#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Uw mening

138 VN wil wetten tegen godslastering afschaffen

Alle staten die een zogenaamde ‘anti-blasfemie’ of ‘godslasteringswet’ hebben, zouden die moeten afschaffen om zo de vrijheid van godsdienst en overtuiging te vergroten. Dat is de mening van Ahmed Shaheed, een expert van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten. Dergelijke wetten worden vooral in moslimlanden gebruikt om mensen die zich niet aan de islam willen onderwerpen te kunnen berechten (en in een aantal gevallen zelfs tot de doodstraf te veroordelen).

Uw mening: 138-Wetten tegen godslastering dienen afgeschaft te worden!

“Wetten tegen godslastering, afvalligheid en bekeringen, die soms ten onrechte worden gepresenteerd als ‘anti-provocatie-regels’, dienen vaak als platforms die religieuze onverdraagzaamheid bevorderen”, aldus Shaheed naar aanleiding van de presentatie van zijn eerste rapport aan de Algemene Vergadering van de VN in New York.

“Ik dring er bij de staten die een dergelijke wetgeving hebben op aan om ze af te schaffen, want ze hebben een bijzonder negatief effect op de vrijheid van godsdienst”, benadrukte de expert, die hoopt dat dergelijke staten een gezonde dialoog over geloof en godsdienst willen opstarten. De Bijzondere Rapporteur over Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging ziet wereldwijd een toenemende trend van religieuze onverdraagzaamheid en hoopt op een strijd tegen intolerantie.

“Vandaag de dag leeft driekwart van de wereldbevolking in landen waar de godsdienstvrijheid beperkt wordt of waar er een vijandige houding is op het vlak van geloof en overtuiging. Vaak ligt de oorsprong van maatregelen tegen de vrijheid – die leiden tot religieuze intolerantie – niet bij de overheid, maar bij drukkingsgroepen in de maatschappij”, stelde hij vast.

Onverdraagzaamheid komt voort uit extreme interpretaties van godsdienstige geschriften. Vaak is de vervolging het hevigst in situaties waar de onverdraagzaamheid sterk is en de wetgeving zwak. Dikwijls wordt ook angst gezaaid, waardoor sommige betwiste wetten noodzakelijk lijken.

Geweldplegingen door extreme groepen – vaak in de naam van een godsdienst – vormen een grote bedreiging. De tendens dat sommige staten aan godsdienst een politieke dimensie geven, of geloof linken aan veiligheidskwesties maakt de zaak alleen maar erger.

“De rol die de overheid in deze materie speelt, wordt vaak over het hoofd gezien”, aldus Shaheed. “Op die manier wordt er een klimaat gecreëerd waarin extremisme goed kan gedijen”. De Bijzondere Rapporteur moedigde iedereen aan om de middelen die de VN ter beschikking heeft ook effectief te gebruiken in de strijd tegen de onverdraagzaamheid.

(bron: Human Rights Without Frontiers)

Reageren


denis

09-11-2017 10:21
Goed nieuws!

BASTIAAN

09-11-2017 04:51
De geschiedenis herhaalt zich. De Franse Revolutie en later Napoleon Bonaparte hebben 24 juli 1789-1814 rigoureus een einde gemaakt aan de eeuwenlange Europese roomse dictatuur die bestond tussen Kerk en Staat.

Napoleon voegde de daad bij het woord en verjoeg in 1798 de Paus uit Rome en plunderde het Vaticaan. In het Joodse Getto werd de vrijheidsboom geplant. De Poorten van het Getto werd uit de hengsels gelicht...Ook voor Joden kwam er na 17 eeuwen lijden Vrijheid-Gelijkheid en Broederschap.

Een eeuw later 1897 in Bazel profeteerde de Jood Theodor Herzl: Binnen 50 jaar zal de Staat Israël voor het Joodse Volk werkelijkheid worden. Hij kreeg gelijk: op 14 mei 1948 proclameerde Ben Goerion in Tel-Aviv de onafhankelijke Staat Israël.

Goed dat nu Ahmed Shaheed, een expert van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten zich sterk maakt voor scheiding tussen Kerk en Staat en die ‘anti-blasfemie’ of ‘godslasteringswet’ wil Afschaffen om zo de Vrijheid van godsdienst en Overtuiging te vergroten.

Dergelijke wetten worden vooral in moslimlanden gebruikt om mensen die zich niet aan de islam willen houden te kunnen onderwerpen en berechten. In o.a. Saudi-Arabië, Pakistan, Iran, Indonesië, Nigeria leidde dit in een groot aantal gevallen tot een wrede doodstraf.

Kerk en Staat worden pas één als de Joodse Masjiach Jeshua als Koning der Joden wederkomt in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, Mattheus 5:35 en Openbaring 14 en 19. Deze Koning zal in Gerechtigheid regeren. Psalm 72, 98 en 99.

Alle politieke systemen van de afgelopen 6000 jaar hebben gefaald. Waar zijn de Egyptische, Babylonische, Perzische, Griekse Rijken gebleven? Allemaal verpulvert en verarmt. Wat is er over van het eens machtige Rome? De kerken lopen massaal leeg. 2 per week.

Het Franse Keizerrijk? Op de rand van bankroet. Het eens Communistische Russische Rijk verkruimelde in 1989. En het machtige Duitse Rijk van Bismarck en Hitler? Werd verpulvert in 1945. Duitsland van nu richt de hele EU opnieuw te gronde met hun Mantra Wir Schaffen Das!

En Nederland dat eens alle wereldzeeën bedwong? Stadhouder Willem III werd zelfs Koning over Engeland, Ierland en Schotland. Wat is er nu nog van over? Het hellende vlak. Wat is er over van de gezondheidszorg? Bejaardenhuizen zijn allemaal gesloten, alleen het verpleeghuis en de pil van Drion wacht hen nog.

In het einde der tijden zullen zware tijden zijn lezen we in Mattheus 24 en Lukas 21 en de brieven van Petrus en Judas.

Er komt een nieuw hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont belooft Jeshua in Openbaring 21 en 22. We moeten nog even volhouden.

Het Beste Komt nog sprak Corrie Ten Boom in haar bemoedigende boeken. Ze heeft gelijk! We blijven dagelijks bidden: Here Jezus: Laat Uw Koninkrijk komen en Laat Uw Wil geschieden in de hemel alsook op deze aarde. Amen.