#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Schepping / evolutie

Je kunt alles geloven wat in de Bijbel staat

De Britse bioloog Philip Bell groeide op als zoon van een dominee. Hij kwam in zijn tienerjaren in aanraking met de evolutietheorie, maar verdedigde het christelijk geloof waarin hij was opgevoed. „Ik had in die tijd geen levend geloof. Het kwartje viel pas op mijn negentiende, toen ik werd geraakt door een preek.”

Philip studeerde biologie en zoölogie aan de universiteit van Wales. „Er waren meteen uitdagingen voor me. Hoe zat het met de miljoenen jaren en onze aapachtige voorouders? Er waren tegenstrijdigheden tussen de Bijbel en de wetenschap. Eerst nam ik aan dat de Bijbel ging over het waarom van ons bestaan, en evolutie over het hoe. Maar vrienden zeiden tegen mij: ‘Philip, je kunt niet een christen zijn en in evolutie geloven.’ Ik dacht bij mezelf: ‘Wat weten zij er nu helemaal van?’ Bedenk wel: in die tijd (1986) waren er nog geen bladen als Weet Magazine,” grapt Philip.

Toch was er een zaadje van twijfel geplant. „Ik begon in te zien dat de argumenten voor evolutie erg zwak waren. Stapsgewijze evolutie kon niet het bestaan van complexe structuren als insectenvleugels verklaren.” Ook de miljoenen overgangsfossielen die er zouden moeten zijn ontbraken, om over het vanzelf ontstaan van het leven nog maar te zwijgen. „Ik begon de Bijbel nauwkeuriger te bestuderen en zag dat. Genesis is geschreven als historie.” Dat kon Philip niet rijmen met de evolutietheorie. „Ik kwam in een geloofscrisis terecht. Die loste ik op door de miljoenen jaren in een ‘tijdgat’ tussen Genesis 1:1 en 1:2 te plaatsen. Later ontdekte ik dat er ook anderen waren die deze ‘hiaattheorie’ hadden bedacht. Dat was voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg zat.”

Philip verliet de universiteit als een oude-aardecreationist. Tegenwoordig werkt hij echter voor Creation Ministries International en geeft hij lezingen waarin hij juist een jonge aarde verdedigt. Hoe is dat zo gekomen?

„In 1991 luisterde ik naar een cassettebandje van een creationist en las ik een artikel over dood vóór de zondeval. In de Bijbel is de dood een gevolg van de zondeval.” Maar als je uitgaat van de evolutietheorie is de dood juist het scheppende mechanisme. Philip: „De historische zondeval heb ik altijd geloofd, maar ik heb nog nooit de grote tegenstrijdigheid gezien met miljoenen jaren van evolutie gezien. Zodra ik dat besefte,” – Philip knipt met zijn vingers – „was ik een jonge-aardecreationist. Ik voelde me als Paulus: ineens werden mijn ogen geopend. Je kunt echt alles geloven wat er in de Bijbel staat. De waarheid maakt je werkelijk vrij!”

Bron: WEET Magazine

Reageren


BASTIAAN

01-10-2017 07:32
Beste Theo, ik luister liever naar de Woorden van Jeshua Hamasjiach die één God beleed: Marcus 12:30...

Het eerste Gebod is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here IS ÉÉN, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

De roomse en protestantse kerken doen er fout aan om het vierde Gebod over de Sabbat te negeren. Alle Details Exodus 20 .

Jezus leert ons zelf dat Hij en de Apostelen de Sjabbat in ere hield en niet de zondag. Hij noemde zich immers Heer van de Sjabbat. Lukas 6:5.

Wie de kerkgeschiedenis goed bestudeerd heeft weet dat noch Jezus, noch de Apostelen de Sjabbat veranderd hebben in de zondag.

Dat deed wel de roomse kerk op 7 maart 321. Helaas hebben de reformatoren Luther, Calvijn, Knox dat verkeerde gebruik van zondagsvieringen ipv Sjabbat overgenomen.

Geen wonder dat het Joodse Volk christenen negeren die de Bijbel veranderd hebben. Hetzelfde gebeurde zoals ik al schreef met de 14-de Nisan, de Joodse Paasdatum.

Jezus waarschuwt alle gelovigen in Zijn laatste Boek Openbaring 22:18...

Ik betuig aan een ieder, die de woorden der ?profetie? van dit ?boek? hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit ?boek? beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het ?boek? dezer ?profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de ?heilige? stad, welke in dit ?boek? beschreven zijn.

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. ?Amen, kom, Here ?Jezus! De ?genade? van de Here ?Jezus? zij met allen.

Theo

01-10-2017 02:10
Beste Bastiaan, ik heb ook nog steeds geen antwoord op mijn vragen . Het is prachtig om bijbelteksten te citeren en te zeggen dat je tot de kleinste gemeente op aarde behoort maar als je de Drie-Eenheid ontkent behoor je - sorry dat ik dit moet zeggen - en je je toch een christen wil noemen behoor je tot een sekte ! Ik raad je aan een keer te kijken naar wat Nabeel Qureshi zegt over de Trinity. Hij is (helaas is hij een paar weken geleden gestorven) een ex-moslim die oa de Koran uit zijn hoofd kent . Je weet waarschijnlijk wel welke moeite moslims hebben met de Trinity ! Misschien opent dat je ogen! (Christianity.com : Turning from Tawhid to the Trinity).

BASTIAAN

01-10-2017 11:53
Beste Theo, waarom geeft u geen antwoord op het gegeven dat de Apostelen in het Boek Handelingen NOOIT in de naam van de drie-eenheid gelovigen gedoopt hebben? Zie nogmaals de teksten uit Handelingen die ik voor u uitschreef.

Jezus is van Joodse bloede [Zie Matth 1:1] die beleed dat God [ECHAD] één is. Zie Marcus 12:30.

Heeft u zich nooit afgevraagd waarom christelijke zending onder het Joodse Volk vruchteloos bleef?

Joden kijken met afgrijzen naar christenen die het Vierde Gebod [Exodus 20] over de Sjabbat negeren/verstoren [christentoeristen verstoren de Sjabbat door in Israël met bussen rond te toeren] en daar doodleuk de zondag van maakten hoewel noch Jeshua, noch de Apostelen daar ooit opdracht toe gegeven hebben.

De eerste zondagswetten dateren pas 7 maart 321 toen de kerk rooms werd. Constantijn de Grote was een zonaanbidder, de Sol Invictus. Vandaar. Google maar voor meer info.

Jeschua en de Apostelen hielden de Sjabbat. Handelingen 21.

Jeshua noemde zich zelfs Heer van de Sjabbat. Lukas 6:5.

De drie-eenheid is een chr. filosofie die van Tertulianus afkomstig is en zeker niet van Jeshua of de Apostelen.

Alleen de Joodse Tenach is noch precies HETZELFDE zoals in de dagen van Koning Josia die het Wetboek vond en in de dagen van Ezra en Nehemia die daaruit voorlazen.

De vertalingen van Nw. Testamenten van 1951 tot 2017 hebben veel woorden weggelaten of toegevoegd. Die moet u dus zeer kritisch lezen/vergelijken.

Zie uit naar uw reactie.

By the way: Ik behoor tot de kleinste Gemeente op aarde.

Jeshua sprak daarom ook: Mattheus 18:20...Want waar twee of drie vergaderd zijn IN MIJN NAAM, daar ben Ik in hun midden.

Theo

30-09-2017 11:59
Beste Bastiaan , ik was nog iets vergeten . Het is ook mogelijk dat je tot een sekte behoord. Jehova getuige of mormoon misschien ?

Theo

30-09-2017 11:55
Beste Bastiaan , uit wat jij schrijft merk ik dat jij niet gelooft in de Trinity . Het geloof in de drie-eenheid is de basis van het christelijk geloof . Met alle respect maar in een dergelijk geval ben je in het beste geval een Jood en in het slechtste geval een moslim ( zonder het te weten misschien ) . In feite zeg je net als de moslims dat de Bijbel vervalst is omdat er iets in staat wat niet strookt met je eigen gedachtengoed en voor het gemak wordt de RK kerk hiervan beschuldigd .

BASTIAAN

30-09-2017 09:00
Beste Theo, ik lees heel de bijbel 77 boeken, hardop samen met mjin vrouw ieder jaar door.

Mattheus 28 is de enige keer dat ik lees dat gelovigen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedoopt dienen te worden. [dat heeft Jezus noot gezegd maar is door de roomse kerk ingevoegd]

Jezus beleid het geloof in één God: Marcus 12:30

30 Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here IS ÉÉN, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Theo, Kunt u mij uitleggen dat de Apostelen niet één keer dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in het Boek Handelingen?

Zie vijf voorbeelden:

In het Boek Handelingen zien we dat gelovigen uitsluitend gedoopt worden in de Naam van Jezus!!!

Zie maar hoe Petrus doopte...Handelingen 2:38... Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des ?heiligen? Geestes ontvangen.

Samaria, gelovigen gedoopt. Handelingen 8:16...Want de H. Geest was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren ALLEEN gedoopt in de Naam van de Here Jezus.

Hoe werd Cornelius gedoopt door Petrus? Handelingen 10:47...Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te ?dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.

Hoe doopte Paulus? Handelingen 19:4...Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Here Jezus.

En hoe eindigt Jezus' Zegenbede in Openbaring 22:21?

Vers 21..De ?Genade? van de Here ?Jezus? zij met allen.

Theo

29-09-2017 11:19
Beste Bastiaan , ken je de bijbel wel !?

„Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.“
??Mattheüs? ?28:19? ?HTB??
http://bible.com/75/mat.28.19.htb

Bastiaan

29-09-2017 08:52
Als je alles kunt alles geloven wat in de Bijbel staat waarom verschijnen er dan steeds nieuwe vertalingen? De Staten Vertaling heeft Nederlanders ruim 300 jaar als Woord van God gediend.

Pas in 1951 verscheen de zogenaamde nieuwe vertaling van de Bijbel. Daarna ging het hard en verscheen de ene na de andere flutvertaling zodat in hedendaagse gemeenten gelovigen soms met wel vijf vertalingen de woorden van de predikant trachten mee te lezen. Een heilloze en ongeloofwaardige ontwikkeling.

De Joodse gelovigen lezen nog precies dezelfde Torah/Tenach als in de dagen Mozes en de Koningen van Israël en die was zo goed dat Jezus Messias leerde...in Mattheus 5...

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien uw ?gerechtigheid? niet overvloedig is, meer dan die der ?Schriftgeleerden? en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

In de tijd van de Joodse Here Jezus was er nog geen Nieuw Testament. Daarom hoor je Hem vaak spreken over Abraham, Mozes, David, de Profeten Jesaja Daniel, enz.

Het Nieuwe Testament dat wij kennen is zo vaak aangepast tot op deze dag dat je alleen maar bij benadering kunt lezen wat Jezus en de Apostelen werkelijk gezegd hebben.

In de tijd van de Apostelen circuleerden slechts wat brieven. Pas in 90 AD heeft de oudste Apostel Johannes zijn evangelie geschreven en gezegd dat ook de drie andere Hebreeuwse evangeliën Mattheus, Marcus, Lucas authentiek waren.

Na de verwoesting van de Tempel en Jeruzalem in AD 70 verschenen er ook Griekse Vertalingen.

De Roomse kerk heeft die later omgezet in de Latijnse Taal, de Vulgata waarvan Erasmus in zijn tijd verkondigde dat die zeer veel fouten bevatte. Hij vond oudere handschriften en verbeterde de Latijnse en Griekse vertaling in een beter Grieks Nieuw Testament.

Luther ging ook aan het vertalen en liet teksten die gingen over de zogenaamde drie-eenheidsleer ongemoeid hoewel dit een filosofie van Tertulianus was.

Noch, Jezus, noch de Apostelen, noch Paulus hebben ooit gelovigen gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige geest zoals de Vulgata dat als eerste leerde en invoegde in Mattheus 28.

In het Boek Handelingen zien we dat gelovigen uitsluitend gedoopt worden in de Naam van Jezus!!!

Zie maar hoe Petrus doopte...Handelingen 2:38... Bekeert u en een ieder van u late zich ?dopen? op de naam van ?Jezus? ?Christus, tot ?vergeving? van uw ?zonden, en gij zult de gave des ?heiligen? Geestes ontvangen.

Samaria, gelovigen gedoopt. Handelingen 8:16...Want de H. Geest was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren ALLEEN ?gedoopt? in de Naam van de Here ?Jezus.

Hoe werd Cornelius gedoopt door Petrus? Handelingen 10:47...Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te ?dopen, die evenals wij de ?heilige? Geest? hebben ontvangen? En hij beval hen te ?dopen? in de naam van ?Jezus? ?Christus.

Hoe doopte Paulus? Handelingen 19:4...Maar ?Paulus? zei: Johannes ?doopte? een ?doop? van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in ?Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich ?dopen? in de Naam van de Here ?Jezus.

Hier zien we dus dat het doopbevel van Mattheus 28:19 uit de duim gezogen is van de roomse kerk. Jezus geloofde dat JHWH een enig God is. Zie alle details in Marcus 12:28-34.

Domme predikanten/evangelisten verwonderen zich er over dat maar weinig Joden tot de doop gebracht kunnen worden. Voor Joden is het een crime om in een drie-enig god te kunnen geloven, laat staan gedoopt worden.

Zij volgen liever Jeshua's getuigenis van Marcus 12.

En nog iets opmerkelijks. In het Nw. Testament vind je alleen in het boek Openbaring het uitdrukkelijke bevel van Jezus aan Johannes dat hij dat op Schrift moest stellen.

Wel 12x lees je dan ook Jezus' bevel aan Johannes: SCHRIJF...

Tonnie

28-09-2017 08:04
Theo, ondanks dat de aarde toch wel heel wat jaartjes ouder zou kùnnen zijn, lijkt het mij juist belangrijk om te wéten dat door de eerste mens (Adam) de vergankelijkheid van de mens in de wereld is gekomen, en dat Jezus juist de verlosser hiervan zal zijn. Dat is m.i. juist de kracht van het evangelie, omdat Paulus zo duidelijk dit contrast neerzet. 1. Kor. 15 : 22

Dus evolutie, in die zin dat de mens op een of andere manier voort zou komen vanuit de dierenwereld: geloof ik niks van!

Theo

28-09-2017 06:43
Tonnie, Waar het op aankomt is : geloof je in wat Jezus zegt of geloof je de zogenaamde wetenschap die probeert aan te tonen dat God niet bestaat ? De God van de evolutie ( ook van de zogenaamde theïstische evolutie theorie , waarin God nog een beetje mee mag doen ) heet TIJD en zijn tweede naam is TOEVAL ! Kies dan heden wie je dienen wilt ! Ik kies voor Jezus , die gezegd heeft : " Ik ben De Weg , De Waarheid en Het Leven , niemand komt tot de Vader dan door Mij ....

Tonnie

28-09-2017 12:13
Ter overdenking, wat misschien ook Waarheid zou kunnen zijn:

http://goedbericht.nl/in-zes-dagen-wat/

Karel

28-09-2017 12:00
Beste Tonnie,
Het gaat niet om welke mogelijkheden dan ook, maar om waarheid.
Niet allerhande theorieën die steeds worden aangepast aan de waan (stand van de wetenschap per dag) maar de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Onveranderlijk.

Tonnie

28-09-2017 11:08
En wat betreft déze mogelijkheid: de aarde bestaat al miljarden jaren en de mens is pas 6000 jaar geleden geschapen / gecreërd? En dat God het hele scheppingsverhaal in 6 dagen aan de mens had geopenbaard?

Mira

27-09-2017 12:29
AMEN!!!!

Theo

27-09-2017 11:00
Amen! Eindelijk weer iemand die beseft dat je geen christen kunt zijn als je in evolutie gelooft ! Hopelijk worden er meer mensen van Saulus tot Paulus !