#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Mensen

‘Luther was geen rebel’

Maarten Luther wordt ter gelegenheid van ‘500 jaar Reformatie’ door iedereen gebruikt om eigen gedachten als van hem afkomstig te verdedigen. Dat betoogt Martin P. Grünholz in het blad Middernachtsroep van de gelijknamige ooit door de Nederlander Wim Malgo gestichte zendingsorganisatie. Margo begon in de vijftiger jaren met een (nog steeds bestaande) radiozender in Zwitserland, waarbij de Nederlandse musici Flip de Koning (orgel) en Frans van der Reijden (piano) zich later voegden.

Luther wordt, zegt Grünholz, nu eens gebruikt als vrijheidsstrijder, dan weer als maatschappelijk werker en wegbereider van de moderne tijd. “Luther wordt tot rebel, zelfbewuste en verlichte vrijdenker verheven, die tegen de machtigen van deze wereld zonder vrees opkomt en zich niet onderwerpt.”

Een verkeerd beeld, blijkt uit wat de auteur verder schrijft, die verder betwijfelt of ‘hier sta ik, ik kan niet anders’ ooit door de hervormer is gezegd. Hij zou ook nooit hebben gezegd: ‘Als ik wist dat morgen de wereld ten onder ging, zou ik vandaag nog een appelboompje planten.’ Van de hervormer blijft over wat overeen komt met het verlangen van de 21ste eeuw, zegt de auteur. Hij verwijst naar een Duitse documentaire, waarin Luther een soort Eduard Snowden wordt genoemd, een klokkenluider.  De hervormer zou hebben gezegd: ‘Mijn genadige God heet vrijheid. En mijn christendom is de democratie. En mijn evangelie – dat is de grondwet.’

Onzin, als we Grünholz mogen geloven, want volgens hem was Luther geen strijder voor politieke en religieuze onafhankelijkheid en deelde hij geenszins het vrijheidsideaal van de moderne westerse samenleving. De reformator schreef wel over vrijheid, maar zei ook dat een christen een ‘dienstvaardige knecht’ is, ‘onderworpen aan allen’. In zijn reden voor de Rijksdag in Worms zei hij dat alleen getuigenissen van de Bijbel hem in het ongelijk konden stellen. Zijn christelijke vrijheid en tegelijk zijn christelijke afhankelijkheid bestond in het vrij zijn van kerkelijk leergezag en gebondenheid aan de Goddelijke autoriteit. Hij keerde en streed, zegt Grünholz, voor een gewetensvrijheid die zich alleen voor God zelf moet verantwoorden. Het was volgens Luther een leer van satan te menen dat uitleg en commentaren van mensen en instituten nodig zijn om de Schrift te begrijpen.

Reageren


vader Jakob

01-09-2017 10:00
@M. van Putten
Jij: Alleen hoop vestigen op de Here Jezus uit vergane tijden (1ste eeuw) is van weinig nut

Bedoel je hiermee dat geloven in Christus en Zijn Middelaarsrol ouderwets is? Ga je schamen dan.

Verder zou ik graag die "tussenlaag" Bijbels onderbouwd zien, dus dat wij klootjesvolk "geestelijken"nodig zouden hebben om tot God te naderen.

Laat ook maar, want je zult tevergeefs zoeken.
Ik ben die hele veronderstelde "tussenlaag" niet tegengekomen, behalve dan wanneer de Here Jezus de Farizeeën en Schriftgeleerden , die zichzelf bij uitstek profileerden als "tussenlaag", de mantel uitveegde.
De Here Jezus zegt nota bene zelf; IK ben de weg. Niks "tussenlaag"....
Wij moeten (ieder persoonlijk) Christus volgen, niet een "tussenlaag" van al dan niet benoemde 'kerkelijke gezagsdragers'.
We hebben zelf de toegang tot de Genadetroon.

M. van Putten

01-09-2017 08:36
Alleen hoop vestigen op de Here Jezus uit vergane tijden (1ste eeuw) is van weinig nut en zelfs Zijn hedendaagse bijdrage in de hemel aan de 'tussenlaag' ontgaat ons grotendeels.
God heeft na het nodige weggaan van de Here Jezus Zijn Heilige Geest uitgestort. Diens bijdrage aan de 'tussenlaag' overstijgt natuurlijk alles totdat de Messias komt. Iets anders beweren is lasterlijk!
Die uitstorting betekent niets anders dan dat God door mensen wil werken, net zoals Hij door Zijn Zoon werkte toen Hij op aarde was. Het aardse leven van de Here Jezus diende slechts als aftrap, als voorbeeld voor gelovigen. Als gelovigen slechts discipelen blijven, maar niet zelf overgaan tot het navolgen van God, dan is ook dat Godslasterlijk.
De Here Jezus God heeft uitdrukkelijk aangegeven, dat Hij de aarde moest verlaten zodat het betere kon komen. Namelijk Gods Geest Die in mensen werkt. Gelovigen moeten Zonen van God worden en niet slechts discipelen blijven... Met andere woorden, bouwen aan een tussenlaag. Wie dat niet doet, gaat tegen God in.

vader Jakob

01-09-2017 02:26
@M. Van Putten,
Ik denk dat je het niet helemaal vat. DE "tussenlaag" tussen God en mensen is de mens Jezus Christus, die in Zijn Hogepriesterlijke functie voor ons bidt. Geen "geestelijke"of het nu Paus, Priester, Dominee of Voorganger betreft kan daar iets aan toevoegen.
Een goed Bijbels inzicht bewaart ons voor hoogmoed: Christus is ons Hoofd, wij zijn Zijn Lichaam en elkanders leden, onder aansturing van Hem dus. Daar zit, hoort en past geen "laag" tussen. Aan Hem zijn wij onderworpen.

Gij zijt duur gekocht; wordt geen dienstknechten der mensen. 1 Kor. 7:23

M. van Putten

31-08-2017 08:56
Inderdaad, de Here Jezus levert in de hemel Zijn bijdrage aan de nodige 'tussenlaag'. Maar de Heilige Geest doet dat ook op aarde. Of kunnen gelovigen beweren dat ze zonder de Heilige Geest God kunnen kennen, naderen of eren? Evenmin kunnen ze dat zonder het nalatenschap (geïnspireerd door Gods Geest) van onze geestelijke vaderen, die deels is opgenomen in de Bijbel en deels erna kwam, zoals die van Luther. Dit gaat door tot op de huidige dag. Het zijn allemaal bijdrages aan de 'tussenlaag'. Als de geloofsgemeenschap daar geen bijdrage aan levert zouden ze zondigen en dat zou uiteindelijk juist satan eren. Het was en is satan die mensen steeds de hoogmoed leert van het gelijk aan God kunnen zijn.

vader Jakob

31-08-2017 04:26
@M. van Putten:
De enige "tussenlaag" tussen God en mensen, de Here Jezus Christus:

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus 1 Tim. 2:5

Doch gij zult niet rabbi genaamd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders;
En zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
En gij zult niet meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus. Matt.23:8-10

Want door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader Ef.2:18

DE hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen Hebr. 8:1

Lees genoemde teksten ook in hun verband.
Iets anders leren wat hier boven uitgaat of zelfs tegenin gaat getuigt niet alleen van menselijke hoogmoed, maar ook van onkunde.

M. van Putten

31-08-2017 09:59
Luther (en de Reformatie als geheel) worden inderdaad nogal eens gekaapt voor geheel andere doelen, die niet zelden volledig strijdig zijn met de werkelijkheid waar Luther zich in bevond. Zo is het stellen dat Luther (en het Protestantisme) staat voor het afschaffen van elke 'tussenlaag' tussen God en mensen volledig onjuist. Luther was juist als theoloog zelf uitlegger van de Bijbel, de theologie en de kerk. Er bestaan veel 'commentaarwerk' van zijn hand. Ook was hij een man van zijn generatie. Hij eerde dus de instelling van het Pausdom, de keizer en de adel. Die laatste redde hem ook het leven! Het is veilig en juist te stellen dat niemand in staat is om zonder een 'tussenlaag' God te naderen, want ander zou de Tempel in Jeruzalem staan en God er wonen. De Tempel staat echter ook voor priesterdom, leergezag en rechtspraak. Tot op vandaag bevindt Gods Aanwezigheid zich niet op aarde, maar in de hemelen. Ver van de mensen .... Het lijkt er zelfs op dat de 'tussenlaag' een gegeven is van de Scheppingsorde. Dat ontkennen getuigt van menselijke hoogmoed.

Jos van der Geest

31-08-2017 02:30
Voor diegene die er interesse in hebben is er niet zo heel lang geleden een Nederlandstalige film over Luther uitgekomen met de naam Storm. Deze film is zeer de moeite waard en ook best spannend.