#Tb 15 euro gift
Enquête: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Ja Nee

Opinie

‘Zorg voor schepping Gods opdracht’

Hoewel sommige christenen het volgens hem een bewijs van toenemend horizontalisme vinden, pleit Yde Horus in Het Zoeklicht toch maar voor het zoveel mogelijk in stand houden van de nu bestaande schepping. Het verband van landen in Parijs om de aarde te redden, lijkt hem geen overbodige luxe.

God sloot, zegt hij, in Genesis een CAO met de mens, die de opdracht kreeg de schepping te beheren en zo rentmeester ervan te zijn. Maar in plaats van rentmeesters zij mensen meesterventers geworden. “De aarde, die van de Heere is, dreigt het slachtoffer te worden van onze hebzucht. De opdracht was bewaren, maar niets was meer veilig onder het beheer van de mens.”

Tot de Gemeente van Christus begint door te dringen, dat zij niet alleen een Woord voor de wereld heeft, maar ook een zorg voor de schepping, constateert hij. God dienen betekent ook Hem kennen en eren als Schepper. Hij verwijst naar de profeet Hosea, die sprak over het treuren van een land. Het lijkt er op dat hij milieuverontreiniging voorzag, zegt Horus. En dat Hosea een roepende in ónze woestijn was. “Een tijd van vervagend normbesef, een tijd van grenzeloos egoïsme, een bijna godloze cultuur.”

De grote milieuproblematiek waar de wereld kennelijk voor staat, is volgens hem van religieus-ethische aard. “Wil het weer goed komen met deze schepping, waarmee we het tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen moeten doen, zullen wij eerst moeten terugkeren naar God en Zijn geboden. Er zal een fundamentele bekering moeten plaatsvinden. Wil het nog wat worden met de natuur. Dan moet het eerst wat worden met ons.” En dat klemt des te meer, voegt hij er aan toe, omdat het oordeel begin bij het huis Gods….

Reageren


M. van Putten

26-09-2017 05:48
Dit is een vaak naar voren gebracht misverstand. Wij (de mens) waren geroepen om te heersen over de Schepping en die tot eer van God te laten zijn. Echter, de mens heeft die opdracht bijna 6000 jaar geleden uit handen gegeven. Sindsdien is de Schepping tot op moleculair niveau onder de tirannie van satan gekomen (Rm 8:22). (Satan wordt nergens in dit stukje genoemd!).
Vandaag trachten die koers proberen te keren getuigt van een nogal verkeerde kijk (verblinding door de maakbaarheidsgedachte, zoals die van het CAO) op de werkelijkheid. Maar waarschijnlijk ligt er ook een christocentrische kijk aan ten grondslag (door de komst van de Here Jezus is alles goed gekomen). De werkelijkheid is echter dat God de mensheid, die het zo goed zonder God kan, in diens eigen sop laat gaar koken. Dan helpt het houden van Gods voorschriften ook niet. Waar dat immers sinds Adam goed voor is, is voor de eigen rechtvaardigheid met het vooruitzicht van het komende eindoordeel Gods. Alleen God kan en zal de schepping vernieuwen, maar daarvoor zal eerst de Messias nog terugkomen. Dus een spoedige verbetering van de devolutie van de Schepping (dat ook blijkt uit de weerspannigheid tegen Gods wil) zit er niet in. Tenzij de Messias spoedig komt ... tot die tijd is onze hoop gevestigd op het 'tegenhouden van de corrumpering' door de Geest van God (2 Tes 2:7).