Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Opinie

Allah is geen God!

Geachte br. Habets, uw artikel over de Heer Jezus en de Islam heb ik met meer dan gewone belangstelling gelezen. Het is me uit het hart gegrepen! Toch meen ik een kleine aanvulling te moeten geven.

In de meeste Europese talen wordt gewoonlijk het woord God gebruikt als ‘naam’ van onze God. In de Bijbel is het woord God echter eerder een soortaanduiding of een titel. Niet voor niets gaat het woord God in het OT vaak vergezeld van een bezittelijk voornaamwoord (uw God, onze God, hun God) of een andere bezitsaanduiding (de God van ...). Als in de vertaling het woord God dan als een soort naam blijkt te worden gebruikt, leidt dat in de praktijk vaak tot vreemde misverstanden.

Het woord Allah schijnt ook God betekenen. En omdat men denkt dat er maar één God is, wordt dan meteen aangenomen dat Jahweh en Allah dezelfde moeten zijn. Oorzaak van dat misverstand is dat men meestal niet door heeft dat het hier om verkeerde interpretatie van het woord God gaat! Het woord God is eigenlijk geen eigennaam, maar een relatiebeschrijvend begrip. De naam van onze God is echter niet God, maar Jahweh.

Ook in de Islam schijnt een dergelijk verschil te bestaan: Als ik het goed heb onthouden (de bron kan ik helaas niet meer vinden), was Allah zoiets als de ‘soortnaam’ (= god) en Illah (of iets dergelijks) de eigennaam. Het gaat dus duidelijk om een andere god! De hardnekkigheid waarmee veel westerse christenen vasthouden aan het idee dat onze God en Allah identiek zijn, maakt dat er niet genoeg op gehamerd kan worden dat ze juist niet identiek zijn. Een van de meest saillante verschillen is dat onze God, Jahweh, een Zoon heeft, en Allah niet.

Het lijkt me uiterst belangrijk dat juist christenen hierop gewezen moeten worden. Kijk alleen al hoe gemakkelijk we over „God” praten zonder ons te realiseren over wélke God we het hebben. Vroeger, toen het grootste deel van de bevolking nog naar de kerk ging en we nauwelijks aanhangers van andere religies tegenkwamen, was dat niet zo’n punt. Maar tegenwoordig kunnen we er niet meer onderuit dat er talloze mensen zijn die onze God, Jahweh, helemaal niet kennen.

Eigenlijk zouden enkele deskundige uit verschillende (evangelische, protestantse, katholieke) stromingen eens een helder artikel hierover moeten schrijven dat in zoveel mogelijk(!) christelijke – niet alleen evangelische – tijdschriften tegelijk(!) zou moeten worden gepubliceerd. (Copyright op naam van de auteur, maar vrij te publiceren in alle aan te schrijven tijdschriften.)

Hartelijke groeten,
Huug Hahn

Reageren


HANS

28-04-2018 11:34
Re:"De Bijbel leert Joden en Christenen om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons vervolgen! Mattheus 5:44." door Bastiaan: Dit is een gedeelte van de leer die Jezus bracht, als Zoon van God, als God gekomen in het vlees. Zijn leer geldt alle mensen die het Eeuwige Leven willen ontvangen.

Theo Bert

19-04-2018 09:54

Het islamitische religieuze systeem is onder verdenking van aanzetten tot moord. De salafistische boodschap om de opdrachten van de Koran, de Jihad letterlijk uit te voeren lijkt vergelijkbaar met een posthypnotische opdracht.
(The posthypnoticorder is an order (suggestion) the hypnotist has planted in the client's subconscious. It is triggered by a certain sign or signal from thehypnotist. These signs can vary and are, of course, adjusted to different circumstances.)
Preken van imams, die de opdracht van de Koran vertolken, werken als een posthypnotische trigger. Zo lopen moslims gevaar of zij nu meer en minder ontwikkeling hebben, te worden aangegrepen en te veranderen tot psychopathisch moordenaar. De weg naar het moslimparadijs voert voor de jihadist via deze moordpartijen. De angst die dit mateloze geweld te weeg brengt veroorzaakt stromen vluchtelingen. De oorzaak van het geweld ligt in het islamitische geloof.
Ieder bericht van het doden van mensen, joden, christenen of moslims door jihadisten is een aanklacht tegen de islam. De islam zoals in de Koran verwoord, geeft vorm aan de identiteit van haar gelovigen.
Het gevolg lijkt dat moslims, die deze gruwelijke kant van de islam ontdekken, meer open staan voor het evangelie van Jezus Christus. Onderzoek de Islam en zie hoe het als systeem is ontworpen om macht naar zich toe te trekken. Openlijk streeft de Islam naar wereld heerschappij.
De Allah van de Islam kent de Tien Geboden niet. De leugen heeft geen moreel belet. Manipulatie en misleiding / Tiqiaat en kidman zijn voor de islam legitieme middelen om haar doelen te bereiken. Bij grondige analyse van dit systeem zal men tot de conclusie komen van kwade opzet.
http://bijbel.startkabel.nl/forum/?id=5190

Josef

05-12-2017 12:50
Allah is het bedenksel van een zeer gevaarlijke demoon genaamd moh.

M. van Putten

10-10-2017 05:50
In de godsdiensten 'van het boek' wordt de godheid bepaald door wat erover in het geloofsboek ervan staat. Echter, vanuit de Bijbel is mij niet bekend wat de Naam van God is. Die Naam is niet te vinden. Het draagt immers niets bij aan het geloof. Het gaat er m.i. om te weten Wie Hij is - de Schepper - en wat dat voor de door Hem geschapen mens betekent - Hem eren en Zijn Wil doen. Volgens mij staat dat ook in de Koran.

Echter, wie de Koran een beetje kent komt daarin ook dingen tegen die tegen de leer van de Bijbel ingaat, zoals het verbod om aan de godheid te offeren. Dat is nogal problematisch als de boeken van Mozes juist aangeven dat God dat van gelovigen vraagt en Hij het centraal stelt. Denk aan het offer aan God dat de Here Jezus met Zijn Leven bracht. Dit is maar één voorbeeld waarin het beeld van de godheid uiteen gaan.

BASTIAAN

10-10-2017 10:10
Allah is een god die in Mekka wordt vereerd door Moslims.

Joden en Christenen aanbidden de God van Israël waarover in de Bijbel 800x gerefereerd wordt.

Dus Joden en Christenen aanbidden NIET dezelfde god van de Arabieren. Dat blijkt ook wel in berichten van het Bijbelgenootschap uit Maleisië! Volgens de Maleisische Overheid wordt het Christenen verboden om in hun Bijbels de naam van Allah te gebruiken.

Onbegrijpelijk dat die Bijbelvertalers dat deden. Tot op de dag van vandaag spreken Christenen door de schuld van die vertalers daar over Allah de vader, Allah de zoon en Allah de Heilige geest.

Geen wonder dat Arabieren en Moslims in Maleisië razend zijn op die Bijbelvertalers daar.

Moslims geloven in één god Allah. En niet in drie zoals veel Roomse en Protestantse Christenen doen.

Jeshua geloofde en beleed één God. Zie alle details in Marcus 12:28-34.

In de Bijbel lezen we 5x in het Oude en 5x in het Nw. Testament dat JHWH God is van Abraham-Isaak en Jacob=Israël.

Dat Moslims een heel andere god belijden blijkt wel dat geen Jood of Christen welkom is in Mekka met hun Bijbels en Gebedenboeken, Siddoer, zij worden tot op deze dag als vijanden van de Islam gezien.

De Koran leert dat God geen Zoon heeft! Op de Koepel van de grote Omar Moskee in Jeruzalem staat een citaat uit de Koran: Allah heeft GEEN zoon." Waarmee klaar en helder wordt aangegeven dat Allah nooit de God van de BIJBEL kan zijn, want die heeft wel een Zoon namelijk JeshuaHamasjiach. Lucas 1 en 2.

De Bijbel leert over alle valse godsdiensten in 1 Johannes 2:22-23...en 2 Johannes 7-8...Dit is de Antichrist , die de VADER en de ZOON loochent! Een ieder die de ZOON loochent [als Messias, redder van de wereld] heeft ook de VADER niet.

Jezus leerde nogmaals in Johannes 14:6...IK BEN de Weg en de Waarheid en het Leven, en NIEMAND komt tot de Vader dan door de Zoon. Zie meer details in Openbaring 1.

Daarom roept de Koran Moslims op om nooit VRIENDSCHAP met Joden en Christenen te sluiten. Lees maar mee in Soera 5:51...O gij die gelooft, neemt u NIET de Joden en Christenen tot VRIENDEN, zij zijn met elkaar verbonden, en wie van u met hen vriendschap aangaat, die behoort tot hen.

Heel veel Koranverzen bevestigen die haat tegen ongelovigen en roept op om ze te doden: Soera 2:191 en 4:89 en 4:91 en 9:5. Tijdens de Ramadan wordt de hele Koran gelezen.

Over Joden, Christenen en Andersdenkenden wordt met geen enkel respect gesproken, integendeel ze worden beschreven als varkens, apen, ezels, honden. Zie de Soera' s 2:65 5:60 7:166 8:55 74:50.

De Bijbel leert Joden en Christenen om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons vervolgen! Mattheus 5:44.

Mozes leerde de Israëlieten al in Exodus 23:4...Wanneer gij een verdwaald rund van uw VIJAND aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen en wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker HELPEN met afladen.

Aan Jeshua de Koning der Joden [Openbaring 7, 14, 19] is gegeven ALLE MACHT in hemel en op aarde. Hij is de Eerste en de Laatste, de Alef en de Thaf, de Alfa en Omega, Mattheus 24, 28 en Openbaring 1.

Karel

10-10-2017 09:25
Exodus 3:15
De God van Abraham, Isaak en Jakob.