#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

25 Eeuwen monotheïstische Theologie

Het resultaat van nadenken, discussiëren en onderwijzen over een godheid en/of de relatie ervan met mensen (en de Schepping) wordt Theologie genoemd. Het zou uiteindelijk van nut moeten zijn voor het geloofsleven. In het boek ’25 eeuwen theologie’ is een overzicht gegeven hoe theologiseren zich in de drie monotheïstische wereldgodsdiensten heeft ontwikkeld, waar het over ging en welke problemen het kende. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

25 eeuwen
Dit boek volgt het boek ’25 eeuwen filosofie’ op. Het grote verschil tussen Theologie en filosofie is dat Theologie van een bepaalde godheid uit gaat en filosofie ‘de algemene (goddelijke) wijsheid’. Toch is overlap evident, want een godheid vertegenwoordigt ook diens wijsheid. Beiden richten zich op het ‘hogere’. De onzichtbare werkelijkheid ‘achter’ het zichtbare en in hoeverre het ene het andere kan verklaren. De uitgebreide academische redactie van dit boek (vooral katholieken) beperkt zich tot de monotheïstische (Jodendom, Christenheid en Islam) theologiegeschiedenis van de laatste 2500 jaar. Die geschiedenis is echter veel langer. Ook word Griekse filosofie behandeld, omdat nogal wat monotheïstische Theologen en Theologieën dat als basis of referentie namen.

Boekopbouw
Het boek heeft negen delen (tijdsperiodes). Elk ingeleid door een ‘intermezzo’ (inleiding) op de tijdsperiode. De perioden 1800-1900,1900-2000 krijgen de meeste aandacht. Elk deel bevat hoofdstukken met korte beschrijvingen van een Theoloog. Soms ook van Theologen, andere wetenschappers, geestelijken en bewegingen. Honderd hoofdstukken in totaal (!). Elk hoofdstuk sluit af met een geschrift dat word toegelicht. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkeling van Theologieën van elke religie. Dit boek is voorzien van de nodige hulpmiddelen en achtergrondinformatie, zoals een uitgebreid personen- en zakenregister, een verantwoording van de illustraties en een korte beschrijving van de redactieleden.

Opvallende overeenkomsten
Benadrukt wordt dat de theologiegeschiedenissen van de monotheïstische godsdiensten grote overeenkomsten zouden hebben, zoals over de onderwerpen:
1. Mystiek versus filosofie;
2. Vrije wil versus lotsbestemming;
3. Letterlijke versus figuurlijke tekstinterpretatie;
4. Transcendentie versus immanentie van God.
Ook ontwikkelde diens Theologieën zich door interactie (zelfs over religiegrenzen heen) tussen Theologen. Opvallend is dat de verschillende godsdiensten vaak ook gelijkende antwoorden zouden hebben gevonden.

Evaluatie
Dit boek is een indrukwekkend naslagwerk; een chronologische ontwikkelingsgeschiedenis van religies. Echter met een agenda. Zo wordt gemeenschappelijkheid van drie wereldgodsdiensten gesuggereerd. De redactie noemt die ‘Westers’. Echter, ze kwamen voort uit (het culturele kader van) het Midden-Oosten, dat van oorsprong irrationeel en onwetenschappelijk is. Theologie, als wetenschappelijk (Westers denken) vakgebied, bestaat overigens ook slechts pas enkele eeuwen. Verder is het vaststellen van misinterpretatie, geloofsomvorming en kruisbestuiving, dat de schijn van gemeenschappelijkheid zou kunnen ontmaskeren, bijna onmogelijk.

Op de kaft staat een Christus-icoon, alsof Hij centraal staat. Maar dat gaat niet. Hij is een monotheïstisch struikelblok. Er is, ondanks Zijn centraliteit in christelijk geloof, zelfs geen apart hoofdstuk aan Hem gewijd! Jammer is ook dat de literatuurverwijzingen decentraal, summier en gedateerd zijn. Dit is een belangrijke diepere kennismaking met de ontwikkeling van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Een aanrader.

25 eeuwen theologie. Teksten/toelichtingen.
Boom, Amsterdam, 2017
740 pagina’s
€ 39,90
ISBN: 9789461059307

Reageren


BASTIAAN

09-11-2017 11:13
Theologie is een leer over: wie is de ware God? Wie is HIJ hoe kunnen we Hem kennen? Wie Exodus 19 en 20 goed gelezen/bestudeerd heeft zal nooit meer twijfelen wie de levende/sprekende God van Israël is. Lees vooral ook Job 38 t/m 42.

In de Bijbel lezen we 800x over Israëls God, de God van Israël en de God van Abraham-Isaak en Jacob.

1 Kronieken 16:26..want alle ?goden? der volken zijn ?afgoden.

25 Eeuwen monotheïstische Theologie. " Op de kaft van dit boek staat een Christus-icoon, alsof Hij centraal staat. Maar dat gaat niet. Hij is een monotheïstisch struikelblok."

Dat komt omdat die filosofen en theologen [Ook de Kanttekeningen in de Statenbijbel] doordrenkt zijn met het roomse gedachtegoed van een drie-enige God.

Noch Jeshua, noch de Apostelen hebben ooit over een drie-enige God gesproken/geleerd!!! Zij gebruikten bij hun verkondiging ook geen Kruis of baden en vereerden niet Maria middels de Rozenkrans. Jeshua en de Apostelen hadden geen Mijter op het hoofd. Zij waren Joden en droegen gewoon Joodse kledij ipv de Babylonische [Bacchus] uitrusting die pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters tot op deze dag dragen.

De paus woont in Rome in het Vaticaan vol van kostbaar marmer, tapijten, goud, sieraden, schilderijen e.a. kunst vullen duizenden kamers.

Maar wat sprak Petrus, de eerste Paus volgens de RKK?

Handelingen 3:6...Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van JeshuaHaMasjiach, de Nazoreeër: Wandel!

Ik schreef al eerder dat in het Boek Handelingen de Apostelen gelovigen doopten uitsluitend in de Naam van Jeshua en nooit in de naam van de Vader/Zoon/Heilige Geest. Lees zelf de teksten maar na:

Joden en BijbelGetrouwen, die geloven dat Jeshua de komende Messias in Jeruzalem is [Zacharia 14:9 en Openbaring 7, 14 en 19] weten feilloos te melden uit de Tenach en het Evangelie dat Jeshua één God beleed.

Jeshua leert in Marcus 12:28: Het Grote Gebod...

En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het Eerste van alle Jeshua antwoordde:

Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is ÉÉN, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Enzovoort.

Luther begreep ook maar niet waarom Joden pertinent de doop weigerden in naam van een drie-eenheid.

Als Luther wat beter in zijn Bijbel had gestudeerd dan had hij in het Boek Handelingen kunnen lezen dat de Apostelen uitsluitend gelovigen doopte in de Naam van Jeshua en NIET in naam van een drie-eenheid. Lees zelf maar in Handelingen 2:38, 8:16 en 10:47-48 en 19:5-6.

Ik bestudeer liever de gehele Bijbel, alle 77 Boeken en daarbij de Kerkgeschiedenis die vertelt over alle dwalingen van roomse en protestantse kerken. Het zijn er zeer vele. Details Mattheus 5 t/m 7 en 13 en 24-25.