Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Boek-muziek-film

Jongeren verlangen naar veiligheid

Historicus en terrorismedeskundige Beatrice de Graaf vindt dat ze als christen een persoonlijk standpunt in moet nemen over het omgaan met het kwaad in de wereld. Ze schreef er een boek over: Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.

Klik hier om dit boek online te bestellen!

In dit essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid.

De Graaf heeft dit boek geschreven op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk wil op deze manier een bijdrage leveren aan het publieke debat rond het thema veiligheid.

De Graaf: 'Je kunt het boek samenvatten in deze vraag: heb je als christen een eigen manier om na te denken over terrorisme en een eigen opdracht om anders bezig te zijn met veiligheid? Mijn antwoord is: ja. Het boek is geen academische studie, maar een essay: een zoektocht naar een eigen standpunt. Het is een handreiking. Ook een christen mag zeggen dat hij bang is. Het motto – 'het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad' – komt uit het bijbelboek Ezechiël: Ze zullen niet meer door andere volkeren worden geplunderd en niet meer worden verslonden door de wilde dieren, ze zullen veilig wonen en niemand zal ze nog opschrikken. Daarin resoneert het visioen van Jesaja, die te midden van grote beroering een prachtig vergezicht aanreikt.'

Over de auteur
Beatrice de Graaf is historica en expert op het gebied van terrorisme. Als protestant verdiept ze zich al enige tijd in religieuze en theologische vragen over geweld en veiligheid. Met haar gezin woont ze in Utrecht waar ze hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen is. Haar boek Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad, met een woord vooraf van ds. René de Reuver, verschijnt op 24 oktober 2017 bij Uitgeverij Boekencentrum.

Reageren


BASTIAAN

07-10-2017 01:12
Ik ben benieuwd naar de boodschap van Historicus en terrorismedeskundige Beatrice de Graaf die vindt dat ze als christen een persoonlijk standpunt in MOET nemen over het omgaan met het kwaad in de wereld. Ze schreef er een boek over: Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad."

Waaruit bestaat die strijd/standpunt dan van de volgelingen van JeshuaHamasjiach? Hopelijk anders dan die van eeuwenlange militante rooms katholieken met hun 8 Kruistochten en Inquisitie, voorts de islamitische terreur met het zwaard en de Sharia.

Hoewel Johannes de Doper, Jeshua en Paulus nooit tegen het leger en soldaten waren zoals blijkt: Lucas 3:14...En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem, zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zei tot hen: Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij en 1 Korintiërs 9:7...Wie doet ooit dienst in het Leger en betaalt zijn eigen Soldij?

Jeshua heeft zijn volgelingen uitdrukkelijk verboden om geweld, het zwaard te gebruiken om mensen te dwingen om in Hem te geloven. Details Mattheus 10.

Uitsluitend de Overheid wordt door God naar de Geboden van Exodus 21-24 opgedragen om booswichten te berechten met het zwaard. Meer details Romeinen 13. De Overheid draagt het zwaard niet tevergeefs!!!

Wat leert Paulus de gelovigen? 1 Timotheüs 1:18...Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt en 1 Timoteüs 6:12...Strijd de Goede Strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Ook de Apostel Jacobus verlangt van iedere gelovigen een duidelijk inzet/standpunt: Jakobus 4:7...Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Aan de brief van Judas in het N.T. wordt maar zeer weinig aandacht gegeven in kerkelijke gemeenten. Wat schrijft hij dan aan gelovigen?

De dwaalleraars...
3Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de Vermaning, tot het uiterste TE STRIJDEN voor het geloof, dat eenmaal de ?heiligen? overgeleverd is. 4Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – Goddelozen, die de ?Genade? van onze God in Losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, ?Jezus? ?Christus, Verloochenen.

Wie het boek van Jeshua, OPENBARING, goed bestudeerd heeft, weet dat Hij straks als een groot strijder, als Leeuw van Judah [Openbaring 5:5] zal wederkomen met zijn 144.000 ambassadeurs. Openbaring 14.

JeshuaHamasjiach zal uiteindelijk heel Israël en wereldwijd de vrienden van Israël verlossen van alle antisemieten e.a. booswichten. Zacharia 14 en Openbaring 19.

Nog een belofte van de Eeuwige: Jeremia 15:20
Dan zal Ik u voor dit volk [van booswichten] maken tot een koperen, onneembare muur, en zij zullen tegen u strijden, maar u NIET overmogen; want IK ben met u om u te Helpen en te Bevrijden, luidt het woord des Heren. Zie ook Jesaja 60.

Daarna zullen alle gelovigen zich met Hem verheugen in een Duizendjarig Vrederijk. Openbaring 20 en Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5.