk, waarna satan nog een korte tijd zal worden losgelaten........ opdat zal blijken wie niet bij koning Jezus willen horen. Maar volgens het idee dat iedereen in de hemel komt, worden die ongelovige mensen toch verzoend. Wel mijn fantasie reikt niet zo ver. Wat moet de hemel met Godloochenaars en wat moeten ze daar? Wel eens van C.S. Lewis gehoord? Lees eens een paar van zijn boeken voor inzicht in deze dingen. Maar beter, lees de Bijbel.

John

22-08-2017 10:09
Oorspronkelijk waren de joden de 'kinderen van het Koninkrijk' en erfgenamen van de beloften, gedaan aan David (zie Jesaja 55:3 en Mattheüs 8:11). Zij werden later echter verworpen vanwege hun ongeloof, terwijl anderen zouden komen van oost en west om plaats te nemen aan de tafel met Abraham, Isaak en Jakob in het Koninkrijk van God (Matt.8:11 en 12).

Dit betekent niet dat Israël als volk, als natie, verworpen zou zijn (Romeinen 11:1). Er zullen kinderen van Israël, zoals de aartsvaders, deel hebben aan de tafel van de Heer in zijn Koninkrijk. De apostel Paulus constateerde in dit verband dat hijzelf een Israëliet was, en tevens waren daar de andere apostelen en discipelen in de gemeente van Jeruzalem. We mogen dan ook nooit stellen dat God zijn rijk van een bepaald volk weggenomen zou hebben om het aan een ander volk te geven. Hij verwierp alleen diegenen die niet in Jezus geloofden.

Zo waren het bijvoorbeeld de overpriesters en Farizeeën van wie God zijn Koninkrijk zou afnemen om het te geven aan een volk dat de vruchten daarvan zou opbrengen. Zij begrepen dat zelf heel goed (Matteüs 21:43-45).

Jezus zei tot het volk: 'Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan' (Matteüs 5:20).

Zondaren, mensen die niet zijn wedergeboren, worden uitgesloten van het Koninkrijk van God. Onder hen noemt de bijbel: hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters (1 Korintiërs 6:10). Evenmin zullen diegenen het Koninkrijk Gods beërven die systematisch de werken van het vlees bedrijven. Onomwonden stelt de apostel Paulus: ' Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven' (Galaten 5:19-21).

Alfred

21-08-2017 10:54
Het Evangelie naar Johannes is geschreven voor de kinderen Israëls, met het oog op hun positie en taak in de toekomende aioon. Die aioon maakt deel uit van de ‘toekomende aionen’. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis daarvan moet je kennis nemen van de grondteksten. De bijbelvertalers zijn op dit punt (bewust) zeer inconsequent, de vertaling is conform ‘de algemene leer der kerk’.
Geboren worden uit water en Geest is inderdaad als voorwaarde gesteld. Als we een sprong maken naar de toekomst, dan blijkt dat die handeling niet naar de wil van de Israëliet is, maar naar de wil van de Heer zelf (Ezech.36:22-27). Het gaat om Gods wil, Hij doet het: “Ik zal”! Dus niet door menselijke keuze of ‘vrije wil’. Er wordt teveel gefocust op het idee dat ‘het geloven’ vooral mensenwerk is (of moet zijn).
Het ‘eenmaal sterven en daarna het oordeel’ moet je op een bepaalde wijze verstaan, immers het dochtertje van Jaïrus, Lazarus en vele anderen zijn meer dan eenmaal gestorven.

Tonnie

21-08-2017 09:26
Jan, je vraagt over wat ik zei.. "hier spreekt Jezus over het komende tijdsperk" waar haal je dat inzicht vandaan?

Als Jezus in Joh. 3 dan spreekt over dat koninkrijk, en even later over dat aionische leven, dan is het voor mij duidelijk dat dit over dat komende tijdsperk gaat.

Misschien wel goed om te noemen, bij het lezen van deze webpagina ben ik mij meer gaan verdiepen in bijbelteksten die spreken over het komende koninkrijk van God, ook wel het messiaanse vrederijk genoemd:

http://www.franklinterhorst.nl/Duizendjarig%20vrederijk.htm

Toen ik dit las groeide bij mij het besef dat de geschiedenis op aarde gewoon door zal gaan, wanneer Jezus dan als koning zal heersen.

Na deze ontdekking kwam ik een paar lezingen tegen waardoor mijn kijk op het onderwerp 'wegrukking' of 'opname' heel duidelijk voor mij werd. Ook kwam ik een lezing tegen wat spreekt over wat hèt evangelie is, tenminste voor wat ik geloof. Ook heb ik beluisterd een toespraak over het onderwerp 'verzoening door voldoening..?'. Nog een mooie bijbelstudie, wat gaat over Gods oordeel. Over de beeldspraak die wij kunnen vinden in het verhaal van Jozef. En door nog heel wat meer bijbelstudies heb ik op heel wat gebieden een andere kijk dan voorheen gekregen.

Als je wilt mag je me mailen, dan stuur ik jou die links. Maar is het zo Jan, dat je hier wel interesse in hebt? Ik krijg nl. de indruk van niet, omdat je toch vrij stellig bent over dat al mijn overtuigingen bij voorbaat fout zouden zijn. Klopt dat?

Jan

21-08-2017 03:25
@Tonnie. "hier spreekt Jezus over het komende tijdsperk" waar haal je dat inzicht vandaan?
Jezus zegt tegen Nicodemus: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Dan gaat het toch over de voorwaarde om het Koninkrijk binnen te gaan.
Het hele hoofdstuk gaat duidelijk over het huidige tijdperk niet over de situatie waarin mensen al gescheiden zijn in verloren en gered. En nergens heeft Jezus, die Gods openbaring had en de huidige en toekomstige geestelijke wereld kent, het over een herkansing.
Het is de mens gegeven 1-maal te sterven en daarna het oordeel. Inderdaad oordeel. Voor mij betekent dat een schifting.
Ik snap echt niet voor welk karretje je de Bijbel wilt spannen.

Tonnie

21-08-2017 05:21
Beste Jan, hier spreekt Jezus over het komende tijdsperk, wanneer Hij als koning vanuit Jeruzalem zal regeren (koninkrijk van God op aarde). Dat zal een tijdsperk zijn waarin geen ongerechtigheid zal zijn. Een ieder die in opstand komt hiertegen of een ieder die Zijn woorden niet gelooft, zal hier geen deel aan hebben en zal het leven dan niet zien .

Dus ik denk juist dat Jezus hier hele duidelijke taal had gesproken!

Maar het blijft hier niet bij, want Jezus zal regeren, totdat alle dood teniet gedaan zal worden en Hij het koningsschap over zal geven aan God de Vader, 1 Kor. 15 : 24

Verschil van het verstaan van de bijbel zit m hier ook weer in: het woord aion (kijk anders op www.schriftwoord.nl ) wat meestal vertaald is door 'eeuwigheid' en verstaan word als de eindeloosheid.

Gods plannen gaan verder dan alleen waar Jezus toendertijd van gesproken heeft, geopenbaard door Paulus! Tenminste, mijns inziens. Denk je daar anders over, prima, maar ik hoop wel dat er toch enig respect is voor andersdenkenden hierin. En als ik bjjvoorbeeld Theo ook zo hoor, heeft hij nogal de neiging om voor mij te oordelen dat ik niet een gelovige zou zijn en daarmee al veroordeeld zou zijn, daar pas ik voor. De enige die zal oordelen is warempel Jezus zelf, de gekruisigde en opgestane. Niemand anders!

Jan

20-08-2017 10:50
@Tonnie. Ik verbaas me ook over de volhardendheid om Jezus' niet mis te verstane woorden te verontachtzamen.
Voor de huidige mens, die van geen goed en kwaad of oordeel wil weten niet aanvaardbaar en er dus de eigen mening als rechtvaardiging opvoert Het staat er toch echt hoor. Lees Johannes 3 van begin tot eind.

Tonnie

20-08-2017 08:28
Tsja, tot mìjn grote verbazing lees ik dat zelfs na zo'n lange tijd toch nog weer een reactie komt van iemand die het alverzoenende werk van God niet gelooft, juìst door het offer van Christus is er verlossing, voor de gehele wereld!

Je hoeft het niet met mij eens te zijn, je màg van mij gerust geloven dat het merendeel van de mensen voor altijd verloren zal zijn...

Maar ìk distantieer mij hier bewust van. Zo ken ik mijn God en Vader juist niet. Ik ken God als Dè God die nooit zal laten varen het werk wat ie begonnen is, ja, met een ieder. Zijn plan is volmaakt, en daar zal Jezus juist nog een héle grote rol in vervullen, reken daar maar op. Hoezo, het offer van Jezus afwijzen? Alsjeblieft zeg Theo, dan heb je nog lang niet door hoe ik in het geloof sta, en volgens mij heb je ook lang niet door wat dan die almacht van onze Vader inhoudt, dat Hij in staat is en ook zal volbrengen om een ieder hiervan te overtuigen dat Hij de Alpha èn de Omega is. Hij zal de ogen openen van een ieder, ja, op Zijn tijd, maar toch!

Stel, jouw zoon of dochter distantieert zich bewust van jou, Theo. Zou dit voor jou aanleiding zijn om te beslissen dat jouw zoon of dochter niet meer jouw zoon of dochter zou zijn? Technisch gezien kàn dit niet eens, zij hebben het DNA van jou! En zo geloof ik (met respect voor anders-gelovigen) dat wij allen het DNA van onze Vader hebben, wij allen zijn geschapen naar Zijn beeld! Heb ik ook een stukje over geschreven op mijn persoonlijke facebook-pagina, kijk gerust hier es rond:

www.facebook.com/tonnie250

Ik schaam mij het evangelie niet! Ook al wordt er geroepen dat dit de grootste dwaalleer zou zijn.

Theo

20-08-2017 05:01
Met grote verbazing heb ik de antwoorden van Tonnie gelezen . Ik zal het kort maken . Mensen die redeneren als Tonnie wijzen in wezen het offer van Jezus Christus af en begrijpen niets van het evangelie ! Ze geloven eenvoudig niet en wie niet gelooft is nu al veroordeeld zegt Gods Woord . Bekeer je/jullie voor het te laat is anders ben je verloren !

Rudy Post

18-08-2017 07:36
Misschien helpt het om de uitleg te lezen, die onder deze link te zien is: https://www.wat-is-waarheid.info/alverzoening.htm

Jan

12-08-2017 05:02
@Willem. Nee wedergeboorte is niet het afleggen van de aardse tent.
Mijn eerste reaktie ging in op de beschrijving "Betreffende de eerste dood:
We zullen allemaal een keer doodgaan"
Dat is in ons geval al gebeurd. Opb 2:11b en 20:6. Daar vanuit kunnen we nu in Hem leven. Ik kon uw 1ste reaktie dus ook niet plaatsen.

Maar 'we zullen een keer dood gaan' lees is alsof dat nog staat te gebeuren.
Vandaar de toon van mijn eerste reaktie.

Voor wat betreft alverzoening wens ik al de belijders van die wensgedachte opening van de Bijbelse waarheid door Gods geest en sluit ik me aan bij vader Jacob.

Willem

12-08-2017 03:57
@Jan

Ik beschouw mezelf als een wederom geboren mens, en heb een wandel in het Koninkrijk der Hemelen.
Maar is wedergeboorte het afleggen van een aardse tent?

En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.
Hebreeën 9:27?-?28 NBG51

Eenmaal sterven dus niet twee keer. Dan ga ik ervanuit dat de tweede dood jou geen schade berokkend.

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
2 Korinthiërs 5:1 NBG51


Jan

12-08-2017 03:39
@Willem. Ik stelde u een vraag. Wat zei Jezus daarover in het gesprek met Nicodemus? Dat bepaalt uw positie in het Koninkrijk en de betekenis van de eerste dood. Ieder sterft een eerste keer, maar hoe?

vader Jakob

12-08-2017 03:29
Ik laat het onderwerp alverzoening verder liggen. Het is een simplistische dwaalleer, die telkens weer een podium zoekt. Ik heb destijds www.alverzoening.net in het leven geroepen om wat tegengif te bieden, dat vind ik wel voldoende.

Willem

12-08-2017 03:26
@Jan

U noemt het armoede, ik noem het goed de bijbel lezen.

Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten.
2 Petrus 1:13?-?14 NBG51

Ga je me nu echt vertellen dat Petrus nog even wederom geboren moest worden?

En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij.
Johannes 21:19 NBG51

In zekere zin heb je wel gelijk. We zullen moeten sterven met Hem en worden begraven in Zijn dood en daarop ook weer opstaan. (Romeinen 6)
Dit heeft echter niets te maken met het afbreken van een aardse tent.

vader Jakob

12-08-2017 03:25
@Alfred Gelukkig heb ik zelf een Bijbel, die goed genoeg vertaald is om de Waarheid te kennen.
Daaruit blijkt duidelijk dat Paulus mensen bewoog tot geloof, en allesbehalve een apostel was van de leer dat het met alle mensen wel goed komt, zonder geloof....Daar heb ik geen "concordante vertaling' of "beter vertaald" bij nodig.

Hand. 17:30 God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren;
31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Hand. 28:23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, beide uit de Wet van Mozes en de Profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.

2 Kor. 5:11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn

Alfred

12-08-2017 01:33
Op het artikel “Niet iedereen komt in de hemel” valt veel af te dingen. Het beeld van de hemelgang van alle gelovigen is een misvatting, zo ook het beeld dat het een ‘vredige oord’ zou zijn. Net als op aarde, kan het ook in de hemel oorlog zijn (Openb.12.7).
Verderop in het artikel: “Veel theologen geloven echter liever in de zogenaamde ‘alverzoening’”, waarna een beschrijving wordt gegeven van wat hun gedachte zou zijn. Ook dit is een misvatting. Er bestaat geen leer van alverzoening, ook is er geen sprake van alverzoeners. Er is slechts Eén Alverzoener. Onze geliefde apostel Paulus schrijft daarover in Kol.1.20: ‘apokatalaxai ta panta’ = ‘verzoening van het al’. Bestudeer de taal en dialecten van het Grieks, analyseer de teksten, plaats het in de context en vergelijk het met andere plaatsen in de Schrift waar dezelfde woorden staan. Met het afwijzen van ‘alverzoening’ maak je de apostel Paulus tot een dwaalleraar. Alle andere tegenwerping m.b.t. de Alverzoener ken ik al en zijn uitvoerig bestudeerd. Christus zei niet voor niets bij herhaling “er staat geschreven”, dus niet de vertaling, interpretatie, o.i.d. Zo is er ook de misvatting ‘dat alle knie zich vrijwillig en desnoods gedwongen zal buigen voor Christus’ (Fil.2.10). Hetzelfde geldt voor ‘eeuwig en eeuwigheid’ in het Grieks o.a. aioon, in transcriptie dubbel ‘o’ i.v.m. de omega. Zo verder nog voor ‘de rechterstoel van Christus’ (2kor.5.10), het is allemaal ‘kerkelijk jargon’, terwijl het evangelie niet voor niets de blijde boodschap is!

Jan

12-08-2017 12:33
@Tonnie. Je kunt je mening beschouwen als mogelijke interpretatie van de Bijbel.
In hoeverre staat jouw intepretatie los van wensdenken, invloeden uit de wereld en onder de leiding van de heilige geest wanneer je de Bijbel (niet boeken over de Bijbel) leest en daarover bidt?
Het evangelie is inderdaad "voor
Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid,"
Het is wel het evangelie, een ander is er niet.

Jan

12-08-2017 12:25
@Willem over de eerste dood waarover je schrijft
"We zullen allemaal een keer doodgaan"
Ben je wedergeboren? Dan heb je de eerste dood al ondergaan.
Zoniet, sterf en leef in Jezus Christus.

Ik ontmoet zoveel kerkgangers, inclusief predikanten die menen na het afleggen van de aardse tent Christus te mogen ontmoeten. Wat een armoede. Dat kan, nee moet voor die tijd al. Hoe kun je anders Zijn discipelzijn? In eigen kracht vrucht dragen in het oude leven? Dat is een onmogelijkheid.

vader Jakob

12-08-2017 09:53
Citeren ipv redeneren:

Jes 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Jes 53:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
1Kor. 15:3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften

Hoe duidelijk moet het gezegd worden voor je het kunt horen, Tonnie?

vader Jakob

12-08-2017 09:42
Ook het plaatsvervangend lijden en sterven wordt door de dwaling van alverzoening ter discussie gesteld. Dit is een hele linke. Voor of door onze zonden? Wat een rookgordijn... Een paar duidelijke teksten:
Heb 9:22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.
Heb 10:12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods

Laat je onderwijzen door Gods Woord ipv door koffietafeldeskundigen. De alverzoening is een mooi klinkende oude leugen en gaat in tegen Gods Woord.

vader Jakob

12-08-2017 09:31
@Tonnie om de dwaling van alverzoening te ondersteunen moet men inderdaad de juistheid en betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel trekken. Ik heb al talloze "betere" vertalingen voorbij zien komen van "bijbelleraren" met nauwelijks tot geen kennis van de grondtalen. "Aioon" is geen Nederlands woord. God spreekt tot ons in onze eigen taal. Hij heeft Zijn Woord bewaard. Dit ontkennen is niets minder dan een motie van wantrouwen aan Zijn adres. "Is het zo dat God gezegd heeft" is trouwens van bekend uit welke koker dat komt.
Joh 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Tonnie

11-08-2017 10:24
Hé Willem, thanks. Bedankt jij ook voor je eerlijke vraagtekens.

Nergens lees ik in de bijbel dat Gods tòòrn op Jezus zou komen. M.i. is dat gedachtegoed gekomen door allerlei kerkvaders, zoals Calvijn.

Dat Jezus een offer werd staat voor mij juist wel als een paal boven water. Alleen was het niet dat de mensen dit tot offer hadden gemaakt.. Nee, de mensen hadden de slachting gedaan, wat idd wel noodzakelijk is voor een offer. Zonder slachting geen offer. Net zoals in het OT, eerst werd een lam geslacht, waarna het op het altaar werd gebracht om het te verbranden. Die geur wat omhoog ging was het offer voor God.

Nu had Gòd dan Jezus tot offer gemaakt, door hem te verhogen door hem op te laten staan met een verheerlijkt lichaam. Alleen de mensen hadden de slachting gedaan, wat misschien wel in het overkoepelende plan van God zou passen, maar wat zeker niet goed te praten zou zijn! Een onschuldig mens werd vermoord, door de toorn en afgunst van mensen. Afschuwelijk, helemaal om te bedenken dat dit een pijnlijke en langzame dood aan het kruis was.

Ook wat ik nergens in de bijbel lees, is dat Jezus stierf voor de stràf van onze zonden. Nee, hij stierf dòòr de zonden van de mensen die hem kruisigden. Door de opstanding werd zijn sterven ook een sterven vòòr onze zonden, vanwege zijn opstanding, vanwege dat God dit tot offer maakte. Dit is hoe ik dit alles begrijp vanuit de bijbel.

Maar desalniettemin, wij kunnen van mening hierin verschillen. Dat dit de kern van het christelijk geloof raakt ben ik mij ook van bewust.

Maar ja Willem, dit onderwerp is off-topic, anders mail me ff, kunnen we via de mail hierover verder praten: tonnieveldman @ yahoo.com

Bless y!

Willem

11-08-2017 08:36

@Tonnie
Bedankt voor je openheid en eerlijkheid. We kunnen inderdaad verschillend over bepaalde zaken denken. Toch maakte je een opmerking dat nou net de kern van de zaak omvat. Ik citeer: "alsof God bloed nodig zou hebben gehad om zijn toorn te kunnen stillen" einde citaat.
Maar wat zegt de bijbel hierover?

Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.
Hebreeën 10:5?-?7 NBG51?

Wat moet God met een lichaam en wat is Zijn wil?
Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.
Romeinen 8:3?-?4 NBG51

Dit is het antwoord. God zocht een vleselijk lichaam om de zonde te veroordelen. Dat was de eis van Gods eigen wet.
Een ieder die zich beroept op het offer van Christus en gelooft in God en Zijn Zoon, heeft vergeving van zonden. God kan hem volgens de Zijn wet niet veroordelen en kan de zondaar vergeven op basis van dat offer. Een ieder die niet gelooft in dat offer moet God oordelen, Hij kan niet anders. Daarom is het offer van Christus een hele intense zaak. En ja het offer is genoeg voor iedereen, maar wel voor degene die dat geloofd.
Hartelijke groet…

Tonnie

10-08-2017 10:23
Poeh, dat is is een flink verhaal, Willem. En ik merk dat ik toch anders tegen bepaalde dingen aankijk, bijvoorbeeld dat Jezus plaatsvervangend voor ons geleden zou hebben, alsof God bloed nodig zou hebben gehad om zijn toorn te kunnen stillen. Mijns inziens was het niet de toorn van God die Jezus aan het kruis zou hebben geslagen, maar de toorn van de mènsen.

Verschil van inzicht of verstaan van de bijbel.

Zodoende kan je m.i. stellen dat de bijbel idd het onfeilbare woord van God is, maar kan de bijbel toch op verschillende manieren 'verstaan' kan worden.

Daarom houd ik het ook graag bij mijn overtuiging en probeer ik hiermee de ander ook in z'n waarde te laten in zijn of haar overtuiging.

Moet ik er wel bij zeggen dat ik het storend vind als er stellingen genoemd worden waarin iets stellig gesteld wordt in die zin dat dàt de waarheid zou zijn, ipv dat dit verteld wordt vanuit iemands overtuiging. Groot verschil! Dat maakt juist dat praten over precaire onderwerpen dan zo lastig wordt. De één zegt dat dit de waarheid is, terwijl de ander dan weer zegt dat dàt de waarheid is.

Bijvoorbeeld met de titel van deze posting: 'Niet iedereen komt in de hemel'. Ik snap dat dat de overtuiging is van Rolf Hille en dat dat de overtuiging is van vele christenen. Maar laat hij het dan ook zo brengen alszijnde iets waar hìj van overtuigd is, en niet alszijnde dat dat vast zou staan alszijnde 'de waarheid'. Want hij roept A terwijl het misschien wel B zou kunnen zijn. De ruimte ontbreekt dan van alle kanten om misschien wel hier anders tegenaan te kijken.

Vandaar dan ook mijn reageren. Ik kijk anders tegen bepaalde dingen aan dan de meeste christenen, daar ben ik mij van bewust. Bijvoorbeeld dat ik niet geloof dat Gods woord spreekt over de eeuwigheid als er aion staat in de grondteksten. Ik kan jullie niet overtuigen hiervan, en dat is mijn intentie ook niet. Maar ik hoop van harte dat er toch op deze site ruimte bestaat om anders te mogen denken en om dan ook es dat andere geluid te laten horen.

Willem

10-08-2017 08:16
@Tonnie
Betreffende de eerste dood:
We zullen allemaal een keer doodgaan. Er zijn uitzonderingen in het oude testament, zoals Henoch en Elia. Ook in de eindtijd wanneer Jezus terugkomt, zullen de dan nog levende kinderen Gods in een oogwenk veranderd worden. Ze zullen dus de dood niet zien.
De overwinning op de dood kwam door twee dingen, het plaatsvervangend sterven van Christus voor de zondaar en de opstanding van Christus.
Het plaatsvervangend sterven van Christus bewerkte dat de eis van de wet Gods: de dood, werd uitgevoerd. Christus werd echter opgewekt uit de dood. De dood kon Hem niet vasthouden. Dit is de overwinning op de dood.

God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.
Handelingen 2:24

Omdat Christus plaatsvervangend de dood heeft ondergaan en daarna door Zijn opwekking de dood overwon, kan de mens die gelooft in Jezus worden opgewekt uit de dood. Zijn sterfelijk lichaam zal opgewekt worden. Als het lichaam van mens niet kan worden opgewekt, dan is de dood ook niet overwonnen.

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
1 Korinthiërs 15:54 NBG51

Christus kwam om de gevolgen van de zondeval in het paradijs ongedaan te maken door plaatsvervangend te sterven opdat de mrns opgewekt zou kunnrn worden in onvergankelijkheid.
Daarom zijn Adam en Eva uit het paradijs gezet: opdat ze niet eten van de boom de levens en voor eeuwig zouden leven. Want dan kon er geen lichaam worden gevonden dat aan de zonde gelijk is, en om in dat lichaam de zonde te veroordelen en zo dus te sterven.

De tweede dood.

En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Openbaring 20:11?-?12?, ?14?-?15 NBG51?????????

Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.
Matteüs 25:41 NBG51

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Openbaring 21:8 NBG51

De bijbel noemt het eeuwige verblijf in de poel des vuurs , de tweede dood. De poel des vuurs is het eeuwige verblijf van gevallen engelen en van mensen die ongerechtigheid hebben bedreven, maar zich niet wilden bekeren. Ook de dood en het dodenrijk zullen in de poel des vuur worden geworpen. De tweede dood is er voor eeuwig, maar geldt voor Satan, zijn engelen en onrechtvaardige mensen. Voor de mens die gerechtvaardigd is in Christus is er een eeuwig leven.
Met betrekking op de oordelen van God.
Als God gaat oordelen is dat om af te rekenen met de ongerechtigheid van de mensen, niet om te laten zien wat Hij kan .
Bekeren de mensen zich als de oordelen Gods worden uitgegoten?

En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
Openbaring 16:9?-?11?, ?21 NBG51

Deze tekst spreekt voor zich.
Uiteindelijk zijn het degene hun gewaden hebben gewassen recht hebben om te mogen eten van de boom des Levens. Openbaring 22:13

Jan

10-08-2017 07:53
@Tonnie. Als je de Bijbel als een point of view beschouwt ben ik uitgesproken.

Je schrijft 'Ik geloof nl. dat juist door de dood èn opstanding van Jezus er redding is voor de mensen'
ja, voor de mensen die geloven.
Gods liefde is onvoorwaardelijk, maar redding niet.
Of is die voorwaarde uit jouw Bijbel verdwenen?

De alverzoening is geen nieuwe opvatting.
In dit hedonistische tijdperk is 's mensen verantwoordelijkheid voor eigen daden (en dwaalleer) door allerlei verzachtende omstandigheden niet al te populair.
Daarbij past een alverzoeningswens waarbij verdraaien van het Evangelie de leer acceptabel moet maken.

Gemeentes waarin deze leer verkondigd wordt verzanden of verdwijnen, omdat deze het zonder Jezus ook wel menen af kunnen; er is immers alverzoening want God kan niet om zijn liefde heen.
Een ongelovige zou kunnen redeneren: waarom zou je moeilijk geloven (met Jezus als verzoener en verlosser) als het 'gemakkelijk*' kan - in en uit de wereld.
NU wordt ieder uitgenodigd en de keuze is NU.
Jij lijkt uit te gaan herkansing of rechtvaardiging zonder verzoening.

Tonnie

10-08-2017 07:09
Dag Jan, k heb je reactie wat meer bestudeerd, wil ik toch graag nog even rechtzetten met wat ik geloof: niet - zoals jij veronderstelt - dat de kruisiging dan voor niks geweest zou zijn, nee dan begrijp je mij verkeerd!

Ik geloof nl. dat juist door de dood èn opstanding van Jezus er redding is voor de mensen. Dat zelfs ondanks dat de mensen Jezus hadden gekruisigd, God zijn liefde bewijst door ook zelfs dit ons niet aan te rekenen! Jezus zal juist degene zijn die terug zal komen tot redding der wereld!

Toch even een ander point-of-view

Tonnie

10-08-2017 05:58
Dag Jan, je 'point-of-view' hierop is mij duidelijk, evenzo je beladenheid die ik hierin proef..

Kennelijk verschillen wij van inzicht in dit onderwerp

Jan

10-08-2017 05:32
@Tonnie. Als jouw inzicht, het idee van alverzoening ook maar iets van waarheid voorstelt maakt dat de lieve god, die dus inherent niet om de alverzoening heen kan tot een masochist door zich onnodig aan een kruis te laten martelen om zo mensen te behouden, want hij zei ook dat hij de waarheid, het leven en licht der wereld is.
De enige God van orde, almacht, genade, recht en liefde wordt zo een misselijkmakende karikatuur bij wie voor recht geen plaats is.
Alzo heeft Hij zich door zijn Woord niet kenbaar gemaakt.
Al jouw verkregen verheven inzichten over een lieve ouwe lobbes ten spijt.

Je schakelt de Schepper van hemel en aarde, jouw verlosser uit de klauwen van satan, gelijk aan dat stelletje idiote impotente goden wat hindoes en boedisten menen te moeten vereren, de dwaasheid ten top. Ook totale chaos, om over de geschifte islam nog niet eens te spreken.

Tonnie

10-08-2017 05:23
Ja, mee eens. Zo denk ik idd dat de Waarheid vast is en niet subjectief, alleen dat deze door de huidige bijbelvertalingen niet altijd duidelijk zichtbaar is. Soms moet je echt de grondteksten induiken om te ontdekken wat er nu precies geschreven staat.

Dat er verschillen van inzichten bestaan is mij duidelijk. Zoals wij bijvoorbeeld anders tegen het woord aion aankijken, jij ziet het zo dat daarmee de eindeloosheid / eeuwigheid mee bedoeld wordt, terwijl ik dit als een tijdsperk-met-een-begin-en-een-einde versta.

Wat mij betreft niet erg onze verschillen van inzicht hierin.

vader Jakob

10-08-2017 04:35
Klinkt redelijk. De Waarheid. Die staat vast en is niet subjectief. Is ons geopenbaard in de Bijbel. Mee eens?

Tonnie

10-08-2017 01:55
Beste Jakob, je zegt: je kunt er nog zo van overtuigd zijn, maar dat maakt het geen waarheid.

Dat vind ik een stelling waar wel wat in zit.

Laat ik anders een andere stelling zeggen: als de Waarheid jou overtuigt, hoef je daar niet meer aan te twijfelen.

Mee eens?

vader Jakob

10-08-2017 11:21
Beste Tonnie, je kunt er nog zo van overtuigd zijn, maar dat maakt het geen waarheid. En zeker niet in overeenstemming met 'heel de Schrift'.

Tonnie

09-08-2017 09:11
Da's niet fijn om te horen Jacob, dat er mensen zijn die hierdoor van het geloof zijn afgevallen. Gelukkig maar dat hun uiteindelijke redding niet afhangt van hùn geloof, want God zal een ieder op z'n tijd overtuigen van hun redding door Jezus Christus! Ben ik van overtuigd!

vader Jakob

09-08-2017 01:14
Waar sommige mensen niet aan willen is dat Gods oordeel weldegelijk straf, toorn, vergelding in zich draagt. Om daar onderuit te komen wordt aan veel Bijbelse begrippen een eigen betekenis meegegeven, zoals "eeuwig", dat is dan ineens een beperkte tijd geworden... Gooi toch die theologisch-dogmatische alverzoeningsbril van je neus. Het is vergif. Ik heb mensen daardoor hun geloof kwijt zien raken...

vader Jakob

09-08-2017 01:02
Ik ben ook betoverd geweest door de alverzoening, maar ben er gode zij dank ook weer van verlost. Het is niet in overeenstemming met de hele Schrift, maar slechts een rijtje uit hun verband gehaalde Bijbelteksten. Op www.alverzoening.net staat genoeg tegengif...

Tonnie

09-08-2017 10:20
rectificatie, ik zei:
Dus niet dat God alle mensen na hun dood in de hemel opnemen, nee!

Ik bedoel: Dus niet dat God alle mensen DIRECT na hun dood in de hemel opnemen, nee!

Tonnie

09-08-2017 10:15
Hoe ik het laatste oordeel zie, is dat God juist het oordeel gebruikt om recht te zetten wat krom is. En idd, een gevolg kan zijn dat mensen een tweede dood sterven. M.i. zullen uiteindelijk àlle mensen tot dat besef komen dat God de alpha èn de omega is. Hij zal voltooien het werk dat Hij met een ieder begonnen is, en uiteindelijk zal alle dood teniet gedaan worden, 1 Kor. 15 : 20 - 28

Dus niet dat God alle mensen na hun dood in de hemel opnemen, nee! God is een jaloers God en zal alles er aan doen opdat een iéder tot dat besef zal komen dat Hij God is en dat Hij zijn plan zal voltooien, niet alleen in dit tijdperk, ook niet in het komende tijdperk (die 'eeuwigheid' waar Jezus het vaak over had), ook niet in het tijdperk daaropvolgend, nee, pas als Christus alle dood heeft overwonnen en Christus dan pas ook het koningsschap zal overdragen aan God de Vader. Want Zijn liefde kent geen eind, tenminste dit is hoe ik God ken!

Heb ook een blogje geschreven over hoe het komt dat ik de bijbel met andere ogen ben gaan lezen:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=816218111879315&id=730789430422184&fs=5

vader Jakob

09-08-2017 08:44
Ja, die alverzoening, dat is mierzoet gif. Men heeft daar een god gecreëerd, die mensen die dat nooit hebben gewild dwingt in zijn nabijheid te zijn. Zo is het niet. Gelovigen zeggen nu met Christus "Uw wil geschiede". Opstandigen krijgen dat straks van God te horen... "Naar de hemel gaan" is niet voor iedereen weggelegd. Er komt ook een nieuwe aarde. Dachten jullie dat die leeg blijft?