#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Armoede / Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor plaatselijke kerken en hun diaconale organisaties biedt dat gelegenheid om armoede in Nederland op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Beleid in het sociaal domein wordt steeds meer gemaakt en uitgevoerd op gemeentelijk niveau. Plaatselijke kerken hebben veel ervaring en organiseren veel activiteiten rond armoedebestrijding. Zij komen in die praktijk veel knelpunten tegen die ze niet zelf op kunnen lossen. Er zijn ook veranderingen in het gemeentelijk armoedebeleid nodig. Zij kunnen die naar voren brengen in verkiezingsdebatten en diverse andere gelegenheden die zich voor én na de verkiezingen aandienen.

Tips en suggesties
Het Knooppunt Kerken en Armoede, een breed samenwerkingsverband van kerken, heeft een handreiking samengesteld om diaconale organisaties te ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding, in het bijzonder gericht op de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het document staan suggesties voor activiteiten die ontplooid kunnen worden, en er worden inhoudelijke aandachtspunten aangereikt die naar voren kunnen worden gebracht bij die activiteiten.

De handreiking is te downloaden als pdf-document!

Deze handreiking is samengesteld door het Knooppunt Kerken en Armoede. Dit is een projectalliantie met de volgende deelnemers:
Raad van Kerken in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland / Kerk in Actie
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk
MissieNederland
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Leger des Heils
Mariënburgvereniging

Voor meer informatie: info@knooppuntkerkenenarmoede.nl en www.knooppuntkerkenenarmoede.nl


Reageren