Steun Uitdaging banner
Enquête: 117-Ik geloof dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

Niet iedereen komt in de hemel

Het laatste oordeel waarover de bijbel spreekt is reëel. Dat schrijft Rolf Hille, professor aan de theologische school in Gießen in Duitsland. "Niemand komt vanzelf en automatisch in de hemel. Het laatste oordeel zal plaatsvinden", schrijft hij in een artikel in het evangelische tijdschrift Idea.

Veel theologen geloven echter liever in de zogenaamde ‘alverzoening’. Volgens die gedachte zal God alle mensen direct na hun dood in de hemel opnemen: "Of iemand in Christus gelooft of niet is in die uitleg onbelangrijk. De liefde van God zal als een milde meiregen op iedereen neerdalen. Dan zullen echter ook massamoordenaars zoals Mao, Stalin, Hitler en Pol Pot een plaats in het paradijs krijgen."

Volgens Hille zijn er echter twee mogelijkheden "In de eerste plaats zijn er mensen die hun hoop zetten op Jezus Christus. Hij nodigt hen na de dood uit in Zijn hemelse gemeenschap. Zij worden gered." Aan de andere kant zijn er degenen die met een niet vergeven schuld en een zelfgekozen afstand van God sterven. Hille: "Net zo serieus als God de zonde van Adam en Eva nam, toen Hij hen uit het paradijs verdreef, moeten wij de woorden over het aanstaande oordeel nemen. De bijbelse leer over de twee wegen is duidelijk en haarscherp. Daarom moeten zowel het oordeel als de verlossing gepredikt worden.”

Reageren


Rudy Post

18-08-2017 07:36
Misschien helpt het om de uitleg te lezen, die onder deze link te zien is: https://www.wat-is-waarheid.info/alverzoening.htm

Jan

12-08-2017 05:02
@Willem. Nee wedergeboorte is niet het afleggen van de aardse tent.
Mijn eerste reaktie ging in op de beschrijving "Betreffende de eerste dood:
We zullen allemaal een keer doodgaan"
Dat is in ons geval al gebeurd. Opb 2:11b en 20:6. Daar vanuit kunnen we nu in Hem leven. Ik kon uw 1ste reaktie dus ook niet plaatsen.

Maar 'we zullen een keer dood gaan' lees is alsof dat nog staat te gebeuren.
Vandaar de toon van mijn eerste reaktie.

Voor wat betreft alverzoening wens ik al de belijders van die wensgedachte opening van de Bijbelse waarheid door Gods geest en sluit ik me aan bij vader Jacob.

Willem

12-08-2017 03:57
@Jan

Ik beschouw mezelf als een wederom geboren mens, en heb een wandel in het Koninkrijk der Hemelen.
Maar is wedergeboorte het afleggen van een aardse tent?

En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.
Hebreeën 9:27?-?28 NBG51

Eenmaal sterven dus niet twee keer. Dan ga ik ervanuit dat de tweede dood jou geen schade berokkend.

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
2 Korinthiërs 5:1 NBG51


Jan

12-08-2017 03:39
@Willem. Ik stelde u een vraag. Wat zei Jezus daarover in het gesprek met Nicodemus? Dat bepaalt uw positie in het Koninkrijk en de betekenis van de eerste dood. Ieder sterft een eerste keer, maar hoe?

vader Jakob

12-08-2017 03:29
Ik laat het onderwerp alverzoening verder liggen. Het is een simplistische dwaalleer, die telkens weer een podium zoekt. Ik heb destijds www.alverzoening.net in het leven geroepen om wat tegengif te bieden, dat vind ik wel voldoende.

Willem

12-08-2017 03:26
@Jan

U noemt het armoede, ik noem het goed de bijbel lezen.

Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten.
2 Petrus 1:13?-?14 NBG51

Ga je me nu echt vertellen dat Petrus nog even wederom geboren moest worden?

En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij.
Johannes 21:19 NBG51

In zekere zin heb je wel gelijk. We zullen moeten sterven met Hem en worden begraven in Zijn dood en daarop ook weer opstaan. (Romeinen 6)
Dit heeft echter niets te maken met het afbreken van een aardse tent.

vader Jakob

12-08-2017 03:25
@Alfred Gelukkig heb ik zelf een Bijbel, die goed genoeg vertaald is om de Waarheid te kennen.
Daaruit blijkt duidelijk dat Paulus mensen bewoog tot geloof, en allesbehalve een apostel was van de leer dat het met alle mensen wel goed komt, zonder geloof....Daar heb ik geen "concordante vertaling' of "beter vertaald" bij nodig.

Hand. 17:30 God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren;
31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Hand. 28:23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, beide uit de Wet van Mozes en de Profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.

2 Kor. 5:11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn

Alfred

12-08-2017 01:33
Op het artikel “Niet iedereen komt in de hemel” valt veel af te dingen. Het beeld van de hemelgang van alle gelovigen is een misvatting, zo ook het beeld dat het een ‘vredige oord’ zou zijn. Net als op aarde, kan het ook in de hemel oorlog zijn (Openb.12.7).
Verderop in het artikel: “Veel theologen geloven echter liever in de zogenaamde ‘alverzoening’”, waarna een beschrijving wordt gegeven van wat hun gedachte zou zijn. Ook dit is een misvatting. Er bestaat geen leer van alverzoening, ook is er geen sprake van alverzoeners. Er is slechts Eén Alverzoener. Onze geliefde apostel Paulus schrijft daarover in Kol.1.20: ‘apokatalaxai ta panta’ = ‘verzoening van het al’. Bestudeer de taal en dialecten van het Grieks, analyseer de teksten, plaats het in de context en vergelijk het met andere plaatsen in de Schrift waar dezelfde woorden staan. Met het afwijzen van ‘alverzoening’ maak je de apostel Paulus tot een dwaalleraar. Alle andere tegenwerping m.b.t. de Alverzoener ken ik al en zijn uitvoerig bestudeerd. Christus zei niet voor niets bij herhaling “er staat geschreven”, dus niet de vertaling, interpretatie, o.i.d. Zo is er ook de misvatting ‘dat alle knie zich vrijwillig en desnoods gedwongen zal buigen voor Christus’ (Fil.2.10). Hetzelfde geldt voor ‘eeuwig en eeuwigheid’ in het Grieks o.a. aioon, in transcriptie dubbel ‘o’ i.v.m. de omega. Zo verder nog voor ‘de rechterstoel van Christus’ (2kor.5.10), het is allemaal ‘kerkelijk jargon’, terwijl het evangelie niet voor niets de blijde boodschap is!

Jan

12-08-2017 12:33
@Tonnie. Je kunt je mening beschouwen als mogelijke interpretatie van de Bijbel.
In hoeverre staat jouw intepretatie los van wensdenken, invloeden uit de wereld en onder de leiding van de heilige geest wanneer je de Bijbel (niet boeken over de Bijbel) leest en daarover bidt?
Het evangelie is inderdaad "voor
Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid,"
Het is wel het evangelie, een ander is er niet.

Jan

12-08-2017 12:25
@Willem over de eerste dood waarover je schrijft
"We zullen allemaal een keer doodgaan"
Ben je wedergeboren? Dan heb je de eerste dood al ondergaan.
Zoniet, sterf en leef in Jezus Christus.

Ik ontmoet zoveel kerkgangers, inclusief predikanten die menen na het afleggen van de aardse tent Christus te mogen ontmoeten. Wat een armoede. Dat kan, nee moet voor die tijd al. Hoe kun je anders Zijn discipelzijn? In eigen kracht vrucht dragen in het oude leven? Dat is een onmogelijkheid.

vader Jakob

12-08-2017 09:53
Citeren ipv redeneren:

Jes 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Jes 53:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
1Kor. 15:3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften

Hoe duidelijk moet het gezegd worden voor je het kunt horen, Tonnie?

vader Jakob

12-08-2017 09:42
Ook het plaatsvervangend lijden en sterven wordt door de dwaling van alverzoening ter discussie gesteld. Dit is een hele linke. Voor of door onze zonden? Wat een rookgordijn... Een paar duidelijke teksten:
Heb 9:22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.
Heb 10:12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods

Laat je onderwijzen door Gods Woord ipv door koffietafeldeskundigen. De alverzoening is een mooi klinkende oude leugen en gaat in tegen Gods Woord.

vader Jakob

12-08-2017 09:31
@Tonnie om de dwaling van alverzoening te ondersteunen moet men inderdaad de juistheid en betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel trekken. Ik heb al talloze "betere" vertalingen voorbij zien komen van "bijbelleraren" met nauwelijks tot geen kennis van de grondtalen. "Aioon" is geen Nederlands woord. God spreekt tot ons in onze eigen taal. Hij heeft Zijn Woord bewaard. Dit ontkennen is niets minder dan een motie van wantrouwen aan Zijn adres. "Is het zo dat God gezegd heeft" is trouwens van bekend uit welke koker dat komt.
Joh 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Tonnie

11-08-2017 10:24
Hé Willem, thanks. Bedankt jij ook voor je eerlijke vraagtekens.

Nergens lees ik in de bijbel dat Gods tòòrn op Jezus zou komen. M.i. is dat gedachtegoed gekomen door allerlei kerkvaders, zoals Calvijn.

Dat Jezus een offer werd staat voor mij juist wel als een paal boven water. Alleen was het niet dat de mensen dit tot offer hadden gemaakt.. Nee, de mensen hadden de slachting gedaan, wat idd wel noodzakelijk is voor een offer. Zonder slachting geen offer. Net zoals in het OT, eerst werd een lam geslacht, waarna het op het altaar werd gebracht om het te verbranden. Die geur wat omhoog ging was het offer voor God.

Nu had Gòd dan Jezus tot offer gemaakt, door hem te verhogen door hem op te laten staan met een verheerlijkt lichaam. Alleen de mensen hadden de slachting gedaan, wat misschien wel in het overkoepelende plan van God zou passen, maar wat zeker niet goed te praten zou zijn! Een onschuldig mens werd vermoord, door de toorn en afgunst van mensen. Afschuwelijk, helemaal om te bedenken dat dit een pijnlijke en langzame dood aan het kruis was.

Ook wat ik nergens in de bijbel lees, is dat Jezus stierf voor de stràf van onze zonden. Nee, hij stierf dòòr de zonden van de mensen die hem kruisigden. Door de opstanding werd zijn sterven ook een sterven vòòr onze zonden, vanwege zijn opstanding, vanwege dat God dit tot offer maakte. Dit is hoe ik dit alles begrijp vanuit de bijbel.

Maar desalniettemin, wij kunnen van mening hierin verschillen. Dat dit de kern van het christelijk geloof raakt ben ik mij ook van bewust.

Maar ja Willem, dit onderwerp is off-topic, anders mail me ff, kunnen we via de mail hierover verder praten: tonnieveldman @ yahoo.com

Bless y!

Willem

11-08-2017 08:36

@Tonnie
Bedankt voor je openheid en eerlijkheid. We kunnen inderdaad verschillend over bepaalde zaken denken. Toch maakte je een opmerking dat nou net de kern van de zaak omvat. Ik citeer: "alsof God bloed nodig zou hebben gehad om zijn toorn te kunnen stillen" einde citaat.
Maar wat zegt de bijbel hierover?

Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.
Hebreeën 10:5?-?7 NBG51?

Wat moet God met een lichaam en wat is Zijn wil?
Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.
Romeinen 8:3?-?4 NBG51

Dit is het antwoord. God zocht een vleselijk lichaam om de zonde te veroordelen. Dat was de eis van Gods eigen wet.
Een ieder die zich beroept op het offer van Christus en gelooft in God en Zijn Zoon, heeft vergeving van zonden. God kan hem volgens de Zijn wet niet veroordelen en kan de zondaar vergeven op basis van dat offer. Een ieder die niet gelooft in dat offer moet God oordelen, Hij kan niet anders. Daarom is het offer van Christus een hele intense zaak. En ja het offer is genoeg voor iedereen, maar wel voor degene die dat geloofd.
Hartelijke groet…

Tonnie

10-08-2017 10:23
Poeh, dat is is een flink verhaal, Willem. En ik merk dat ik toch anders tegen bepaalde dingen aankijk, bijvoorbeeld dat Jezus plaatsvervangend voor ons geleden zou hebben, alsof God bloed nodig zou hebben gehad om zijn toorn te kunnen stillen. Mijns inziens was het niet de toorn van God die Jezus aan het kruis zou hebben geslagen, maar de toorn van de mènsen.

Verschil van inzicht of verstaan van de bijbel.

Zodoende kan je m.i. stellen dat de bijbel idd het onfeilbare woord van God is, maar kan de bijbel toch op verschillende manieren 'verstaan' kan worden.

Daarom houd ik het ook graag bij mijn overtuiging en probeer ik hiermee de ander ook in z'n waarde te laten in zijn of haar overtuiging.

Moet ik er wel bij zeggen dat ik het storend vind als er stellingen genoemd worden waarin iets stellig gesteld wordt in die zin dat dàt de waarheid zou zijn, ipv dat dit verteld wordt vanuit iemands overtuiging. Groot verschil! Dat maakt juist dat praten over precaire onderwerpen dan zo lastig wordt. De één zegt dat dit de waarheid is, terwijl de ander dan weer zegt dat dàt de waarheid is.

Bijvoorbeeld met de titel van deze posting: 'Niet iedereen komt in de hemel'. Ik snap dat dat de overtuiging is van Rolf Hille en dat dat de overtuiging is van vele christenen. Maar laat hij het dan ook zo brengen alszijnde iets waar hìj van overtuigd is, en niet alszijnde dat dat vast zou staan alszijnde 'de waarheid'. Want hij roept A terwijl het misschien wel B zou kunnen zijn. De ruimte ontbreekt dan van alle kanten om misschien wel hier anders tegenaan te kijken.

Vandaar dan ook mijn reageren. Ik kijk anders tegen bepaalde dingen aan dan de meeste christenen, daar ben ik mij van bewust. Bijvoorbeeld dat ik niet geloof dat Gods woord spreekt over de eeuwigheid als er aion staat in de grondteksten. Ik kan jullie niet overtuigen hiervan, en dat is mijn intentie ook niet. Maar ik hoop van harte dat er toch op deze site ruimte bestaat om anders te mogen denken en om dan ook es dat andere geluid te laten horen.

Willem

10-08-2017 08:16
@Tonnie
Betreffende de eerste dood:
We zullen allemaal een keer doodgaan. Er zijn uitzonderingen in het oude testament, zoals Henoch en Elia. Ook in de eindtijd wanneer Jezus terugkomt, zullen de dan nog levende kinderen Gods in een oogwenk veranderd worden. Ze zullen dus de dood niet zien.
De overwinning op de dood kwam door twee dingen, het plaatsvervangend sterven van Christus voor de zondaar en de opstanding van Christus.
Het plaatsvervangend sterven van Christus bewerkte dat de eis van de wet Gods: de dood, werd uitgevoerd. Christus werd echter opgewekt uit de dood. De dood kon Hem niet vasthouden. Dit is de overwinning op de dood.

God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.
Handelingen 2:24

Omdat Christus plaatsvervangend de dood heeft ondergaan en daarna door Zijn opwekking de dood overwon, kan de mens die gelooft in Jezus worden opgewekt uit de dood. Zijn sterfelijk lichaam zal opgewekt worden. Als het lichaam van mens niet kan worden opgewekt, dan is de dood ook niet overwonnen.

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
1 Korinthiërs 15:54 NBG51

Christus kwam om de gevolgen van de zondeval in het paradijs ongedaan te maken door plaatsvervangend te sterven opdat de mrns opgewekt zou kunnrn worden in onvergankelijkheid.
Daarom zijn Adam en Eva uit het paradijs gezet: opdat ze niet eten van de boom de levens en voor eeuwig zouden leven. Want dan kon er geen lichaam worden gevonden dat aan de zonde gelijk is, en om in dat lichaam de zonde te veroordelen en zo dus te sterven.

De tweede dood.

En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Openbaring 20:11?-?12?, ?14?-?15 NBG51?????????

Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.
Matteüs 25:41 NBG51

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Openbaring 21:8 NBG51

De bijbel noemt het eeuwige verblijf in de poel des vuurs , de tweede dood. De poel des vuurs is het eeuwige verblijf van gevallen engelen en van mensen die ongerechtigheid hebben bedreven, maar zich niet wilden bekeren. Ook de dood en het dodenrijk zullen in de poel des vuur worden geworpen. De tweede dood is er voor eeuwig, maar geldt voor Satan, zijn engelen en onrechtvaardige mensen. Voor de mens die gerechtvaardigd is in Christus is er een eeuwig leven.
Met betrekking op de oordelen van God.
Als God gaat oordelen is dat om af te rekenen met de ongerechtigheid van de mensen, niet om te laten zien wat Hij kan .
Bekeren de mensen zich als de oordelen Gods worden uitgegoten?

En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
Openbaring 16:9?-?11?, ?21 NBG51

Deze tekst spreekt voor zich.
Uiteindelijk zijn het degene hun gewaden hebben gewassen recht hebben om te mogen eten van de boom des Levens. Openbaring 22:13

Jan

10-08-2017 07:53
@Tonnie. Als je de Bijbel als een point of view beschouwt ben ik uitgesproken.

Je schrijft 'Ik geloof nl. dat juist door de dood èn opstanding van Jezus er redding is voor de mensen'
ja, voor de mensen die geloven.
Gods liefde is onvoorwaardelijk, maar redding niet.
Of is die voorwaarde uit jouw Bijbel verdwenen?

De alverzoening is geen nieuwe opvatting.
In dit hedonistische tijdperk is 's mensen verantwoordelijkheid voor eigen daden (en dwaalleer) door allerlei verzachtende omstandigheden niet al te populair.
Daarbij past een alverzoeningswens waarbij verdraaien van het Evangelie de leer acceptabel moet maken.

Gemeentes waarin deze leer verkondigd wordt verzanden of verdwijnen, omdat deze het zonder Jezus ook wel menen af kunnen; er is immers alverzoening want God kan niet om zijn liefde heen.
Een ongelovige zou kunnen redeneren: waarom zou je moeilijk geloven (met Jezus als verzoener en verlosser) als het 'gemakkelijk*' kan - in en uit de wereld.
NU wordt ieder uitgenodigd en de keuze is NU.
Jij lijkt uit te gaan herkansing of rechtvaardiging zonder verzoening.

Tonnie

10-08-2017 07:09
Dag Jan, k heb je reactie wat meer bestudeerd, wil ik toch graag nog even rechtzetten met wat ik geloof: niet - zoals jij veronderstelt - dat de kruisiging dan voor niks geweest zou zijn, nee dan begrijp je mij verkeerd!

Ik geloof nl. dat juist door de dood èn opstanding van Jezus er redding is voor de mensen. Dat zelfs ondanks dat de mensen Jezus hadden gekruisigd, God zijn liefde bewijst door ook zelfs dit ons niet aan te rekenen! Jezus zal juist degene zijn die terug zal komen tot redding der wereld!

Toch even een ander point-of-view

Tonnie

10-08-2017 05:58
Dag Jan, je 'point-of-view' hierop is mij duidelijk, evenzo je beladenheid die ik hierin proef..

Kennelijk verschillen wij van inzicht in dit onderwerp

Jan

10-08-2017 05:32
@Tonnie. Als jouw inzicht, het idee van alverzoening ook maar iets van waarheid voorstelt maakt dat de lieve god, die dus inherent niet om de alverzoening heen kan tot een masochist door zich onnodig aan een kruis te laten martelen om zo mensen te behouden, want hij zei ook dat hij de waarheid, het leven en licht der wereld is.
De enige God van orde, almacht, genade, recht en liefde wordt zo een misselijkmakende karikatuur bij wie voor recht geen plaats is.
Alzo heeft Hij zich door zijn Woord niet kenbaar gemaakt.
Al jouw verkregen verheven inzichten over een lieve ouwe lobbes ten spijt.

Je schakelt de Schepper van hemel en aarde, jouw verlosser uit de klauwen van satan, gelijk aan dat stelletje idiote impotente goden wat hindoes en boedisten menen te moeten vereren, de dwaasheid ten top. Ook totale chaos, om over de geschifte islam nog niet eens te spreken.

Tonnie

10-08-2017 05:23
Ja, mee eens. Zo denk ik idd dat de Waarheid vast is en niet subjectief, alleen dat deze door de huidige bijbelvertalingen niet altijd duidelijk zichtbaar is. Soms moet je echt de grondteksten induiken om te ontdekken wat er nu precies geschreven staat.

Dat er verschillen van inzichten bestaan is mij duidelijk. Zoals wij bijvoorbeeld anders tegen het woord aion aankijken, jij ziet het zo dat daarmee de eindeloosheid / eeuwigheid mee bedoeld wordt, terwijl ik dit als een tijdsperk-met-een-begin-en-een-einde versta.

Wat mij betreft niet erg onze verschillen van inzicht hierin.

vader Jakob

10-08-2017 04:35
Klinkt redelijk. De Waarheid. Die staat vast en is niet subjectief. Is ons geopenbaard in de Bijbel. Mee eens?

Tonnie

10-08-2017 01:55
Beste Jakob, je zegt: je kunt er nog zo van overtuigd zijn, maar dat maakt het geen waarheid.

Dat vind ik een stelling waar wel wat in zit.

Laat ik anders een andere stelling zeggen: als de Waarheid jou overtuigt, hoef je daar niet meer aan te twijfelen.

Mee eens?

vader Jakob

10-08-2017 11:21
Beste Tonnie, je kunt er nog zo van overtuigd zijn, maar dat maakt het geen waarheid. En zeker niet in overeenstemming met 'heel de Schrift'.

Tonnie

09-08-2017 09:11
Da's niet fijn om te horen Jacob, dat er mensen zijn die hierdoor van het geloof zijn afgevallen. Gelukkig maar dat hun uiteindelijke redding niet afhangt van hùn geloof, want God zal een ieder op z'n tijd overtuigen van hun redding door Jezus Christus! Ben ik van overtuigd!

vader Jakob

09-08-2017 01:14
Waar sommige mensen niet aan willen is dat Gods oordeel weldegelijk straf, toorn, vergelding in zich draagt. Om daar onderuit te komen wordt aan veel Bijbelse begrippen een eigen betekenis meegegeven, zoals "eeuwig", dat is dan ineens een beperkte tijd geworden... Gooi toch die theologisch-dogmatische alverzoeningsbril van je neus. Het is vergif. Ik heb mensen daardoor hun geloof kwijt zien raken...

vader Jakob

09-08-2017 01:02
Ik ben ook betoverd geweest door de alverzoening, maar ben er gode zij dank ook weer van verlost. Het is niet in overeenstemming met de hele Schrift, maar slechts een rijtje uit hun verband gehaalde Bijbelteksten. Op www.alverzoening.net staat genoeg tegengif...

Tonnie

09-08-2017 10:20
rectificatie, ik zei:
Dus niet dat God alle mensen na hun dood in de hemel opnemen, nee!

Ik bedoel: Dus niet dat God alle mensen DIRECT na hun dood in de hemel opnemen, nee!

Tonnie

09-08-2017 10:15
Hoe ik het laatste oordeel zie, is dat God juist het oordeel gebruikt om recht te zetten wat krom is. En idd, een gevolg kan zijn dat mensen een tweede dood sterven. M.i. zullen uiteindelijk àlle mensen tot dat besef komen dat God de alpha èn de omega is. Hij zal voltooien het werk dat Hij met een ieder begonnen is, en uiteindelijk zal alle dood teniet gedaan worden, 1 Kor. 15 : 20 - 28

Dus niet dat God alle mensen na hun dood in de hemel opnemen, nee! God is een jaloers God en zal alles er aan doen opdat een iéder tot dat besef zal komen dat Hij God is en dat Hij zijn plan zal voltooien, niet alleen in dit tijdperk, ook niet in het komende tijdperk (die 'eeuwigheid' waar Jezus het vaak over had), ook niet in het tijdperk daaropvolgend, nee, pas als Christus alle dood heeft overwonnen en Christus dan pas ook het koningsschap zal overdragen aan God de Vader. Want Zijn liefde kent geen eind, tenminste dit is hoe ik God ken!

Heb ook een blogje geschreven over hoe het komt dat ik de bijbel met andere ogen ben gaan lezen:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=816218111879315&id=730789430422184&fs=5

vader Jakob

09-08-2017 08:44
Ja, die alverzoening, dat is mierzoet gif. Men heeft daar een god gecreëerd, die mensen die dat nooit hebben gewild dwingt in zijn nabijheid te zijn. Zo is het niet. Gelovigen zeggen nu met Christus "Uw wil geschiede". Opstandigen krijgen dat straks van God te horen... "Naar de hemel gaan" is niet voor iedereen weggelegd. Er komt ook een nieuwe aarde. Dachten jullie dat die leeg blijft?