#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Symposium over revisie Nieuwe Bijbelvertaling

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert een symposium over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Achtergrond en aanpak van de revisie zullen worden toegelicht en besproken met kerkelijke professionals aan de hand van vertaalvoorbeelden. Het symposium vindt plaats op 10 november in Houten.

Het symposium is bedoeld voor professionals zoals kerkbestuurders, deputaten bijbelvertaling, docenten theologie, bijbelvertalers, predikanten, voorgangers en verdere geïnteresseerden. Matthijs de Jong, hoofd Vertalen bij het NBG en projectleider van de revisie: ‘We presenteren een proeve van enkele gereviseerde bijbelpassages en nodigen de aanwezigen uit om in de workshops ook te reageren op de gekozen werkwijze.’ Een greep uit de geboden workshops: Aan de slag met de revisie: een gedeelte uit de Psalmen, Aan de slag met de revisie: een gedeelte uit de evangeliën en De hete hangijzers van de revisie.

Bijbel voor kerk en cultuur
Van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 zijn zo’n 1,5 miljoen exemplaren verkocht. De NBV is een toonaangevende vertaling, zowel in kerkelijke als in culturele kring. In veel kerken fungeert de NBV als kanselbijbel waaruit voorgelezen wordt. Vorig jaar werd de NBV verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Een revisie is gebruikelijk bij belangrijke vertalingen; daardoor kunnen ze hun functie goed blijven vervullen. Bij de presentatie van de NBV in 2004 is zo’n herziening dan ook toegezegd.

Symposium
Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 november 2017 van 13.00-17.00 uur in De Lichtboog, Kruisboog 22 in Houten. Professionals zijn welkom. Toegang is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk. Voor meer informatie zie: bijbelgenootschap.nl/revisie.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Reageren


BASTIAAN

25-09-2017 12:43
@H.Schipper. Hartelijk dank voor uw info. Ik heb de twee websites bekeken en er is zelfs een boek beschikbaar met alle details.

ik hoop dat ook Het Nederlands Bijbelgenootschap [NBG] deze nuttige info meeneemt tijdens het symposium over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zou TOF zijn.

Zoals u weet was er in het begin van de Gemeente al veel gebakkelei tussen de Grieks en Hebreeuws sprekende gelovigen in Jeruzalem.

Handelingen 6:1...En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun ?weduwen? bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden...enz.

Wat gelovigen van 2017 weer moeten herontdekken is dat de Gemeente uit de volken volgen Paulus in Romeinen 11:17 geënt is op de Stam van Israël en niet van Rome...

17...Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen,

18...beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.

19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. 20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! 21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.

h.schipper

25-09-2017 12:02
Beste Bastiaan,

Wij van www.stichtingboazevangeliesupport.com hebben gedaan wat jij voorstelt. Met de hulp van een Messias belijdende Joodse broeder hebben we een verkorte Engelse uitgave gemaakt van "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift" met Hebreeuwse namen. Gratis te downloaden op onze site. Zie ook www.themessiahrevealed.com

BASTIAAN

24-09-2017 06:53
Ik gebruik zelf bij voorkeur nog steeds de NBG-51 vertaling of de Engelse King James Vertaling.
Daarnaast heb ik ook kennis gemaakt met het Joodse Nw-Testament van David H. Stern.

Daarom: Een Symposium over Revisie Nieuwe Bijbelvertaling zou zeer zinvol worden voor velen als deze vertaling weer terug gaat naar de Hebreeuwse Roots, de woorden/namen die van nature in het Oude en Nieuwe Testament thuishoren.

Op een van onze reizen naar Israël vertelde een Joodse gids ons in de bus toen we over de Bijbel spraken: Waarom hebben jullie christenen toch al de mooie Joodse namen en plaatsen in jullie Bijbels verandert in Griekse namen?

Voorbeeld: Mosje is bij jullie Mozes. De welluidende naam Jeshua werd bij jullie verbasterd tot Jezus, die door velen, gelovig/ongelovig te pas en onpas wordt gebezigd. Jochanan is bij jullie Johannes? Waarom?

Met de plaatsnamen hebben jullie hetzelfde gedaan. Voorbeeld: Gathsjamna werd in jullie Bijbels Getsemané.

Doordat jullie dat doen gaat de betekenis van die plaatsnamen geheel verloren. Gathsjamna betekent betekent olijfpers! Wij weten wat Jeshua in die hof meemaakte. Hij zweette bloed, zweet en tranen.

Lucas 22:44...En Jeshua werd dodelijk beangst [in olijfpers] en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.

Onze Joodse reisgids vertrouwde ons toe waarom het Joodse Volk het evangelie van christenen negeert.

Hij gaf een voorbeeld: Jullie beweren dat de Bijbel het Woord van God is. Mijn vraag aan jullie is: Waarom hebben jullie de Sjabbat verandert in de Zondag? Noch, Mosje, nog Jeshua, nog zijn Apostelen hebben daar ooit een opdracht toe gegeven.

De eerste zondagswetten werden op schrift gesteld door de Romeinse Keizer Constantijn op 6 maart 321. De roomse kerk nam die naadloos over, en helaas ook de Hervormers Luther, Calvijn en Knox.

En waarom hebben die christenen ook de Joodse Paasdatum [Leviticus 23:5...In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Here] 14e Nissan verandert in een christelijke datum?

In de eerste eeuwen na de val van de de Tempel in Jeruzalem 70 AD vierden de gelovigen Pasen op dezelfde dag als het joodse Pesach (de 14e Nisan), maar het Concilie van Nicaea wilde in 325 overgaan tot een zelfstandige berekening van de paasdatum. De reden was antisemitisme!!! Joden werden door de roomse kerk als moordenaars van Jeshua gezien.

Vandaar: Het zogenaamde christelijke pasen wordt in het christendom in principe gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.

Zou het geen tijd worden dat de gelovigen in de Joodse Jeshua weer verbinding gaat maken met haar Joodse broeders/bronnen? Nu is de hele christenheid op Rome en de paus gericht hoewel dat JERUZALEM dient te zijn!!!

Laten we nooit vergeten dat de Bijbel een honderdprocent Joods Boek is, dus ook het Nw. Testament.

Laten de Bijbelvertalers van nu doen wat hun voorgangers niet voldoende beseften: Jeshua keert terug niet in Rome maar in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

De eerste Gemeentevergadering vond plaats in Jeruzalem. Handelingen 15. Mogen wij spoedig de band vernieuwen, verstevigen met onze oudste broeders en samen de Schriften gaan bestuderen/verkondigen.

Een mooi opstapje zou zijn: Een Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Jeshua bemoedigt de vertalers NBV met de Woorden van Mattheus 5:17...Jezus en de Torah...

17...Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18...Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, eer alles zal zijn geschied.

19...Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

20...Want Ik zeg u: Indien uw ?gerechtigheid? niet overvloedig is, meer dan die der ?schriftgeleerden? en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.