#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boek-muziek-film

Refo-evangelische Israëlvisie

Veel christenen zijn weer tot het besef gekomen dat Israël een hoofdrol zal hebben in het komende Messiaanse Koninkrijk. Alleen over wat die rol zal zijn en hoe dat op de Bijbel gebaseerd moet worden lopen de meningen uiteen. Willem J.J. Glashouwer, emeritus dominee en President van Christenen voor Israël Internationaal, geeft in het boekje ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk’ zijn Israëlvisie. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen?

Bekende visie met nieuwe details
Glashouwer brengt veel van wat hij in andere boekjes over Israël heeft geschreven opnieuw bij elkaar rond de thema’s Gods Verbonden met Israël en Israëls plaats in Gods Koninkrijk. Hij komt ook met nieuwe zaken. Hij beschrijft zijn visie in negen hoofdstukken en sluit af met een conclusie. Christenen voor Israël is een christenzionistische organisatie, dus dat zionisme is ook een rode draad in Glashouwers Israëlvisie. Joods zionisme wordt in christelijke termen gezien. Namelijk als (verdere en uiteindelijke) vervulling van (onvervuld veronderstelde) Bijbelse profetieën. Dat uit zich in een zeer positieve kijk op de terugkeer van de Joden naar het hun beloofde Land en op de Staat Israël.

Gods uitverkoren volk
Glashouwer verwerpt dat Israël van Godswege verbannen zou zijn. De volken en de traditionele kerken zouden hen verstrooid hebben. Dat zou een demonische misdaad tegen Israël zijn. God zou Israël nooit verlaten hebben. De kerk heeft volgens Glashouwer een eigen heilsweg naast die van Israël (Twee-wegentheorie). Gods verbond met Noach zou voor de kerk gelden. Israël en de kerk als eenheid zien noemt hij een onheilige mix en lasterlijk. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij er de meeste aandacht aan besteed.

Nieuwe Israëltheologie
Glashouwer vindt dat een nieuwe Israëltheologie nodig is. Hij draagt hiervoor 12 artikelen aan. Daarna geeft hij een vogelvlucht door het boek Genesis. Gods heilsplan zou met Abraham zijn begonnen en met hem begon ook Israël. Dan volgt een wat uitvoerige uiteenzetting over Gods acht onvervulde verbonden met Israël, waarvan zeven onvoorwaardelijk en eeuwig zouden zijn en een, die van Mozes, niet. Die laatste zou verdwijnen en daarom negeert hij het volkomen. Toch staat dat verbond van Mozes centraal in zowel Israël als in de Bijbel!
Als Gods Koninkrijk voor eeuwig op aarde wordt gevestigd is dat Davids herstelde koninkrijk. Kortom, Israël zou op aarde centraal staan, maar de kerk in de hemel.

Evaluatie
Glashouwers stellige (eschatocentrische) visie op Israël is een mix van Calvinistisch (Voorbeschikking/Uitverkiezing), Evangelisch (Dispensationalisme) en Israëlcentrisch (Israëlisme/zionisme) denken. Dat is opmerkelijk voor een oud-PKN dominee, maar dat maakt hem juist populair. Waarschijnlijk ook door zijn theorieën, zoals over Nimrod (Gn 10:9). Daarvoor neemt hij ook fantasieën (die hem uitkomen) van rabbijnen over. Dit gecombineerd met twijfelachtige, inconsequente stellingen wordt zijn visie soms onduidelijk.
Dit boekje herhaalt veel en staat vol lange (Bijbel)citaten. Het is opmerkelijk dat hij de verouderde NBG’51-vertaling gebruikt.
Boeken over dit ingewikkelde onderwerp kunnen niet zonder register/index. Toch ontbreekt het. Ook helpt de nogal summiere inhoudsopgave niet bij terugzoeken.

Glashouwer, W.J.J.
Israël: Verbonden en Koninkrijk
Groen, Heerenveen, 2017
215 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789088971785

Reageren


frits

27-10-2017 08:36
Bastiaan, Ja, ik ben 2 keer in Israël geweest. Wat een zegen daar en vooral het wandelen waar ook onze Here Jezus heeft gewandeld. Dat de orthodoxe Joden zouden vallen over christenen die op sabbat bepaalde heilige plaatsen bezoeken, kun je ook stellen dat andere plaatsen in Israël gewoon de winkels open zijn. Als de Joden bepalen dat men de sabbat moet vieren, kun je ook zeggen dat de christenen willen dat de Joden Jezua moeten aannemen. Maar daar willen ze niets van horen.
Heel het Joodse volk moet zich bekeren, net als andere volkeren. Er moet wat gebeuren in Israël. Het land moet gereinigd worden van alle afgoderij. Maar ook voor Nederland Bastiaan. Laten blijven bidden voor opwekking.

BASTIAAN

26-10-2017 09:36
Frits, dank voor uw reactie. Misschien bent u ook wel eens in Israël geweest met een chr. reisorganisatie? Is het u ook niet opgevallen dat hun bussen vol toeristen de Sabbat schenden met bezoeken van de heilige plaatsen?

Orthodoxe Joden begrijpen dat gedrag van Christenen niet die geloven dat de Bijbel het Woord van God is.

Waarom hebben die Christenen die rondtoeren in Israël op de Sjabbat de zevende dag, de rustdag in Israel maling aan het vierde gebod van Exodus 20? Ik vind het hemeltergend.

Hoop dat u ook goed kennis neemt van de andere heikele buiten Bijbelse punten waarover ik schreef in mijn Ingezonden, leerstellingen die het Christendom al 17 eeuwen voor waar belijdt, maar die in de Bijbel niet genoemd/geleerd worden. Zie meer details Jesaja 56 en Handelingen 21.

frits

25-10-2017 11:50
Bastiaan, God heeft geen sjabbat geboden voor christenen die in Jezus geloven. De wetgeving is aan Israël gegeven. Niet aan de andere volkeren. Toch is de wet in Jezus Christus en die mogen wij in Hem beleven.

BASTIAAN

25-10-2017 06:07
Als Christenen voor Israël een christenzionistische organisatie wil zijn dan zou ik het toejuichen wanneer ds. Willem Glashouwer in al zijn preken en boeken voortaan de noodzaak onderstreept dat de PKN e.a. Reformatorische kerken samen met Evangelischen Gemeenten voortaan weer de Sjabbat, de Zevende dag, het Vierde Gebod, in ere herstellen en subiet stoppen met de roomse rustdag, de zondag als rustdag vieren.

De Here God stelde de Sjabbat, de zevende dag in als rustdag: Genesis 2:1-2 en Exodus 20.

De zondag werd op 7 maart 321 AD door Constantijn de Grote [hij noemde zich de Sol Invictus, de onoverwinnelijke Zon] als rustdag ingesteld om zo het Joodse volk te kunnen isoleren/buitensluiten.

De eerste zondagswetten verschenen dan ook pas in die tijd. Een daad van puur chr. antisemitisme. Google maar!

Nooit heeft de Here Jeshua, noch zijn 12 Apostelen de zondag als rustdag gevierd. Jeshua noemde zich toch Heer van de Sjabbat en niet van de zondag? Lucas 6:5 en Handelingen 21.

Voor Joden is het ook onbegrijpelijk dat christenen een andere Paasdatum kozen ipv de Bijbelse 14-de Niesan...Exodus 12:18...In de eerste maand op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij [Het Pascha] ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der maand, des avonds.

Dus zowel het invoeren van een nieuwe rustdag en de invoering van een andere datum voor Pasen berustte op een weloverwogen daad van antisemitisme van de toenmalige Roomse kerk, met de Reformatie 1517 klakkeloos overgenomen door Protestants en Evangelische Gemeenten.

En dan vinden bovengenoemde kerken het gek dat ook Joden van 2017 Christenen liever de rug toedraaien omdat ze voor hen volkomen ongeloofwaardig zijn.

Toen ik in Israël studeerde [seminar] hoorde ik uit de eerste hand: Jullie christenen geloven dat de Bijbel Gods Woord is? Waarom hebben jullie dan een buitenbijbelse rustdag, de zondag ingevoerd en hebben jullie een eigen Paasdatum gekozen? Jullie Jeshua heeft toch geleerd dat geen titel of Jota van de Torah veranderd/gemist mag worden? Mattheus 5:7-20 en zie ook Deuteronomium 4:2.

Hoe willen jullie dan ons Joden bekeren? Nog een heet hangijzer voor de Joodse gelovigen is het belijden van een drie-enige God! Joden kennen het Nw Testament beter dan menig Christen en weten dat Jeshua ook één God beleed.

Joden citeren ons dan moeiteloos Marcus 12:28:
Het grote gebod...En een der ?schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het Eerste van alle? Jeshua? antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is ÉÉN, en gij zult de Here, uw God, ?liefhebben? uit geheel uw ?hart? en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Luther begreep maar niet waarom Joden pertinent de doop weigerden in naam van een drie-eenheid. Als Luther wat beter in zijn Bijbel had gestudeerd dan had hij in het Boek Handelingen kunnen lezen dat de Apostelen uitsluitend gelovigen doopte in de Naam van Jeshua en niet in naam van een drie-eenheid. Lees zelf maar in Handelingen 2:38, 8:16 en 10:47-48 en 19:5-6.

Ds. Glashouwer is een erudiet man met veel kennis, als hij nu ook nog de moed toont om deze belangrijke zaken in een helderder Bijbels licht te plaatsen dan zullen er veel meer Joodse mensen gaan geloven dat Jeshua, de Zoon van God is, de komende Messias in Jeruzalem. Zacharia 14 en Openbaring 14 en 19.