#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

Ter Velde: ‘Vogelvrij zonder Gods Wet’

Dat de wet heeft afgedaan, zoals veel evangelische christenen geloven, stuit bij Feike ter Velde kennelijk op weerstand. Hij ziet in Gert-Jan Segers van de ChristenUnie bij de kabinetsformatie een boegbeeld van de geestelijke strijd voor behoud van Gods wet. Dat schrijft Ter Velde in Het Zoeklicht (september 2017.

Het is natuurlijk juist dat men door de wet niet wordt behouden, maar toch is die niet afgeschaft. De vervulling van de wet door Christus houdt in dat die voortleeft in degenen die zich aan Hem hebben toevertrouwd, meent Ter Velde.

In het christenleven heeft de Wet van God ‘op een zekere afstand nog wel degelijk een functie’. Ter Velde: “Het is daarom onjuist te denken of te beweren dat de Wet van God is afgeschaft, of voor ons niet meer van belang zou zijn. We zien dan ook vaak dat een zekere oppervlakkigheid ontstaat in het leven van mensen die denken dat de Wet van God er niet meer toe doet.”

Dat komt – in de vorm van roddel, kritiek op elkaar en elkaar wegzetten of afschrijven – ook soms in de verhoudingen binnen de Gemeente tot uiting, voegt hij eraan toe. “Als de wet van God in de Gemeente al niet meer wordt beleefd en doorleefd, hoe moet het dan in de wereld gaan?” Die Gemeente is, zegt Ter Velde, de enige reden waarom God nog niet met Zijn oordelen over de wereld kwam.

Een ‘Nieuwe Wereldorde’ staat op de agenda van de VN, alsof de aarde van de mens is, vervolgt de auteur. “Zij willen rond de tafel gaan zitten om de aarde opnieuw te delen in onderlinge machtsgebieden.” Terwijl de Heer straks de aarde opeist, wil men Zijn Wet terzijde schuiven “en de vrijheid van de mens moet heerschappij voeren over de wereld en ook over ons land. Gelukkig zijn er nog mensen in de politiek van ons land die iets anders zeggen. Laten we hen in onze gebeden gedenken.” Er wordt, constateert Ter Velde, wereldwijd een strijd om Gods Wet ontwikkeld. “Wordt die terzijde geschoven, dan is ons leven vogelvrijverklaard en komen we onder de macht van het goddeloze regiem van de vorst der duisternis. Dan gaat de dood heersen, waar het leven zou moeten worden beschermd in de zwakke en zwakste momenten. Dat zien we nu al volop achter witte jassen van sommige medici en achter de witte boorden van sommige politici.”

Reageren


vader Jakob

30-10-2019 12:01

Romeinen 3:21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de Wet en de Profeten

Kolossenzen 2:14 Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

Hebreeen 7:18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken...….. 22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.

Hebreeen 8:13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

BASTIAAN

28-10-2019 01:15
Heeft de Wet afgedaan? En ons Wetboek van Strafrecht?

Feike Ter Velde slaat alarm en ik ook.

Hoe kunnen pausen, predikanten, voorgangers, gelovigen van 2019 die zeggen Jeshua na te volgen de Tien Geboden en het Oude Testament terzijde schuiven en zich voortaan liever op de geest beroepen?

Dat er vele jaren vele leugengeesten werkzaam zijn in kerken/gemeenten is duidelijk geworden.

Je zult dominees/voorgangers in 2019 de kost moeten geven die Yoga en Mindfulnes, boeddhisme, new age beoefenen en praktiseren in hun gemeenten en pastoraat.

Er is niets nieuws onder de zon! Luther had al veel te stellen met de Dopersen, Antinominanen = Tegenwettelijken van zijn tijd die bralden: niet de Schrift en niet de Wetten, maar de Geest zal ons leiden.

Luther antwoordde hen in woord en geschrift: Ik zal uw geest met het Woord Gods op de Snoet slaan!!!

Wat leerde Jeshua de rijke jongeling? Onderhoud de Geboden!!! Welke? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, Onderhoud de GEBODEN.

Onze Tweede Kamer heeft lak aan al die Geboden van de Bijbel! In december 2014 verdween daar zonder veel tegenstand de Statenvertaling en in 2015 kregen we een moslima als Kamervoorzitter.

Wie de God van Israël verlaat heeft smart op smart te vrezen! De problemen voor bewindslieden, burgemeesters, wethouders, politie stapelen zich op. Wie heeft nog respect voor hen?

We leven in een tijd van Wetteloosheid. Ons Wetboek van Strafrecht is niet meer ter vergelijken met dat van de jaren 1950.

Paulus vertelt waartoe de [straf] wetten gesteld zijn in 1 Timoteüs 1:9 (NBG51) wel wetend, dat de WET niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor Wettelozen en Tuchtelozen, voor Goddelozen en Zondaars, voor Onverlaten en Onheiligen, voor Vadermoorders en Moedermoorders en Doodslagers, enz.

1 Johannes 3:4 (NBG51) Ieder, die de zonde doet, doet ook de Wetteloosheid, en de Zonde [Psalm 14 en Romeinen 3] is wetteloosheid.

Mattheüs 7:23 (NBG51) En dan zal Ik [Jeshua] hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der Wetteloosheid!

Paulus roept in 2019 ons gelovigen op in 2 Korinthiërs 6:14 (NBG51) Vormt geen ongelijk span met Ongelovigen, want wat heeft Gerechtigheid gemeen met Wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

2 Thessalonicenzen 2:3 (NBG51) Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de Afval komen en de mens der Wetteloosheid [Openbaring 13 en 14] zich openbaren, de zoon des verderfs!

2 Thessalonicenzen 2:7 (NBG51) Want het geheimenis der Wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Romeinen 6:19 (NBG51) Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de Wetteloosheid tot Wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de Gerechtigheid tot heiliging.