#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Tirannieke secularisatie contra geloof

Allerlei ontwikkelingen in de laatste decennia, die steeds sneller gaan, kenmerken de eindtijd. Daar wijst Hans Frinsel op in Het Zoeklicht. Homohuwelijk, spermabanken en de daaraan voorafgaande seksuele revolutie van vijftig jaar geleden noemt hij bijvoorbeeld.

Hij wijst er op dat Angela Merkel, hoewel zij daarmee het tij niet kon keren, uit gewetensnood tegen een wet was die in Duitsland het homohuwelijk moest regelen. Het moderne secularisme is niet tevreden met registratie van de relatie tussen mens van hetzelfde geslacht, maar wil een fundamentele verandering van de scheppingsorde, “de ontmanteling van een institutie die alle eeuwen de basis vormde in elke succesvolle samenleving,” zegt Frinsel. Aan de basis ligt niet nieuw inzicht, maar een opstand tegen God, schrijft hij.

Aanslag
Op een tirannieke manier krijgt volgens hem elk daarvan afwijkend denken het karakter van een gerichte aanslag op gewetensvrijheid. Die dwang wordt als onbetwistbaar recht en ‘correct’ gepresenteerd, zonder de gevolgen te overwegen. Hoewel ook veel niet gelovige en dokters er moeite mee hebben, stoomt het euthanasie-schip (‘voltooid leven’) onverbiddelijk door. De moeizame kabinetsformatie laat zien hoe belangrijk het nieuwe dogma is voor bepaalde politici, zegt Frinsel. Want naar zijn mening heeft de links-liberale politiek de gang van zaken tot ‘correct denken’ verklaard en zal die niet rusten voor het arrogant aan de samenleving is opgelegd.

Dat via een spermabank verwekte kinderen hun biologische vader willen zoeken, had men kunnen voorzien, maar de ‘correcte’ politiek heeft geen boodschap aan wat natuurlijk is. “Moderne liberale politici stappen met zevenmijlslaarzen over de grote ethische vragen heen.” Dus is ook de wenselijkheid van kinderen door homostellen geen taboe meer.  Het is vloeken in de kerk te zeggen dat een kind voor een gezonde psychologische ontwikkeling het best kan opgroeien in een gezin met een vader en een moeder. “Wat men gemakshalve negeert, is dat er allerlei ongewenste zaken zijn, die logischerwijs voortkomen uit de nieuwe verworvenheden”, zegt de auteur. En het is niet toevallig volgens hem dat de stroom van onthullingen van seksueel kindermisbruik in de zeventiger en tachtiger jaren is ontstaan. Kinderporno is volgens hem verbonden met het feit dat gewone porno als normaal werd beschouwd. En met het pleidooi van liberale politici, gesteund door ‘progressieve’ figuren in de kerk, voor pedofilie werd wéér een grens overschreden. Pedofilie lifte volgens Frinsel mee op de homobeweging, want ja men is nu eenmaal zo geaard.

Wetteloosheid
De auteur waarschuwt dat men de openbaring van de mens der wetteloosheid meemaakt, die) ook wetmatig!) loslaat wat ‘vast’ is eb eigen regels bepaalt. “Zijn drijfveer is opstand tegen God en elke norm van buitenaf. De Bijbel geeft zijn opkomst als één van de belangrijkste kenmerken van de eindtijd.”
In de tijd van wetteloosheid zijn   er nog christenen die vasthouden aan de Vaste Rots, die niet meegaan in de nieuwe cultuur. Spelbrekers zijn zij daar eigenlijk. “Zij vormen als het ware een irritant appèl op het geweten. Zulke meningen zouden toch verboden moeten worden.” En dáár wordt volgens Frinsel hard aan gewerkt. “Het zal sneller gebeuren dan ons lief is.”

Reageren


waldens

22-09-2017 11:09
1 John 5:4 For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

Waarom al dat gehuil over secularisatie ? Hebt u geen geloof ?

Ed Vaessen

21-09-2017 12:13
Degenhart:
"Een kind dat door de autoriteiten aan een homostel is toegewezen kan niet meer door de biologische ouders worden teruggehaald."

Als dat zo is: idem dito voor een kind dat aan een heterostel is toegewezen.

Ed Vaessen

21-09-2017 12:08
"Het is vloeken in de kerk te zeggen dat een kind voor een gezonde psychologische ontwikkeling het best kan opgroeien in een gezin met een vader en een moeder"

Het is niet vloeken, hoor. Het is alleen heel dom. Je hebt trouwens het recht om dom te zijn.

"Want naar zijn mening heeft de links-liberale politiek de gang van zaken tot ‘correct denken’ verklaard en zal die niet rusten voor het arrogant aan de samenleving is opgelegd."

Ik kan begrijpen dat de heer Frinsel het heel vervelend vindt dat HIJ en zijn geestverwanten niks meer eenzijdig aan de samenleving op mogen leggen. Dat waren ze immers eeuwenlang gewend.

Ed Vaessen

21-09-2017 12:00
Nogal wat krokodillentranen van meneer Frinsel.

Jos van der Geest

17-09-2017 03:14
Kan iemand aangeven waarom een sperma bank slecht zou zijn?

Met de rest van het artikel ben ik het wel mee eens.

Jos van der Geest

17-09-2017 03:14
Kan iemand aangeven waarom een sperma bank slecht zou zijn?

Met de rest van het artikel ben ik het wel mee eens.

Herman Degenhart

11-09-2017 12:35
http://clashdaily.com/2013/03/slavery-and-gay-marriage-frightening-parallels/

Het artikel dat verschijnt als u op bovenstaande link klikt gaat over aspecten van slavernij die door het homohuwelijk onze samenleving binnen sluipen. Onder slavernij prevaleert het bezitsrecht van de slavenhouder over de natuurlijke banden van slavenouders met hun kinderen. Een slavenhouder kon dus met de kinderen van zijn slaven doen wat hij wilde, want waren zijn bezit. Als een slavenhouder een kind van slaven wilde verkopen, dan konden de ouders van dat kind dat niet tegenhouden. Hij was zelfs niet verplicht de ouders mededeling te doen waar hun kind heen ging, waarom en waarvoor. Meestal deed zo'n slavenhouder dat ook niet, want dat gaf alleen maar kans op moeilijkheden. Het punt is dat als je de natuurlijke rechten van de ouders (volgens het natuurrecht) laat prevaleren boven de bezitsrechten van de slavenhouder, slavernij onmogelijk wordt. Want dan gaan de slaven bepalen wat de slavenhouder al dan niet met zijn bezit mag doen. Dit punt is belangrijk bij de vraag wie zeggenschap heeft over de kinderen van homostellen. Want die kunnen alleen kinderen 'krijgen' door ze te adopteren. Ook hier prevaleert het (bezits)recht van de 'houder' van het kind boven de rechten van de biologische ouders. Een kind dat door de autoriteiten aan een homostel is toegewezen kan niet meer door de biologische ouders worden teruggehaald. Het bezitsrecht van het homostel prevaleert boven de biologische banden van de natuurlijke ouders met dat kind. Want homohuwelijk betekent in juridisch opzicht een geslachtsneutraal of geslachtsloos huwelijk. Dit concept kent geen biologische banden noch natuurlijke rechten. Hierdoor wordt niet alleen het huwelijk tussen man en vrouw betekenisloos, maar het maakt alle biologische verwijzingen in ons recht betekenisloos. De band tussen ouders en kind, dat tot voorheen een basisbegrip was in ons recht, verliest door het geslachtsneutrale huwelijk elke betekenis. Het wordt krachteloos. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat we allemaal het lichamelijke bezit van de staat worden (lijfeigenschap) en dat de overheid op grond van bezitsrechten gaat bepalen wat er met ons gaat gebeuren, zoals ook de slavenhouder bepaalde wat er met zijn slaven gebeurde, zoals de boer bepaalt wat er met zijn beesten gebeurt, of die slaven en beesten dat nou bevalt of niet. De steeds machtiger wordende staat heeft ons allemaal al horig gemaakt, nu dreigen we ook nog lijfeigenen van diezelfde staat te worden. Zouden al die mensen die op sentimentele gronden (kent u andere gronden?) voor het homohuwelijk waren, hier wel eens over hebben nagedacht?