#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Jodendom

Herstel van de relatie met Israël is broodnodig

In verschillende van de brieven van Paulus schrijft hij heel gericht aan de niet-Joden die in de Jood Jezus zijn gaan geloven. We moeten ons realiseren dat de gemeenten die hij aanschreef vaak bestonden uit zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen. Dat verklaart bijvoorbeeld bijna alle thema’s die hij behandelt in zijn brief aan de Romeinen.

Door Oscar Lohuis

Ook in zijn brief aan de gemeente te Efeze speelt dit. Hij schrijft: ‘u (heidenen, d.w.z. niet-Joden) …was vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte’ (2:12). Maar hij schrijft ook dat heidenen door Christus ‘niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’ zijn geworden (2:19). Wij niet-Joden waren veraf, hadden geen hoop en waren zonder God in de wereld (2:12,13). Er was een scheidingsmuur die het niet-Joden onmogelijk maakte de tempel binnen te gaan. Maar Jezus is gekomen om die scheidingsmuur af te breken. Het bijzondere van het lichaam van Christus is dat daarbinnen de niet-Jood samen met de Jood de God van Abraham, Izak en Jacob kan aanbidden. Aan het kruis heeft hij niet alleen de vijandschap tussen God en mens gedood, maar ook de vijandschap tussen Jood en niet-Jood (2:16).

Relatie
Die scheidingsmuur was een probleem voor de heidenen, niet voor de Joden. Wij waren vervreemd, vreemdelingen, veraf, zonder God. Met Israël had God verbonden (let op het meervoud!) gesloten. Zij waren niet zonder God, wij wel. Efeze 2 doet ons beseffen dat ieder die in de Joodse Messias Jezus is gaan geloven vanzelfsprekend iets krijgt met Israël.

Mijn vrouw heet Loïs. Zij komt uit een betrekkelijk grote familie. Stel je voor dat ik tegen Loïs zou zeggen: ‘Lieverd, ik hou van je. Maar met je familie heb ik helemaal niets en wil ik niets te maken hebben.’ Dan zou ik haar verdriet doen. Door met haar te trouwen heb ik natuurlijk ook een relatie gekregen met haar ouders, broers en zussen en overige familieleden. Als wij tegen Jezus zeggen dat wij van Hem houden en bij Hem willen horen, maar daarbij zeggen dat wij niets met zijn volk te maken willen hebben, doen wij Hem verdriet. Jezus was niet anti-Israël. Hij was uiterst bewogen met Zijn volk en huilde om de aanstaande verwoesting van Jeruzalem. Een niet-Jood die met Jezus wil gaan optrekken behoort tegen Hem hetzelfde te zeggen als wat Ruth tegen Naomi zei: ‘Uw volk is mijn volk, en Uw God is mijn God’ (Ruth 1:16).

Bijzonder
Het bijzondere van de Gemeente van Jezus Christus is dat daarin Jood en niet-Jood samen optrekken. De mensheid bestaat historisch en principieel uit twee groepen: Joden en niet-Joden. Als je de Bijbel doorleest wordt dat wel duidelijk. De geschiedenissen gaan bijna uitsluitend over wat God aan Israël heeft geopenbaard en door Israël aan heel de wereld heeft gegeven en zal geven. Door geloof in Jezus mogen wij dat heil ook ontvangen. Uiteindelijk zal het verlossingsplan van God erin uitmonden dat alle heidenvolken massaal naar Jeruzalem zullen toestromen om in de wegen van de Heere onderwezen te worden (Jesaja 2:2-5). Het toekomstvisioen betreft het samen optrekken van de heidenen met de Joden om samen in het licht van de Heere te wandelen. In de gemeente van Jezus Christus gebeurt dat nu al. Dat maakt het lichaam van Christus zo bijzonder. Het is een voorafschaduwing van wat er straks op mondiale schaal gaat gebeuren.

Roeping
Als dat zo is, dan mogen wij niet gaan zeggen dat de relatie tussen de Kerk en Israël niet van belang is. Ook mogen wij niet gaan beweren dat de bijzondere roeping van de Joden sinds Christus voorbij is. Dan brengen wij juist dit bijzondere plan van God om zeep. Paulus schrijft op veel plaatsen dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek (niet-Jood), net als dat er onderscheid is tussen man en vrouw, slaaf of vrije. Het gaat dan over de wijze waarop - de weg waarlangs - mensen behouden worden. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen sprake meer is van het bijzondere van de relatie tussen Joden en niet-Joden. We zeggen toch ook niet dat er geen sprake meer is van het bijzondere van de relatie tussen man en vrouw, ook al is er wat betreft de weg tot behoudenis geen onderscheid tussen man en vrouw?!

Daarom is het een zeer grote dwaling om het blijvende van de bijzondere roeping van Israël te ontkennen. Omdat het Gods bedoeling met de Gemeente is om Joden en niet-Joden samen te laten optrekken is het heil van de Gemeente nauw verbonden met het heil van Israël. We moeten ons verootmoedigen en bekeren van de gedachte dat de Joden hebben afgedaan en dat wij het ware, het nieuwe, het geestelijke Israël zijn. Het is broodnodig om te bouwen aan herstel van de relatie met onze oudere broeder, Gods eerstgeboren zoon (Exodus 4:22).

Reageren


BASTIAAN

03-11-2019 05:21
Beste Frits, u dwaalt wel zeer, Stafanus, de eerste martelaar voor Jeshua/Jezus sprak vlak voor zijn steniging zijn opponenten gepassioneerd toe over het NUT en de Instelling van de Besnijdenis…

Handelingen 7:8 (NBG51) En Hij gaf hem het Verbond der Besnijdenis; en aldus [toen pas] verwekte hij Isaak en Besneed hem op de achtste dag; en Isaak verwekte Jakob en Jakob de twaalf aartsvaders.

U schrijft: *De besnijdenis aan het vlees is ronduit zinloos, door God, was het niet door Paulus uitgelegd [?] in Rom. 2:28,29.

U begrijpt die verzen niet. Besnijdenis van/voor Joden is inderdaad zinloos als ze de Geboden van JHWH terzijde schuiven en als heidenen leven. Wat leert Paulus wel duidelijk?

Paulus vindt besnijdenis voor gelovigen uit de heidenen inderdaad zinloos en overbodig. Maar voor Joden is het een teken dat ze tot het Bondsvolk van JHWH behoort. Paulus uit de stam Benjamin is er trots op dat hij besneden is. Lees maar mee…

Filippenzen 3:5 (NBG51) besneden [net als de Jood Jeshua Lukas 2:21] ten Achtsten Dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin. Paulus zegt het opnieuw in Romeinen 11:1 en FILIPP. 3:4-5.

Frits, u dwaalt zeer als u nu nog volhoudt dat er geen evangelieverkondiging plaatsvond van Paulus aan de heldenvolken en van Petrus aan het Joodse Volk…Lees maar mee….

Galaten 2:7 Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij [Paulus] de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen [heidenen] toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de Besnedenen,[Joden]

8 - immers Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de Besnedenen,[Joden] gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen, 9 - en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen [Joden in de verstrooiing] gaan. 10 Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij, dan ook beijverd dat vooral te doen!

Hetzelfde over besnedenen en onbesnedenen leest u trouwens in de eerste Gemeente-vergadering van de Apostelen in Jeruzalem. Handelingen 15.

Weet u niet Frits, dat u het Joodse Pascha in Israrël als onbesneden heiden niet mee mag vieren?

Mozes leert: Exodus 12:48 (NBG51) Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de Here het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, BESNEDEN worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren. Maar Geen Enkele ONBESNEDENE mag ervan eten.

In Openbaring 5:5 zien we Jeshua als de LEEUW van Judah voorgesteld!!! Dus niet als katholiek van Rome of als moslim in Mekka.

Jeshua is als Koning der Joden gekruisigd [Joh. 19:19] en zal als Koning van Israël in Jeruzalem gaan regeren. Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

In Openbaring 22:10b zien we de heilige stad Jeruzalem [dus geen Rome - of Mekka [!!!] nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

En zij had een grote en hoge muur en zij had Twaalf poorten en op de poorten Twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, [Niet die van de paus en zijn kardinalen] welke zijn die van de Twaalf Stammen der kinderen Israëls!!!

Naar het Oosten waren drie poorten en naar het Noorden drie poorten en naar het Zuiden drie poorten en naar het Westen drie poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf Joodse Apostelen des Lams.

Openbaring geeft nog veel meer verrassingen die pausen en predikanten in Kerken nooit ter sprake brengen.

Zie boek Openbaring: Notabene Jeshua' s eigen Boek waarin HIJ wel 12x keer tot de Apostel Johannes sprak: SCHRIJF! Lees het zelf maar na.

Frits

12-07-2018 06:17
@Oscar Lohuis

Het experiment en de heilsweg van het OT bondsvolk Israël is, buiten het heil voortgebracht in Jezus Christus om, volledig mislukt!

*De besnijdenis aan het vlees is ronduit zinloos, door God uitgelegd in Rom.2:28,29.

*De gehele Thora alsmede de Joodse traditie, hebben ondanks alle inspanning geen mens goed gemaakt. (Gal.2:16)

*Zelfs de tempel in Jeruzalem, het godsdienstig centrum der Joden, werd hen 'woest gelaten' en door de Heer Jezus definitief prijsgegeven. (Matt.23:38)

Ten tijde van de prediking van Jezus hadden de heidenen inderdaad geen hoop en waren zij 'zonder God in de wereld', maar dat waren de godsdienstige Joden ook!
Ook zij zaten er met hun fanatieke plichtenleer helemaal naast, hetgeen blijkt uit de woorden van de Heer Jezus:

'Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen'. (Joh.8:44)

Het is dus behoorlijk absurd te stellen dat wij christenen een relatie moeten onderhouden met mensen uit de Joodse religie, terwijl die zich van de Heer Jezus distantieëren.

De scheidingsmuur voor niet-Joden is pas echt weg, als niet alleen de heiden maar óók de Jood zich tot Christus bekeert. Dat is wat hen daarna verbindt en de oorzaak van hun nieuwe identiteit, de 'rechtvaardiging' voor God.
Restanten van religies uit het oude bestaan, met name die uit het judaïsme, vormen onneembare hindernissen voor het Evangelie Gods.
Om binnen de Gemeente van Jezus de heiden, de Moslim of de Jood een bijzondere plaats toe te kennen, is de facto niet meer dan een vorm van apartheid.
Er bestaat geen speciale positie voor Joden en er is geen alternatieve route waarlangs God hen wil behouden, dan alleen Jezus Christus. (Hand.4:12)
Het gemene van de "twee-wegen-leer" van Oscar Lohuis is dat hij scheiding maakt, door voor de Joden in het MO een apart Evangelie te bedenken.
Maar een ander fundament dan Jezus Christus Zelf, kunnen ook de hedendaagse judaïsten en Israël-fans niet leggen.

BASTIAAN

04-10-2017 03:05
Het christendom heeft nog steeds vele blinde vlekken. Ze begrijpt nog steeds niet dat zij geënt is op de Stam van Israël en niet Israël op de Gemeente. Romeinen 11.

Jeshua leerde de Samaritaanse vrouw al dat het Heil uit de Joden is. Johannes 4:22 Dus niet uit of door een/de kerk.

Jeshua is die allergrootste Jood in de geschiedenis en nabije toekomst. Hij is gestorven als Koning der Joden in Jeruzalem Johannes 19:19...en zal terugkeren als Koning der Joden in Jeruzalem. Zacharia 14:9 en Openbaring 7, 14 en 19.

Jeshua is in de eerste plaats gekomen om Zijn Volk Israël de weg terug te wijzen naar de Torah:

Jeremia 50:6 leert...Een kudde verloren schapen was mijn volk, hun herders misleidden hen, [Ezechiël 34] naar de bergen voerden zij hen; van berg tot heuvel gingen zij, zij vergaten hun leger.

Mattheus 10:6...Jeshua tot zijn 12 Apostelen...begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Mattheus 15:24...Hij echter antwoordde en zei: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Pas na zijn dood, opstanding, hemelvaart kwamen wij heidenen in de picture om met het Evangelie en de Messias Jeshua kennis te maken. Details Handelingen 1 en 10.

In Openbaring 5:5 zien we Jeshua als de LEEUW van Judah voorgesteld!!! Dus niet van Rome of Mekka.

In Openbaring 22:10b zien we de ?heilige? stad [Rome -
Mekka? Fout!]....Jeruzalem[!!!] nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge ?muur? en zij had twaalf ?poorten? en op de ?poorten? twaalf ?engelen, en namen op de ?poorten geschreven, welke zijn die van de [paus? Fout!]...?Twaalf Stammen? der ?kinderen? Israëls!!!

Naar het oosten waren drie ?poorten? en naar het noorden drie ?poorten? en naar het zuiden drie ?poorten? en naar het westen drie ?poorten. En de ?muur? der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf ?[Kardinalen, Fout] Joodse Apostelen? des Lams.

Openbaring geeft nog veel meer verrassingen die Kerken nooit ter sprake brengen. Openbaring, Notabene Jeshua' s eigen Boek waarin HIJ wel 12x keer tot de Apostel Johannes sprak...SCHRIJF!!! Lees het zelf maar na.