#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Geloof zonder liefde

We zien dit terug in alle (ik zeg alle) geloofsvormen die wij kennen op aarde. Van Christelijk naar Hindoeïsme, van de Islam naar het Jodendom naar het Sikhisme en van de Jehova’s getuigen naar het ietsisme.

Door Kees Abspoel

Geloof zonder liefde is een dodelijk instrument. Derhalve leert de Here Jezus u en mij dat de liefde het allerbelangrijkste is.

Niet of u meent zekere teksten uit de Bijbel uit het hoofd te kunnen opdreunen.
Niet of u frequent de samenkomsten bezoekt in welke geloofsvorm dan ook.
Niet of u gelden schenkt aan de geloofsvorm van uw keus.
Niet hoe u gekleed gaat in zwart in wit of in een jurk met of zonder baard.
Niet of u hard kunt schreeuwen dat uw God de juiste is.
Niet omdat……

Zonder liefde is geloof puur vergif. Ook het christelijk geloof. Eigenlijk hebben we het dan over geloof zonder de verpersoonlijking van Christus zelf. Daarom zien we zoveel mensen die wel de naam christen dragen, doch ten diepste vijanden van het kruis zijn.

Zullen we stoppen met het zoeken van ons eigen kleine gelijk binnen het geloof en onszelf leren verloochenen en Jezus volgen die nooit iemand kwaad deed en Zichzelf uit liefde weggaf? Hij riep niet op tot geweld. Hij riep nooit op tot haat. Zelfs aan het kruis riep Hij: ‘Vader vergeeft het hun want ze weten niet wat ze doen.

De Bijbel zegt het zo:
“Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.” 1 Korintiërs 13

http://appie.abspoel.nl

Reageren


BASTIAAN

15-01-2018 02:54
Is het waar dat Jeshua nooit opriep tot haat?

In Openbaring 2:6 lees ik toch dat Jeshua elke vals leer haat: 6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.

En wat zegt Jeshua tegen hen die kleine kinderen verleiden tot zonde?

17:1...Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar WEE HEM, door wie zij komen! 2Het zou beter voor hem zijn, als een ?molensteen? om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot ?zonde? verleidde.

Handelde Jeshua liefdevol tegen hen die van de Tempel een marktplaats gemaakt hadden?

Johannes 2 :14En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. 15En Hij maakte een ZWEEP van touw en dreef allen uit de ?tempel, de schapen en de runderen; en het ?geld? van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.

16En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis. 17En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren.

De God van Israël die ook onze God en Vader is HAAT ook de echtscheiding...Maleachi 2:16
Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

Spreuken 6:16Deze zes dingen haat de Here,

ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:

17hoogmoedige ogen, een valse tong,

handen die onschuldig ?bloed? vergieten,

18een ?hart? dat heilloze plannen smeedt,

voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,

19wie leugens uitblaast als een vals getuige

en wie twist stookt tussen broeders.

Jos van der Geest

29-10-2017 02:05
Dank voor dit stuk en het is volledig waar. Liefde is meest belangrijk.