#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Christelijke media

Ter Velde: ‘Vogelvrij zonder Gods Wet’

Dat de wet heeft afgedaan, zoals veel evangelische christenen geloven, stuit bij Feike ter Velde kennelijk op weerstand. Hij ziet in Gert-Jan Segers van de ChristenUnie bij de kabinetsformatie een boegbeeld van de geestelijke strijd voor behoud van Gods wet. Dat schrijft Ter Velde in Het Zoeklicht.

Het is natuurlijk juist dat men door de wet niet wordt behouden, maar toch is die niet afgeschaft. De vervulling van de wet door Christus houdt in dat die voortleeft in degenen die zich aan Hem hebben toevertrouwd, meent Ter Velde.

In het christenleven heeft de Wet van God ‘op een zekere afstand nog wel degelijk een functie’. Ter Velde: “Het is daarom onjuist te denken of te beweren dat de Wet van God is afgeschaft, of voor ons niet meer van belang zou zijn. We zien dan ook vaak dat een zekere oppervlakkigheid ontstaat in het leven van mensen die denken dat de Wet van God er niet meer toe doet.”

Dat komt – in de vorm van roddel, kritiek op elkaar en elkaar wegzetten of afschrijven – ook soms in de verhoudingen binnen de Gemeente tot uiting, voegt hij eraan toe. “Als de wet van God in de Gemeente al niet meer wordt beleefd en doorleefd, hoe moet het dan in de wereld gaan?” Die Gemeente is, zegt Ter Velde, de enige reden waarom God nog niet met Zijn oordelen over de wereld kwam.

Een ‘Nieuwe Wereldorde’ staat op de agenda van de VN, alsof de aarde van de mens is, vervolgt de auteur. “Zij willen rond de tafel gaan zitten om de aarde opnieuw te delen in onderlinge machtsgebieden.” Terwijl de Heer straks de aarde opeist, wil men Zijn Wet terzijde schuiven “en de vrijheid van de mens moet heerschappij voeren over de wereld en ook over ons land. Gelukkig zijn er nog mensen in de politiek van ons land die iets anders zeggen. Laten we hen in onze gebeden gedenken.” Er wordt, constateert Ter Velde, wereldwijd een strijd om Gods Wet ontwikkeld. “Wordt die terzijde geschoven, dan is ons leven vogelvrijverklaard en komen we onder de macht van het goddeloze regiem van de vorst der duisternis. Dan gaat de dood heersen, waar het leven zou moeten worden beschermd in de zwakke en zwakste momenten. Dat zien we nu al volop achter witte jassen van sommige medici en achter de witte boorden van sommige politici.”

Reageren


vader Jakob

06-10-2017 12:41
Ik lees hierboven een hoop geredeneer over Wet. Welke wet? Welk verbond? De Bijbel:
Hebr 7:
18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.
.....:22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.
Hoe duidelijk moet het gezegd worden?

Mensen

02-10-2017 05:21
@Ter Velde: Dit is Oude wijn in Oude zakken. Hiermee ga je het niet redden. Tijd voor een ander geluid!

BASTIAAN

26-09-2017 09:29
Een duidelijk stuk van Feike ter Velde.

Als gelovige en volgeling van Jezus Messias ben ik toch maar heel blij dat ik in een Rechtstaat leef. Programma' s als de rijdende rechter worden dan ook graag bekeken.

De Tien Geboden van de Here God Exodus 19 en 20 aan zijn volk Israël zijn niet te overtreffen en zouden in ieder Gemeentehuis en vooral Scholen een ereplaats moeten krijgen.

In Exodus 12:49 lezen we dan ook duidelijk...Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft.

Ook de Here Jezus zal als Hij wederkomt in Jeruzalem als Rechter alle volken oordelen naar hun goede en slechte daden leert Mattheus 25...

Het oordeel van de Zoon des mensen.

Vers 31...Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de ?engelen? met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de TROON zijner heerlijkheid. 32 En AL de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de ?herder? de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Enz.

Ook in het Duizendjarige Vrederijk als Jezus Messias als Koning in Jeruzalem zal regeren met zijn 144.000 ambassadeurs [Openbaring 7 en 14] zal Hij iedere morgen Rechtspreken:

Psalm 101:1...Van goedertierenheid en recht wil ik zingen,
U, o Here, wil ik psalmzingen. [...] 4 Een verkeerd ?hart? wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van ?hart? is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij Mij te wonen;
wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen.

In mijn ?huis? zal geen bedrieger wonen;
de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.
Elke morgen zal ik verdelgen
ALLE goddelozen des lands,
en uit de stad des Heren uitroeien
alle bedrijvers van ongerechtigheid.

Een van de tekenen van de eindtijd waarin wij leven is juist de wetteloosheid leert de Here Jezus en ook Paulus:
Mattheus 7:23...En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der WETTELOOSHEID.

PAULUS in Romeinen 6:19...Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de Wetteloosheid tot Wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

Gods Wetten zijn voor alle tijden leert de Here Jezus in Mattheus 5:18...

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Wet, eer alles zal zijn geschied.

Daarom riep ook de profeet Jesaja al luidkeels uit:Jesaja 8:20...Tot de Wet en tot de Getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er Geen dageraad.

harry van der meijden

25-09-2017 04:29
Beste Feike, waarom maak je je toch zo druk om Christenen een schuldproces aan te praten alsof wij de wet verworpen hebben en er maar op los leven. Jouw en mijn Bijbel leert ons toch dat wij
deel hebben aan een nieuw verbond en een wet hebben in ons hart gegrift en niet op stenen tafels.

Tonnie

25-09-2017 12:50
Juist vandaag een interessante posting op goedbericht.nl betreft de wet:

http://goedbericht.nl/rubriek/1korinthe-1557-god-overwinning-geeft/

frits

23-09-2017 07:38
De wet zegt zelf dat niemand de wet kan volbrengen. Waar de wet geen rekening mee heeft gehouden is, dat er iemand zou kunnen komen die de wet kon vervullen en dat was onze Heiland Jezus. De wet is nu in Jezus. Wie Jezus heeft zal dus de wet kunnen vervullen. De Heilige Geest is onze leidsman daarin.

Charles

23-09-2017 05:57
De gemeente is in deze tijd meer dan ooit verwikkeld in een geestelijke strijd tegen de machten der duisternis. God gaf ons de geestelijke wapenuitrusting, waarin het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, het enige offensieve wapen is. Jesjoea (Jezus) ging ons bij de verzoeking in de woestijn in voor. Hij versloeg de duivel in drie slagen met het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. Driemaal zei Hij: "Er staat geschreven" en de duivel moest vlieden. Het zal christenen die denken dat de Wet heeft afgedaan misschien verbazen, dat de drie teksten waar Jesjoea mee overwon, allemaal teksten uit de Wet waren: Deuteronomium 8:3 ; 6:16 en 6:13. Een christen die de Wet terzijde doet gooit zijn zwaard weg en wordt prooi van de machten der duisternis.

Theo

23-09-2017 02:30
Het is te hopen dat De CU inderdaad doet wat Feike zegt namelijk er echt als christenen voor gaan en geen water in de wijn doen maar standvastig blijven als het op het leven aankomt ! Met het goddeloze D66 is in feite natuurlijk niet samen te werken op dit gebied . Men gaat dan zoals het in de politiek heet " uitruilen" CU een beetje dood accepteren en D66 een beetje leven . Het zijn helaas geen Gideons bij de CU , die mi een socialistische partij is met een christelijk sausje ! We zullen zien wat er gebeurt maar ik ben er niet gerust op .

Mira

23-09-2017 11:48
AMEN! Zo is dat! Goed gesproken!