#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Kerk

Reformatie was niet foutloos

Foutloos was de Reformatie niet en geenszins volledig, want zij bracht geen zicht op Gods plan met Israël. Maar Maarten Luther ontdekte wel dat al zijn godsdienstigheid hem niet kon verlossen van zonden en de Romeinenbrief opende zijn ogen ervoor dat de mens alleen door geloof, niet door werken, gerechtvaardigd en behouden kan worden. Dat schrijft ds. Theo Niemeijer in een aan de Reformatie gewijde editie van Het Zoeklicht.

De Bijbel werd onder de wetten van Rome uitgehaald en opnieuw aan het kerkvolk gegeven, schrijft hij. Zoals er steeds meer pauselijke bevelen kwamen, die geen draagvlak in de Bijbel hadden, is ook in deze tijd een deel van het kerkelijke leven niet meer op Gods woord gebaseerd, schrijft Niemeijer. “Waarom proberen verschillende theologen van deze tijd de Bijbel aan te passen aan de geldende wetenschap en pogen sociologen Gods Woord aan te passen aan de normen van de huidige maatschappij? Geloven we nog wel in Gods Woord dat nooit zal veranderen en gezaghebbend is voor kerk, huwelijk en gezin, maar ook voor ons maatschappelijk leven?”

Voor velen nemen bepaalde personen zo’n belangrijke plaats in, dat alles als het ware om hen draait. Niemeijer: “In veel liederen die tegenwoordig in de kerk worden gezongen, gaat het steeds meer om ons zelf. Als we maar geliefd worden en waardevol zijn, waanneer we maar veilig zijn en op Hem kunnen vertrouwen, zit het wel goed.” Hij vraagt zich ook af of het in de prediking wel om Christus of om de christen zelf gaat, die het goede gevoel heeft en alles krijgt wat hij of zij nog heeft. Hij citeert iemand die heeft gezegd dat God steeds meer tot een soort ‘mantelzorger’ wordt gedegradeerd. Maar de mens is er voor God, niet omgekeerd, betoogt Niemeijer.

Reageren


mensen

08-10-2017 01:31
Manifest: SCHEIDING TUSSEN KERK EN GELOOF
https://ikgeloofwel.nl/scheiding-kerk-en-geloof

Rudy Post

02-10-2017 07:32
https://m.youtube.com/watch?v=QCmSBfVXEmA

Interessante informatie over religie.

BASTIAAN

02-10-2017 02:16
De Twee grootste zegeningen die de Reformatie 1517 bracht was dat de Bijbel voortaan niet langer verboden werd voor leken, maar door alle burgers in de landstaal gelezen mocht worden!

Geen wonder dat Paus en Curie woedend werden op Luther en de andere Reformatoren Calvijn en Knox. Want nu werden al hun leugens door het lezen van de Bijbel ontmaskerd.

De Tweede grote zegen van de Reformatie is dat de Gemeente, mannen en vrouwen zelf weer de Psalmen en Gezangen Gods luidkeels mocht meezingen.

Vrouwenstemmen mochten helemaal niet gehoord worden in roomse kerken. Heel veel jongens werden daarom ook gecastreerd door de roomse kerk zodat Zij die hoge stemmen van vrouwen in de priesterkoren ten gehore konden brengen.

De Gebreken van de Reformatie waren vele. In Handelingen lezen we dat duizenden gelovigen gedoopt worden op hun belijdenis dat Jezus de Messias is, de Zoon van God.

Wat zien we in Reformatorische kerken t/m deze dag? Dat bijna uitsluitend kinderen gedoopt/besprenkeld worden.

Gelukkig hebben Baptisten, Evangelischen, Pinkstergemeenten de boodschap van Johannes de Doper, Jeshua en de Apostelen veel beter begrepen, hoe en wie er gedoopt mocht worden. Mannen en vrouwen worden weer gedoopt zoals in het Boek Handelingen dagelijkse praktijk was. Zie alle details in Handelingen 2:38, 8:16, 10:47-48, 19:5-6. Hier werd niet in de naam van de drie-eenheid gedoopt maar uitsluitend in de Naam van Jeshua.

Reformatorische en Evangelische Gemeenten bevinden zich in 2017 steeds meer op een hellend vlak. Bijbelse noties over begraven blijven steeds meer op de achtergrond. Predikanten en gelovigen vooral van de PKN-kerk laten zich naar Hindoeistisch gebruik steeds meer cremeren ipv begraven. Jeshua stond toch na drie dagen in het graf, op?

Hoeveel hedendaagse gelovigen bezoeken tegenwoordig met het grootste gemak kloosters en roomse kerken en doen mee met die jezuïtische gebeden?

Hoevelen raadplegen ook niet horoscopen? Doen mee aan Mindfulness? Doen mee aan Yoga? Doen mee aan de hetze tegen het Joodse Volk? Verbinden zich met de Islam. Wat denkt u van de vele zogenaamde "evangelische" Chrislam gelovigen?

Reformatorische en Evangelische Predikanten zouden Paulus' advies ter harte moeten nemen omdat hun gemeenteleden nauwelijks nog kennis hebben van Bijbelse waarden en normen:

Kolossenzen 4:16...En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan, dat hij ook in de gemeente te Laodicea VOORGELEZEN wordt en dat ook gij die van Laodicea u laat VOORLEZEN. [Door de beste lezers in uw Gemeente]

1-Timoteus 4:13...In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het VOORLEZEN, het vermanen en het leren. [Door de beste lezers in uw Gemeente]