#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

Kerkennacht 2019

Kerken in Nederland hebben de wens om in 2019 opnieuw een Kerkennacht te organiseren. Muzikale programma’s en een rondleiding door de kerk zijn de meest voor de hand liggende programmaonderdelen.

Dit zijn conclusies uit een enquête onder de 34 plaatsen die hebben meegedaan met de Kerken-nacht van 2017. Het onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de kerken nu al van plan is om over twee jaar weer mee te doen met de nacht waarin de kerken de deuren openzetten voor iedereen om een kijkje te nemen in het kerkgebouw. De meeste organisaties vinden een timing die samenvalt met de kortste nacht van het jaar (21 juni) uitstekend.

Kerkennacht 2019
De kerngroep ‘Kerkennacht’ houdt in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken op dinsdag 28 november 2017 van 19.00 uur tot 21.15 uur een verkenningsbijeenkomst, in Amersfoort (Kon. Wilhelminalaan 5), waarin vertegenwoordigers van plaatselijke kerken en andere geïnteresseerden kunnen meepraten over een opzet voor 2019.

Vrijheid
Plaatselijk beslissen kerken zelf of ze willen meedoen en of ze een programma invullen. Ze kunnen daarbij aansluiten bij een landelijk thema, in 2017 was dat ‘Meer dan een dak’, maar ook eigen uitwerkingen zijn mogelijk. Een ronde langs de diverse kerken leverde een staalkaart van programma’s op, variërend van een beeldpresentatie van het eigen diaconaat tot een bijbel-marathon waaraan vele gemeenteleden en parochianen meededen.

Over het algemeen werken de kerken met een bescheiden budget beneden de 250 euro per gebouw. Enkele plaatsen gaven aan voor een aansprekend programma op een centrale locatie in een stad extra middelen wenselijk te achten. Je kunt dan denken aan uitwerkingen als ‘preek van de leek’, die door een bekende Nederlander wordt uitgesproken, of een muzikale uitvoering van artiesten die bekend zijn van radio en televisie.

Reageren


frits

09-10-2017 10:41
Opwekking in Nederland.
Door de Heilige Geest.

BASTIAAN

09-10-2017 01:32
KERKENNACHT 2019?

"Het onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de kerken nu al van plan is om over twee jaar weer mee te doen met de NACHT waarin de kerken de deuren openzetten voor iedereen om een kijkje te nemen in het kerkgebouw."

Ik kan me uitsluitend voorstellen om die Nacht in rouw met elkaar door te brengen. Immers wat hebben kerken nog te vieren nu er al jaren gemiddeld TWEE kerken p/week hun deuren sluiten?

Gelovigen die daar bijeen bijeen komen om te bidden en God te smeken voor een ommekeer van ons volk, terug naar Zijn Woord! Ja, dan ben ik ook van de partij. We kunnen dan samen met Israëlieten de Woorden van het Boek Klaagliederen hardop lezen. Misschien wil de Here God nog luisteren voordat het echte oordeel over kerk en wereld losbarst.

Het oordeel begint in het Huis van God...1 Petrus 4:17
Want het is nu de tijd, dat het OORDEEL begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die Ongehoorzaam blijven aan het Evangelie Gods?

Als de afval van gelovigen in dit huidige tempo doorgaat dan zullen er over TWEE jaar als de Kerkennacht nog doorgaat opnieuw HONDERD kerken gesloten zijn!!!

Laten we doen zoals Daniël deed: Daniel 9:4 Och Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het ?verbond? en de goedertierenheid jegens hen die U ?liefhebben? en uw geboden bewaren;

wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van Uw Geboden en van Uw verordeningen, en wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de ?profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot het ganse volk des lands.

Bij U, Here, is de ?gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat, gelijk heden ten dage, bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en bij geheel Israël, bij hen die dichtbij en die veraf wonen in al de landen waarheen Gij hen hebt verstoten om de ontrouw die zij jegens U hebben gepleegd.

Here, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen U gezondigd.

Bij de Here, onze God, is ?barmhartigheid? en ?vergeving, hoewel wij tegen Hem wederspannig zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de Here, onze God, en niet gewandeld hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door de dienst van zijn knechten, de ?profeten.

Ja, geheel Israël [en Nederland] heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde ?vloek, welke geschreven staat in de wet van ?Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

En Hij heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken had over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, door zulk een groot onheil over ons te brengen, als er nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem...Enzovoorts.